بیمه تمام خطر مقاطعه کاران

فرم اداری

فرم اداری


تبلیغات

تبلیغات

سقف بابل دکbazsazi min

بیمه تمام خطر مقاطعه کاران

به گزارش ساخت ویلا ارزان : بر اساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار مذکور در جدول مشخصات (پیشنهادی که به شرکت سهامی بیمه…………… که از این پس بیمه گر خوانده می شود تسلیم می گردد) و نیز به استناد پاسخهای مندرج در پرسشنامه تکمیل شده از طرف بیمه گذار و سایر اظهارات کتبی او که به منظور درج در بیمه نامه صورت می گیرد، بیمه گر خسارت وارد به مورد بیمه و متوجه به بیمه گذار را محوطه سازی باغ میوه (در صورتیکه حق بیمه را در زمان مقرر پرداخت کرده باشد) به موجب این بیمه نامه و با رعایت استثنائات مقررات و شرایط مندرج در آن و یا مندرج در الحاقی های مربوط تا میزان پیش بینی شده در زیر جبران خواهد کرد.

ads1

ads1

اجرا و ساخت کانال هوا تهیه  * نصب فلاشینگ نما * ساخت و نصب دریچه * ساخت و نصب هود استیل و گالوانیزه *ساخت و نصب پلنیوم باکس * ساخت فلنچ اهنی و گالوانیزه * ساخت کانال های پیش ساخته

 

استثنائات عمومی

2 ads

۲ ads

فروش متعلقات تهویه * فروش لوله های فلکسیبل * فروش بست های فلکسیبل و رولی * فروش عایق های رولی الاستومریک * فروش انواع فوم ها پلی اتیلن

ادرس: بازار آهن شاد آباد بهاران ۲ مجتمع کوثر بلوک ۳۸ پلاک ۲۴۵ (میرزایی)

بیمه گر خسارات از بین رفتن یا مسئولیت حقوقی را که بطور مستقیم یا غیر مستقیم بعلت یا در نتیجه عوامل زیر وارد آمده باشد جبران نخواهد کرد.

ads 3

ads 3

الف- جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی، عملیات خصمانه(خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)، دفاتر معماری تهران جنگ داخلی یاغی گری، بلوا، انقلاب یا قیام، شورش، اعتصاب کارگران یا تعطیل کارخانه از طرف کارفرما در مقام مقابله با اعتصاب کارگران، جنبشهای دسته جمعی، در دست گرفتن قدرت بوسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی که با سوء نیت بنام یا با ارتباط با هر گونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد.

lsf min

توقیف، ضبط و مصادره یا خرابی اموال یا زیان وارد به آن بنا به دستور دولت عملی یا قانونی(de jure or de Facto) یا هر مقام صلاحیتدار عمومی.

تبلیغات

تبلیغات

ب- واکنشهای هسته ی یا آلودگی های مربوط به تشعشعات هسته ای و رادیو اکتیو.

استخر min

پ- عمل یا سهل انگاری عمدی بیمه گذار.

ت) تعطیل تمام یا قسمتی از کار.

چنانچه در جریان مراحل قانونی، تعقیب دعوی یا هر گونه دادرسی دیگر، بیمه گر به اتکاء مقررات بند الف مذکور در بالا اعلام دارد که از بین رفتن، خرابی، زیان یا مسئولیت حقوقی مشمول این بیمه نیست، اثبات اینکه چنین مواردی مشمول بیمه می باشد بعهده بیمه گزار است.

الف- دوره عملیات ساختمانی

مسئولیت بیمه گر ولو اینکه تاریخ مقدمی در جدول مشخصات ذکر شده باشد از زمانی شروع خواهد شد که کالای مذکور در جدول مشخصات به محل کار رسیده باشد و در تاریخ انقضای بیمه مقرر در جدول مشخصات پایان می یابد. در صورتی که قسمت یا قسمتهایی از کار قرارداد مورد بیمه قبل از تاریخ انقضای مقرر در جدول مشخصات از طرف صاحب کار تحویل گرفته شده یا مورد بهره برداری قرار گیرد تعهد بیمه گر در همان تاریخ تحویل یا بهره برداری پایان یافته تلقی می شود.

ب) دوره نگهداری

اگر در جدول مشخصات دوره نگهداری نیز پیش بینی شده باشد مسئولیت بیمه گر در طول این دوره محدود به هر گونه از بین رفتن یا خسارتی خواهد بود که به پیمانکار یا پیمانکاران بیمه شده و در هنگام اجرای عملیاتی که بر طبق تعدات ناشی از شرط نگهداری قرارداد ملزم به انجام آن می باشند وارد آمده باشد.

شرایط عمومی

  • مسئولیت بیمه گر برای هر گونه پرداختی تحت عنوان این بیمه نامه مشروط بر این خواهد بود که بیمه گزار مقررات این بیمه نامه را رعایت کرده و کلیه وظایفی را که بعهده دارد دقیقا انجام داده باشد.
  • جدول مشخصات و بخش یا بخشهای متضمن این بیمه نامه جزء لاینفک بیمه نامه محسوب می شود و اصطلاح«این بیمه نامه» هر جای این قرارداد بکار برده شود منظور از آن جدول مشخصات و بخش یا بخشها من حیث المجموع خواهد بود. هر کلمه یا اصطلاحی که در یک قسمت یا جدول مشخصات یا بخش یا بخشهای این بیمه نامه به معنای خاصی بکار برده شود همه جای بیمه نامه دارای همان معنی خواهد بود.
  • بیمه گزار کلیه احتیاجات لازم را به منظور جلوگیری از وقوع خسارت از بین رفتن یا خسارت وارد به اشخاص ثالث به عمل خواهد آورد و همچنین اصول صحیح مهندسی و مقررات قانونی و توصیه های کارخانه سازنده را مراعات کرده و کلیه عملیات ساختمانی و لوازم و تجهیزات و ماشین آلات بیمه شده به موجب این بیمه نامه را در شرایطی صحیح نگهداری خواهد کرد.
  • بیمه گزار ملزم است بلافاصله کلیه تغییراتی را که موجب تغییر ماهیت خطر مورد این بیمه می شود کتبا به اطلاع بیمه گر برساند تا در صورت اقتضا به تبع این تغییر حدود تعهدات بیمه گر و یا حق بیمه تغییر یابد.
  • نمایندگان بیمه گر می توانند در هر موقع مناسب به کارگاه و محل کار مراجعه کنند و به هر گونه اسناد و مدارک و نقشه های مربوط و غیره دسترسی داشته باشند. همچنین نمایندگان مزبور حق دارند از مورد بیمه بازرسی بعمل آورند.
  • در صورت وقوع هر گونه حادثه ای که بر طبق این بیمه نامه موجب طرح ادعای خسارتی شود بیمه گزار باید:

الف) بلافاصله بوسیله تلفن و یا تلگراف و متعاقبا بوسیله نامه مراتب را به بیمه گر اعلام دارد.

ب) تمام اقداماتی را که برای وی امکان دارد به منظور جلوگیری از گسترش دامنه زیان و خسارت بعمل آورد.

پ) وضع قسمتهای خسارت دیده را به همان حال حفظ کند و به منظور رسیدگی در اختیار نماینده یا کارشناس بیمه گر قرار دهد.

ت) کلیه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بیمه گر را تهیه و در دسترس او بگذرد.

ث) در صورت فقدان یا خسارت معلول دزدی ساده یا سرقت با شکستن حرز مقامات انتظامی را مطلع سازد.

بیمه گر مسئول جبران خسارت یا مسئولیتی که در ظرف چهارده روز پس از وقوع آن حادثه بوی اطلاع داده نشده باشد نخواهد بود.

بعد از آنکه بیمه گزار بر طبق شرایط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بیمه گر رساند حق دارد نسبت به تغییر یا تعویض خسارتهای جزئی اقدام کند. لکن در مورد خسارتهای بزرگ باید به نماینده بیمه گر فرصت داده شود که قبل از هر گونه تعمیر یا تغییری خسارت را مورد رسیدگی قرار دهد. ولی این مانع از آن نمی شود که بیمه گزار کلیه اقداماتی را که منطقا برای امنیت و ادامه کار ضرورت دارد بعمل آورد. در صورتیکه نماینده بیمه گر در مهلتی که قاعدتا برای چنین رسیدگی معمول است به رسیدگی اقدام نکند بیمه گزار می توان تعمیر یا تعویض را انجام دهد.

  • بیمه گزار متعهد است به حساب بیمه گر اقداماتی را که بیمه گر به منظور حفظ حقوق خود و دریافت غرامت پرداختی از اشخاص ثالث(بجز کسانی که تحت این بیمه نامه بیمه شده اند) لازم می داند معمول دارد یا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غرامتی که ممکن است جبران آن مورد درخواست بیمه گر قرار گیرد اعم است از خسارتهایی که بیمه گر مستقیما پرداخته است یا غراماتی که بر طبق اصل قائم مقامی در نتیجه خسارتهایی که به موجب این بیمه نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. اقدامات مذکور در این بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بیمه گزار یا بعد از آن لازم تشخیص داده شود یا مورد درخواست قرار گیرد.
  • هر گونه اختلافی که از این بیمه نامه ناشی شود به تصمیم داوری که کتبا بوسیله طرفین تعیین می شود ارجاع خواهد شد. اگر طرفین نتوانند نسبت به داور واحد توافق حاصل کنند مورد اختلاف به تصمیم دو داور که هر یک از طرفین یک نفر را ظرف مدت یکماه بعد از درخواست کتبی یکی از طرفین کتبا تعیین خواهد کرد احاله می شود. در صورتیکه داوران مزبور به توافق نرسند قبل از بررسی ماهوی موضوع مورد اختلاف یک نفر را کتبا بعنوان سر داور انتخاب می کنند. سر داور و داوران تحت ریاست سر داور تشکیل جلسه داده مبادرت به صدور حکم داوری می کنند.

داوران و سرداور باید از بین مهندسین خبره انتخاب شوند. هر گونه اقدامی علیه بیمه گر در مراجع قانونی موکول به ارجاع قبلی موضوع مورد اختلاف به داوری و صدور رای از طرف داور یا داوران خواهد بود.

  • اگر خسارتی مورد ادعا قرار گیرد که به جهتی از جهات عاری از حقیقت یا توام با قصد تقلب تشخیص داده شود یا از اینگونه ادعاها پشتیبانی و یا بمنظور استفاده از این بیمه نامه هر گونه اسناد و مدارک و وسایل نادرست و تقلب آمیز از طرف بیمه گزار یا هر کس دیگر به نمایندگی بیمه گزار بکار برده شود و یا چنانچه نسبت به ادعای خسارتی که مردود شناخته شده است. در ظرف سه ماه هیچگونه اقدام یا عمل قانونی انجام نگیرد و یا در صورتیکه موضوع به داوری ارجاع شده باشد در ظرف سه ماه پس از صدور رای داور یا داوران یا سرداور هیچ گونه اقدامی بعمل نیاید کلیه حقوق ناشی از این بیمه منتفی خواهد شد.
  • اگر در زمان وقوع خسارت مشمول این بیمه نامه برای جبران خسارت یا دعاوی اشخاص ثالث بیمه نامه دیگری نیز وجود داشته باشد، بیمه گر با توجه به مبالغ بیمه شده در دو بیمه نامه فقط به نسبت سهم خود مسئول جبران خسارت یا شرکت در پرداخت آن خواهد بود.

جدول مشخصات

بیمه نامه شماره…………….

موضوع قرارداد

نام و نشانی بیمه گزار:

الف) صاحبکار

ب) پیمانکار(پیمانکاران)

محل کار

محل صدور

 

شرح موضوع و خطرهای مورد بیمه
بخش یک – مورد بیمه

۱- عملیات ساختمانی(کارهای دائم یا موقت و کلیه تجهیزات مربوط)

الف- ارزش کار

ب- تجهیزات یا مصالحی که بوسیله صاحب کار تهیه شده است

۲- مصالح و لوازم و تجهیزات ساختمانی

۳-ماشین آلات ساختمان(مطابق فهرست پیوست)

مبلغ بیمه شده

۱-

۲-

۳-

جمع کل

حداکثر غرامت مشمول این بیمه نامه برای از بین بردن ضایعات
فرانشیزها:

مبالغی که در هر حادثه برای از بین رفتن یا زیان وارد به عملیات ساختمان و یا لوازم و مصالح ساختمانی(موضوع بخش یک بندهای ۱ و ۲ فوق الذکر) ناشی از عوامل زیر بعهده بیمه گزار است.

الف- زمین لرزه، طوفان، تند باد، گردباد، سیل، طغیان آب، نشست ریزش آوار.

ب- معلول هر علت دیگر به جز آتش سوزی و انفجار و صاعقه

بخش دو- مسئولیت حقوقی
۱- حداکثر غرامت در مورد یک حادثه یا سلسله حوادثی که دارای منشا واحد باشد:

الف- در مورد خسارتهای جسمانی برای هر شخص

ب- در مورد زیانهای مالی

۲- جمع کل غرامت تحت این بیمه نامه

مدت بیمه (بر طبق مقررات مربوط به دوره تامین)

الف- دوره عملیات ساختمانی از………….. تا………….

ب- دوره نگهداری از………………… تا……………….ضوابط شهرداری در طراحی معماری

حق بیمه (که مبلغ آن طبق شرایط بیمه نامه ممکن است تغییر پیدا کند)

امضاء کننده یا امضاء کنندگان با اختیار تام از طرف بیمه گر این بیمه نامه را بنام او امضاء می کنند

تاریخ……………………………..

پیشنهاد و پرسشنامه

بیمه تمام خطر نصب شرکت سهامی بیمه

شماره………………………..

۱- موضوع قرارداد:

(چنانچه طرح شامل چند بخش است، بخش یا بخشهایی که باید بیمه شود، مشخص فرمایید)

۲- محل نصب،

کشور—————–استان—————شهر———————شهرستان—————–روستا

۳- پیشنهاد دهنده:

نشانی: مراحل ساخت ساختمان

۴- صاحبکار:

نشانی:

۵- پیمانکار یا پیمانکاران اصلی:

نشانی:

۶- پیمانکار یا پیمانکاران فرعی:

نشانی:

۷- سازندگان لوازم اصلی:

نشانی: طراحی شهرک ویلایی و ساخت شهرک ویلایی

۸- موسسه ناظر بر نصب:

نشانی:

۹- مهندس مشاور:

نشانی:

۱۰- شرح کامل اشیای مورد نصب:

چنانچه از اشیای دست دوم استفاده می شود مشخص فرمایند.

الف- در مورد ماشین آلات:

(کارخانه سازنده، شماره ماشین، نوع، اندازه، ظرفیت، وزن، فشار، حرارت، دور موتور)

ب: در مورد کارخانه:

(نقشه عمومی طرح، وضعیت کارهای ساختمانی)

۱۱- مدت بیمه:———————–تاریخ شروع بیمه

دوره انبارداری——————————–ماه

تاریخ شروع عملیات نصب

دوره نصب یا ساختمان———————-ماه

دوره آزمایش——————————-هفته

دوره نگهداری——————————–ماه

نوع پوشش نگهداری مورد درخواست

تاریخ انقضاء بیمه

۱۲- آیا نقشه ها و طرح ها و مصالح مورد استفاده در این پروژه

الف- کارهای قبلی آری…..نه……..

ب- کارهای قبلی بوسیله پیمانکار آری………..نه……..

قبلا هم مورد استفاده یا آزمایش قرار گرفته است؟

خواهشمند است در مورد طرحهای مشابهی که قبلا بوسیله پیمانکار انجام شده است، اشاره فرمایید.

۱۳- آیا کار مورد نظر، ادامه یا توسعه تاسیسات موجود می باشد؟ طراحی نمای ساختمان  آری…….نه…….

آیا بهره برداری تاسیسات موجود، در دوره نصب نیز ادامه خواهد داشت؟ آری….نه……

(نقشه های مربوط را ضمیمه فرمایید)

۱۴- آیا کارهای ساختمانی تا کنون با تمام رسیده است؟ آری…..نه…..
۱۵- کارهایی که توسط پیمانمکار فرعی انجام خواهد شد.

 

سیمان رنگی یا ملات رنگی

خواهشمند است به شماره های ۱۶ تا ۲۱ تا آنجا که ممکن است پاسخ دهید:

۱۶- آیا تشدید خطر در این مورد وجود دارد؟ آتش سوزی آری….نه…..

انفجار آری….نه…..

چنانچه وجود دارد تشریح فرمایید.

۱۷- سطح آب زیرزمینی
۱۸- نزدیکترین رودخانه، دریاچه، دریا و غیره : نام—————– فاصله تا محل نصب

سطح آب رودخانه، دریاچه، دریا و غیره———— پایین————– متوسط—————– بالاترین میزان آب ثبت شده

میانگین سطح محل کار

۱۹- شرایط جوی: فصل بارندگی از ————— تا

حداکثر میزان بارندگی —————(میلیمتر) ————-در ساعت———– در روز————-در ماه

حداکثر سرعت باد——— دفعات وقوع طوفان: کم….متوسط…. زیاد…..

۲۰- خطرات زلزله آیا سابقه آتشفشان و زلزله دریایی در محل وجود دارد؟ آری…..نه…….

آتشفشان، زلزله دریایی:

آیا هیچگاه زلزله در منطقه رخ داده است؟ آری…..نه…….

چنانچه رخ داده در آنصورت شدت آنرا ذکر کنید.

آیا در طرح ساختمانی قواعد مقاومت در مقابل زلزله پیش بینی شده است؟ آری…… نه……..

کیفیت خاک محل نصب صخره ….. شن…… ماسه …… خاک رس…….خاک دستی……

انواع دیگر:

آیا در مجاورت محل کار از لحاظ زمین شناسی اشکالی وجود دارد؟ آری….. نه……

۲۱- در صورت امکان، حداکثر خسارت بعلت زمین لرزه…….بعلت آتش سوزی..…….

احتمالی در یک حادثه را بر حسب به علل دیگر……..

درصد مبلغ بیمه برآورد کنید.

۲۲- آیا پوشش برای تجهیزات ساختمانی یا نصب ( داربست، اطاقکهای موقت، ابزار و وسایل) مورد درخواست می باشد؟

خواهشمند است شرح مختصری داده و ارزش آنرا در ردیف ۳/۲۸ مشخص فرمایید.

۲۳- آیا پوشش برای ماشین آلات ساختمانی یا نصب (ماشین آلات خاک برداری، جراثقال و غیره مورد درخواست می باشد)

آری…… نه…….

خواهشمند است لیست ماشن آلات اصلی که شامل ارزش تعویض به قیمت نو باشد ضمیمه فرمایید. ارزش کل را در ردیف ۴/۲۸ مشخص فرمایید.

۲۴- آیا ساختمانها و تاسیسات موجود در محل کار یا در مجاورت آن که متعلق به پیمانکار(یا صاحبکار) بوده نقشه ساخت ویلا باغ و یا در اختیار آنها می باشد، در مقابل زیان یا خسارات ناشی از کارهای مورد قرارداد نیاز به پوشش بیمه دارد؟ آری……نه……

حداکثر غرامت مورد نظر را در ردیف ۶/۲۸ مشخص فرمایید.

۲۵- آیا پوشش بیمه برای مسئولیت مدنی در مقابل اشخاص ثالث مورد نیاز می باشد؟

مختصری از محل مجاور و ساختمانها و تاسیسات موجود که به پیمانکار یا صاحبکار تعلق ندارد. شرح دهید.

(در صورت امکان نقشه های موجود ضمیمه شود).

 

حداکثر غرامت مورد نظر را در ردیف ۲۸ بخش دوم مشخص فرمایید.

۲۶- در صورت بروز خسارت آیا مایلید هزینه حمل سریع…… اضافه کاری…… کار در شب…….

پوشش شامل این موارد نیز باشد؟ کار در ایام تعطیلی…… هزینه حمل هوایی…….

۲۷- هر گونه پوشش اضافی دیگری که مورد درخواست است، شرح دهید:
۲۸- خواشمند است مبالغ مورد بیمه و در صورت لزوم حد غرامت را مشخص فرمایید:

نوع پول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش یک خسارات مالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دو مسئولیت مدنی در مقابل اشخاص ثالث

 

قلام مورد بیمه

۱- کارهای مورد نصب به تفکیک بشرح زیر:

۱/۱- اقلام مورد نصب

۲/۱- هزینه حمل

۳/۱- حقوق و عوارض گمرکی

۴/۱- هزینه نصب

۲- کارهای ساختمانی

۳- تجهیزات ساختمانی/ یا نصب

۴- ماشین آلات ساختمانی/یا نصب

۵- برداشت ضایعات (با تعیین حد غرامت)

۶- اموال موجود در محل کار یا در مجاورت آن متعلق یا در اختیار صاحبکار (با تعیین حد غرامت)

مبلغ مورد بمیه به تفکیک
کل مبلغ مورد در بخش یک:
خواهشمند است مزان خسارتهای مربوط به خطرات زیر را برآورد کنید.
نوع خطر حد غرامت
زلزله، آتشفشان، زلزله دریایی، طوفان، گردباد، سیل، صغیان آب- ریزش
اقلام بیمه شده حدود غرامت
غرامت جانی برای هر شخص

جمع غرامت جانی

جمع خسارات مالی

جمع غرامت جانی و مالی

بدینوسیله اعلام می داریم کلیه اظهرات مندرج در این پیشنهاد و پرسشنامه، کامل و مقرون به صحت است و نیز موافقت داریم که این پرسشنامه، اساس و مبنای صدور بیمه نامه قرارگیرد، بیمه گر فقط در چارچوب مقررات و شرایط بیمه نامه، مسئولیت دارد. راه انداز رستوران بیمه گذار موظف است هر گونه تغییر در مورد بیمه که موجب تشدید خطر شود، به بیمه گر اطلاع دهد و بیمه گر حق دارد متناسب با این تغییر نرخ بیمه را تعدیل کند.

بیمه گر متعهد است کلیه اطلاعاتی را که بیمه گزار بدینوسیله در اختیار او قرار می دهد، محرمانه تلقی کند.

مقالات پیشنهادی جهت مطالعه بیشتر : 

عکس طراحی محوطه سازی
ضوابط جدید شهرداری مشهد
کمیسیون ماده ۱۰۰ کرج

هزینه ساخت ساختمان پیش ساخته

آخرین قیمت نقاشی ساختمان

شغل بازسازی ساختمان

ال اس اف در قم

طراحی حیاط آپارتمان

جواز minkanaf min

تبلیغات

تبلیغات

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!