چک لیست اجرای اسکلت فلزی آسانسور

چک لیست

چک لیست


به گزارش نقاشی ساختمان : چک لیست عملیات ساختمانی

اجرای اسکلت فلزی آسانسور

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ تهیه نقشه های کارگاهی (Shop Drawing )
۲ موقعیت و تراز صفحه ستونها
۳ کنترل موقعیت شاقول ، سایز و نوع ستونکهای آسانسور طبق Shop
۴ کنترل سایز ، نوع ، موقعیت و کد نصب کمرکش ها طبق   نقشه های Shop
۵ کنترل موقعیت براکت های ریل کابین
۶ کنترل موقعیت براکت های ریل وزنه
۷ کنترل مناسب بودن ضدزنگ ها
۸ نصب ریل های کابین و وزنه
۹ کنترل تکمیل جوشکاری های لازم طبق نقشه های Shop
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: طراحی نما آپارتمان

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

معماری ویلا در شمال

طراحی باغ نهال

نقاشی ساختمان فرجی

ساخت ویلا با قوطی فلزی

طراحی نما و جداره شهری
جزئیات طراحی نما

اصول طراحی کافه کتاب

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!