خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_usermeta' doesn't exist]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wp_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID IN (1)

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

سازه بتنی

سازه بتنی


چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست کاشیکاری با دوغاب سیمان

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه: قیمت ساخت ویلا متری                                                            طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
1 کنترل تکمیل کارهای تاسیسات برقی و مکانیکی
2 کنترل کیفیت ابعاد و رنگ کاشیها با مشخصات فنی و نمونه
3 کنترل چهارچوب درب و پنجره و دریچه بازدید
4 کنترل ایزولاسیون رطوبتی و توری کشی روی آن درصورت نیاز
5 کنترل رقوم اتمام کف و تراز و گونیائی رگ اول کاشیکاری
6 کنترل سطح ترازکاشی نصبی با قوطی کلید ،پریز،درپوش ورعایت رواداری شیرآلات وتثبیت و نصب درپوش های لازم
7 شاقولی و شمشه ای بودن کاشیکاری و هم راستا بودن بندها
8 کنترل از نظر برش و فارسی بر کاشیهای نصبی
9 کنترل کاشی کاری با طرح معماری
10 کنترل برش مناسب کاشی در محل لوله ها و قوطی کلیدها
11 کنترل پربودن ملات پشت کاشیکاری
13 کنترل کیفیت رنگ و مشخصات فنی دوغاب و بندکشی
13 کنترل بندکشی و پربودن بندها
14 پاکسازی سطوح و حمل مصالح مازاد
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ: طراحی ویلای مدرن کوچک

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر : 

هزینه نقاشی ساختمان
طراحی و دیزاین آپارتمان

ساخت ویلا در زمینهای شیب دار

مراحل ساخت ساختمان های بتنی

مراحل اخذ مجوز ساخت ساختمان در شمال

مشارکت در ساخت هروی

کمیسیون ماده 100 وکیل

وال پست دیوار حائل

آموزش ترکیب رنگ با گواش

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_terms' doesn't exist]
SELECT DISTINCT t.term_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (14856) ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_terms' doesn't exist]
SELECT DISTINCT t.term_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (14856) ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.term_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND t.slug IN ('fix-query-by-tags') LIMIT 1

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!