چک لیست گچ کاری

چک لیست

چک لیست


فهرست مطالب

چک لیست گچ کاری

چک لیست عملیات ساختمانی

گچ کاری

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:   طراحی نما                                                          بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
  ۱- پیش از گچ کاری
۱-۱ تکمیل عملیات گچ و خاک و لکه گیری
۲-۱ کنترل تکمیل بودن کارهای تاسیساتی
۳-۱ کنترل امتداد و راستای سطوح گچ و خاک و اصلاح آن در صورت نیاز
۴-۱ کنترل کیفیت گچ
۵-۱ تهیه تمهیدات لازم در زمان سرما
  ۲- بعد از گچ کاری
۱-۲ کنترل زوایا در کنج ها و لبه ها
۲-۲ هم راستا بودن لبه های کار در سقف و دیوار
۳-۲ کنترل سطح تمام شده با چارچوب ، قرنیز ، پنجره و …….
۴-۲ یکنواختی و مسطح بودن سطح کار

 

۵-۲ شاقولی بودن سطوح (مطابق نقشه)
۶-۲ کنترل طبله و پوسته نشدن سطح
۷-۲ کیفیت عدم زبری سطح تمام شده از نظر نقاشی
۸-۲ کیفیت چفت و ابزارگچی
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: lsf

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

نقاشی ساختمان - بازسازی ساختمان

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

سلام، با انگشتانم میلیون‌ها کیلومتر اسکرول کردم تا به هدفم نزدیک بشم و این داستان ادامه داره... یک معمار

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

واتس آپتماس با ما