×

قرارداد طراحی معماری ساختمان

 • کد نوشته: 12103
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای قرارداد طراحی معماری ساختمان بسته هستند
 • قرارداد طراحی معماری ساختمان به گزارش بازسازی ویلا :  قرارداد طراحی معماری ساختمان مرحله (فاز) های ۱و۲   این قرارداد در تاریخ                    بین خانم / آقای / شرکت                    فرزند              دارای کد ملی /               شماره ثبت                صادره از                به عنوان مالک یا وکیل مالک (به استناد وکالتنامه پیوست ) پلاک (های) ثبتی             قطعه           واقع در محدوده شهرداری منطقه  […]

  قرارداد طراحی معماری ساختمان

  قرارداد طراحی معماری ساختمان

  به گزارش بازسازی ویلا :  قرارداد طراحی معماری ساختمان مرحله (فاز) های ۱و۲  

  این قرارداد در تاریخ                    بین خانم / آقای / شرکت                    فرزند              دارای کد ملی /               شماره ثبت                صادره از                به عنوان مالک یا وکیل مالک (به استناد وکالتنامه پیوست ) پلاک (های) ثبتی             قطعه           واقع در محدوده شهرداری منطقه        که در این قرارداد “مالک” نامیده می شود از یک طرف و دفتر مهندسی طراحی / شخص حقوقی طراحی                    دارای پروانه اشتغال  به کار مهندسی طراحی در رشته                به  شماره               معتبر تا تاریخ               به نمایندگی  خانم /آقای مهندس                          با سمت        سئول دفتر مهندسی / مدیر شخص حقوقی           عضو حقیقی  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (سازمان استان ) به شماره             که در این قرارداد “طراح”  نامیده می شود ، با شرایط زیر منعقد می شود .

  ماده ۱- موضوع قرارداد :

  عبارت  است از انجام خدمات مهندسی طراحی معماری فاز ۱ و فاز ۲ (اجرائی) ساختمان مورد نظر مالک در پلاک (های ) ثبتی  مندرج در این قرارداد بر اساس دستور نقشه شماره        مورخ     صادره از منطقه       شهرداری تهران  در چارچوب شرح خدمات پیوست ، شامل دو مرحله بشرح مذکور در پیوست فوق .

  تبصره : در صورتی که ساختمان  به علت وی‍‍ژگی های خاص و یا درخواست مالک به خدمات بیش از کارهای مندرج در شرح خدمات پیوست نیاز داشته باشد، شرح این خدمات اضافی به قرارداد افزوده و حق الزحمه انجام این خدمات اضافی با توافق طرفین تعیین خواهد شد بشرح خدمات ذیل :

  شرح خدمات طراحی معماری و تهیه نقشه ها و مدارک معماری

  مرحله (فاز) های ۱ و ۲ نقاشی ساختمان جدیدترین

  مرحله اول : مطالعات اولیه

  • مطالعه دستورنقشه صادره از شهرداری
  • تبادل نظر با مالک برای آگاهی از خواسته ها و کاربری مورد نظر برای فضاها و تاسیسات ، تجهیزات و ادوات موردنظر برای نصب در ساختمان
  • بازدید از محل و کسب اطلاعات از وضعیت و موقعیت زمین از لحاظ محدوده ، همسایگی ، معابر ، شیب ها ، منظر عوارض طبیعی مشهود و مستحدثات و تاسیسات موجود در زمین و سایر عوامل موثر در طراحی معماری .
  • بررسی وضعیت محوطه از نظر ضوابط و مقررات مصوب شهرسازی و سایر ضوابط معماری لازم الاجرا ، ناظر بر احداث ساختمان .
  • تهیه گزارش کتبی از موارد ۱ و۲ فوق و ارائه آن به مالک واخذ نظر کتبی مالک درباره آن .
  • تعیین خصوصیات کمی طراحی ( تعداد ساختمانها ، تعداد و ترکیب واحدها و کاربری هر واحد به تفکیک هر ساختمان ، سطوح تقریبی خصوصیات کمی واحدها و فضاهای داخلی آنها )
  • تعیین خصوصیات کلی فیزیکی طرح ( نوع مصالح ساختمان ، سازه ، تاسیسات مکانیکی و برق ).
  • تهیه نقشه فاز ۱ حاوی اصلی ترین بخشهای ساختمان شامل جانمایی ساختمان در زمین ، ورودی ها ، دسترسی ها ،‌حدود پیش آمدگی های ساختمان ، همسایگی ساختمان ، جانمایی و تعداد و ابعاد پارکینگ ، راه های فرار و تخلیه ، فضاهای باز ، ارتفاعات  همه طبقات ، ارتفاعات آزاد و کلیه مشخصات و بخشهائی که در مورد آنها ضوابط شهرسازی و معماری  وجود دارد  و ارائه آن به مالک و اخذ موافقت کتبی مالک درباره گزینه انتخابی وی و مهر و امضای نقشه ها و مدارک فنی ضمیمیه ی آنها .
  • مشاوره اقتصادی به مالک در مورد حدود هزینه و هر یک از طرح های قابل انتخاب .
  • مذاکره مقدماتی با مقامات شهرداری یا سایر مراجع مربوط درباره صدور پروانه ساختمان

  تبصره ۱:طراح معماری خدمات فوق را هماهنگ با مهندسان سازه ، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی انجام خواهد داد .

  تبصره ۲ : مالک با تایید سیستم انتخاب شده توسط طراح معماری ساختمان موافقت خود را با اثرات اقتصادی طرح انتخابی اعلام می نماید .

  مرحله دوم :طراحی معماری تفضیلی و تهیه نقشه های اجرائی و مدارک معماری

  ۱-تعیین و تنظیم روابط عملکردی از طریق راه حلهای ترسیمی .

  ۱-۱-تعیین روابط عملکرد داخلی فضاها (افقی و عمودی ) با ارائه نقشه های مقدماتی.

  ۱-۲-مکانیابی موقعیت استقرار ساختمان  یا ساختمانها و توجیه آن با ارائه نقشه های مقدماتی .

  ۲- تهیه نقشه ها و مدارک لازم برای دریافت پروانه ساختمان  به شرح زیر بصورتی که وضعیت  اجرای کلیه قسمت ها و جزئیات اصلی طرح مشخص گردد و با طرح مصوب مرحله (فاز) ۱ و طرح سازه ، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی سازگار باشد .

  ۲-۱-نقشه محوطه و موقعیت طرح  در محوطه ، با مقیاس  حداقل (۲۰۰/۱ ) ، شامل اطلاعات ذیل :

  -حدود ثبتی محوطه با اراضی هم جوار .

  -دسترسی های ارتباطی با معابر اطراف .

  -طرح ها ، ضوابط مقررات شهری مرتبط با محوطه ( اصلاحی ، معابر ، حدود استقرار ساختمان ،…) بر اساس “دستور تهیه نقشه شهرداری ” .

  -جهت های عمده شیب زمین ( نمایش  متناسب بااهمیت  شیب به ترتیب از طریق رسم خطوط تراز، برش محوطه در جهات اصلی و …، رقوم های ارتفاعی ) .

  – موقعیت استقرار ساختمان (ها) و وضعیت فضاهای باز .

  – اندازه گذاری کامل ابعاد و فواصل ساختمان و محوطه و عناصر اصلی محوطه برحسب متر طول .

  ۲-۲-نقشه محوطه با مقیلس حداقل (۱۰۰/۱) ، شامل اطلاعات ذیل :

  موقعیت استقرار ساختمانها ، خیابانها ، توقفگاه  خودروها و مسیرهای عبور و مرور عابرین و وسائط نقلیه .

  -خطوط اصلی طرح معماری ، خطوط تراز موجود و پیشنهاددی و رقوم ارتفاعی کف تمام شده خیابان ها و پیاده روها .

  -طرح اجرائی فضای سبز .

  -جزئیات طرح محوطه شامل : دیوارهای حائل ، روسازی ، … ( در صورت درخواست مالک و توافق ) .

  -مرجوعات مربوط به جزئیات اجرائی .

  ۳-۲ نقشه طبقات به تفکیک هر طبقه ، با مقیاس حداقل (۵۰/۱) ، شامل اطلاعات ذیل :

  -محورهای اصلی و فرعی ساختمانی و فواصل آنها بر حسب متر طول .

  -طرح معماری طبقه مورد نظر در مجموعه ساختمانی ( با تعیین ارتفاع برش افقی ) .

  -ابعاد عمده ساختمان و طبقه مورد نظر رقوم های نماینده ارتفاع سطح .

  -مساحت و کاربری فضاهای مختلف طرح ، همراه با نمایش وسایل مختلفی که می باید در محل های خاص نصب شوند ( وسائل خدمات بهداشتی ،…، وسائل تاسیساتی ) .

  -نحوه انطباق با طرح و نقشه های سازه ( ستونها ، بادبندها ، درزهای انبساط ، ….) انواع مصالح مصرفی ملاحضات مربوط به طرح های تاسیساتی برقی و مکانیکی .

  -اندازه گیری کامل داخل طبقه و جزئیات اجرائی .

  -پله ها ، (ابعاد ، جهت ، تعداد ، پاخورها ،….).

  – ابعاد درب ها عمده ساختمان و طبقه مورد نظر رقومهای نماینده ارتفاع سطح .

  – مساحت و کاربری فضاهای مختلف طرح ، همراه با نمایش وسایل مختلفی که می باید در محل هلی خاص نصب شوند ( وسائل خدمات بهداشتی ،…، وسائل تاسیساتی ) .

  -نحوه انطباق با طرح و نقشه های سازه ( ستونها ، بادبندها ، درزهای انبساط ، …) ، انواع مصالح مصرفی ، ملاحضات مربوط به طرح های تاسیساتی برقی و مکانیکی .

  – اندازه گیری کامل داخل طبقه و جزئیات اجرائی .

  -پله ها( ابعاد ، جهت ، تعداد ، پاخورها …) .

  -ابعاد درب ها پنجره ها و مرجوعات دسته بندی درها و پنجره ها .

  -مرجوعات مربوط به جزئیات اجرایی .

  -نقشه معکوس موارد ضروری مربوط به سقف و طبقه بالا .

  -خطوط نماینده جهت دید مقاطع .

  ۲-۴-نقشه بام ، با مقیاس حداقل (۵۰/۱ ) ، شامل اطلاعات ذیل :

  -محورهای اصلی و فرعی ساختمانی و فواصل  آنها بر حسب متر طول .

  -رقومهای نماینده : ارتفاع سطح ( و یا سطوح بامها ) ، ارتفاع دست اندازها .

  -اندازه گذاری کامل نقشه بام و جزئیات اجرائی .

  -خطوط شیب بندی ، جهت و میزان شیب .

  – ملاحضات سازه ( درز انبساط ،…) و تاسیسات مکانیکی ( هواکش ها ،دودکش ها ، منبع انبساط ،…)‌ و تاسیسات برقی ( آنتن ها ، مدارهای تغذیه ،…).

  -محل آبروها .

  -مصالح مصرفی و پوشش نهایی بام .

  -مرجوعات مربوط به جزئیات اجرائی .

  قرارداد طراحی معماری ساختمان هزینه ساخت ویلا شیشه ای

  ۲-۵- نقشه مقاطع طولی و عرضی ، با مقیاس حداقل (۵۰/۱) ، شامل اطلاعات ذیل :

  -محورهای اصلی و فرعی ساختمانی و فواصل آنها بر حسب متر طول .

  -ملاحضات مربوط به طرحهای تاسیسات برقی و مکانیکی .

  -اندازه گذاری کامل نقشه مقطع و جزئیات اجرائی .

  -رقوم ارتفاعی پله ها و پاگردها .

  -مرجوعات مربوط به جزئیات اجرائی .

  ۲-۶- نقشه کلیه نماها ، با مقیاس حداقل (۵۰/۱) ، شامل اطلاعات ذیل :

  -محورهای اصلی و فرعی ساختمانی و فواصل آنها بر حسب متر طول ، ابعاد مرتبط با نمای محوطه .

  -رقوم ارتفاعی سطوح کلیه طبقات و بام (ها).

  -اندازه گذاری کامل نقشه نما و جزئیات اجرائی .

  -نحوه انطباق با طرح و نقشه های سازه ( ستونها ، بادبندها ، درزهای انبساط ،…) ، انواع مصالح مصرفی ، ملاحضات مربوط به طرح های تاسیسات برقی و مکانیکی .

  -ابعاد درب ها و پنجره ها و مرجوعات دسته بندی درها و پنجره .

  -مرجوعات مربوط به جزئیات اجرائی .

  ۲-۷- نقشه های مربوط به جزئیات اجرائی فضاها و جزئیات ساختمانی و جداول نازک کاری ، مقیاس حسب مورد (۵۲/۱ الی ۱/۱)

  -نقشه ها و مقاطع و نماهای داخلی فضاهای بهداشتی ، آشپزخانه ها شامل اطلاعات مربوط به محل و مشخصات استقرار وسایل  و نوع و نحوه بکارگیری مصالح ساختمانی ( نازک کاری ) و سایر جزئیات ساختمانی ذبربط ( عایق کاری ، … ) .

  -کلیات و جزئیات مربوط به سقفهای کاذب .

  -جزئیات و جداول دسته بندی انواع درها و پنجره های بکار رفته در طرح .

  -جداول نازک کاری شامل اطلاعات مربوط به دیوارها ، سقف ، سقف های کاذب ، انواع کف سازی ، ازاره و قرنیز و … .

  تبصره : کلیه موارد فنی منعکس در نقشه های مزبور ، حسب مورد ، می باید منطبق بر” مقررات ملی ساختمان”  و ” مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی ” باشد .

  نقشه ها و مدارک فنی معماری بنحوی تهیه می شوند  که با استانداردهای ترسیمی و معیارهای مهندسی و معماری تطبیق کرده و واضح و قابل استفاده و قابل اجرا باشد .

  تحویل اطلاعات نرم افزاری طرح معماری فاز ۱ و فاز ۲ در صورت درخواست مالک

  ماده ۲ – مدت قرارداد :

  ۲-۱ مدت قرارداد برای انجام خدمات طراحی معماری مرحله اول           ( به حروف         ) است که از تاریخ تحویل مدارک مورد نیاز این مرحله به شرح مندرج در بند ۴-۱ این قرارداد از ناحیه مالک به طراح و پرداخت پیش پرداخت حق الزحمه این مرحله شروع می شود .

  ۲-۲ مدت قرارداد برای خدمات طراحی معماری مرحله دوم       به حروف (            ) است که از زمان تایید گزارش انجام مرحله اول طراحی از طرف مالک و پراخت پیش پرداخت حق الزحمه این مرحله شروع می شود .

  ۲-۳- مدت بررسی طرح در مراجع ذیصلاح ( شهرداری ، سازمان استان و سایر مراجع قانونی ) جزء مدت قرارداد محسوب نمی شود .

  ماده ۳ –تعهدات طراح

  طراح انجام خدمات و وظایف ذیل را با امانت و با در نظر گرفتن اخلاق حرفه ای و رعایت اصول پذیرفته شده معماری و مهندسی به عهده می گیرد :

  ۳-۱ انجام کامل خدمات مندرج در شرح خدمات پیوست .

  ۳-۲ تهیه کامل مدارک فنی و نقشه ها و جزئیات اجرائی معماری مورد نیاز برای اجرای کار و برای انجام مراحل اداری صدور پروانه ساختمان از شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان به تعداد نسخ کافی و امضاء و مهر همه آنها .

  ۳-۳ ارائه کامل مدارک فنی و نقشه های لازم و جزئیات اجرائی معماری و دفترچه اطلاعات  ساختمان و سایر مدارک ضروری برای انجام مراحل بازبینی و کنترل و امضاء و مهر مدارک مورد نیاز .

  ۳-۴- حسب مورد ،‌حضور در شهرداری منطقه مربوطه و سازمان استان برای ارائه توضیحات یا امضای مدارک و اسنادی که بر طبق ضوابط و مقررات برای قبول مسئولیت طراحی معماری لازم است .

  ۳-۵-طراح مکلف است نواقص طرح را که توسط مراجع ذیصلاح تعیین می شود ، تا مرحله تصویب برطرف کند .

  ۳-۶ مسئولیت اجرایی بودن نقشه ها به عهده طراح است و چنانچه در حین اجرای کار ، مشکلاتی در رابطه با اجرای طرح پیش آید ، طراح موظف است نسبت به اصلاح نقشه ها اقدام و راهنمایی های لازم را به عمل آورد .

  ۳-۷- طراح مطلع است که پس از تصویب نقشه های فاز ۱ معماری ، نقشه های فاز ۲ ( نقشه های اجرائی )  که به وسیله وی تهیه می شود نبایستی مغایرتی با نقشه فاز۱ مصوب داشته باشد . بنابراین در طراحی معماری فاز ۱ پیش بینی های لازم برای فاز ۲ طراحی را خواهد نمود و مسئولیت هرگونه دوباره کاری و تطویل  زمان ناشی از عدم انطباق طرح فاز ۲ با فاز۱ را به عهده خواهد گرفت .

  ۳-۸ طراح مکلف است در طول مدت اجرای ساختمان در صورت اعلام نیاز از سوی مالک ، نسبت به رفع نواقص طراحی و با توضیح ابهامات طرح به مجری ساختمان اقدام نماید  و در صورت معذوریت ادامه کار ، به هزینه خود ، طراح واجد صلاحیت دیگری را به این منظور به مالک معرفی کند .

  ۳-۹ طراح مکلف است کلید مدارک تهیه شده را راسا امضا نماید و واگذاردن امضای نقشه طراحی شده به شخص دیگر مجاز نیست .

  ماده ۴ – تعهدات مالک

  ۴-۱ مالک موظف است موارد ذیل را تهیه و در اختیار طراح قرار دهد و تکالیف زیر را به انجام رساند :

  ۴-۱-۱- خواسته کامل خود از طرح در رشته ( رشته های ) چهارگانه معماری ، سازه ، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی در چارچوب مقررات و ضوابط به صورت مکتوب .

  ۴-۱-۲- حدود دقیق ثبتی ملک که باید به نحو مستند احراز شود .

  ۴-۲-مالک موظف است اطلاعات دقیق و کامل از نوع بهره براداری موردنظر خود  از فضاهای ساختمان را در چارچوب ضوابط جاری و نیز امکانات مالی خود، برای مطالعات طراحی به طور مکتوب در اختیار طراح قرار دهد .

  ۴-۳- مالک موظف است شرایط لازم برای بررسی محل ملک و وضعیت ساختمانها و املاک مجاور را تا جایی که قانونا در اختیار مالک است برای طراح فراهم می آورد .

  ۴-۴- مالک مکلف است در صورت نیاز طراحی به انجام آزمایش ها یی که دانستن نتایج آنها از ضرروریات طراحی باشد ، این آزمایش ها را به هزینه خود انجام دهد .

  ماده ۵ –سایر شرایط

  ۵-۱ – در صورتی که پروانه ساختمان به منظور توسعه بنا درخواست شود ، مالک مکلف است اطلاعات مورد نیاز طراح را در مورد وضعیت بنا( های ) موجود در اختیار وی قرار دهد.

  ۵-۲-چناچه مالک قصد توسعه بنا پس از خاتمه ساختمان موضوع قرارداد در یک زمان را داشته باشد ، باید نوع توسعه موردنظر و خصوصیات هندسی ، ساختمانی و کاربری آن را در مرحله اول به صورت مکتوب در اختیار طراح قرار دهد .

  ماده ۶ – حق الزحمه طراح و نحوه پرداخت آن

  حق الزحمه طراحی بر مبنای تعرفه خدمات  مهندسی بر اساس شرح خدمات پیوست ، موضوع ماده ۱۱۷ آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بشرح زیر تعیین می شود ، ضمنا حق الزحمه مربوط به خدمات اضافی اشاره شده در تبصره ماده ۱ و بند ۵-۲ این قرارداد ( در صورت وجود ) ، بر اساس توافق طرفین به تعیین و به طور جداگانه در بند ۶-۱ لحاظ می شود .

  ۶-۱- حق الزحمه مراحل اول  و دوم طراحی برای هر متر مربع ناخالص زیر بنا

  (۱)در مرحله اول : از قرار هر متر مربع                                      ( به حروف                                          ) ریال ،

  (۲) در مرحله دوم : از قرار هر متر مربع                                     ( به حروف                                          ) ریال ،

  که پنجاه درصد هر مرحله قبل از شروع طراحی آن مرحله و بقیه آن پس از تصویب کلیه مدارک همان مرحله توسط مراجع ذیصلاح ، در قبال اخذ رسید کتبی توسط مالک به طراح پرداخت می شود .

  ۶-۲- چناچه در خلال انجام هر یک از مراحل طراحی ، مالک از ادامه کار منصرف شود ، باید کل حق الزحمه همان مرحله را بپردازد و مدارک را تحویل بگیرد و نسبت به حق الزحمه پرداختی آن مرحله ادعایی نخواهد داشت ، و در صورتی که طراحی ازادامه کار منصرف یا معذور شود ، باید حق الزحمه دریافتی همان مرحله  را در قبال تحویل کار انجام شده تا زمان انصراف به مالک مسترد نماید .

  ۶-۳- خدمات موضوع بند ۳-۸ ج‍زء وظایف طراح بوده و از بابت آن حق الزحمه ای محاسبه و پرداخت نخواهد شد .

  ۶-۴- طراح مکلف است در طراحی فاز ۲ معماری ، هماهنگی های لازم جهت انطباق طرح های معماری ، سازه ، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی با یکدیگر را به عمل آورد .

  ۶-۵- چنانچه دوباره در خلال طراحی در تصمیمات اولیه  مالک یا طراحی های سایر رشته ها تغییراتی صورت پذیرد که موجب دوباره کاری یا افزایش فاحش مقدار کار طراحی شود ، حق الزحمه آن با توافق طرفین و با لحاظ نمودن عرف رایج ، جداگانه به طور کتبی تعیین و پرداخت خواهد شد و در این صورت مدت قرارداد نیز به طور متناسب افزایش خواهد یافت . چنانچه طرفین نتوانند در خصوص حق الزحمه اضافی توافق نمایند ، نظر سازمان ملاک عمل خواهد بود .

  ۶-۶- چنانچه رعابت بند (۵-۲ ) موجب افزایش حجم کار طراح شود ، حق الزحمه در قالب همین قرارداد محاسبه و منظور خواهد شد و توسط مالک قابل پرداخت است .

  ۶-۷ – چنانچه طراح در انجام وظایف خود بیش از ۲۰ روز به طور غیر موجه تاخیر کند ،‌به ازای هر اضافه مبلف         ریال از  حق الزحمه وی کسر خواهد شد .

  ماده ۷- فسخ، تعلیق، خاتمه قرارداد

  ۷-۱- هر یک از طرفین می توانند با اطلاع کتبی قبلی بیش از هفت روز انصراف خود را از ادامه قرارداد اعلام و برابر ماده ۶ عمل کنند.

  ۷-۲- این قرارداد با توافق کتبی مالک و طراح قابل تعلیق است.

  ۷-۳- طرح دعوی یا اعلام انصراف از ادامه قرارداد از ناحیه هر یک از طرفین مانع ادامه انجام تعهدات طرفین قرارداد در دوره اختلاف نمی شود. مگر آنکه همزمان با اقامه دعوی، قرارداد نیز با رعایت ترتیبات مندرج در این قرارداد فسخ شود.

  ۷-۴- چنانچه هر یک از طرفین در انجام تعهدات خود در هر یک از مراحل قصور ورزد، طرف غیر مقصر، مجاز به مطالبه حق الزحمه استحقاقی (در مورد طراح) یا مطالبه استرداد حق الزحمه پرداختی (در مورد مالک) خواهد بود. تشخیص قصور هر یک از طرفین با سازمان استان خواهد بود.

  ماده ۸- حل اختلاف و داوری

  ۸-۱- طرفین می توانند اختلافاتی که در مورد مورد تفسیر مفاد این قرارداد یا در اثر ادعای هر یک از طرفین دایر بر قصور طرف دیگر در انجام تعهدات خود بروز می نماید از طریق داورد حل و فصل نمایند. برای این منظور داور مرضی الطرفین یا هیات داوری (که تعداد اعضای آن فرد خواهد بود) از سوی سازمان استان تعیین خواهد شد و طرفین با تعیین خواهد شد و طرفین با تعیین مهلت برای وی که از بیست روز تجاوز نخواهد کرد درخواست رسیدگی و صدور رای می نمایند.

  ۸-۲- رای داور یا هیات داوری قطعی و لازم الاجرا است و در خواست رسیدگی و صدور رای می نمایند.

  ۸-۳-چنانچه داور مهلت مقرر رای خود را اعلام ننمایند،‌ طرف مدعی می تواند برای حل و فصل دعوی به محاکم صالحه مراجعه نماید.

  ماده ۹- نشانی

  نشانی طرفین قرارداد به شرح زیر است:

  مالک ………………………………………………………………………………………………………….تلفن ……………………….

  وکیل مالک (در صورت وجود)………………………………………………………………………..تلفن ……………………….

  طراح……………………………………………………………………………………………………………تلفن ………………………

  چنانچه نشانی هر یک از طرفین در مدت قرارداد تغییر یابد، باید در اسرع وقت کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد، در غیر اینصورت اسناد یا مکاتباتی که از طریق پست سفارشی یا اظهارنامه به نشانی مندرج در این قرارداد ارسال یا مستقیماً تسلیم شود، ابلاغ شده تلقی می شود.

  ماده ۱۰-اسناد قرار داد:

  اسناد قرارداد که جزء لاینفک آن محسوب می شود عبارت است از:

  الف- شرح خدمات(عنداللزوم شرح خدمات اضافی) پیوست.

  ب- دستور نقشه صادره از شهرداری

  اطلاعات مکتوبی که طرفین به موجب این قرارداد به یکدیگر تسلیم نمایند.

  این قرارداد در ۱۰ ماده و ………. پیوست شامل اسناد قرارداد در تاریخ        /            /     ۱۳ در چهار نسخه به امضای طرفین رسید و هر چهار نسخه دارای اعتبار یکسان می باشد. یک نسخه از قرارداد در اختیار مالک (یا وکیل مالک) و یک نسخه در اختیار طراح می باشد. نسخه سوم توسط طراح به منطقه شهرداری و نسخه چهارم توسط طراح به سازمان نظام مهندسی استان تحویل خواهد شد.

  کلیه صفحات قرارداد باید به امضای طرفین رسیده باشد.

  مالک (مالکان یا وکیل آنها)

  نام و نام خانوادگی:

  امضاء:

  تاریخ:

  نام دفتر مهندسی/ شخص حقوقی:

  نام  و نام خانوادگی:

  امضاء و مهر:

  تاریخ:

  مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر : 

  قیمت نقاشی نرده ساختمان
  پیمانکاری ساخت ویلا قیمت

  مراحل ساخت ساختمان در شهرداری

  جواز ساخت قیمت

  مشارکت در ساخت شمال

  ضوابط پارکینگ شهرداری گرگان

  وال پست ناودانی

  اموزش ترکیب رنگ های گواش

  قرارداد طراحی معماری ساختمان

  قرارداد طراحی معماری ساختمان

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.