نمونه قرارداد کلی استادکار

فرم اداری

فرم اداری


نمونه قرارداد کلی استادکار

۱– پیمانکار : آقای …………… فرزند …………… شماره شناسنامه………………….متولد ……………….. به نشانی …………………………………… تلفن……………….

۲– کارفرما : آقای ……………….. فرزند ………………. شماره شناسنامه …………………..متولد ………………. به نشانی …………………………………………. تلفن …………………..

۳– موضوع قرارداد : عبارت است از اجرای عملیات زیر :

الف )

ب)

پ)

ج)

۴– مبلغ قرارداد : مبلغ کل قرارداد از قرار …………..ساخت آپارتمان……………. که بر اساس قیمت های  پیشنهادی پیمانکار و مقادیر تقریبی قرارداد محاسبه شده است .

۵– نحوه پرداخت : ………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

۶– تعهدات کارفرما : ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

۷– تعهدات پیمانکار : ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

۸– اعتبار قرارداد : این قرارداد به مدت ………….. از تاریخ عقد قرارداد اعتبار دارد و در دو

نسخه صادر و دارای ارزش و اعتبار قانونی در مراجع صالحه می باشد.

توضیحات : ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

امضاء کارفرما:                           امضاء پیمانکار:                              گواه:

نقاشی ساختمان - بازسازی ساختمان

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

سلام، با انگشتانم میلیون‌ها کیلومتر اسکرول کردم تا به هدفم نزدیک بشم و این داستان ادامه داره... یک معمار

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

واتس آپتماس با ما