×

قرارداد خرید نصب و راه اندازی آسانسور

 • کد نوشته: 4940
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای قرارداد خرید نصب و راه اندازی آسانسور بسته هستند
 • قرارداد خرید نصب و راه اندازی آسانسور به گزارش طراحی نما رومی : این قرارداد شرکت/آقای/خانم……………………….بازسازی ساختمان……………………………. به نمایندگی ……………………………………………………. به آدرس ……………………………………. کد پستی ………………………………………….  بعنوان کارفرما از یک طرف و شرکت ……………………………………به شماره ثبت ………………… شناسه ملی ………………………………………………………  به نمایندگی ……………………………………….. به سمت ……………………………………………… با کد ملی ……………………………………….  که بموجب آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره………………… ……………………………… دارنده […]

  قرارداد خرید نصب و راه اندازی آسانسور

  قرارداد خرید نصب و راه اندازی آسانسور

  به گزارش طراحی نما رومی : این قرارداد شرکت/آقای/خانم……………………….بازسازی ساختمان……………………………. به نمایندگی ……………………………………………………. به آدرس ……………………………………. کد پستی ………………………………………….  بعنوان کارفرما از یک طرف و شرکت ……………………………………به شماره ثبت ………………… شناسه ملی ………………………………………………………  به نمایندگی ……………………………………….. به سمت ……………………………………………… با کد ملی ……………………………………….  که بموجب آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره………………… ……………………………… دارنده امضاء مجاز و تعهد آور شرکت مزبور می باشد، به نشانی …………………………………………………………………… تلفن …………………………………………….. کد پستی ……………………………. بعنوان پیمانکار از طرف دیگر تابع شرایط ذیل منعقد می گردد :

  ماده یک – موضوع قرارداد :

  خرید ، نصب ، راه اندازی ، آزمایش  تحویل ، گارانتی….. ساله یک دستگاه آسانسور به ظرفیت ……….. نفر، …... طبقه، …. توقفه با مشخصات فنی مندرج در ماده ۹ قرارداد ساخت شرکت ……………………………. در ساختمان ……………………………………… کارفرما و بر اساس نقشه حاوی مشخصات فنی آسانسور (پیوست قرارداد).

  ماده دو – مبلغ قرارداد :

  مبلغ کل قرارداد  با احتساب مالیات بر ارزش افزوده مبلغ  ………..ساخت تالار………………………………………………                  ریال می باشد که پس از کسر کسورات قانونی تابع ماده ۳  این قرارداد به پیمانکار قابل پرداخت می باشد و از آنجائیکه از مبلغ کل قرارداد مبلغ ………………………………. ریال مربوط به  حمل ، نصب کلیه درب ها ، کابین و دیگر لوازم مربوطه بمنظور راه اندازی و قابل استفاده شدن یک دستگاه آسانسور بهمراه  اخذ تاییدیه از مراجع ذیصلاح من جمله اداره استاندارد در نظر گرفته شده است،  پرداخت آن پس از اخذ تاییدیه حسن انجام کار و پس از کسر کلیه کسورات قانونی به پیمانکار قابل پرداخت خواهد بود.

  ماده سه – نحوه پرداخت:

  با توجه به توافقات و زمان بندی تحویل آسانسور نحوه پرداخت بشرح ذیل خواهد بود:

  ۴-۱- مبلغ ……………………………………………….. ریال معادل ….. درصد مبلغ کل قرارداد بعنوان پیش پرداخت همزمان با مبادله قرارداد درصورت تقاضای کتبی پیمانکار و در مقابل ارائه ضمانتنامه بانکی که حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ مبادله قرارداد ارائه شود و در صورت عدم ایفاء تعهدات ، کارفرما می تواند بفوریت مبادرت به ضبط ضمانتنامه پیش پرداخت اقدام نماید.

  تبصره ) درصورتی که ظرف ۱۰ روز از تاریخ مبادله قرارداد پیمانکار نسبت به ارائه ضمانتنامه اقدام ننماید به منزله عدم نیاز به پیش پرداخت تلقی می گردد و این مبلغ همزمان با پرداخت مبلغ موضوع جزء بعدی به پیمانکار پرداخت خواهد گردید.

  ۴-۲- مبلغ …………………………………….. ریال معادل ….. درصد مبلغ کل قرارداد  همزمان با تنظیم صورتمجلس تحویل موقت آسانسور (کلیه دربهای طبقات ، درایو ( نیروی محرکه ) و دستگاههای مربوط به ایمنی و تراول ها و غیره).

  ۴-۳- مبلغ …………………………………………………… ریال معادل ….. درصد مبلغ کل قرارداد پس از اخذ تاییدیه از مراجع ذیصلاح من جمله اداره استاندارد مبنی بر قابل استفاده بودن آسانسور.

  ۴-۴- مبلغ …………………………………… ریال معادل ده درصد بعنوان سپرده حسن انجام کار تا اتمام دوره گارانتی نزد کارفرما باقی خواهد ماند.

  ماده چهار – مدت قرارداد :

  با توجه به اینکه پیمانکار اذعان می نماید از محیط کارگاه بازدید بعمل آورده و مسایل اجرائی در کارگاه همراه با خرید وسائل وارداتی تجهیزات را در نظر گرفته و با این شرایط جهت خرید ، حمل ، تحویل ، نصب و راه اندازی آسانسور موضوع قرارداد از تاریخ عقد قرارداد (………………………………………) به مدت …………………………….. ماه کامل شمسی آسانسور موضوع قرارداد را بطور کامل تا راه اندازی اولیه انجام داده و پیمانکار حداکثر در مدت …… ماه بعد از آن، همراه با ارائه تاییدیه استاندارد آسانسور جهت تحویل نهایی می بایست از کارفرما کتباً درخواست نماید.

  ماده پنج – زمان بندی انجام کار  :

  ۵-۱- مورخ                         تحویل کلیه درب ها و ریل ها به همراه درایو و متعلقات ( تراول )

  ۵-۲- مورخ                         نصب کلیه درب ها و ریل ها

  ۵-۳- مورخ                         تحویل کابین و تابلو و کلیه قطعات کسری جهت نصب و راه اندازی

  ۵-۴- مورخ                         نصب کلیه قطعات و راه اندازی کامل جهت اخذ تاییدیه استاندارد .

  ماده شش  – دوره تضمین قرارداد (گارانتی و پشتیبانی فنی) :

  کلیه تجهیزات موضوع قرارداد توسط پیمانکار به مدت …. سال از زمان تنظیم صورتجلسه نصب و راه اندازی گارانتی بوده و پیمانکار متعهد می شود در دوران یادشده هرگونه  نقص را با هزینه خود تعمیر نماید وموظف است هرگونه اشکال در سیستم یا خرابی در قطعات آن را در کمترین زمان رفع و یا خسارات وارده به کارفرما را جبران نماید .

  تبصره ۱) پیمانکار متعهد می گردد بعد از انقضاء دوره تضمین ، حداقل ده سال پشتیبانی و خدمات پس از فروش را به کارفرما در قبال عقد قرارداد نگهداری ارائه نماید.

  تبصره ۲) پیمانکار متعهد می گردد کلیه کاتالوگ های مربوط به نصب ، راه اندازی، نگهداری و تعمیر و یک نسخه از کلیه اسناد دریافتی از شرکت سازنده را در موقع تحویل موقت تحویل کارفرما نماید.

  ماده هفت – ضمانتنامه حسن انجام تعهدات:

  ۷-۱ – پیمانکار جهت تضمین حسن انجام تعهدات این قرارداد ضمانتنامه شماره ……………………….. به مبلغ …………………………………… ریال/ واریز وجه به حساب شماره …………………………. سپرده …….نزد بانک …….. معادل پنج درصد مبلغ کل قرارداد به مدت اعتبار ………….. ماه (معادل مدت قرارداد) به کارفرما تسلیم نمود که پس از تحویل کل موضوع قرارداد و صدور تاییدیه عدم مغایرت فنی و نصب و راه اندازی و آزمایش تحویل توسط ناظر قرارداد، بعنوان ضمانت گارانتی تمدید شده و در نزد کارفرما خواهد ماند و در صورت عدم انجام کلیه تعهدات مندرج در این قرارداد، تضمین فوق به نفع کارفرما ضبط خواهد شد، تمدید کلیه ضمانتنامه های بانکی به درخواست کارفرما و بعهده پیمانکار می باشد. آزادسازی ضمانتنامه مذکور پس از عمل به کلیه تعهدات این قرارداد و سپری شدن دوره گارانتی بلامانع خواهد بود.

  ۷-۲- ده درصد الباقی از مبلغ کل قرارداد، به عنوان سپرده حسن انجام کار تا اتمام دوره گارانتی نزد کارفرما باقی خواهد ماند که در صورت رفع عیب در طول دوره تحویل موقت تا پایان دوره گارانتی به پیمانکار پرداخت خواهد گردید، در غیر اینصورت تابع شرایط عمومی پیمان کارفرما نسبت به رفع جبران خسارات از محل آن اقدام خواهد نمود.

  ماده هشت–  تعهدات کارفرما :

  ۸-۱- انجام کلیه کارهای مرتبط با ساخت سازه ، آهن کشی ، آماده سازی چاهک ها .

  ۸-۲- انجام کلیه کارهای مرتبط با عملیات ساختمانی از جمله دورچینی دربهای طبقه و ایجاد حفره های لازم در سنگ نما برای نصب شاستی های طبقه و نشان دهنده های سردرب و همچنین ساخت فونداسیون های کف چاهک و کف موتورخانه آسانسور.

  ۸-۳- تهیه و نصب چراغهای تونلی تامین کننده روشنایی داخل چاهک آسانسور وکلیدهای روشنایی مربوطه در موتورخانه آسانسور  و همچنین پریز برق در کف چاهک آسانسور و همچنین پریز برق در کف چاهکهای آسانسورها.

  ۸-۴-  تهیه و نصب تابلو برق سه فاز شبکه در موتورخانه  آسانسور.

  ۸-۵- تهیه و نصب دریچه های فرار در موتورخانه.

  ۸-۶- تهیه و نصب هواکش موتورخانه آسانسور.

  ۸-۷- تهیه و نصب ریل و قلاب سقف موتورخانه آسانسور.

  ۸-۸- تهیه و نصب پریزها و روشنایی موتورخانه آسانسور.

  ۸-۹- تخصیص و تحویل انبار دارای قفل و روشنایی به پیمانکار به منظور نگهداری لوازم و قطعات آسانسور در مدت اجرای قرارداد .

  ۸-۱۰- پرداخت مبلغ قرارداد به پیمانکار طبق شرایط ماده سه قرارداد.

  ماده نه – مشخصات فنی آسانسور:

  ۹-۱ –  درب طبقه : سانترال/تلسکوپی دولته به عرض …………… به ارتفاع………..  مدل………… دارای کنترل سرعت VVVF.

  ۹-۲-  درب کابین : سانترال ( باز شو از وسط ) ، دولته ، به عرض………….. به ارتفاع…………..             مدل……………..دارای کنترل سرعت VVVF به انتخاب کارفرما ( کارفرما می بایست از کلیه مراحل طراحی و ساخت کابین ها مطلع بوده و با نظر وی کابین ساخته شود ).

  ۹-۳- نوع کاربری : مسافر بر.

  ۹-۴- طول مسیر : حدوداً … متر ( طول مسیر حرکت و چاهک مربوطه به رویت پیمانکار رسیده و مورد تایید ایشان است ).

  ۹-۵- ارتفاع تمام شده داخل کابین……………… می باشد که با توجه به طرح انتخابی این اندازه بایستی در طراحی و نصب لحاظ گردد.

  ۹-۶- استفاده از … عدد  LED / نمایشگر ……………… در طبقات داخل کابینها و با رنگ ….. سایز ….. یا بالاتر .

  ۹-۷– سیستم ارتباط داخلی جهت برقراری تماس بین مسافرین و متصدی ساختمان در مواقع ضروری.

  ۹-۸-  طرح نهایی شاسی طبقات بایستی با تایید  کارفرما انتخاب و جهت نصب آن اقدام گردد .

  ۹-۹-  ایمنی ها : همگی در تطابق کامل با استاندارد EN81 گواهی شده توسط TUV  آلمان.

  ۹-۱۰- کلیه تجهیزات سازگار و مورد تایید سازمان استاندارد خواهد بود .

  ۹-۱۱- دربهای کابین مجهز به سیستم پرده نور/ فتوسل نقطه ای جهت کنترل باز و بسته شدن .

  ۹-۱۲-  ترمز الکترومغناطیسی: ………………………

  ۹-۱۳- ضربه گیر:…………………..

  ۹-۱۴- سیستم نمایشگر در داخل هر طبقه از نوع ………………….. با رنگ……. می باشد .

  ۹-۱۵- نوع آسانسور : کششی کابلی  با تمام تجهیزات و لوازم .

  ۹-۱۶- سیستم صوتی جهت پخش در داخل کابین (Surround System).

  ۹-۱۷- نوع سیم بکسل ……………………….. مدل گاورنر …………. .

  ۹-۱۸- زنگ خبر رسیدن به طبقات ( طبق اصول استاندارد ) .

  ۹-۱۹- کلیه قطعات و نصب آن طبق استاندارد  EN81 باید باشد .

  ۹-۲۰- کلیه ریل ها از نوع  ………………. ساخت ……………. می باشد .

  ۹-۲۱- کلیه ترمزها و پاراشوت ها ساخت ……………. می باشد .

  ۹-۲۲- تراول از نوع دت وایلر سوئیس می باشد .

  ۹-۲۳-کلیه کفشک ها از نوع  ……………….. ساخت …………….. می باشد .

  ۹-۲۴- کلیه کابینها شامل سیستم Over Load می باشد.

  ۹-۲۵- وزنه تعادلی از نوع …………. می باشد .

  ۹-۲۶- ظرفیت :  …………. نفره.

  ۹-۲۷- سرعت : ……………… متر بر ثانیه.

  ۹-۲۸- تعداد توقف:  …………………….. ایستگاه.

  ۹-۲۹- تعداد درب :  …………………………..       .           

  ۹-۳۰- تعداد درب کابین :  …………………………         .

  ۹-۳۱ – روش احضار : Duplex/Down-Collective .

  ۹-۳۲- تابلو فرمان : مدل  ……………… .

  ۹-۳۳- درایو : مدل ……………… .

  ۹-۳۴  – اندازه چاه :………… *……………… سانتیمتر .

  ۹-۳۵- Cop&Lop: مدل……………………………… .

  ۹-۳۶- الکتروگیربکس : …………………………………. .

  ۹-۳۷- جعبه روزیون : …………………………………… .

  ۹-۳۸-  مشخصات کابین: ………………………………… .

  ماده  ده – تعهدات پیمانکار :

  ۱۰-۱- پیمانکار تعهد می نماید بدون وقفه و تعطیلی از روز انعقاد قرارداد عملیات موضوع قرارداد را شروع نماید و تعداد کارگران و استاد کاران باید به تعدادی باشند که در تحویل به موقع کار تعویق حاصل نگردد ، در این مورد کارفرما حق خواهد داشت افزایش تعداد کارگران و استادکاران را از پیمانکار بخواهد .

  ۱۰-۲- پیمانکار تعهد می نماید استاد کاران و کارگران خبره در رابطه با موضوع قرارداد را بکار گمارده و شخصاً خود هدایت آنها را به عهده گیرد و دستمزد و حقوق کامل ایشان را به موقع پرداخت نماید .

  ۱۰-۳- مسئولیت اخلاقی و حفظ موازین شرعی کلیه پرسنل پیمانکار به عهده ایشان بوده و کارفرما می تواند در صورت مشاهده موارد ، این موضوع را به پیمانکار گزارش دهد و ایشان می بایست نفرات خاطی را از کارگاه اخراج نماید .

  ۱۰-۴- پیمانکار موظف است در حداقل زمان در صورت نیاز نسبت به نهایی کردن پروفرمها و ثبت سفارش های کالای موضوع قرارداد اقدام لازم انجام دهد.

  ۱۰-۵- کلیه عملیات آهنکشی ها چاهکها جهت نصب توسط پیمانکار کنترل و نظارت می گردد و ایشان موظف به تحویل گرفتن کل اسکلت از مجری سازنده طبق استانداردهای موجود و نقشه های اجرائی می باشد ، همچنین ایشان می تواند کسانی را که در این مورد مهارت فنی دارند جهت اجرا به کارفرما پیشنهاد داده تا ایشان را انتخاب نماید .

  ۱۰-۶- پیمانکار بایستی هنگام تکمیل کابین و ساخت و قبل از حمل با هماهنگی با کارفرما شرایطی را جهت بازدید کارفرما و نماینده ایشان مهیا تا کارفرما بتواند هنگام ساخت و مونتاژ از کلیه اقلام ، بازدید حین ساخت داشته باشند.

  ۱۰-۷-  پیمانکار متعهد است از زمان شروع عملیات نصب بر طبق زمانبندی اعلام شده کار را به پایان برساند و آسانسور موضوع قرارداد را در شرایط کاملاً مناسب مطابق با ضوابط استاندارد تحویل و نصب و راه اندازی نماید .

  ۱۰- ۸- رعایت کامل مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان از جانب پیمانکار الزامی است .

  ۱۰-۹- پیمانکار اقرار می نماید که کلیه مشکلات احتمالی و سختی کار و مشخصات فنی و نقشه های اجرائی را ملاحظه نموده و سپس نسبت به امضای این قرارداد اقدام نموده است.

  ۱۰-۱۰- پیمانکار تعهد می نماید که کلیه عملیات موضوع قرارداد را با رعایت اصول فنی و ایمنی کامل و حفظ جان کارگران خود در نهایت دقت انجام داده و به اتمام برساند . ضمناً رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان نیز الزامی می باشد .

  ۱۰-۱۱-  رعایت کلیه ضوابط فنی در انجام کار توسط پیمانکار الزامی می باشد .

  ۱۲-۱۰ –  اگر پیمانکار نتواند موضوع قرارداد را در مدت مقرر تحویل نماید ، چنانچه قصور از جانب وی باشد ، کارفرما به ازای هر روز دیرکرد ۵/۰ درصد مبلغ کل قرارداد را بعنوان جریمه از مطالبات یا ضمانت نامه انجام تعهدات وی کسر خواهد نمود.

  ۱۰-۱۳- موضوع قرارداد بمدت ……. ماه در گارانتی پیمانکار می باشد، لذا  در صورت بروز هرگونه خرابی پیمانکار موظف به رفع عیب می باشد و چنانچه استنکاف نماید کارفرما راساً اقدام به رفع عیب نموده و هزینه مربوطه را بعلاوه ۱۵% بالاسری از محل سپرده حسن انجام کار پیمانکار کسر می نماید .

  توضیح اینکه زمان شروع گارانتی و نگهداری ….. ساله آسانسور موضوع قرارداد از تاریخ تنظیم صورتجلسه نصب و راه اندازی و آزمایش و تحویل موقت می باشد.

  تبصره) هیچگونه عذری برای تاخیر دراجرای تعهدات (بجز موارد فورس ماژور) مورد قبول کافرما نخواهد بود و تمدید مدت قرارداد بعلت فورس ماژور مشروط است به اینکه:

  الف) پیمانکار بلافاصله ازتاریخ وقوع حادثه فورس ماژور کتبا ًکارفرما را مستحضر نموده باشد.

  ب) وقوع حادثه ازطرف مقامات صالحه مربوط به محل حادثه رسماً گواهی شود.

  ج) دلیل رفع فورس ماژور و پایان مدت آن با گواهی رسمی مقامات صالحه محل وقوع حادثه از طرف پیمانکار به کارفرما تسلیم شده باشد.

  د) فورس ماژور در محدوده مرزهای ایران روی داده باشد.

  ه) فورس ماژور مستقیماً و بدون واسطه مانع اجرای قرارداد شده باشد.

  بارعایت مقررات بالا فقط مدت تحویل به مقدار لازم از طرف کارفرما تمدید می شود و این موافقت حق هیچگونه مطالبه وجهی بطور کلی برای پیمانکار به ضرر کارفرما ایجاد نخواهد نمود.

  ۱۰-۱۴-  پیمانکار با توجه به تجربه و دانش خود در خصوص عملکرد صحیح آسانسور مسئول می باشد و نقشه های اجرایی اولیه رافع مسئولیت وی نمی گردد .

  ۱۰-۱۵-  پیمانکار اقرار می نماید ضمن بازدید از محل و کسب اطلاعات لازم در مورد جزئیات و کم وکیف کار و با در نظر گرفتن کلیه شرایط حال و آینده نسبت به عقد قرارداد اقدام نموده است.

  ۱۰-۱۶- پیمانکار متعهد می گردد در صورت وارد آمدن هرگونه خسارت به تاسیسات کارفرما بلافاصله نسبت به جبران خسارت اقدام نماید و در غیر اینصورت کارفرما راساً از محل سپرده حسن انجام کار یا تضمین انجام تعهدات اینگونه خسارات را جبران خواهد نمود.

  ۱۰-۱۷- پیمانکار و کارکنان تحت الامر او موظف به رعایت کلیه مقررات و قوانین و نکات و تدابیر ایمنی کار بوده و درصورت وقوع هرگونه حادثه وخسارات جانی و مالی کلیه عواقب آن متوجه خود پیمانکار می باشد و کارفرما دراین مورد ازخود سلب مسئولیت می نماید.

  ۱۰-۱۸- کلیه حقوق دولتی متعلقه به این قرارداد از قبیل حق بیمه های اجتماعی ، مالیات ، عوارض و سایر موارد از این قبیل اعم از اینکه درهنگام عقد قرارداد رایج بوده و یا بعدا” وضع گردد کلا” بعهده پیمانکار می باشد. لذا پرداخت مطالبات پیمانکار و تسویه حساب نهائی با وی منوط به ارائه مفاصاحساب از سازمانهای ذیربط خواهدبود.

  ۱۰-۱۹- پیمانکار به هیچ وجه حق تعطیل کار یا معوق گذاشتن امور محوله را بدون اطلاع و هماهنگی کارفرما نخواهد داشت .

  ۱۰-۲۰- پیمانکار تعهد می نماید در طول اجرای قرارداد به هیچ وجه از کارکنان شاغل در واحدهای تابعه کارفرما در اجرای این قرارداد استفاده ننماید، بدیهی است درصورت تخلف ، قرارداد فسخ و تضمین انجام تعهدات و سپرده حسن انجام کار وی به نفع کارفرما ضبط می گردد.

  ۱۰-۲۱-  واگذاری کار این قرارداد از طرف پیمانکار به شخص حقیقی و یا حقوقی دیگری بدون موافقت کتبی و قبلی کارفرما به هر عنوان به صورت جزء یا کل ممنوع بوده و درصورت تخلف کارفرما مجاز به فسخ قرارداد واخذ خسارات وارده در رابطه با این قرارداد خواهد بود.

  ۱۰-۲۲- پیمانکار ملزم به ارائه نقشه های لازم جهت آماده سازی محل نصب بوده و کارفرما ملزم به آهنکشی و آماده سازی محل می باشد.

  ۱۰-۲۳- پیمانکار متعهد است حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از اعلام کارفرما یا نماینده او مبنی بروجود اشکال در سیستمها نسبت به اعزام متخصص و رفع عیب اقدام نماید.

  ۱۰-۲۴-  پیمانکار تعهد می نماید که آسانسورهای موضوع قرارداد را ماهیانه و بطور مرتب سرویس و روغنکاری نموده و ماهی یکبار از موتور و جریانات الکتریکی و وسایل اطمینان آسانسورها بازرسی فنی بعمل آورد.

  ۱۰-۲۵-  پیمانکار اعلام نمود که توانائی مالی وتخصص های لازم را جهت اجرای تعهدات مندرج در این قرارداد را دارا می باشد.

  ۱۰-۲۶-    تهیه ابزار کار و لوازم مصرفی و هزینه آنها تماما” بعهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه تعهدی در خصوص تامین آنها و یا معرفی پیمانکار به سازمانهای ذیربط جهت تامین آنها نخواهد داشت و کارفرما  تعهدی در قبال تهیه تسهیلات رفاهی  مانند مسکن و غذا پرسنل پیمانکار ندارد و لوازم مصرفی توسط پیمانکار باید قبلا” به تائید ناظر کارفرما برسد.

  ماده یازده – تحویل آسانسور :

  پس از راه اندازی  آسانسور و انجام عملیات تا مقطع حداقل ۹۵ درصد پیمانکار ملزم بوده، این مسئله را به طور کتبی به دستگاه نظارت کارفرما اعلام دارد . بعد از دریافت گواهی نامه استاندارد، پیمانکار ملزم به گزارش و ارائه این مسئله به کارفرما و یا دستگاه نظارت بوده و ظرف مدت  ۱۵ روز با حضور و تایید کارفرما ، دستگاه نظارت و پیمانکار صورتجلسه ای مبنی بر تحویل موقت دستگاه آسانسور امضاء خواهد شد …………….. ماه بعد از تاریخ تحویل موقت، با درخواست کتبی پیمانکار از کارفرما حداکثر در مدت ۱۵ روز در جلسه ای با حضور کارفرما ، دستگاه نظارت و پیمانکار تحویل قطعی خواهد شد.

  ماده  دوازده –  ضبط ضمانت نامه انجام تعهدات :

  چنانچه پیمانکار نسبت به اتمام کل کار طبق ماده چهار این قرارداد عمل ننماید به کارفرما حق می دهد که بازای هر روز تاخیر ۵/۰ مبلغ کل قرارداد را از محل تضمین  انجام تعهدات وی به نفع خود کسر و برداشت نماید و چنانچه انجام تمام یا قسمتی از کار بیش از ۶۰ روز به تاخیر افتد، کارفرما حق خواهد داشت کل تضمین پیمانکار را ضبط و قرارداد را فسخ و طبق ماده ۱۷ این قرارداد اقدام لازم را بعمل آورد.
  تبصره ) چنانچه خریدار از حق خود نسبت به فسخ قرارداد صرف نظر کرده و نسبت به اجرای کار پس از انقضای مدت تعیین شده اقدام نماید
  ، این موضوع به منزله انصراف از حق ضبط سپرده حسن انجام کار نخواهد بود ، بلکه چنانچه به هر صورت کار پس از انقضای مدت مذکور در قرارداد انجام شود، حق ضبط سپرده حسن انجام کار همچنان برای کارفرما محفوظ خواهد بود.

  ماده  سیزده –  مغایرت اقلام و عدم مطابقت مشخصات فنی:

  اعلام کتبی مغایرت هر یک از مشخصات اعلام شده از سوی کارفرما ، در حکم عدم تحویل تلقی و پیمانکار موظف است بلافاصله پس از اعلام کارفرما جهت رفع عیب اقدام نماید. در غیر اینصورت تخلف محسوب و تضمین انجام تعهدات وی قابل ضبط خواهد بود.

  ماده چهارده  –  بیمه آسانسور:

  پیمانکار تعهد می نماید که از زمان تنظیم صورتجلسه نصب و راه اندازی آسانسور (تحویل موقت)، آن رابا هزینه خود بمدت … سال تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال سرنشیان نموده و قراردادهای بیمه را تحویل کارفرما نماید.

  ماده پانزده – حل اختلاف   :

  درصورت بروز اختلاف در اجرای این قرارداد موضوع بین طرفین قابل حل خواهد بود و در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین که بصورت توافق قابل حل نباشد، بدواً  موضوع از طریق کمیته ماده (۹۴) آیین نامه مالی معاملاتی اتحادیه/شرکت/….. حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم اجرای رای کمیته مزبور که بعنوان رای داور مرضی الطرفین برای طرفین لازم الاجراء خواهد بود، موضوع در دادگاههای عمومی محل نصب آسانسور  قابل طرح خواهد بود و شرایط عمومی پیمان شامل این قرارداد نیز می باشد.

  ماده شانزده  –  موارد فسخ قرارداد :

  ۱۷-۱- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.

  ۱۷-۲- تاخیر در شروع بکار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد.

  ۱۷-۳- عدم اجرای تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد در موعد پیش بینی شده در این قرارداد .

  ۱۷-۴- تاخیر در اجرای کار بطوریکه به تشخیص کارفرما دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سونیت پیمانکار داشته باشد.

  ماده  هفده  –  نیابت :

  در صورتی که پیمانکار به تعهدات خود عمل ننماید ،کارفرما حق خواهد داشت تضمین حسن انجام تعهدات پیمانکار راضبط و قرارداد را فسخ نماید و موضوع قرارداد را به هر نحوی که صلاح بداند به نیابت از پیمانکار به دیگری واگذار نماید که در این صورت چنانچه اضافه بر بهای قرارداد مبلغی پرداخت نماید این تفاوت را ازمحل مطالبات پیمانکار و با مراجعه به سایر دارائیهای وی برداشت نماید.

  ماده هیجده –  ممنوعیتهای قانونی :

  پیمانکار اقرار می نماید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی باشد و اعلام می دارد از آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه اطلاع کامل دارد و می داند در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در آیین نامه مزبور علاوه بر ضبط ضمانت نامه انجام تعهدات و محرومیت از عقد قرارداد با دستگاههای دولتی به مدت پنج سال ،کارفرما برابر مقررات موضوع را به مراجع قضایی اعلام خواهد نمود.

  ماده  نوزده – اقامتگاه قانونی :

  اقامتگاه طرفین همان است که درماده یک این قرارداد قید شده است و درصورت تغییر اقامتگاه هریک از طرفین ملزم هستند کتبا” موضوع را به طرف مقابل اطلاع دهند و در غیر اینصورت  ابلاغ به آدرسهای فوق ابلاغ قانونی تلقی می گردد.

  ماده بیست  –  نسخ قرارداد :

  این قرارداد در ۲۰ ماده ، ۵ تبصره، ۸۸ جزء و  در ۴ نسخه که هریک حکم واحد داشته ، تنظیم شده و به امضاء طرفین قرارداد رسیده و از تاریخ امضاء و مبادله معتبر بوده و طرفین متعهد به اجرای کلیه مفاد آن می باشند.

   

                           کارفرما                                                           پیمانکار

  رئیس موسسه و یا افراد مجاز از طرف ایشان            شرکت …..طراحی نما رومی………………..

  و مدیر مالی و یا افراد مجاز از طرف ایشان       به نمایندگی …………… دارنده امضاء مجاز و تعهد آور شرکت

   

  مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

  ضوابط پلان پارکینگ

  آموزش طرح های جدید نقاشی ساختمان
  طراحی باغ سه بعدی

  آموزش ترسیم پرسپکتیو جنرال

  سازه ال اس اف در ارومیه

  پتینه خانم جعفریان
  قیمت زمین برای ساخت ویلا

  طراحی و ساخت کارخانه

  طراحی ساخت ویلای چوبی

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.