چک لیست دیوارچینی با بلوک سیمانی

سازه بتنی

سازه بتنی


به گزارش ال اس اف : چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست دیوارچینی با بلوک سیمانی

(Poly Block )

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح: طراحی ویلایی کلاسیک                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل کیفیت پلی بلوک
۲ یکنواخت بودن ضخامت بتن دردوطرف پلی استایرن وسط پلی بلوک
۳ کیفیت پایه های پلی بلوک
۴ کنترل تطابق محل و ارتفاع دیوارچینی با نقشه های اجرایی
۵ کنترل کیفیت برش بلوک ها درمحل های لازم
۶ کنترل کیفیت و نسبت مواد مصرفی درملات و عدم استفاده از گچ
۷ کنترل قراردادن پایه ها در مکان های لازم
۸ کنترل نحوه چفت و بست شدن بلوک ها درهم (نحوه قرارگیری بلوکها نسبت به هم)
۹ کنترل نحوه اتصال و چسبندگی بلوک ها به زیرسازی موجود
۱۰ کنترل قائم بودن راستای دیوار
۱۱ کنترل زوایا درکنج ها و نبش ها
۱۲ کنترل جوش دادن میل گرد در ردیف های تعیین شده
۱۳ کنترل بندکشی(هم راستابودن درزها و پرشدن آنها)
۱۴ کنترل تمیزکاری پس از اتمام کار
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: ساخت ویلای کوچک

تاریخ:

امضاء: طراحی برج باغ

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر : 

قیمت نقاشی ساختمان یزد
طراحی نمای آپارتمان
ساخت ویلا شیک

مراحل ساخت یک ساختمان اسکلت فلزی

مراحل اخذ مجوز ساخت طبقه دوم

مشارکت در ساخت منطقه ۲

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری همدان

کمیسیون ماده ۱۰۰شهرداری

ستون وال پست چیست

اموزش ترکیب رنگ روغن در نقاشی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!