آیتم های ضروری در بیمه حوادث ساختمانی

فرم اداری

فرم اداری


آیتم های ضروری در بیمه حوادث ساختمانی

به گزارش ساخت ویلا : یکی از مسائلی که باید مورد توجه مهندسین ناظر و مجریان ذیصلاح باشد اطمینان از مناسب بودن آیتم های بیمه حوادث ساختمانی و همچنین تاریخ اعتبار آن است. در ادامه یک پیشنهاد به جهت این امر برای ساختمانهای آپارتمانی پیشنهاد می شود که ضمن در بر گرفتن آیتم های حداقلی و مهم به لحاظ هزینه نیز با توقعات سازندگان همخوانی دارد. به طور کلی بیمه حوادث عملیات ساختمانی در دو بیمه نامه انجام می گیرد که در اینجا تحت عناوین الف و ب آمده است. باید توجه نمود که انجام این بیمه بسیار اهمیت دارد و بیمه تامین اجتماعی که اجباری است در زمان اخذ پروانه توسط مالک انجام می شود و نیز پوشش های بیمه ای سازمان های نظام مهندسی به هیچ وجه نمی تواند جای بیمه حوادث را برای مهندسین اعم از ناظر و مجری بگیرند. ضمنا نام شرکت مجری و همچنین ناظر هماهنگ کننده حتما باید به عنوان بیمه گذاران بیایند.

مشخصات بیمه ساختمانی

الف- بیمه مسئولیت مدنی کارفرما(سازندگان ابنیه) در مقابل کارکنان

۱- نام بیمه گذاران: نام مالک ساختمان و شرکت … (ذیصلاح) و ناظر هماهنگ کننده

۲- مدت بیمه نامه : حداقل یک سال

۳- تعداد افراد بیمه شده : حداقل ۴ نفر بدون نام

۴- فوت و نقص عضو :

– غرامت فوت و صدمات جسمانی برای هر نفر در هر حادثه در ماه های عادی حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۹۴۵ ریال

– غرامت فوت و صدمات جسمانی برای هر نفر در هر حادثه در ماه های حرام حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۲۶۰/۱ ریال

– حداکثر تعهد بیمه گر برای فوت و صدمات جسمانی طی مدت بیمه ۰۰۰/۰۰۰/۰۴۰/۵ ریال

۵-هزینه های پزشکی :

– تعهد بیمه گر برای جبران هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال

– حداکثر تعهد بیمه گر برای جبران هزینه پزشکی طی مدت بیمه ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال

– فرانشیز هزینه های پزشکی حداکثر ۱۰ درصد

۶- پوشش تامین مطالبات سازمان تامین اجتماعی و خدمات درمانی و … موضوع ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی

– حداکثر تعهد بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال

– حداکثر تعهد بیمه گر طی مدت بیمه ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰ ریال

۷- پوشش مسئولیت کارفرما در مقابل فوت و صدمات جسمانی وارد به اشخاص ثالث

– مسئولیت بیمه گذار در مقابل غرامت فوت و صدمات جسمانی و هزینه های پزشکی وارد به اشخاص ثالث و وسایل نقلیه ناشی از اجرای پروژه تحت پوشش قرار گیرد.

– خسارت وارد به اشخاص ثالث در اماکن وابسته به کارگاه بیمه گذار تحت پوشش قرار گیرد.

– پوشش اشخاص ثالث معادل سقف جدول تعهدات بیمه نامه باشد.

۸- پوشش پرداخت خسارت بدون رای دادگاه : پرداخت کل دیه متعلقه بدون رای دادگاه

۹- پوشش بیمه ای ممسئولیت مهندسین مجری،ناظر،طراح و پیمانکاران اصلی و فرعی

– مسئولیت تمام افراد فوق الذکر برای غرامت فوت و صدمات جسمانی و هزیه های پزشکی وارد به کارکنان بر اساس شرایط بیمه نامه تحت پوشش قرار گیرد.

۱۰- پوشش بیمه ای مسئولیت بیمه گذار برای پرداخت غرامت مازاد بر دیه اول(دیه دوم و دیه سوم)

– مسئولیت بیمه گذار در خصوص صدمات جانی وارد به کارکنان، که بیش از سقف یک دیه کامل باشد به شرح ذیل تحت پوشش قرار گیرد.

– حداکثر تعهد بیمه گر برای جبران حوادث منجر به غرامت مازاد بر دیه اول برای هر نفر در هر حادثه : ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال (دیه دوم و سوم)

– تعداد افراد مشمول دیه دوم و سوم : حداقل ۲ نفر

۱۱- پوشش بیمه ای مسئولیت بیمه گذار در قبال کارکنان، ناشی از حوادث غیر مرتبط با فعالیت اصلی بیمه شده

– مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل فوت و صدمات جسمی کارکنان ناشی از حوادثی که ارتباط با نوع فعالیت بیمه شده ندارد، در محیط کار مندرج در بیمه نامه تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرد.

۱۲- تنها شرایط خصوصی مورد قبول

– اطلاع رسانی به بیمه گذاران در خصوص تمدید بیمه یک ماه قبل از اتمام مدت بیمه نامه

– اطلاع رسانی به بیمه گذاران در صورت تغییر نرخ دیه یا دیگر قوانین مرتبط.

– خسارت مربوط به کارکنان با تابعیت غیر ایرانی تنها در صورتی قابل پرداخت می باشد که دارای اقامت با حق کار مشخص بوده و پروانه دریافت نموده باشند.

– خسارت ناشی از انفجار مهمات جنگی و سایر مواد ناریه از پوشش بیمه نامه مستثنی می باشد.

۱۳- نکات مورد توجه

– هرگونه شرایط خصوصی اضافی، قبل از عقد قرارداد بیمه، باید به اطلاع و تایید مجری ذیصلاح برسد.

– هر گونه فرانشیز علاوه بر موارد مذکور در بندهای ارائه شده، باید به اطلاع و تایید مجری ذیصلاح برسد.

– هر گونه تعهدات اضافی بیمه گذار ، باید به اطلاع و تایید مجری ذیصلاح برسد.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ب- بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی( خسارت وارد بر اشخاص ثالث و ساختمانهای مجاور)

۱- نام بیمه گذاران: نام مالک ساختمان و شرکت … (مجری ذیصلاح) و ناظر هماهنگ کننده

۲- مدت بیمه نامه : حداقل ۴ ماه

۳- فوت و نقص عضو :

– غرامت فوت و صدمات جسمانی برای هر نفر در هر حادثه در ماه های عادی حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۹۴۵ ریال

– غرامت فوت و صدمات جسمانی برای هر نفر در هر حادثه در ماه های حرام حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۲۶۰/۱ ریال

– حداکثر تعهد بیمه گر برای فوت و صدمات جسمانی طی مدت بیمه ۰۰۰/۰۰۰/۲۶۰/۱ ریال

۴- هزینه های پزشکی :

– تعهد بیمه گر برای جبران هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال

– حداکثر تعهد بیمه گر برای جبران هزینه پزشکی طی مدت بیمه ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال

– فرانشیز هزینه های پزشکی حداکثر ۱۰ درصد

۵- خسارت مالی

– حداکثر تعهد بیمه گر برای جبران خسارت مالی در هر حادثه ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال

– حداکثر تعهد بیمه گر برای جبران خسارت مالی در طول مدت بیمه ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال

۶- تنها شرایط خصوصی مورد قبول

– در صورت عدم ارائه جواز ساخت از جانب بیمه گذار در هنگام وقوع خسارت، بیمه گر هیچگونه تعهدی در قبال پرداخت خسارت نخواهد داشت.

– هرگونه خسارت احتمالی ناشی از برداشتن دیوار مشترک قابل پرداخت نمی باشد.

– اجرای سازه نگهبان در محدوده ساختمان های مجاور.

مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

پیمانکار ساخت ویلا در گیلان

طراحی باغ مستطیلی

نقاشی ساختمان فردیس

قیمت ساخت ویلا مشهد

طراحی ویلا ۷۰ متری

طراحی نما ترکیبی

طراحی کافه تریا

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!