فرم اداری

فرم اداری


نمونه کلی قرارداد نامه

(( قرارداد نامه  ))

کابینت

کابینت

۱-    طرفین قرارداد :این قرارداد فی ما بین آقای…………………..فرزند………………شماره شناسنامه………..ساکن………………………………………… به عنوان کارفرماوآقای……………………..فرزند…………….به شماره شناسنامه……….. ساکن……………………………………………به عنوان پیمانکارمنعقد گردید.

۲-    موضوع قرارداد :عبارت است از اجرای عملیات زیر:

الف- ……………………………………..طراحی آپارتمان……………………………………………………

ب- ………………………………………………………………………………………………………………..

پ- ………………………………………………………………………………………………………………..

ج- ……………………………………………………………………………………………………………….

۳-    تعهدات پیمانکار : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۴-    تعهدات کارفرما : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۵-    ارزش قرارداد :مبلغ کل قراردادعبارت است از…………………………….. ریال که بر اساس قیمت های پیشنهادی پیمانکار و مقادیر تقریبی نقشه منظم قرارداد محاسبه شده است.

۶-    نحوه پرداخت :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

در ضمن کارفرما ملزم ومتعهد میشود که مبالغ در مواعد مقرر تحویل پیمانکار دهد و نوع کار نیز میبایستی طبق نقشه رویت شده و مواد بالا جزء قرارداد مورد تائید کارفرما قرار گیرد و چنانچه تمام ویا قسمتی ازکار مورد تائید قرار نگرفت کلیه هزینه های دوباره کاری بعهده پیمانکار خواهد بود.

۷-    اعتبار قرارداد :این قرارداد به مدت…………….. از تاریخ عقد قرارداد اعتبار دارد و اگر عملیات بعللی به اتمام نرسد با توافق طرفین قرارداد جدید منعقد و چنانچه کارفرما یا پیمانکار نتواند تعهدات خود را اجراء نماید یا این قرارداد را بطور یک جانبه فسخ نماید این قراردا برای مراحل قانونی قابل اجرا میباشد.

۸-    هزینه ها : کلیه هزینه های جاری از قبیل دولتی یا شخصی مثل  بیمه و دارائی  بعهده کارفرما و کارفرما ملزم به پرداخت آن میباشد. این قرارداد در ۸ ماده و ۲ نسخه تنظیم و به امضای طرفین رسیده و هرکدام حکم

واحد را دارد.

توضیحات :

(( این قرارداد در دو نسخه تنظیم و مفاد چاپی و نوشتاری آن مورد قبول طرفین قرار گرفته است. ))

امضاء کارفرما :                               امضاء پیمانکار :                                   گواه :

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

ضوابط طراحی پارکینگ عمومی روباز

طراحی باغ پسته
وال پست پیوست ششم

آموزش پرسپکتیو مرکزی

شرکت تولید کننده ال اس اف

پتینه گل
هزینه ساخت ویلا ۱۴۰۰

اموزش اسکیس در تهران

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

واتس آپ - مشاورهتماس با ما - مشاوره