دانلود کامل ترین نقشه کف | پلان کف | دیتیل کف سازی | دتایل کف سازی

دانلود اتوکد کف سازی همکف

دانلود اتوکد کف سازی همکف


دانلود اتوکد کف سازی همکف

به گزارش بازسازی ویلا کردان : دانلود اتوکد کف سازی همکف | دانلود انواع کفسازی همکف

نمونه یک : جزئیات کفسازی همکف : کف ها با لایه مقاومتی شفته با بتن

دانلود اتوکد کف سازی همکف
دانلود اتوکد کف سازی همکف

نمونه ۱ : دانلود اتوکد کف سازی همکف

 

 نمونه دو : جزئیات کفسازی همکف : کف ها با لایه مقاومتی شفته با پوشش آجر سیمانی

اتوکد کف سازی همکف
اتوکد کف سازی همکف

نمونه ۲ : دانلود اتوکد کف سازی همکف

 نمونه سه : جزئیات کفسازی همکف : کف ها با لایه مقاومتی شفته با پوشش سنگ

اتوکد کفسازی همکف
اتوکد کفسازی همکف

نمونه سه : دانلود اتوکد کفسازی همکف

 نمونه چهار: جزئیات کفسازی همکف : کف ها با لایه مقاومتی شفته با پوشش آجر

فاز 2 کفسازی همکف
فاز ۲ کفسازی همکف

دانلود فاز ۲ کفسازی همکف

 نمونه پنج : جزئیات کفسازی همکف : کف ها با لایه مقاومتی شفته با پوشش سرامیک

 نمونه پنج : دانلود جزئیات کف سرامیک

 نمونه شش: جزئیات کفسازی همکف : کف ها با لایه مقاومتی شفته با پوشش موزائیک

 نمونه شش یک: دانلود نقشه کف موزائیک

 نمونه شش دو : دانلود فاز ۲ کف موزائیک

 نمونه شش سه: دانلود دتایل کف موزائیک

 نمونه هفت : جزئیات کفسازی همکف : کف ها با لایه مقاومتی شفته با پوشش بتنی

 نمونه هفت : دانلود اتوکد کف بتنی

 نمونه هشت: جزئیات کفسازی همکف : کف ها با لایه مقاومتی شفته با پوشش آجر سیمانی

 نمونه هشت: دانلود اتوکد آجر سیمانی

 نمونه نه : جزئیات کفسازی همکف : کف ها با لایه مقاومتی شفته با پوشش سنگ

نمونه نه : دانلود اتوکد کف سنگ

 نمونه ده : جزئیات کفسازی همکف : کف ها با لایه مقاومتی خاک با پوشش قطعات پیش ساخته بتنی

 نمونه ده : دانلود اتوکد قطعات پیش ساخته بتنی

 نمونه یازده : جزئیات کفسازی همکف : کف ها با لایه مقاومتی خاک با پوشش آجر سیمانی

 نمونه یازده : دانلود فاز۲ کف خاک با پوشش آجر سیمانی

 نمونه دوازده : جزئیات کفسازی همکف : کف ها با لایه مقاومتی خاک با پوشش لاشه سنگی

 نمونه دوازده: دانلود کف لاشه سنگی

 نمونه سیزده : جزئیات کفسازی همکف : کف ها با لایه مقاومتی خاک با پوشش بتنی

 نمونه سیزده : دانلود دتایل کف بتنی

 نمونه چهارده : جزئیات کفسازی همکف : کف ها با لایه مقاومتی خاک با پوشش سنگ

 نمونه چهارده : دانلود دتایل کف سنگی

 نمونه پانزده : جزئیات کفسازی همکف : کف ها با لایه مقاومتی خاک با پوشش آجر

 نمونه پانزده : دانلود دتایل کف آجر

 نمونه شانزده : جزئیات کفسازی همکف : کف ها با لایه مقاومتی خاک با پوشش سرامیک

 نمونه شانزده : دانلود فاز۲ کف سرامیک

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!