خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_usermeta' doesn't exist]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wp_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID IN (1)

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

سقف تیرچه کرومیت

سقف تیرچه کرومیت


محاسبه سرانگشتی سقف تیرچه بلوک

به ازای هر هفت تا هشت متر مربع است یک متر مکعب بتن مصرف می‌شود.

به ازای هر متر طول تیرچه حدود ۷ تا ۱۰ کیلو گرم آرماتور مصرف می شود.

به ازای هر متر مربع سطح حدود یک سوم تا یک هفتم متر طول تیرچه احتیاج است.

تعهد به ازای هر متر مربع از سطح دو و نیم تا سه کیلو گرم آرماتور حرارتی مصرف میشود.

به ازای هر متر مربع سقف حدود ۶۸/. عدد یونولیت ۲۰۰×۵۰ احتیاج می باشد. ۲۰۰ طول یونولیت و ۵۰ عرض یونولیت می باشد ارتفاع آن ۲۵ سانتی متر می باشد.

محاسبه سرانگشتی سقف تیرچه

سقف تیرچه کرومیت
سقف تیرچه کرومیت

هزینه ساخت ویلا لاهیجان

هزینه ساخت ویلا در لواسان

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_terms' doesn't exist]
SELECT DISTINCT t.term_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (26840) ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_terms' doesn't exist]
SELECT DISTINCT t.term_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (26840) ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.term_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND t.slug IN ('fix-query-by-tags') LIMIT 1

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!