فرم اداری

فرم اداری


قرارداد خدمات نظارتی

به گزارش بازسازی ویلا : قرارداد خدمات نظارتی پروژه تحقیقاتى ……………………………………………………………………………………..این قرار داد در تاریخ  . . . . . . . . .  بین کمیته تحقیقات شرکت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  که از پس دراین قرارداد کار فرما نامیده مىشود به نمایندگى . . . . . . . . . . . . .    مدیر عامل و رییس کمیته تحقیقات شرکت از یک طرف و خانم /  آقاى . . . . . . .  فرزند . . . . . . . .   دارند ه شناسنامه شماره . . . . . . . . .   شاغل در شرکت  . . . . . . . . . . . . . . . به  آدرس و تلفن  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    که از این پس دراین قرارداد ناظر نامیده مىشود به منظور انجام خدمات موضوع این قرارداد با شرایط زیر منعقد مىگردد.

ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد انجام خدمات نظارت به شرح زیر مىباشد :

همکارى ونظارت درانجام پروژه فوق بر اساس موارد اشاره شده در آیین نامه نظارت بر پروژه هاى تحقیقاتى.

ماده ۲- مدت قرارداد

مدت انجام خدمات موضوع این قرارداد از تاریخ مبادله . . . . ساخت رستوران ماه مىباشد و ناظر موظف است خدمات مربوطه را به طور کامل انجام دهد .

ماده ۳- حق الزحمه

مبلغ حق الزحمه ناظر از بابت انجام خدمات وموضوع قرارداد حداکثر. . . . . . . . . . ریال مىباشد قرارداد خدمات نظارتی که بر اساس ماده مربوطه در آیین نامه  نظارت بر پروژه هاى تحقیقاتى شوراى تحقیقات برق مىباشد .

ماده ۴- نحوه پرداخت حق الزحمه

حق الزحمه ناظر به ترتیب زیر پرداخت خواهد شد :

۱-۴- ناظر پس از بررسى گزارش هاى واصله از کمیته  تحقیقات آنرا دقیقاً بررسى و مراتب را کتباً به دبیرخانه کمیته ارسال مىنماید .

۲-۴- کمیته تحقیقات مربوطه پس از بررسى اقدامات انجام شده توسط ناظر مبلغ و میزان حق الزحمه ناظر را بر اساس آیین نامه از محل با لاسرى پروژه پرداخت خواهد نمود .

تبصره ۱:  از مبالغ پرداختى به ناظر پنج در صد بابت علىالحساب مالیات کسر خواهد شد

ماده ۵ مالکیت اسناد

کلیه اسناد ، نقشه ها و مدارکى که در ارتباط با موضوع این قرارداد در اختیار ناظر قرارمىگیرد متعلق به کارفرما است و پس از بررسى به کارفرما عودت داده مىشود .

ماده ۶- دقت و کوشش

ناظر متعهد است که خدمات موضوع این قرارداد را با موضوع این قرارداد در اختیار ناظر قرارمىگیرد متعلق به کارفرما است قرارداد خدمات نظارتی و پس از بررسى به کارفرما عودت داده مىشود .

ماده ۷- حل اختلاف

هرگاه بین کارفرما وناظر اختلا فى در مورد این قرارداد  بروز نماید مسئله از طریق داورىحل وفصل خواهد شد .

ماده ۸ نسخ قرارداد

این قرارداد مشتمل بر ۸ ماده  در ۳ نسخه به امضا ى طرفین رسیده که تما مىنسخ اعتبار واحد دارند .

کارفرما      :                                                         ناظر :

متن قرارداد خدمات نظارتی

پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

دکوراسیون آرایشگاه مردانه کوچک

طراحی نمای رومی یک طبقه

سقف عرشه فلزی

هزینه ساخت و ساز در مشهد

طراح المان شهری

رضا امیریمشاهده نوشته ها

Avatar for رضا امیری

همیشه در مورد ساختمان ها و محیط اطراف آن تعریف های تامل برانگیز زیادی می شنیدم. در نهایت این شنیده ها باعث شده است من به دنبال شناخت، نوشتن و مطالعه معماری بروم. من در سال 1395 از دانشگاه فارغ التحصیل شده ام همیشه قصد داشتم شغلی را انتخاب کنم که بتوانم از طریق آن ، بینش و روایت های مرتبط با معماری را به بهترین شکل ممکن درک کنم و آن را به اشتراک بگذارم. برای درک کردن کامل معماری به ابزاری مانند نوشتن نیاز دارم، به نظر من برای دانستن و درک کردن دنیای هنر و معماری باید دیدگاهی داشت که با کمک آن دیدگاه، ایده ها را تقویت کرد و بحث ها و مطالب زیاد و مفیدی را در کل دنیا پخش کرد. ساختن کلمات باعث این شده است که من بتوانم معنی، اهمیت واقعی و بازنمایی معماری را در زندگی روزمره خود به خوبی درک کنم و به همین دلیل است که من بسیار مشتاق هستم تبدیل به یک داستان نویس شوم تا از طریق داستان نویسی بتوانم مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه سازم. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.