×

قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور

 • کد نوشته: 4951
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور بسته هستند
 • قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور به گزارش بازسازی ویلا : این قرارداد فیمابین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند بنمایندگی ……………..ساخت خانه های چوبی………… معاون ………………………. دانشگاه  به آدرس بیرجند، خیابان غفاری ، سازمان مرکزی دانشگاه ، کد پستی ………………………………………..  بعنوان کارفرما از یک طرف و شرکت ……………………………………به شماره ثبت ………………… شناسه ملی ………………………  […]

  قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور

  قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور

  به گزارش بازسازی ویلا : این قرارداد فیمابین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند بنمایندگی ……………..ساخت خانه های چوبی………… معاون ………………………. دانشگاه  به آدرس بیرجند، خیابان غفاری ، سازمان مرکزی دانشگاه ، کد پستی ………………………………………..  بعنوان کارفرما از یک طرف و شرکت ……………………………………به شماره ثبت ………………… شناسه ملی ………………………  به نمایندگی ……………………………………….. به سمت …………………… با کدملی ………………………………….  که بموجب آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره …………………………. دارنده امضاء مجاز و تعهد آور شرکت مزبور می باشد، به نشانی ………………………………………………………………………………………………… تلفن …………………………………………….. کدپستی ……………………………. بعنوان پیمانکار از طرف دیگر تابع شرایط ذیل منعقد می گردد :
  ماده ۱ – موضوع قرارداد :
  سرویس و نگهداری و انجام کلیه تعمیرات احتمالی دستگاه آسانسور به ظرفیت ……….. نفر، …… طبقه، …. توقفه ساخت شرکت ……………………………. نصب شده در ساختمان ……………………………………… کارفرما.
  تبصره ۱: در صورت وجود اشکالات و نواقص در مرحله تحویل به پیمانکار جهت نگهداری ، پیمانکار طبق نظر کارفرما نسبت به رفع نواقص اقدام کرده و هزینه مربوطه را بطور جداگانه بر مبنای صورتحساب تایید شده توسط کارفرما دریافت خواهد داشت.
  تبصره ۲: پیمانکار متعهد است تاسیسات موضوع قرارداد را پس از انقضاء مدت قرارداد بصورت اولیه و آماده بکار تحویل کارفرما دهد.
  ماده ۲– مدت قرارداد:
  مدت  قرارداد از تاریخ ………………… لغایت ………………….. به مدت یکسال کامل شمسی می باشد.
  تبصره: در صورتیکه یک ماه قبل از انقضای مدت قرارداد، طرفین کتباً نظریه عدم تمایل به همکاری را بطرف مقابل اطلاع ندهند، قرارداد  برای یک دوره دیگر با همین شرایط تمدید خواهد گردید.
  ماده ۳ – مبلغ قرارداد :
  مبلغ کل قرارداد  با احتساب مالیات بر ارزش افزوده مبلغ  ………………………………………………………….                  ریال می باشد که پس از کسر کسورات قانونی تابع ماده ۴  این قرارداد به پیمانکار قابل پرداخت می باشد.
  ماده ۴ – نحوه پرداخت :
  همه ماهه و حداکثر تا پایان ماه بعد، یک دوازدهم مبلغ کل قرارداد پس از کسر کسورات قانونی و اخذ تاییدیه حسن انجام کار به پیمانکار پرداخت خواهد گردید.
  ماده ۵-  تضمین انجام تعهدات:
  پیمانکار جهت تضمین حسن انجام تعهدات این قرارداد ضمانتنامه شماره ……………………….. به مبلغ …………………………………. ریال معادل ده درصد مبلغ کل قرارداد به مدت اعتبار معادل مدت قرارداد به کارفرما تسلیم نمود که پس از ۴۵ روز از انقضاء مدت قرارداد و صدور تاییدیه توسط ناظر قرارداد، به پیمانکار مسترد خواهد گردید ، تمدید کلیه ضمانتنامه های بانکی به درخواست کارفرما و بعهده پیمانکار می باشد، آزادسازی ضمانتنامه مذکور پس از عمل به کلیه تعهدات این قرارداد بلامانع می باشد.
  ماده ۶- تعهدات و تکالیف پیمانکار :
  ۶-۱- پیمانکار متعهد است آسانسور موضوع قرارداد را پس اتمام مدت قرارداد بصورت اولیه و آماده بکار تحویل کارفرما نماید .
  ۶-۲- پیمانکار موظف است از کارکنان متخصص در امر نگهداری با سابقه کار مفید در امر نگهداری و راهبری آسانسور استفاده نماید و بلافاصله پس از اعلام کارفرما ، کمتر از ۴ ساعت نسبت به رفع نقص آسانسور اقدام نماید.
  ۶-۳- پیمانکار متعهد است که همیشه بطور منظم از آسانسور بازدید دقیق و فنی بعمل آورد و گزارش آن را کتباً به ناظر قرارداد اعلام نماید.
  ۶-۴- مسئولیت کلیه مسائل ایمنی و حفاظت اشخاص ثالث و کارکنان پیمانکار بعهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچگونه تعهدی به پرداخت خسارت جانی و مالی در خصوص کارکنان پیمانکار نخواهد داشت .
  ۶-۵- هر گونه رکود در کار و تاخیر در انجام وظایف پیمانکار موجب کسر از مبلغ ماهانه قرارداد به تشخیص کارفرما خواهد شد.
  ۶-۶- کلیه افراد بکارگیری شده کارکنان پیمانکار بوده و از نظر دریافت حقوق و مزایا و سایر مواد هیچگونه ارتباطی با کارفرما ندارند.
  ۶-۷- در صورت وقوع هر گونه حادثه برای کارگران پیمانکار و یا خسارت به آسانسور ناشی از قصور در نگهداری آسانسور بعهده پیمانکار بوده و خسارت وارده را باید پیمانکار جبران نماید.
  ۶-۸- کلیه ابزار آلات مورد نیاز برای انجام کار بر عهده پیمانکار می باشد.
  ۶-۹-  در صورتیکه پیمانکار از انجام تعهدات مندرج در این قرارداد عدول و استنکاف ورزد، پس از اولین اخطار کتبی، کارفرما می تواند قرارداد را فسخ و تضمین انجام تعهدات را به نفع خود ضبط نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراض و شکایتی را ندارد .
  ۶-۱۰- پیمانکار اقرار نمود که از مشخصات آسانسور و شرایط کار اطلاع کامل دارد و نمی تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد.
  ۶-۱۱- پیمانکار متعهد است طی ۲۴ ساعت و در کلیه روزهای هفته اعم از تعطیل و غیر تعطیل متخصصین خود را در مرکزی که به اطلاع کارفرما می رساند ، آماده بکار داشته باشد تا چنانچه خرابی و یا مشکلاتی در تاسیسات آسانسور بوجود آید، به محض اطلاع دادن کارفرما در اسرع وقت نسبت به اعزام متخصصین خود به محل اعلام شده و رفع عیوب موجود در حداقل زمان ممکن اقدام نماید.
  ۶-۱۲-  شرایط نیروی انسانی مورد نیازی که جهت انجام و ارائه خدمات امور یاد شده از طریق پیمانکار در محل به کار گرفته می شوند، باید دارای شرایط ذیل باشند:
  •  دارا بودن سلامت جسمی و روحی به تائید مراکز درمانی.
  •  دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم فنی در رابطه با کار محوله.
  •  اخذ گواهی عدم سوء پیشینه از مراجع قضائی.
  •  عدم اعتیاد به مواد مخدر.
  •  دارا بودن تجربه کافی در امور محوله.
  • دارابودن حداقل ۵ سال سابقه کار مفید در این رابطه ) ارائه گواهی پرداخت حق بیمه الزامی می باشد (
  •  دارا بودن توانایی انجام وظایف محوله.
  •  دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه و یا معافیت دائم.
  تبصره ۱- نیروی انتخاب شده بایستی شئونات و اخلاق اسلامی و کلیه مقررات اداری محل را رعایت نماید.
  تبصره  ۲- پیمانکار باید یک نفر کاردان تاسیسات یا برق با سه سال سابقه کار مفید در رابطه با تعمیرات آسانسور به عنوان مسئول نگهداری پروژه معرفی نماید که ایشان موظف می باشد بصورت تمام وقت و  به صورت آنکال در دسترس باشد.
  تبصره ۳-  در صورت عدم رضایت دستگاه واگذارکننده از پرسنل تحت پوشش، پیمانکار موظف است حد اکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت پرسنل جایگزین واجدالشرایط دیگری را معرفی نماید.
  تبصره ۴- هرگونه بکارگیری و تغییر نیرو با هماهنگی قبلی و تائید کارفرما امکان پذیر خواهد بود.
  ۶-۱۳- پیمانکار موظف است کلیه پرسنل مستقر در کارگاه را بیمه نماید و یا از کارکنان رسمی و بیمه شده خود برای انجام تعهدات خویش استفاده نماید، بعلاوه می بایستی با یکی از شرکت های بیمه تجاری، قرارداد مسئولیت مدنی منعقد و به کارفرما ارائه دهد.
  ۶-۱۴- کارفرما هیچگونه تعهد استخدامی در قبال نیروهای بکارگیری شده از سوی پیمانکار ندارد و افراد به کارگیری شده نباید استخدام هیچ یک از دستگاه های دولتی باشند و  کلیه افراد بکارگیری شده از نظر دریافت حقوق و مزایا و سایر موارد هیچگونه ارتباطی با کارفرما ندارند.
  ۶-۱۵-  مهارت فنی کلیه افراد معرفی شده باید به تائید مدیریت فنی دانشگاه برسد.
  ۶-۱۶-  مسئولیت آموزش کارگران شاغل در موضوع این قرارداد بعهده پیمانکار می باشد، بدیهی است وقوع هرگونه حادثه برای کارگران و کارکنان کارفرما و اشخاص ثالث و یا چنانچه خساراتی که به دلیل عدم آموزش کارگران و در اثر قصور و یا تقصیر کارگران آنها به تجهیزات و ملزومات اداری و ساختمانی کارفرما وارد آید جزئاً و کلا ًبه عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در این مورد ندارد و درصورت عدم پرداخت خسارت کارفرما  راسا ً از پرداختی ماهانه پیمانکار و تضمین انجام تعهدات پیمانکار کسر خواهد نمود.
  ۶-۱۷-  کلیه نیروهای بکارگیری شده باید قبلاً توسط مدیران شرکت در رابطه با فضاهای کاری  و نحوه انجام کار و یا ورود به هر فضا اطلاعات لازم را کسب کرده و توجیه شده باشند.
  ۶-۱۸-  ابزار کار به صورت کامل با پیمانکار می باشد و کارفرما فقط فضای فیزیکی را در اختیار پیمانکار قرار می دهد.
  ۶-۱۹- پیمانکار موظف است برای تمامی افراد به کارگیری شده کارت شناسایی عکس دار تهیه نماید و کلیه افراد به کارگیری شده موظفند در ساعات کار ملبس به لباس کار بوده و کارت شناسایی خود را بر سینه الصاق نمایند.
  ۶-۲۰- کارفرما عندالزوم می تواند بر پرداخت های کارگران پیمانکار که در موضوع پیمان اشتغال بکار دارند، نظارت نماید.
  ۶-۲۱-  نظارت در طی دوران نگهداری آسانسور  با مدیریت فنی دانشگاه بوده و چنانچه امکان استفاده از ناظر مقیم باشد این ناظر از طرف مدیریت فنی دانشگاه تعیین و کتباً معرفی خواهد شد.
  ۶-۲۲- پرداخت حق الزحمه ماهانه پیمانکار پس از تائید چک لیست توسط مدیریت فنی دانشگاه و ناظر مقیم (درصورت وجود) صورت خواهد گرفت.
  ۶-۲۳-  پیمانکار موظف است سیستم های ذیل را به شرح برنامه زمانبندی توسط نمایندگان متخصص و مجاز کمپانی های سازنده آسانسور با هماهنگی و حضور نماینده سر پرست فنی تحت معاینه فنی قرار گرفته و تاییدیه آن را ارائه نماید:
  – ………………………………………….
  -……………طراحی ویلا در اقلیم گرم و خشک
  -………………………………………………………….
  ۶-۲۴- پیمانکار نمی تواند کل یا قسمتی از موضوع قرارداد را به غیر واگذار نماید.
  ۶-۲۵-  در صورت تشخیص کارفرما و با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم رعایت پرداختهای قانونی و حقوق حقه کارگران ، با رعایت مقررات مربوط، کارفرما می تواند نسبت به ضبط ضمانت نامه انجام تعهدات و لغو قرارداد بطور یکجانبه اقدام نماید.
  ۶-۲۶- پرداخت هر گونه مزد و اجرت به اشخاص ثالث برای اجرای این قرارداد به عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچ گونه تعهد و تکلیفی در مقابل پیمانکار به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری را نخواهد داشت.
  ۶-۲۷- پیمانکار موظف است تمام شرایط اعلام شده از نظر علمی و تخصصی در مورد حداقل پرسنل اعلام شده را رعایت و هیچ عذر و بهانه ای پذیرفته نمی شود.
  ۶-۲۸- پیمانکار موظف است کلیه دستورالعمل های نگهداری آسانسور را به نحو احسن انجام و گزارش نماید و خلاصه آن را در پایان هر ماه درگزارش ماهیانه شرکت اعلام نماید.
  ۶-۲۹-  مسئولیت سلامت کلیه سیستم آسانسور پس از تحویل و تحول به عهده پیمانکار می باشد و لازم است دقت کافی در تحویل و تحول اولیه به عمل آورد و سیستم آسانسور مطابق با همان شرایط اولیه (چک لیست های تحویل و تحول)  در پایان قرارداد تحویل گرفته خواهد شد.
  ماده ۷ – تعهدات و تکالیف کارفرما:
  ۷-۱- کارفرما مکلف است یک نفر را بعنوان ناظر قرارداد در ابتدای قرارداد به پیمانکار معرفی تا بر عملکرد پیمانکار نظارت داشته و صحت کارکرد پیمانکار را برای دریافت حق الزحمه تایید و یا جرائم مندرج در این قرارداد را اعمال نماید.
  ۷-۲- پرداخت حق الزحمه ماهانه پیمانکار  حداکثر تا پایان ماه بعد.
  ۷-۳- پرداخت مبالغ مربوط به صورتحسابهای ارائه شده از سوی پیمانکار در مواردیکه خرید قطعه یا قطعاتی ضرورت داشته و تامین آن طبق این قرارداد بر عهده پیمانکار نباشد.
  ۷-۴- کارفرما متعهد می باشد پس از انقضای مدت قرارداد در صورتی که پیمانکار تعهدات موضوع این قرارداد را به نحو احسن انجام داده و مفاصا حساب تامین اجتماعی و واحد های ذیربط را ارائه نماید، نسبت به ابطال و استرداد ضمانت نامه اقدام نماید.
  ۷-۵- کارفرما حق دارد در صورت تخلف پیمانکار از انجام تعهدات و عدول از شرایط این قرارداد و پیوست های مربوطه ( تشخیص تخلف به عهده کارفرما می باشد)، ادامه قرارداد را به صلاح خود نداند، قرارداد را فسخ و تضمین انجام تعهدات را به نفع دولت ضبط نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراض و شکایتی را ندارد.
  ماده ۸ – تعهدات و تکالیف طرفین قرارداد:
  ۸-۱-  مبلغ قرارداد در طی مدت قرارداد ثابت بوده و مشمول هیچگونه تعدیلی نمی باشد.
  ۸-۲- هیچ گونه عذری برای تاخیر در انجام کار به استثناء حالات اضطراری (فورس ماژور) مورد قبول کارفرما  نخواهد بود و تاخیر در انجام کار ناشی از اضطرار مشروط است به این که :
  الف) پیمانکار به محض وقوع حادثه اضطراری بلافاصله کارفرما را کتباً مطلع نموده باشد.
  ب) وقوع حادثه از طرف مقامات صالحه مربوط به محل حادثه رسماً گواهی شود.
  ج) دلیل اضطرار و پایان مدت آن با گواهی رسمی مقامات صالحه محل وقوع حادثه از طرف پیمانکار به کارفرما تسلیم شده باشد.
  د) رعایت شرایط بالا حق هیچگونه مطالباتی به طور کلی برای پیمانکار و به ضرر کارفرما ایجاد نخواهد کرد .
  هـ) افزایش سطح دستمزدها و موارد دیگری از این قبیل جزء موارد اضطرار محسوب نخواهد شد.
  ۸-۳-  چنانچه در اثر حوادث غیر مترقبه آسانسور از کار افتاد و احتیاج به تعویض قطعه یا قطعاتی  باشد، تهیه لوازم یدکی به عهده پیمانکار می باشد .بدیهی است بهاء آن را می بایست کارفرما پرداخت نماید .
  ۸-۴- هر گاه در اثر اهمال مامورین پیمانکار آسانسور عیب و نقصی پیدا نماید، هزینه خرید قطعه یا قطعات مورد نیاز به عهده پیمانکار می باشد .
  ماده  ۹-   ضبط ضمانت نامه انجام تعهدات :
  در صورتی که پیمانکار از اجرای تعهدات خود که در این پیمان ذکر شده است، استنکاف ورزد یا در صورت خرابی آسانسور به موقع برای رفع نقص اقدام ننماید و در نتیجه خدمات مورد پیمان جزئاً یا کلاً متوقف گردد، برای هر ساعت عدم ارائه خدمات ، مبلغ ……………….. ریال  از صورت حساب ماهانه وی کسر خواهد شد و چنانچه مجموع ساعات و توقف خدمات در هر هفته بیش از …… ساعت تجاوز کند . کارفرما حق خواهد داشت تضمین انجام تعهدات پیمانکار را به نفع دولت ضبط و وصول نماید و قرارداد را فسخ نماید و یا آنکه موضوع قرارداد را به هر نحوی که مقتضی بداند به طور جزئی یا کلی به غیر واگذار نماید و در این صورت چنانچه اضافه بر بهاء پیمان مبلغی پرداخت نماید، از محل تضمینات و در صورت عدم تکافو از سایر مطالبات پیمانکار و یا با مراجعه به سایر دارائی های وی وصول نماید.
  ماده ۱۰ –  حل اختلاف   :
  در صورت بروز اختلاف در اجرای این قرارداد موضوع بصورت توافقی بین طرفین قابل حل خواهد بود و در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین که بصورت توافقی قابل حل نباشد، بدواً  موضوع از طریق کمیته ماده (۹۴) آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم اجرای رای کمیته مزبور که بعنوان رای داور مرضی الطرفین برای طرفین لازم الاجراء خواهد بود ، موضوع در دادگاههای عمومی محل نصب آسانسور  قابل طرح خواهد بود و شرایط عمومی پیمان شامل این قرارداد نیز می باشد.
  ماده  ۱۱ –  موارد فسخ قرارداد :
  ۱۱-۱- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.
  ۱۱-۲- تاخیر در شروع بکار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد.
  ۱۱-۳- عدم اجرای تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد در موعد پیش بینی شده در این قرارداد .
  ۱۱-۴- تاخیر در اجرای کار بطوریکه به تشخیص کارفرما دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار داشته باشد.
  ماده ۱۲  –  ممنوعیتهای قانونی :
  پیمانکار اقرار می نماید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی باشد و اعلام می دارد از مفاد قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد و آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه اطلاع کامل دارد و می داند در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در آیین نامه مزبور علاوه بر ضبط ضمانت نامه انجام تعهدات و محرومیت از عقد قرارداد با دستگاههای دولتی از دو تا مدت پنج سال، کارفرما برابر مقررات موضوع را به مراجع قضایی اعلام خواهد نمود.
  ماده ۱۳-  اقامتگاه قانونی :
  اقامتگاه طرفین همان است که درماده یک این قرارداد قید شده است و درصورت تغییر اقامتگاه هریک از طرفین ملزم هستند کتباًٌ موضوع را به طرف مقابل اطلاع دهند و در غیر اینصورت  ابلاغ به آدرسهای فوق ابلاغ قانونی تلقی می گردد.
  ماده ۱۴ –  نسخ قرارداد :
  این قرارداد در ۱۴ ماده ،  ۷ تبصره، ۴۲ جزء و  در ۴ نسخه که هریک حکم واحد داشته ، تنظیم شده و به امضاء طرفین قرارداد رسیده و از تاریخ امضاء و مبادله معتبر بوده و طرفین متعهد به اجرای کلیه مفاد آن می باشند.

  کارفرما                                                                                    پیمانکار
  رئیس موسسه و یا افراد مجاز از طرف ایشان                   شرکت ….هزینه ساخت کارخانه یخ سازی…..
  و مدیر مالی و یا افراد مجاز از طرف ایشان             بنمایندگی ………….. دارنده امضاء مجاز و تعهد آور شرکت

   

  مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر : 

  قیمت نقاشی ساختمان ۱۴۰۱
  ساخت ویلا فانتزی

  مراحل ساخت ساختمان تجاری

  هزینه جواز ساخت در فردیس کرج

  مشارکت در ساخت زعفرانیه تهران

  ضوابط و ملاک عمل شهرداری ها

  وال پست و میلگرد بستر

  آموزش ترکیب رنگ نارنجی

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.