×

قرارداد ساخت ، تهیه ، تحویل 

 • کد نوشته: 14680
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای قرارداد ساخت ، تهیه ، تحویل  بسته هستند
 • قرارداد ساخت ، تهیه ، تحویل  به گزارش بازسازی ساختمان : این قرارداد در تاریخ ………………………… فی مابین ………………………………..ساخت اضافه طبقه………………..به نمایندگی ………………………………… به موجب معرفی نامه / حکم / شماره ………………………………………. به عنوان متعهد له از یک طرف و آقای / شرکت………………… به شماره شناسنامه / ثبت شرکت ………………………… به مدیریت ………………….. که طی آگهی […]

  قرارداد ساخت ، تهیه ، تحویل 

  قرارداد ساخت ، تهیه ، تحویل 

  به گزارش بازسازی ساختمان : این قرارداد در تاریخ ………………………… فی مابین ………………………………..ساخت اضافه طبقه………………..به نمایندگی ………………………………… به موجب معرفی نامه / حکم / شماره ………………………………………. به عنوان متعهد له از یک طرف و آقای / شرکت………………… به شماره شناسنامه / ثبت شرکت ………………………… به مدیریت ………………….. که طی آگهی / نامه شماره ………………….. رسماً معرفی گردیده ، به عنوان متعهد از طرف دیگر طبق شرایط زیر منعقد و طرفین ملزم به اجرای مفاد و شرایط آن می باشند .

  ماده ۱- موضوع قرارداد :

  موضوع قرارداد ، عبارت است از ساخت ، تهیه و تحویل …………………………………. تعداد / مقدار ……………….. طبق نمونه ممهور و امضاء شده موجود در بایگانی متعهد له که نوع و مشخصات فنی آن بر اساس ماده ۶ همین قرارداد می باشد و هنگام تحویل موضوع قرارداد می بایستی با نمونه و مشخصات مزبور کاملاً مطابقت داشته باشد و چنانچه پس از تحویل خلافی مشاهده شود متعهد موظف به جبران خسارت وارده در این رابطه می باشد .

   ماده ۲- بهای قرارداد :‌

  مبلغ کل قطعی / تقریبی موضوع قرارداد عبارت است از به حروف ………………………………….ریال و به عدد ………………….ریال از قرار ………………………………………..

   ماده ۳-مدت قرارداد

  مدت کل قرارداد …………………………روز/ ماه / سال شمسی می باشد و از تاریخ ………………………. الی …………… خواهد بود . متعهد موظف است موضوع قرارداد را در …………………….. مرحله و طبق برنامه زمان بندی و شرح ذیل :

   

   

  انجام داده و موضوع قرارداد را در محل ………………………………به نماینده متعهد له تحویل نماید .

   ماده ۴- نحوه پرداخت

  الف : پیش پرداخت :

  متعهد له قبول نمود مبلغ به حروف و به عدد …………………………………ریال معادل  ………….% کل مبلغ قرارداد را از طریق چک شماره ………………………. بانک ………………………….. به عنوان پیش پرداخت در قبال اخذ : ………………………………………………………………………………………………………………

  ۱-    ضمانت نامه بانکی شماره ………………………………………………..مبلغ …………………………………………ریال (معادل وجه پیش پرداخت ) صادره از بانک …………………………………….که تا تاریخ ……………………………..معتبر بوده و یا به درخواست متعهد له قابل تمدید باشد و یا : ……………………………………………………………….

  ۲-    سفته شماره …………………………………به مبلغ …………………………………….ریال (معادل دو برابر وجه پیش پرداخت ) در اختیار متعهد قرار دهد . طبق تشخیص متعهد له به شرح ماده ۱۰ در هر مرحله (             %-                         درصد ) از مطالبات متعهد بابت پیش پرداخت کسر می گردد ، به نحوی که کلیه مبلغ پیش پرداخت تا پایان مدت اجرای قرارداد مستهلک شود .

  ب: مابقی مبلغ پس از تحویل موضوع قرارداد در هر مرحله ، طبق ماده ۱۰ اسناد و مدارک همین قرارداد به متعهد پرداخت خواهد شد .

   ماده ۵- تضمین حسن انجام کار :

  متعهد مبلغ به حروف و به عدد …………………………………………………………………………………………………ریال معادل …………….درصد کل بهای قرارداد را به صورت :

  ۱-    تضمین نامه بانکی شماره …………………………………… صادره از بانک …………………که تا تاریخ ……………….معتبر می باشد و در صورت درخواست متعهد له ، متعهد ملزم به تمدید مدت آن می باشد و یا به صورت :

  ۲-    به عنوان تضمین حسن انجام کار به متعهد له تحویل می دهد . در صورت هر گونه تخلف از سوی متعهد خریدار مجاز به ضبط و وصول تضمین خواهد بود و در این مورد نیاز به اطلاع متعهد نمی باشد . متعهد له موظف است در صورت تحویل قطعی و اجرای کامل تعهدات از سوی متعهد حداکثر تا مدت ……………….. روز پس از پایان قرارداد و ارائه صورت جلسه تحویل قطعی توسط متعهد ، تضمین مذکور را مسترد نماید .

   ماده ۶- نوع و مشخصات فنی

  نوع و مشخصات فنی قرارداد به شرح زیر می باشد :

  ۱-

  ۲-

  ۳-

  و متعهد تائید می نماید که از مشخصات و خصوصیات مواد و مصالح کار موضوع قرارداد اطلاع کامل داشته و در اجرای قرارداد به عذر عدم اطلاع  نمی تواند متعذر باشد .

   ماده ۷- مواد اولیه و تعهدات در این مورد :

  الف : نوع و مقدار و ارزش موادی که از سوی متعهد له به عنوان همکاری / الزام از طریق ……………………………….در اختیار متعهد قرار میگیرد ، به شرح زیر می باشد :

  ۱-

  ۲-

  ۳-

  ۴-

  ب: متعهد به عنوان امین موظف است مواد مذکور را کلاً و نوعاً در موضوع قرارداد مصرف نماید و در صورت اضافه آمدن، ملزم به استرداد آن به متعهد له می باشد .

  در این صورت متعهد له ارزش مواد باقیمانده را بر اساس بهای خرید (چنانچه وجهی بابت آن توسط متعهد پرداخت شده باشد ) به متعهد پرداخت خواهد نمود . چنانچه به هر علتی غیر از فورس ماژور (قوه قهریه )در مواد تحویلی کسری یا تفاوتی مشاهده شود ، متعهد متخلف و متعهد له ضمن اجرای ماده ۵ مبنای محاسبه بهای مواد را راساً تعیین و متعهد ملزم به پرداخت وجه آن بر اساس اعلام متعهد له و یا مسترد نمودن عین آن می باشد .

   ماده ۸- بسته بندی و مشخصات آن

   

  ماده ۹- تحویل موضوع قرارداد

  تحویل موضوع قرارداد در …………………………………………….به آدرس ………..اضافه اشکوب…………………………………………….. خواهد بود و هزینه حمل و نقل تا محل تحویل له عهده ……………………………… میباشد و تحویل قطعی در صورتی تحقق می پذیرد که کالای تحویلی با مشخصات فنی ذکر شده در ماده ۶ و شرایط این قرارداد منطبق باشد .

  چنانچه پس از تحویل ، خلافی مشاهده شود که قابل انتساب به متعهد باشد متعهد موظف به اصلاح و جبران خسارت وارده در اسرع وقت می باشد .

   ماده ۱۰- اسناد و مدارک

  اسناد مربوط به تحویل هر قسمت از موضوع قرارداد و صوت مجلس لازم ، تنظیم و توسط متعهد به معاونت اداری و مالی ………………….. ارائه می شود و مطالبات متعهد پس از کسر (……………….%                                 درصد )بابت پیش پرداخت در صورتی که چنین پرداختی صورت گرفته باشد ) و هر گونه کسورات قانونی ظرف مدت                    روز از تاریخ ارائه اسناد قابل پرداخت خواهد بود .

  در پایان قرارداد متعهد له موظف است هرگونه طرح نقشه قالب و ………. مرتبط با موضوع قرارداد را به متعهد له ارائه نماید .

   ماده ۱۱- کسورات قانونی

  پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و سایر حقوق دولتی به عهده متعهد می باشد که متعهد له آنرا هنگام تنظیم اسناد پرداختی از مطالبات متعهد کسر می کند .

   ماده ۱۲- تاخیرات

  الف : متعهد به متعهد له و هر قائم مقام قانونی او با حق توکیل به غیر وکالت بلا عزل برای تمام مدت اجرا کامل این قرارداد تفویض نمود تا چنانچه در ساخت و تهیه و تحویل موضوع قرارداد در موعد معین تاخیر نماید مدت تاخیر مشمول خسارت دیرکرد در انجام تعهد بوده و خیارت تاخیر از قرار هر روز / ماه مبلغ ………………………………………………… ریال معادل ………………………….% موضوع ارزش کالای تحویل نشده تا مدت …………………………. روز / ماه توسط متعهد محاسبه و از محل مطالبات و تضمین حسن انجام کار و یا سایر اموال متعهد راساً تامین و وصول نماید .

  ب: چنانچه مدت تاخیر از ………………………………………..روز / ماه بیشتر شود متعهد له مختار است قرارداد را فسخ نماید و موضوع قرارداد را به نحوی که مقتضی بداند انجام دهد و اگر در نتیجه این اقدام متحمل پرداخت وجوهی بیشتر از مبلغ قرارداد شود وجه مزبور را از محل تضمین و هرگونه مطالبات دیگر متعهد و یا به هر طریق دیگری که صلاح بداند استیفاء نماید .

   ماده ۱۳- انتقال به غیر

  متعهد به هیچ وجه انتقال تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را بدون اجازه کتبی متعهد له به غیر را ندارد و همچنین مجاز نمی باشد مفاد این قرارداد را در طول اجرا و پس از اتمام آن بدون اجازه کتبی متعهد له فاش نماید .

  ماده ۱۴- قانون منع مداخله در معاملات دولتی

  متعهد راساً اعلام می نماید که مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ممنوعیت مذکور و قانون منع مداخله در معاملات دولتی مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۳۷ نمی باشد و تعهد می نماید که تا پایان اجرا قرارداد به هیچ عنوان اشخاص مذکور در قانون مزبور را در موضوع قرارداد سهیم و ذینفع نکند در صورتیکه محرز شود متعهد مشمول قانون فوق الذکر بوده است و یا بر خلاف تعهدات در این خصوص رفتار کند ، متعهد حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمین او را ضبط و کلیه خسارات وارده را به تشخیص خود تعیین و از اموال متعهد وصول نماید .

   ماده ۱۵- فورس ماژور

  در صورت هر گونه حادثه ای که خارج از حیطه و اقتدار متعهد برای انجام تعهدات ناشی از این قرارداد باشد متعهد باید مدارک مثبته خود را بلا درنگ به متعهد ارائه نماید و در صورتی که مورد قبول متعهد له واقع شد با توافق یکدیگر در خصوص مورد اتخاذ تصمیم خواهند نمود .

   ماده ۱۶- تغییرات

  متعهد له می تواند با شرایط همین قرارداد تا حدود (…………………..% ………طراحی سینما…………………درصد ) از موضوع مورد معامله را کسر و یا اضافه نماید . در هر حال مراتب ظرف مدت ………………………روز قبل کتباً به متعهد له ابلاغ خواهد گردید که در این صورت مدت تحویل نیز به همان میزان کسر یا به آن اضافه خواهد شد .

  چنانچه تغییرات کیفی در مشخصات مندرج در ماده …………….. پیش آید مراتب کتباً توسط متعهد له به متعهد ابلاغ می شود .

   ماده ۱۷- فسخ

  عدم اجرای صحیح و کامل هر یک از مواد این قرارداد تخلف محسوب می شود و در صورت تخلف متعهد از هر یک از تعهدات ناشی از این قرارداد ، متعهد له حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمین حسن انجام کار را به نفع خود ضبط و خسارت ناشی از فسخ را راساً تشخیص و تعیین و از اموال و مطالبات متعهد استیفاء نماید .

  تشخیص متعهد له در این مورد قطعی است و متعهد حق هیچ گونه ادعا و اعتراضی نسبت به تشخیص مزبور ندارد .

  تبصره : در هرحال متعهد می تواند با ……………………روز اعلام قرارداد را به طور یک جانبه فسخ نماید و متعهد حق هیچ گونه مطالبه و یا اعتراضی از این بابت ندارد و امور مالی قرارداد در صورت فسخ طبق ماده ۱۰ همین قرارداد خواهد بود .

   ماده ۱۸- حل اختلاف

  طرفین ملزم هستند در صورت بروز هر گونه اختلافی در تفسیر و اجرای این قرارداد موضوع مورد اختلاف را در اسرع وقت به                                              ارجاع نماید و نظر مرجع مزبور را برای طرفین لازم الاجراء است .

   ماده ۱۹-متفرقه

  ۱-۱۹- چنانچه خسارت وارده به متعهد له بیش از تضمین مقرر ماخوذه باشد ،متعهد ملزم است آن را از سایر اموال و دارائی ها  خود جبران نماید .

   ماده ۲۰- نشانی طرفین

  نشانی دقیق متعهد :

   

  نشانی دقیق متعهد له :

   

   طرفین قرارداد ملزم هستند که در صورت تغییر نشانی حداکثر ظرف مدت ده روز نشانی جدید را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند در غیر این صورت کلیه مراسلات آگهی ها و اخطار های قانونی به نشانی های مذکور نافذ و معتبر خواهد بود .

  این قرارداد در …………………………………..ماده و با حذف مواد ………طراحی مسجد………….در سه نسخه با اعتبار و حکم واحد منعقد و بین طرفین مبادله گردید .

   

   

   

  امضاء متعهد                                                 امضاء معاونت                                         امضا متعهد له

   

  مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

  ضوابط پارکینگ های طبقاتی

  طراحی باغ در اصفهان

  آموزش پرسپکتیو انسان

  قیمت نصب ال اس اف

  پتینه ابر و باد

  هزینه ساخت ویلا کوچک

  ساخت نیمکت رستورانی

  طراحی لنداسکیپ شهرک ویلایی

  اموزش اسکیس و راندو کرج

  طراحی کافی شاپ در ایران

  اصول طراحی کافی شاپ

  طراحی نما ویلایی

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.