چک لیست اگزوزوفن

سازه بتنی

سازه بتنی


طراحی کلینیک دندانپزشکی چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

چک لیست اگزوزوفن

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل: طـرح:                              بلوک / بلوکها: شمـاره نقشه:
منابع:

*دستورالعملهای کارخانه سازنده

**

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:
فــاز:                                                      واحد / واحدها:
 
 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت کاربرد ندارد کنترل اولیه کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
    ۱-  اگزوزوفن های بامی (Roof )
۱ ساخت محفظه مکش با مصالح بنایی  

 

۲ انتقال رایزر اگزوز با زانو بداخل محفظه مکش  

 

۳ ساخت فریم در بالای محفظه مکش جهت نصب اگزوزفن  

 

۴ نصب اگزوزوفن روی فریم بوسیله پیچ و مهره  

 

۵ استفاده از لاستیک جذب ارتعاش بین فریم و اگزوزفن  

 

۶ راه اندازی و تست بهره برداری  

 

 ۲- اگزوزوفن های Utility
۱ اجرای فونداسیون شناور جهت نصب اگزوزفن  

 

۲ ثابت کرد اگزوزفن با بولت روی فونداسیون *
۳ استفاده ازلاستیک جذب ارتعاش بین شاسی اگزوزفن و فونداسیون
۴ اتصال دهانه مکش به کانال اگزوز با اتصال برزنتی
۵ راه اندازی و تست بهره برداری
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

نما چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

تجهیزات داخلی

(اگزوزوفن)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل: طـرح:                                                             بلوک / بلوکها: شمـاره نقشه:
منابع:

* دستورالعملهای کارخانه سازنده

**

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:
فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 
 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه          کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
        ۱-  اگزوزوفن های سقفی

۰

۱ کنترل زیرسازی محل نصب اگزوزفن درسقف کاذب  

 

۲ ثابت کردن زیرسازی با عناصر ساختمانی مجاوربدون ارتباط با سقف کاذب  

 

۳ نصب اگزوزفن روی زیرسازی و اتصال آن به کانال اگزوز ازطریق اتصال قابل انعطاف  

 

۴ راه اندازی و تست بهره برداری  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاوره نمای ساختمان

 

توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

قیمت نقاشی ساختمان

ترکیب رنگ آبی درباری

ترکیب رنگ قرمز گوجه ای

ترکیب رنگ قرمز و سبز چی میشه

از ترکیب همه رنگها چه رنگی بدست میاد

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!