نمونه قرارداد کلی استادکار

فرم اداری

فرم اداری


نمونه قرارداد کلی استادکار

به گزارش بازسازی ویلا : ۱– پیمانکار : آقای …………… فرزند …………… شماره شناسنامه………………….متولد ……………….. به نشانی …………………………………… تلفن……………….

۲– کارفرما : آقای ……………….. فرزند ………………. شماره شناسنامه …………………..متولد ………………. به نشانی …………………………………………. تلفن …………………..

۳– موضوع قرارداد : عبارت است از اجرای عملیات زیر :

الف )

ب)

پ)

ج)

۴– مبلغ قرارداد : مبلغ کل قرارداد از قرار …………..ساخت آپارتمان……………. که بر اساس قیمت های  پیشنهادی پیمانکار و مقادیر تقریبی قرارداد محاسبه شده است .

۵– نحوه پرداخت : ………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

۶– تعهدات کارفرما : ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

۷– تعهدات پیمانکار : ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

۸– اعتبار قرارداد : این قرارداد به مدت ………….. از تاریخ عقد قرارداد اعتبار دارد و در دو

نسخه صادر و دارای ارزش و اعتبار قانونی در مراجع صالحه می باشد.

توضیحات : ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

امضاء کارفرما:                           امضاء پیمانکار:                              گواه:

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

ضوابط طراحی پارکینگ

طراحی باغ با درختان میوه
وال پست با میلگرد بستر

آموزش پرسپکتیو مبلمان

سازه ال اس اف در یزد

پتینه مس

اموزش اسکیس بدن

هزینه ی ساخت ویلای چوبی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!