×

ضوابط بالکن و ضوابط حیاط خلوت

 • کد نوشته: 21668
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای ضوابط بالکن و ضوابط حیاط خلوت بسته هستند
 • ضوابط بالکن به گزارش ساخت ویلا :  ضوابط بالکن و ضوابط حیاط خلوت برای مهندسان طراح و مجری بالکن : ضوابط بالکن و ضوابط حیاط خلوت ضوابط بالکن شهرداری عدم احداث پیش آمدگی و بالکن در گذرهای کمتر از ۱۲ متر احداث پیش آمدگی یا بالکن در گذر ۱۲ تا ۲۰ متر ۸۰ سانتی متر احداث […]

  ضوابط بالکن و ضوابط حیاط خلوت

  ضوابط بالکن

  به گزارش ساخت ویلا ضوابط بالکن و ضوابط حیاط خلوت برای مهندسان طراح و مجری

  بالکن : ضوابط بالکن و ضوابط حیاط خلوت

  ضوابط بالکن شهرداری

  • عدم احداث پیش آمدگی و بالکن در گذرهای کمتر از ۱۲ متر
  • احداث پیش آمدگی یا بالکن در گذر ۱۲ تا ۲۰ متر ۸۰ سانتی متر
  • احداث پیش آمدگی یا بالکن در گذر بالای ۲۰ متر ۱۲۰ سانتی متر
  • ارتفاع این پیش آمدگی از زیر آن تا روی خیابان سه و نیم متر

  احداث پیش آمدگی و بالکن در گذرهای کمتر از ۱۲ متر ممنوع است.

  در خیابان های ۱۲ تا ۲۰ متری: با عرض ۸۰ سانتی متر

  در خیابان های با عرض بیشتر از ۲۰ متر: با عرض ۱۲۰ سانتی متر

  ارتفاع پیش آمدگی نسبت به کف پیاده رو: حداقل ۳ متر

  پیش آمدگی روی پخ دو گذر در محدوده سند مالکیت: حداکثر ۵/۱ متر عمود بر پخ(با رعایت حداقل ۵/۳متر ارتفاع)

  محاسبه زیر بنا و تراکم پیش آمدگی در فضای باز:

  الف- پیش آمدگی آخرین سقف ساختمان(باران گیر): جز زیر بنا محسوب نمی شود.

  ب- بالکن ها و تراس های مسقف تا عرض ۳ متر:

  سه طرف باز: ۲/۱(یک دوم) مساحت آن جززیر بنا و مازاد بر ۳ متر به طور کامل زیر بنا محسوب می شود.

  سه طرف بسته: ۳/۲(دو سوم) مساحت آن جز زیر بنا محسوب می شود.

  ضوابط حیاط خلوت

  ضوابط بالکن و ضوابط حیاط خلوت

  الف: برای ساختمان های معمولی با ارتفاع حداکثر ۵ طبقه:

  ۱- حیاط خلوت های تامین کننده نور اتاق های اصلی ساختمان(نشیمن،ناهار خوری،خواب و …)

  حداقل مساحت ۱۲ متر مربع و حداقل عرض ۳ متر

  برای زمین های کمتر از ۲۰۰ متر مربع ۶% مساحت زمین

  ۲- حیاط خلوت های تامین کننده نور آشپزخانه یا انبار:

  با مساحت بیشتر از ۶ متر مربع،حداقل عرض ۲ متر

  برای زمین های کمتر از ۲۰۰ متر مربع،۳%مساحت زمین

  ب: حیاط خلوت در شمال پلاک های شمالی:

  حداقل عرض ۳ متر

  برای زمین های کمتر از ۲۰۰ متر مربع،حداقل عرض ۲ متر

  ج: حیاط خلوت برای دو واحد مسکونی:

  اندازه نورگیر

  ضوابط بالکن و ضوابط حیاط خلوت

  • اندازه نورگیری ضوابط شهرداری در طراحی معماری نورگیری در قطعات کوچکتر با مساوی ۲۰۰ متر مربع
  • حداقل مساحت برای فضای اصلی معادل ۶ درصد مساحت زمین و حداقل نورگیر ۲ متر الزامیست اتاق های خواب و هال نشیمن و پذیرایی و ناهارخوری
  • حداقل مساحت برای فضاهای فرعی معادل سه درصد مساحت زمین و حداقل بعد نورگیر ۲ متر الزامیست.
  • آشپزخانه و انباری فضای فرعی ضوابط شهرداری در طراحی معماری نورگیری در قطعات بزرگتر از ۲۰۰ متر مربع
  • حداقل مساحت برای فضاهای اصلی ما در ۱۲ متر مربع و حداقل برد و نورگیر ۳ متر الزامی است
  • حداقل مساحت نورگیری برای فضاهای فرعی معادل ۶ متر مربع و حداقل ۲ متر الزامی است.
  • در فاصله دیوارها از دو طرف مسکونی مجزا در حیاط خلوت
  • فاصله دو پنجره فضای اصلی روبروی هم ۶ متر
  • فاصله دو پنجره فضای فرعی روبروی هم ۴ متر
  • فاصله دو پنجره یک فضای اصلی و یک فضای فرعی روبروی هم ۴ متر الزامی است حداقل مساحت نورگیر ۴ متر مربع می باشد.

  اندازه نورگیر

  اندازه نورگیر

  لطفا مقاله ضوابط بالکن و ضوابط حیاط خلوت به اشتراک بگذارید.

  اندازه نورگیر

  اندازه نورگیر

  محاسبه فضای نورگیر

  ضوابط بالکن و ضوابط حیاط خلوت

  ضوابط بالکن و ضوابط حیاط خلوت

  محاسبه فضای نورگیر

  محاسبه فضای نورگیر

  محاسبه فضای نورگیر

  حیاط خلوت حداقل عرض در زمین های بالاتر و پایین تر از ۲۰۰ متر مربع عدم احتساب جزء زیربنا

  محاسبه فضای نورگیر

  • در صورتی که یک یا چند ضلع این نورگیر منتهی به حیاط همسایه با ساختمان همسایه باشد مساحت دیوار های منتهی به حیاط همسایه با ساختمان همسایه و درز انقطاع جزو محاسبه مساحت نورگیر حساب میشود
  • احتساب فضای نورگیر در متراژ زیربنا
  • عدم احتساب جزء زیربنا
  • نورگیر اتاق های اصلی که مساحت آن بیشتر از ۶ درصد مساحت زمین بیشتر باشد
  • نورگیر آشپزخانه که مساحت آن از سه درصد مساحت زمین بیشتر باشد
  • نورگیر اتاق های اصلی مانند اتاق خواب و پذیرایی با مساحت ۱۲ مترمربع با حداقل عرض ۳ متر مربع و نورگیر آشپزخانه با مساحت ۶ متر مربع با حداقل عرض ۲ متر و نورگیر سراسری در پلاکهای شمالی با مساحت کمتر از ۲۰۰ متر مربع با حداقل عرض ۲ متر مربع می باشد.
  • اختصاص نورگیرها نور چیزها اتاق های اصلی مانند اتاق خواب پذیرایی با مساحت ۱۲ مترمربع با حداقل عرض ۳ متر و نورگیر آشپزخانه با مساحت ۶ متر مربع با حداقل عرض ۲ متر می باشد.

  اندازه نورگیر

  • اندازه نورگیری ضوابط شهرداری در طراحی معماری نورگیری در قطعات کوچکتر با مساوی ۲۰۰ متر مربع
  • حداقل مساحت برای فضای اصلی معادل ۶ درصد مساحت زمین و حداقل نورگیر ۲ متر الزامیست اتاق های خواب و هال نشیمن و پذیرایی و ناهارخوری
  • حداقل مساحت برای فضاهای فرعی معادل سه درصد مساحت زمین و حداقل بعد نورگیر ۲ متر الزامیست.
  • آشپزخانه و انباری فضای فرعی ضوابط شهرداری در طراحی معماری نورگیری در قطعات بزرگتر از ۲۰۰ متر مربع
  • حداقل مساحت برای فضاهای اصلی ما در ۱۲ متر مربع و حداقل برد و نورگیر ۳ متر الزامی است
  • حداقل مساحت نورگیری برای فضاهای فرعی معادل ۶ متر مربع و حداقل ۲ متر الزامی است.
  • در فاصله دیوارها از دو طرف مسکونی مجزا در حیاط خلوت
  • فاصله دو پنجره فضای اصلی روبروی هم ۶ متر
  • فاصله دو پنجره فضای فرعی روبروی هم ۴ متر
  • فاصله دو پنجره یک فضای اصلی و یک فضای فرعی روبروی هم ۴ متر الزامی است حداقل مساحت نورگیر ۴ متر مربع می باشد.

  نور گیری اتاق های اصلی از دو واحد مسکونی مستقل از یک حیاط خلوت(در مورد ساختمان های تا ۶ طبقه از کف): حداقل فاصله پنجره واحدها ۶ متر

  نورگیری آشپزخانه از دو واحد مسکونی مستقل از یک حیاط خلوت (در مورد ساختمان های تا ۶ طبقه از کف):حداقل فاصله پنجره های مقابل هم ۴ متر

  د: حیاط خلوت برای ساختمان های بیش از ۶ طبقه:

  نورگیری اتاق ها باید به صورت منطقی پیش بینی شود.

   

  محاسبه شیب پارکینگ

  • محاسبه شیب رمپ پارکینگ یارم تقسیم اختلاف سطح بر پول رم و شیب مجاز در نقشه‌های اولیه معماری برای پارکینگ‌های خصوصی ۱۵ درصد می‌باشد و شیب مجاز در نقشه‌های اولیه معماری برای پارکینگ های عمومی ۱۲ درصد می باشد و حداکثر شیب اجرا برای کسب پایان کار ۲۰ درصد و رمپ پارکینگ در فضای باز ساختمان پیش بینی می شود و جزء سطح زیر بنا نیست و به منظور ایجاد زمینه تامین پارکینگ احداث رمپ در حیاط املاک جنوبی با حداقل عرض قطعه ۱۰ متر در محل اجرا رمپ بلامانع است. ضوابط شهرداری در طراحی معماری.

   

  مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

  پیمانکار ویلا گیلان

  طراحی باغ ویلای لوکس

  نقاشی ساختمان فوری

  طراحی خانه ویلایی ۶۰ متری

  هزینه ساخت ویلا مثلثی

  طراحی نما پنجره

  طراحی کافه سنتی

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.