×

شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور Archives - مجله اویم شاهانه

طراحی مبادی ورودی شهرها

طراحی مبادی ورودی شهرها

طراحی مبادی ورودی شهرها به گزارش تبلیغات معماری :  فهرست مطالب ۱-کلیات ۱-۱چکیده………………………………………………………………..۴ ۲-۱مقدمه………………………………………………………………..۵ ۳-۱بیان مسئله……………………………………………………………۶ ۴-۱ضرورت واهمیت موضوع…………………………………………..۷ ۵-۱اهداف تحقیق…………………………………………………………۸ ۶-۱روش تحقیق………………………………………………………….۸ ۷-۱پیشینه………………………………………………………………..۹ ۸-۱موقعیت و مکان جغرافیایی…………………………………………..۹ ۹-۱نقشه تقسیمات سیاسی………………………………………………..۱۰ ۲مبانی نظری ۱-۱-۲تعریف مبادی ورودی…………………………………………….۱۱ ۲-۱-۲تعریف فضای شهری……………………………………………..۱۲ ۳-۱-۲تعریف اغتشاش بصری…………………………………………..۱۳ ۴-۱-۲تعریف کاربری های ناسازگار…………………………………….۱۴ ۲-۲چارچوب نظری……………………………………………………..۱۵ ۳-۲نتیجه گیری………………………………………………………….۱۷ ۴-۲مدل مفهومی…………………………………………………………۱۸ موضوع:طراحی مبادی ورودی شهر […]

  • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
  • دیدگاه‌ها برای طراحی مبادی ورودی شهرها بسته هستند