فرم اداری

فرم اداری


نمونه کلی قرارداد نامه

به گزارش بازسازی ویلا : (( قرارداد نامه  ))

۱-    طرفین قرارداد :این قرارداد فی ما بین آقای…………………..فرزند………………شماره شناسنامه………..ساکن………………………………………… به عنوان کارفرماوآقای……………………..فرزند…………….به شماره شناسنامه……….. ساکن……………………………………………به عنوان پیمانکارمنعقد گردید.

۲-    موضوع قرارداد :عبارت است از اجرای عملیات زیر:

الف- ……………………………………..طراحی آپارتمان……………………………………………………

ب- ………………………………………………………………………………………………………………..

پ- ………………………………………………………………………………………………………………..

ج- ……………………………………………………………………………………………………………….

۳-    تعهدات پیمانکار : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۴-    تعهدات کارفرما : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۵-    ارزش قرارداد :مبلغ کل قراردادعبارت است از…………………………….. ریال که بر اساس قیمت های پیشنهادی پیمانکار و مقادیر تقریبی نقشه منظم قرارداد محاسبه شده است.

۶-    نحوه پرداخت :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

در ضمن کارفرما ملزم ومتعهد میشود که مبالغ در مواعد مقرر تحویل پیمانکار دهد و نوع کار نیز میبایستی طبق نقشه رویت شده و مواد بالا جزء قرارداد مورد تائید کارفرما قرار گیرد و چنانچه تمام ویا قسمتی ازکار مورد تائید قرار نگرفت کلیه هزینه های دوباره کاری بعهده پیمانکار خواهد بود.

۷-    اعتبار قرارداد :این قرارداد به مدت…………….. از تاریخ عقد قرارداد اعتبار دارد و اگر عملیات بعللی به اتمام نرسد با توافق طرفین قرارداد جدید منعقد و چنانچه کارفرما یا پیمانکار نتواند تعهدات خود را اجراء نماید یا این قرارداد را بطور یک جانبه فسخ نماید این قراردا برای مراحل قانونی قابل اجرا میباشد.

۸-    هزینه ها : کلیه هزینه های جاری از قبیل دولتی یا شخصی مثل  بیمه و دارائی  بعهده کارفرما و کارفرما ملزم به پرداخت آن میباشد. این قرارداد در ۸ ماده و ۲ نسخه تنظیم و به امضای طرفین رسیده و هرکدام حکم

واحد را دارد.

توضیحات :

(( این قرارداد در دو نسخه تنظیم و مفاد چاپی و نوشتاری آن مورد قبول طرفین قرار گرفته است. ))

امضاء کارفرما :                               امضاء پیمانکار :                                   گواه :

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

ضوابط طراحی پارکینگ عمومی روباز

طراحی باغ پسته
وال پست پیوست ششم

آموزش پرسپکتیو مرکزی

شرکت تولید کننده ال اس اف

پتینه گل
هزینه ساخت ویلا

اموزش اسکیس در تهران

رضا امیریمشاهده نوشته ها

Avatar for رضا امیری

همیشه در مورد ساختمان ها و محیط اطراف آن تعریف های تامل برانگیز زیادی می شنیدم. در نهایت این شنیده ها باعث شده است من به دنبال شناخت، نوشتن و مطالعه معماری بروم. من در سال 1395 از دانشگاه فارغ التحصیل شده ام همیشه قصد داشتم شغلی را انتخاب کنم که بتوانم از طریق آن ، بینش و روایت های مرتبط با معماری را به بهترین شکل ممکن درک کنم و آن را به اشتراک بگذارم. برای درک کردن کامل معماری به ابزاری مانند نوشتن نیاز دارم، به نظر من برای دانستن و درک کردن دنیای هنر و معماری باید دیدگاهی داشت که با کمک آن دیدگاه، ایده ها را تقویت کرد و بحث ها و مطالب زیاد و مفیدی را در کل دنیا پخش کرد. ساختن کلمات باعث این شده است که من بتوانم معنی، اهمیت واقعی و بازنمایی معماری را در زندگی روزمره خود به خوبی درک کنم و به همین دلیل است که من بسیار مشتاق هستم تبدیل به یک داستان نویس شوم تا از طریق داستان نویسی بتوانم مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه سازم. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.