نمونه کلی قرارداد نامه

فرم اداری

فرم اداری


نمونه کلی قرارداد نامه

(( قرارداد نامه  ))

۱-    طرفین قرارداد :این قرارداد فی ما بین آقای…………………..فرزند………………شماره شناسنامه………..ساکن………………………………………… به عنوان کارفرماوآقای……………………..فرزند…………….به شماره شناسنامه……….. ساکن……………………………………………به عنوان پیمانکارمنعقد گردید.

۲-    موضوع قرارداد :عبارت است از اجرای عملیات زیر:

الف- ……………………………………..طراحی آپارتمان……………………………………………………

ب- ………………………………………………………………………………………………………………..

پ- ………………………………………………………………………………………………………………..

ج- ……………………………………………………………………………………………………………….

۳-    تعهدات پیمانکار : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۴-    تعهدات کارفرما : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۵-    ارزش قرارداد :مبلغ کل قراردادعبارت است از…………………………….. ریال که بر اساس قیمت های پیشنهادی پیمانکار و مقادیر تقریبی نقشه منظم قرارداد محاسبه شده است.

۶-    نحوه پرداخت :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

در ضمن کارفرما ملزم ومتعهد میشود که مبالغ در مواعد مقرر تحویل پیمانکار دهد و نوع کار نیز میبایستی طبق نقشه رویت شده و مواد بالا جزء قرارداد مورد تائید کارفرما قرار گیرد و چنانچه تمام ویا قسمتی ازکار مورد تائید قرار نگرفت کلیه هزینه های دوباره کاری بعهده پیمانکار خواهد بود.

۷-    اعتبار قرارداد :این قرارداد به مدت…………….. از تاریخ عقد قرارداد اعتبار دارد و اگر عملیات بعللی به اتمام نرسد با توافق طرفین قرارداد جدید منعقد و چنانچه کارفرما یا پیمانکار نتواند تعهدات خود را اجراء نماید یا این قرارداد را بطور یک جانبه فسخ نماید این قراردا برای مراحل قانونی قابل اجرا میباشد.

۸-    هزینه ها : کلیه هزینه های جاری از قبیل دولتی یا شخصی مثل  بیمه و دارائی  بعهده کارفرما و کارفرما ملزم به پرداخت آن میباشد. این قرارداد در ۸ ماده و ۲ نسخه تنظیم و به امضای طرفین رسیده و هرکدام حکم

واحد را دارد.

توضیحات :

(( این قرارداد در دو نسخه تنظیم و مفاد چاپی و نوشتاری آن مورد قبول طرفین قرار گرفته است. ))

امضاء کارفرما :                               امضاء پیمانکار :                                   گواه :

نقاشی ساختمان - بازسازی ساختمان

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

سلام، با انگشتانم میلیون‌ها کیلومتر اسکرول کردم تا به هدفم نزدیک بشم و این داستان ادامه داره... یک معمار

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

واتس آپتماس با ما