فرم اداری پرداخت درخواست پرداخت وجه

فرم اداری

فرم اداری


 

فرم اداری پرداخت درخواست پرداخت وجه

 

به گزارش بازسازی ویلا : معاونت محترم مالی اداری 

 

خواهشمنداست دستورفرمایید نسبت به پرداخت مبلغ ………………………………………. ریال  (بحروف: ………………………………………………………..) در وجه ……………………………………………. بابت……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

اقدام فرمایند.

 

مدارک پیوست :

۱-   ……………………………………………………………………………………………………….

۲-   ……………………………………………………………………………………………………….

۳-   ……………………………………………………………………………………………………….

 

درخواست کننده:                                                  معاون طرح وبرنامه

نام و امضاء

 

    مدیریت محترم امور مالی :

 

لطفاً دستور رسیدگی و اقدام صادر فرمایید .

معاون مالی و اداری

 

    ارجاع : قیمت ساخت مدرسه

 

 

 

 

 

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
نقاشی ساختمان پرند

طراحی ویلا اراک

طراحی مدرسه با رویکرد

ساخت کارخانه داروسازی

طراحی شیشه رستوران

طراحی کلاسیک آشپزخانه

صدور جواز ساخت

مشارکت در ساخت پونک

طراحی داخلی باغ ویلا

ساخت سوله صنعتی در اصفهان

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!