ويلا بتونی

سازه بتنی


قرارداد فروش

به گزارش بازسازی ویلا : اين قرارداد در تاريخ ………………..  فيمابين …………………………… به نشاني: ……………………………………………………….. بعنوان خريدار و ………………………. به نشاني …………………………………………………………………  بعنوان  فروشنده  به نمايندگي …………………… ازطرف ديگر،به شرح زيرمنعقد مي گردد.

 

1 موضوع قرارداد :

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-مبلغ قرارداد :                                …………………………………………….

3-مقداركار :                                     …………………………………………….

4- محل و نحوه تحويل :                    …………………………………………….

4 زمان تحويل :                             …………………………………………….

5- شرايط پرداخت :

     الف-  …………………… معادل ……. درصد مبلغ قرارداد در هنگام عقد قرارداد

      ب-  …………………… معادل ……. درصد مبلغ قرارداد پس از تحويل

      ج-  ………….. درصد  مبلغ قرارداد پس از اتمام دوره گارانتي و رفع نواقص احتمالي ساخت ویلا در تهراندشت ( دوره گارانتي ……………ماه مي باشد )

       د- 

6 ساير شرايط :

الف – رعايت كليه ضوابط فني در كار توسط فروشنده الزامي مي باشد .

ب-  اگر فروشنده نتواند موضوع قرارداد را در مدت مقرر تحويل نمايد ، چنانچه قصور از جانب وي باشد ، به ازاي هر روز ديركرد 5/0درصد مبلغ قرارداد كسر خواهد شد.

ج- موضوع قرارداد بمدت يكسال گارانتي مي گردد و درصورت بروز هرگونه خرابي پيمانكار موظف به رفع عيب مي باشد و چنانچه استنكاف نمايد كارفرما راساٌ اقدام به رفع عيب نموده و هزينه مربوطه را با 15% بالاسري از محل سپرده حسن انجام كار پيمانكار كسر مي نمايد .

د- پيمانكار با توجه به تجربه و دانش خود در خصوص عملكرد صحيح محصول مسئول مي باشد و نقشه هاي اجرايي اوليه رافع مسئوليت وي نمي گردد .

ه –

و-  اين قرارداد در شش ماده و سه نسخه كه حكم واحد دارند تنظيم و پس از امضاء طرفين مبادله معتبر و يك نسخه نزد      فروشنده و بقيه نسخ نزد كارفرما باقي مي ماند .           

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر : 

هزینه نقاشی ساختمان در تهران
طراحی نمای خارجی اپارتمان
ساخت ویلا چوبی در شمال

مراحل ساخت ساختمان فلزی از ابتدا تا انتها

اخذ مجوز ساخت خانه در زمین کشاورزی

مشارکت در ساخت لرستان

وال پست ساختمان

اموزش ترکیب رنگ خرمایی

                                            

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!