خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_usermeta' doesn't exist]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wp_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID IN (1)

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

سیمان رنگی یا ملات رنگی

سیمان رنگی یا ملات رنگی


محاسبه سرانگشتی سیمان

محاسبه سرانگشتی سیمان به ازای هر مترمربع زیربنای مفید یک ساختمان بتنی حدود دو و نیم الی سه پاکت سیمان برای اسکلت و حدود یک و نیم الی دو پاکت سیمان برای سایر مصارف از جمله نازک کاری و غیره مصرف می شود پس به طور کلی برای صفر تا صد و یک ساختمان بتنی حدود ۴ الی ۵ پاکت سیمان به اعضای هر متر مربع نیاز است برای یک ساختمان ۵۰۰ متری ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ پاکت سیمان مصرف می شود.

محاسبه سرانگشتی سیمان ساختمان بتنی

به ازای هر متر مربع زیربنای مفید ۱۰۵ مان فولادی یک و نیم الی دو پاکت سیمان برای اسکلت و حدود یک و نیم الی دو پاکت سیمان برای سایر مصارف از جمله نازک کاری و مصرف می شود پس به طور کلی برای صفر تا صد و یک ساختمان فولادی حدود ۳ الی ۴ پاک کردن سیمان از اعضای هر متر مربع نیاز است برای یک ساختمان ۵۰۰ متری ۱۵۰۰ تا ۲ هزار پاکت سیمان نیاز می باشد.

ملات پاش و دستگاه سیمان پاش
ملات پاش و دستگاه سیمان پاش

محاسبه سرانگشتی فونداسیون سازه

به اعضای هر متر مربع زیربنای کل سازه ۰/۷ الی ۰/۸ پاکت سیمان برای فونداسیون سازه بتنی مصرف می شود.
و برای سازه فولادی این عدد به ۰/۶ الی ۰/۷ می‌رسد.
به طور مثال برای سازهای با ۵۰۰ متر زیربنا حدود ۳۵۰ الی ۴۰۰ پاک کرد برای سازه بتنی و ۳۰۰ لیتری ۱۵۰ باکت برای سازه فولادی مصرف میشود.

ساخت ویلاهای کم هزینه

ویلای دوبلکس کم هزینه

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_terms' doesn't exist]
SELECT DISTINCT t.term_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (26846) ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_terms' doesn't exist]
SELECT DISTINCT t.term_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (26846) ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.term_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND t.slug IN ('fix-query-by-tags') LIMIT 1

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!