چک لیست زیرسازی خیابان

چک لیست

چک لیست


به گزارش نقاشی ساختمان : چک لیست عملیات ساختمانی

زیرسازی خیابان ها (مسیرسواره)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

 

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها: شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:
فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل میخهای آکس و محل مناسب reference ها درکناره خیابانهای محوطه
۲-عملیات خاکی
۱ کنترل خاکبرداری تا بستر پروژه
۲ کنترل تراکم بستر پروژه نسبت به مشخصات  نقشه
۳ کنترلچشمیضخامت لایه های خاک ریزی و دانه بندی آنها
۴ کنترل آزمایش تراکم لایه های خاک ریزی شده
۵ کنترل اسلیوگذاری های لازم جهت عبور کابل و لوله های تاسیسات درلایه های خاک ریزی
۶ کنترل مطابقت شیب عرضی و طولی خیابانها با نقشه ها
۷ کنترل اجرای کانیوها و جویها و …….. درمطابقت با نقشه ها
۳ کنترل تامین مصالح ساب بیس از محل مشخص شده
۱ کنترل تراکم لایه ساب بیس با نقشه ها
۲ کنترل ضخامت لایه ساب بیس با نقشه ها
۳ کنترل مشخصات و دانه بندی مصالح ساب بیس.
۴ کنترل عدم دامنه خمیری بیش از ۶%
توضیحات:
 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

چک لیست عملیات ساختمانی

زیرسازی خیابان ها (مسیرسواره)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

معماری ویلا دوبلکس

طراحی نقشه باغ ویلا

نقاشی ساختمان قزوین

ساخت ویلا با کانتینر

طراحی نما چیست

اصول طراحی کافه

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۴ کنترل تامین مصالح بیس ازمحل مشخص شده
۱ کنترل تراکم لایه بیس با نقشه ها
۲ کنترل ضخامت لایه بیس با نقشه ها
۳ کنترل مشخصات و دانه بندی مصالح بیس
۴ کنترل حد روانی حداکثر ۲۵%
 
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:طراحی داخلی آپارتمان ۸۵ متری

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

معماری ویلا کوچک

طراحی باغ ویلا سنتی

نقاشی ساختمان قم

طراحی نما چیدانه

ساخت ویلا در زمین کشاورزی

طراحی کافه بار

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!