ويلا بتونی

سازه بتنی


قرارداد تخریب

به گزارش بازسازی ویلا : این قرارداد در تاریخ              طراحی نما کلاسیک     فیمابین شرکت                               به نمایندگی

نشانی                                                                                            تلفن                      که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای                        فرزند                      به شماره شناسنامه                 صادره از              و به نشانی

تلفن               که از طرف دیگر پیمانکار نامیده میشود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و مبادله گردید.

ماده یک –موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از کلیه عملیات تخریب ساختمان                  واقع در                   و دسته بندی و چیدمان آجرهای سالم و آهن آلات حاصل از تخریب به کارفرما .

ماده دو – اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- کلیه دستورکارهایی که در حین اجرا توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد .

ماده سه – مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد                   ریال پیش بینی می گردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که بر اساس صورت وضعیت پیشرفت کار و طبق تایید کارفرما یا دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود . مطابق نرخنامه پیوست چنانچه حجم عملیات اضافه شده بیش از 25 درصد مبلغ فوق الذکر باشد نیاز به تهیه و تنظیم الحاقیه با قیمت های جدید توافق شده فیمابین خواهد بود بر طبق نرخنامه پیوست .

تبصره – به قیمت های این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد .

ماده چهار –نحوه پرداخت

پس از اتمام کار ، پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده  اقدام و پس از تائید نماینده کارفرما یا دستگاه نظارت با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر 10 درصد حسن انجام کار و 5 درصد مالیات اقدام خواهد شد .

ماده پنج – مدت قرارداد

مدت انجام کار از تاریخ عقد قرارداد و تحویل ساختمان به پیمانکار            طراحی نما مدرن ویلا          روز می باشد .

تبصره یک – در صورتیکه پیمانکار باعث تاخیر یا طولانی شدن مدت انجام کار گردد مطابق با موارد پیش بینی شده در قرارداد رفتار خواهد شد .

تبصره دو- در صو.رتیکه هیچگونه تقصیری در تاخیرات پیش آمده در انجام کار و تعهدات پیمانکار نباشد تاخیرات پیش آمده مجاز و مدت قرارداد بنا بر نظر کارفرما قابل تمدید می باشد .

ماده شش – تعهدات پیمانکار

6-1- با اطلاع و همکاری موسسات ذیربط جریان آب ، برق ، گاز و سرویس های مشابه را قطع نماید . زمان و مدت قطع سرویس های فوق و شروع عملیات تخریب حداقل یک هفته قبل ، به اطلاع ساکنین ساختمانهای مجاور رسانده شود .

6-2-برنامه ریزی لازم برای محافظت از پیاده روها و معابر عمومی مجاور ساختمان مورد تخریب انجام شود و در صورت نیاز به محدود یا مسدود نمودن آنها با کسب مجوز از شهرداری با رعایت مفاد بندهای ذیل اقدام لازم بعمل آید .

6-2-1- مسدود یا محدود نمودن پیاده روها و معابر عمومی و سایر فضاهای عمومی ، برای انبار کردن مصالح یا انجام عملیات ساختمانی به شرطی امکان پذیر می باشد که قبل از شروع عملیات ساختمانی کلیه پروانه ها و مجوزهای لازم به منظور اجرای عملیات ساختمانی ، انبار کردن مصالح در پیاده روها ، خیابانها و سایر فضاهای عمومی و استفاده از تسهیلات عمومی توسط کارفرما از شهرداری اخذ شود .

6-2-2- پیمانکار موظف است وسایل ، تجهیزات و مصالح ساختمانی را در جائی قرار دهد که حوادثی برای عابرین ، وسایل نقلیه ، تاسیسات عمومی ، و ساختمانهای مجاور به وجود نیاید مصالح و وسایل فوق شبها نیز باید به وسیله علائم درخشان و چراغ های قرمز احتیاط مشخص شوند .

6-2-3-  در مواردی که نیاز به تخلیه مصالح ساختمانی در معابر عمومی یا مجاور آن یاشد ، باید مراقبت کافی به منظور جلوگیری از لغزش ، فروریختن یا ریزش احتمالی آنها بعمل آید .

6-2- 4-زمانی که پایه های داربست در معابر عمومی قرار گیرد باید با استفاده از وسایل موثر از جابجا شدن و حرکت پایه های آن جلوگیری شود .

6-3- هنگامیکه بر اثر انجام عملیات ساختمانی خطری متوجه رفت و آمد عابرین یا اتومبیل ها باشد با کسب نظر از مراجع ذیربط یک یا چند مورد از موارد زیر بکار گرفته شود :

6-3-1-گماردن یک یا چند نگهبان با پرچم اعلام خطر

6-3-2- نصب چراغهای چشمک زن یا علائم شبرنگ

6-3-3- نصب علائم آگاهی دهنده وسایل کنترل

6-3-4- ایجاد سازه های حفاظتی محصور کننده

6-4- احداث راهروی سرپوشیده موقت در راه عبور عمومی و در تمام طول ساختمان الزامی است .

6-5- وسائل و تجهیزات لازم مناسب با محل و نوع ساختمان و روش تخریب تهیه شود .

6-6- برنامه ریزی برای جمع آوری و دفع مواد حاصل از تخریب و انتخاب محل مجاز برای انباشتن آنها انجام شود .

6-7- کلیه شیشه های ساختمان مورد تخریب باید از محل نصب شده جدا و در مکان مناسبی انبار گردد.

6-8- در عملیات تخریب باید کارگران با تجربه بکار گرفته شده و اشخاص ذیصلاح بر کار آنان نظارت و دستورالعمل ها ، روش ها و مراحل مختلف اجرای کار را به آنان گوشزد نمایند .

6-9- کلیه راههای ارتباطی ساختمان مورد تخریب به استثنای پلکانها ، راهروها ، نردبانها و درهایی که برای عبور کارگران استفاده می شود ، باید در تمام مدت تخریب مسدود گردند .

6-10- هر یک از اجزای ساختمان مورد تخریب و تجهیزات مورد استفاده اعم از کف ، کف موقت ، چوب بست ، پله های موقت ، سقف و سایر اجزای راهروهای سرپوشیده و راهروهای عبور و مرور کارگران ، پلکانها ، نردبانها نباید بیش از دو سوم مقاومت نهایی خود ، بارگذاری شوند .

6-11- میخ های موجود در تیرها یا تخته های ناشی از تخریب باید بلافاصله به داخل چوب فرو کوبیده یا کشیده شوند .

6-12- تخریب باید از بالاترین طبقه شروع شود و طبقه به طبقه طوری انجام گیرد که قبل از تخریب هر طبقه کلیه مصالح حاصل از تخریب طبقه بالاتر برداشته شود ، به نحوی که کف ها بار اضافی نداشته باشند و فشار جانبی به دیوارها وارد نشود .

6-13- در پایان کار روزانه ، قسمت های در دست تخریب نباید در شرایط ناپایداری که در برابر فشار باد با ارتعاشات آسیب پذیر باشند ، رها گردند و باید با بررسی لازم اطمینان حاصل شود که کلیه قسمت های باقی مانده از عملیات تخریب و همچنین چوب بست ها ، شمع ها ، سپرها ، حائل ها و سایر وسایل حفاظتی ، پایداری و ایمنی لازم را دارند .

6-14- انباشتن مصالح و ضایعات جدا شده از ساختمان مورد تخریب در پیاده رو و دیگر معابر و فضاهای عمومی برای انباشتن مصالح و ضایعات وجود نداشته باشد ، باید هر روز مواد جدا شده به مکان مجاز دیگر انتقال یابد .

6-15- قبل از تخریب سقفها باید طبقه زیر آن طوری مسدود گردد ، که هیچکس نتواند از آن رفت و آمد کند .

6-16- هنگام تخریب سقف ، پس از برداشتن قسمتی از آن ، باید روی تیرآهن ها ، الوارهایی بعرض 25 سانتیمتر و ضخامت حداقل 5 سانتی متر بطور عرضی و به تعداد کافی قرار داده شود تا کارگران مربوطه بتوانند در روی آنها بطور مطمئن مستقر شده و بکار خود ادامه دهند .

6-17-در تخریب طاق های شیروانی و چوبی ابتدا باید قسمت های پوششی سقف برداشته شود ، سپس نسبت به برچیدن خرپا یا اسکلت سقف اقدام گردد .

6-18- هیچیک از تکیه گاهها نباید در طبقه ای برداشته شود ، مگر آنکه کلیه قسمت های طبقه بالای آن قبلا تخریب و برداشته شده باشند .

6-19- برای جلوگیری از ریزش و خرابی ناگهانی دیوارهای فرسوده یا آسیب دیده باید قبل از تخریب زیر نظر شخص ذیصلاح مهار و شمع بندی شود .

6-20- قبل از تخریب هر یک از دیوارها ، باید تا فاصله 3 متری از آنها کلیه سوراخهایی که در کف قرار دارند با پوشش موقت مناسب پوشانده شوند .

6-21- تخریب دیوارهایی که برای نگهداری خاک زمین یا ساختمان مجاور ساخته شده اند باید با اجرای سازه های نگهبان انجام شود .

6-22- قبل از بریدن تیرآهن های سقف اقدامات لازم به منظور جلوگیری از نوسان آزاد تیرآهن بعد از برش بعمل آید .

6-23- مصالح ساختمانی و ضایعات حاصل از تخریب نباید بطور سقوط آزاد به خارج پرتاب شوند ، مگر اینکه تخلیه از داخل کانالهای پیش بینی شده مخصوص انجام گیرد .

6-24-در صورتیکه مصالح قابل اشتعال جدا شده از ساختمان مورد تخریب ، در همان محل انبار و نگهداری شود، باید وسایل اطفای حریق مناسب به تعداد و مقدار کافی فراهم شود .

6-25- ضایعات بدست آمده از مواد سمی ، آزبست ، یا مواد آلوده کننده ، باید جدا از بقیه ضایعات به دقت نگهداری و بسته بندی شوند و سپس به محل مجاز حمل گردند .

6-26- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تایید کارفرما نیز باشد معرفی نماید .

6-27- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار بهر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تامین دلیل از دستگاههای قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تایید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید .

26-8- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) بدون مجوز کار یا افرادی را به نحوی از حق کارکردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کارکردن ندارند .

6-29- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را بعهده داشته و متهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسایل استحفاظی ( کفش و کلاه ایمنی ، دستکش و    ) نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند .

6-30- رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان و أیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی و نشریه 55 سازمان مدیریت الزامی می باشد .

6-31- پرداخت هرگونه جریمه های احتمالی در نظر گرفته از سوی مراجع ذیصلاح که ناشی از تخلف پیمانکار و پرسنل تحت امر وی و رفع آن بعهده پیمانکار می باشد .

6-32- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی ، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و بصورت تام الاختیار خواهد داشت .

6-33- پیمانکار در حفظت و حراست اموال کارفرما ، ابزار ، ماشین آلات ، مصالح و قطعات مسئول است و کارفرما در هر مقطعی می تواند آمارگیری و بررسی از ابزار و وسایل و….. نموده و در صورت وجو.د کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است .

6-34- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار ، پیمانکار مسئولیت تهیه ، تکمیل ، و امضا فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را بعهده خواهد داشت .

ماده هفت –تعهدات کارفرما   

7-1- اخذ مجوز تخریب از شهرداری

7-2- بیمه پرسنل پیمانکار ( بیمه مسئولیت کارفرما )

7-3- پرداخت مبلغ انجام کار که پس از اتمام عملیات و تایید قابل پرداخت می باشد .

ماده – هشت – موارد فسخ قرارداد

8-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار

8-2- تاخیر در شروع بکار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد

8-3- عدم اجراء تمام یا قسمتی از مواد قرارداد در موعد پیش بینی شده

8-4- تاخیر در اجرای کار بطوریکه دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار بنماید .

8-5- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما

در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد .

ماده نه

این قرارداد در نه ماده و در سه تبصره و در سه نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می باشد .

                         کارفرما                                                                               پیمانکار 

نرخنامه

1- تخریب ساختمان با مصالح بنایی ( ماسونری ) متر مربعی                                                          ریال

2- برچیدن اسکلت فلزی ساختمان با هرنوع تیرآهن ، ناودانی ، نبشی ، لوله و ورق هر کیلوگرم               ریال

3- تخریب بتن مسلح با هر عیار سیمان و بریدن میلگرد متر مکعبی                                                 ریال

4-تخریب جدول های بتنی پیش ساخته متر طول                                                                      ریال

5- تخریب هر نوع آسفالت و اساس قیری متر مربعی                                                                   ریال

6- برچیدن ورقهای آهن کرکره ای بر حسب سطح برچیده شده متر مربعی                                        ریال

7- برچیدن خرپای چوبی  بر حسب سطح تصویر افقی سقف برداشته شده متر مربعی                             ریال

8- برچیدن توفال سقف متر مربعی                                                                       ریال

 

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر : 

قیمت نقاشی ساختمان نما
ساخت ویلا با قوطی

چک لیست مراحل ساخت ساختمان

مجوز ساخت در کیش

مشارکت در ساخت شهرری

ضوابط شهرداری لواسان

پلان وال پست گذاری

آموزش ترکیب رنگ لباس

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!