×

درخواست وام ضروری قرض الحسنه

 • کد نوشته: 14918
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای درخواست وام ضروری قرض الحسنه بسته هستند
 • درخواست وام ضروری قرض الحسنه به گزارش بازسازی ساختمان : توسط درخواست کننده تکمیل می­گردد              تاریخ    /    / نام ونام خانوادگی:    ساخت ویلا طالقان                     شماره پرسنلی:      ساخت ویلا قیمت            سمت :                    محل خدمت:             تاریخ استخدام: مبلغ مورد درخواست: علت درخواست وام: امضــاء                                توسط واحد ذیربط تکمیل می­گردد                                                           تاریخ    /    / مبلغ مورد […]

  درخواست وام ضروری قرض الحسنه

  درخواست وام ضروری قرض الحسنه

  به گزارش بازسازی ساختمان :

  • توسط درخواست کننده تکمیل می­گردد              تاریخ    /    /

  نام ونام خانوادگی:    ساخت ویلا طالقان                     شماره پرسنلی:      ساخت ویلا قیمت            سمت :                    محل خدمت:             تاریخ استخدام:

  مبلغ مورد درخواست:

  علت درخواست وام:

  امضــاء                               

  • توسط واحد ذیربط تکمیل می­گردد                                                           تاریخ    /    /

  مبلغ مورد درخواست متقاضی با توجه به                                                     مورد تأیید می­باشد.

  امضاء مدیر واحد                                                              امضاء بالاترین مقام مسئول

  • توسط ضامن تکمیل می­گردد                                  تاریخ    /    /

  اینجانب:                                 سمت :                         محل خدمت:                       با علم وآگاهی از آئین­نامه و ضوابط پرداخت وام به کارکنان به این وسیله به امور مالی شرکت اختیار می­دهم درصورت اعطاء قرض­الحسنه به متقاضی و چنانچه بهردلیل کسر هریک از اقساط تعیین شده ازحقوق و مزایای نامبرده میسر نگردد، معادل اقساط را از حقوق و مزایای ماهیانه اینجانب کسر نمایند و درصورتیکه قبل از استهلاک وام با شرکت قطع همکاری گردد ملتزم می­شوم یکی دیگر از همکاران شاغل را بعنوان ضامن معرفی نمایم . درغیراینصورت شرکت مخیراست میزان بدهی را از تسویه حساب اینجانب برداشت نماید.

  امضــاء

  • توسط حسابداری تکمیل می­گردد                                     تاریخ    /    /

  با توجه به صورتجلسه شماره ………….. مورخ …………….. کمیسیون اعطای وام قرض­الحسنه و موافقت مقام مدیریت عامل محترم شرکت چک شماره ………………. مورخ …………. بمبلغ…………….. ریال عهده بانک ………………………………. دروجه ………………………. صادر و سفته شماره ……………….. بعنوان وجه­الضمان اخذ گردید. تعداد اقساط …… ماه مبلغ اقساط ……………………. ریال ، کسر اقساط ازتاریخ ………………… می­باشد.

  مسئول حسابداری                                            رئیس حسابداری                                              مدیر امور مالی

  • توسط وام گیرنده تکمیل می­گردد                                تاریخ    /    /

   

  چک مذکور بمبلغ ………………………… ریال باینجانب ……………………………. تحویل گردید، ضمناً به امور مالی شرکت اختیار می­دهم مبلغ اقساط تعیین شده را هرماهه از حقوق ومزایای قابل دریافت کسر نمایند و درصورتیکه بهردلیل حقوق ومزایای دریافتی تکافوی کسر اقساط وام را ننماید متعهد و ملتزم هستم مبلغ اقساط معوقه را نقداً به حساب شرکت واریز نمایم و درصورت قطع همکاری مانده بدهی تبدیل به دین حال می­شود.

  نام و نام خانوادگی                                                                          امضــاء

  مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
  نقاشی جزئی ساختمان

  طراحی ویلا جنگلی

  طراحی مدرسه در تهران

  ساخت کارخانه پتروشیمی در عراق

  طراحی نما رستوران

  مشارکت در ساخت کرج

  طراحی داخلی خانه ویلایی
  ساخت سوله در عراق

  جواز ساخت در روستا

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.