چک لیست سیستم آنتن مرکزی

سازه بتنی

سازه بتنی


ویلا پیش ساخته چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

چک لیست سیستم آنتن مرکزی

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*

**

طـرح:                                                        بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل :

           

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت کاربرد ندارد کنترل اولیه کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل اجرای ساپورت جهت پایه آنتن در سقف یا دیوارخرپشته  

 

۲ کنترل کابلکشی انجام شده از نظرتعداد ، نوع کابل ، اجرای کامل مسیرها ، طول کابل انتظار  

 

۳ کنترل نصب برچسب شناسـائی واحدها روی کابلهـای سیستم آنتن مرکزی در جعبه تقسیم های جریان ضعیف  

 

۴ کنترل تجهیزات خریداری شده با رایزر دیاگرام آنتن مرکزی و سفارش خرید  

 

۵ کنترل تامین برق مطمئن برای تقویت کننده سیستم آنتن مرکزی همراه با حفاظت مناسب  

 

۶ کنترل نصب و سربندی صحیح تجهیزات آنتن مرکزی (آنتن–Splitter–Top off– پریزها )  

 

۷ کنترل عملکرد سیستم آنتن مرکزی به وسیله گرفتن تصویر مناسب از هریک از پریزهای آنتن  

 

 

 

 

 

توضیحات:

 

 

 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: 

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

مقالات پیشنهادی جهت مطالعه بیشتر : 

نمای ماسه شسته چیست
کل هزینه ساخت ساختمان

ضوابط شهرسازی شهرداری تبریز

نرخ نقاشی ساختمان در شیراز

بازسازی ساختمان اندیشه

طراحی ورودی آپارتمان کوچک

هزینه ی ساخت ویلای چوبی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!