اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۱

دستور کار عملیات اسکلت بندی

دستور کار عملیات اسکلت بندی

دستورکار  عملیات اسکلت بندی به گزارش طراحی آپارتمان : جناب آقای/ خانم/ شرکت محترم ………………………………………………………….. سازنده و نماینده محترم ساختمان به شماره پرونده …………………………………….. واقع به آدرس: ... ادامه مطلب