قرارداد پیمانکاری اجرای کانال آب

فرم اداری

فرم اداری


قرارداد پیمانکاری اجرای کانال آب

اداره / شرکت / سازمان

این قرارداد براساس توافق طرفین و طبق ماده ۱۰ قانون مدنی که مقرر می دارد : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است تنظیم و برای طرفین لازم الاجرا می باشد .
ماده ۱- طرفین قرارداد
-۱/۱ شرکت ……………………. به مدیریت آقای ………..طراحی داخلی………… فرزند ……………………. شماره شناسنامه ……………………. صادره از ……………………. متولد ……………………. ساکن…………………….تلفن…….. که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود .
-۱/۲ شرکت……………………. به مدیریت آقای ………………………………… فرزند………شماره شناسنامه ……………………. صادره از ……………………. متولد ……………………. ساکن………..تلفن ……………………. که در این قرارداد اختصاراً پیمانکار نامیده می شود .
ماده ۲- موضوع قرارداد
اجرای عملیات کانال آب پروژه بهسازی طبق شرح و نقشه ضمیمه شماره های…………….
ماده ۳- مدت قرارداد
از تاریخ ……………………. لغایت ……………………. به مدت ……………………. ماه / سال می باشد .
ماده ۴- مبلغ قرارداد
مبلغ کل ……………………. ریال که بطور ماهیانه مبلغ ……………………. ریال در برابر گزارش و پیشرفت کار پیمانکار پس از تائید کارشناس منتخب کارفرما پرداخت خواهدشد .
ماده ۵- تعهدات پیمانکار
-۵/۱ پیمانکار متعهد می شود کارها را برطبق نقشه و شرح عملیات اجرایی ضمیمه شماره……………………. اجرا نماید .
-۵/۲ پیمانکار متعهد می شود کلیه ابزار کار از قبیل بیل ، کلنگ ، فرغون ، شیلنگ و دیگر لوازم مورد نیاز را تهیه نموده و کارفرما در این رابطه مسئولیتی نخواهدداشت .
-۵/۳ پیمانکار متعهد می شود کلیه هزینه های ایاب و ذهاب ، غذا ، محل کارگاه را خود پرداخت نماید و کارفرما در این رابطه مسئولیتی ندارد .
-۵/۴ پیمانکار متعهد می شود بتن ریزی را با دستگاه میسکر انجام داده و بتن را بعد از اجرا به مقدار کافی آب دهند .
-۵/۵ پیمانکار متعهد می شود کارها را برطبق قرارداد و اصول فنی و همچنین برطبق دستورات و تعلیمات دستگاه نظارت اجرا نماید .
-۵/۶ پیمانکار متعهد می شود از مهندسین متخصص در اجرای موضوع قرارداد استفاده کرده و صلاحیت آنان بعد از تائید کارشناس شرکت کارفرما بکار گرفته شود .
-۵/۷ پیمانکار متعهد می شود مقررات مربوط به بیمه تامین اجتماعی و بیمه حوادث و قانون اداره کار را رعایت نموده و حق بیمه کارگران و مزایای آنان را طبق قانون کار پرداخت نماید ، و در این رابطه کارفرما از مبلغ کل قرارداد تا تسویه کامل از اداره بیمه و دارای و غیره ۵% مبلغ کل را کسر بعد از ارائه تسویه حساب از ادارات مزبور به پیمانکار پرداخت می شود .
-۵/۸ پیمانکار متعهد است مبلغ ……………………. ریال ضمانت نامه بانکی را جهت تضمین حسن انجام کار در اختیار کارفرما قرار دهد ، و کارفرما اختیار دارد در صورت بروز خ سارت بعد از اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری از مبلغ آن کسر ، در غیر این صورت بعد از پایان کار دهد و تائید حسن انجام کار توسط کارشناس رسمی دادگستری به پیمانکار تحویل دهد .
ماده ۶- تعهدات کارفرما
-۶/۱ کارفرما متعهد می شود کلیه مبلغ قرارداد را در موعد مقرر ب راساس گزارش و تائید کارشناس و نماینده خود پرداخت نماید .
-۶/۲ کارفرما متعهد می شود کلیه مصالح اجرای پروژه اعم از سیمان ، شن ، ماسه ، تخته قالب بندی و لوله های مورد نیاز را در محل اجرای پروژه تحویل پیمانکار نماید .
-۶/۳ کارفرما متعهد می شود یک نفر را به عنوان نظارت در اجرای طرح معرفی و دستورات لازم نظرات کارفرما را در اجرای تهیه طرح به پیمانکار ابلاغ و اعلام نماید .
ماده ۷- فسخ قرارداد
این قرارداد در صورت تخلف و عدم انجام تعهدات در مراحل مختلف توسط پیمانکار و تاخیر و تعلل در انجام تعهد توسط پیمانکار از طرف کارفرما قابل فسخ بوده ، و بعد از اعلام نظر مبنی بر تاخیر و تعلل از طرف کارشناس رسمی دادگستری و تعیین خسارت توسط آن کارفرما می تواند با مراجعه به دستگاه قضایی تقاضای فسخ قرارداد را بنماید .
ماده ۸- مرجع حل اختلاف
هرگونه بروز اختلاف بدواً توسط مذاکرات اصلاح ی حل و فصل ، در صورت عدم حل و فصل در مذاکرات اصلاحی مرجع حل اختلاف دستگاه قضایی محل اجرای طرح خواهدبود .
ماده ۹- نسخ قرارداد
این قرارداد در ۹ ماده و سه نسخه تنظیم و هر کدام از نسخ دارای حکم واحد بوده و پس از امضاء و مبادله لازم الاجرا خواهدبود .
امضاء پیمانکار                                                                  امضاء کارفرما
شهود :
-۱ آقای ……………………. فرزند ……….طراحی تالار …………..
-۲ آقای ……………………. فرزند …………………….

نقاشی ساختمان - بازسازی ساختمان

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

سلام، با انگشتانم میلیون‌ها کیلومتر اسکرول کردم تا به هدفم نزدیک بشم و این داستان ادامه داره... یک معمار

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

واتس آپتماس با ما