فرم اداری

فرم اداری


درخواست وام ضروری قرض الحسنه

به گزارش بازسازی ساختمان :

  • توسط درخواست کننده تکمیل می­گردد              تاریخ    /    /

نام ونام خانوادگی:    ساخت ویلا طالقان                     شماره پرسنلی:      ساخت ویلا قیمت            سمت :                    محل خدمت:             تاریخ استخدام:

مبلغ مورد درخواست:

علت درخواست وام:

امضــاء                               

  • توسط واحد ذیربط تکمیل می­گردد                                                           تاریخ    /    /

مبلغ مورد درخواست متقاضی با توجه به                                                     مورد تأیید می­باشد.

امضاء مدیر واحد                                                              امضاء بالاترین مقام مسئول

  • توسط ضامن تکمیل می­گردد                                  تاریخ    /    /

اینجانب:                                 سمت :                         محل خدمت:                       با علم وآگاهی از آئین­نامه و ضوابط پرداخت وام به کارکنان به این وسیله به امور مالی شرکت اختیار می­دهم درصورت اعطاء قرض­الحسنه به متقاضی و چنانچه بهردلیل کسر هریک از اقساط تعیین شده ازحقوق و مزایای نامبرده میسر نگردد، معادل اقساط را از حقوق و مزایای ماهیانه اینجانب کسر نمایند و درصورتیکه قبل از استهلاک وام با شرکت قطع همکاری گردد ملتزم می­شوم یکی دیگر از همکاران شاغل را بعنوان ضامن معرفی نمایم . درغیراینصورت شرکت مخیراست میزان بدهی را از تسویه حساب اینجانب برداشت نماید.

امضــاء

  • توسط حسابداری تکمیل می­گردد                                     تاریخ    /    /

با توجه به صورتجلسه شماره ………….. مورخ …………….. کمیسیون اعطای وام قرض­الحسنه و موافقت مقام مدیریت عامل محترم شرکت چک شماره ………………. مورخ …………. بمبلغ…………….. ریال عهده بانک ………………………………. دروجه ………………………. صادر و سفته شماره ……………….. بعنوان وجه­الضمان اخذ گردید. تعداد اقساط …… ماه مبلغ اقساط ……………………. ریال ، کسر اقساط ازتاریخ ………………… می­باشد.

مسئول حسابداری                                            رئیس حسابداری                                              مدیر امور مالی

  • توسط وام گیرنده تکمیل می­گردد                                تاریخ    /    /

 

چک مذکور بمبلغ ………………………… ریال باینجانب ……………………………. تحویل گردید، ضمناً به امور مالی شرکت اختیار می­دهم مبلغ اقساط تعیین شده را هرماهه از حقوق ومزایای قابل دریافت کسر نمایند و درصورتیکه بهردلیل حقوق ومزایای دریافتی تکافوی کسر اقساط وام را ننماید متعهد و ملتزم هستم مبلغ اقساط معوقه را نقداً به حساب شرکت واریز نمایم و درصورت قطع همکاری مانده بدهی تبدیل به دین حال می­شود.

نام و نام خانوادگی                                                                          امضــاء

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
نقاشی جزئی ساختمان

طراحی ویلا جنگلی

طراحی مدرسه در تهران

ساخت کارخانه پتروشیمی در عراق

طراحی نما رستوران

مشارکت در ساخت کرج

طراحی داخلی خانه ویلایی
ساخت سوله در عراق

جواز ساخت در روستا

رضا امیریمشاهده نوشته ها

Avatar for رضا امیری

همیشه در مورد ساختمان ها و محیط اطراف آن تعریف های تامل برانگیز زیادی می شنیدم. در نهایت این شنیده ها باعث شده است من به دنبال شناخت، نوشتن و مطالعه معماری بروم. من در سال 1395 از دانشگاه فارغ التحصیل شده ام همیشه قصد داشتم شغلی را انتخاب کنم که بتوانم از طریق آن ، بینش و روایت های مرتبط با معماری را به بهترین شکل ممکن درک کنم و آن را به اشتراک بگذارم. برای درک کردن کامل معماری به ابزاری مانند نوشتن نیاز دارم، به نظر من برای دانستن و درک کردن دنیای هنر و معماری باید دیدگاهی داشت که با کمک آن دیدگاه، ایده ها را تقویت کرد و بحث ها و مطالب زیاد و مفیدی را در کل دنیا پخش کرد. ساختن کلمات باعث این شده است که من بتوانم معنی، اهمیت واقعی و بازنمایی معماری را در زندگی روزمره خود به خوبی درک کنم و به همین دلیل است که من بسیار مشتاق هستم تبدیل به یک داستان نویس شوم تا از طریق داستان نویسی بتوانم مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه سازم. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.