×

آیتم های ضروری در بیمه حوادث ساختمانی

 • کد نوشته: 5136
 • ۱۴۰۱/۰۲/۳۰
 • دیدگاه‌ها برای آیتم های ضروری در بیمه حوادث ساختمانی بسته هستند
 • آیتم های ضروری در بیمه حوادث ساختمانی به گزارش ساخت ویلا : یکی از مسائلی که باید مورد توجه مهندسین ناظر و مجریان ذیصلاح باشد اطمینان از مناسب بودن آیتم های بیمه حوادث ساختمانی و همچنین تاریخ اعتبار آن است. در ادامه یک پیشنهاد به جهت این امر برای ساختمانهای آپارتمانی پیشنهاد می شود که ضمن […]

  آیتم های ضروری در بیمه حوادث ساختمانی

  آیتم های ضروری در بیمه حوادث ساختمانی

  به گزارش ساخت ویلا : یکی از مسائلی که باید مورد توجه مهندسین ناظر و مجریان ذیصلاح باشد اطمینان از مناسب بودن آیتم های بیمه حوادث ساختمانی و همچنین تاریخ اعتبار آن است. در ادامه یک پیشنهاد به جهت این امر برای ساختمانهای آپارتمانی پیشنهاد می شود که ضمن در بر گرفتن آیتم های حداقلی و مهم به لحاظ هزینه نیز با توقعات سازندگان همخوانی دارد. به طور کلی بیمه حوادث عملیات ساختمانی در دو بیمه نامه انجام می گیرد که در اینجا تحت عناوین الف و ب آمده است. باید توجه نمود که انجام این بیمه بسیار اهمیت دارد و بیمه تامین اجتماعی که اجباری است در زمان اخذ پروانه توسط مالک انجام می شود و نیز پوشش های بیمه ای سازمان های نظام مهندسی به هیچ وجه نمی تواند جای بیمه حوادث را برای مهندسین اعم از ناظر و مجری بگیرند. ضمنا نام شرکت مجری و همچنین ناظر هماهنگ کننده حتما باید به عنوان بیمه گذاران بیایند.

  مشخصات بیمه ساختمانی

  الف- بیمه مسئولیت مدنی کارفرما(سازندگان ابنیه) در مقابل کارکنان

  ۱- نام بیمه گذاران: نام مالک ساختمان و شرکت … (ذیصلاح) و ناظر هماهنگ کننده

  ۲- مدت بیمه نامه : حداقل یک سال

  ۳- تعداد افراد بیمه شده : حداقل ۴ نفر بدون نام

  ۴- فوت و نقص عضو :

  – غرامت فوت و صدمات جسمانی برای هر نفر در هر حادثه در ماه های عادی حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۹۴۵ ریال

  – غرامت فوت و صدمات جسمانی برای هر نفر در هر حادثه در ماه های حرام حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۲۶۰/۱ ریال

  – حداکثر تعهد بیمه گر برای فوت و صدمات جسمانی طی مدت بیمه ۰۰۰/۰۰۰/۰۴۰/۵ ریال

  ۵-هزینه های پزشکی :

  – تعهد بیمه گر برای جبران هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال

  – حداکثر تعهد بیمه گر برای جبران هزینه پزشکی طی مدت بیمه ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال

  – فرانشیز هزینه های پزشکی حداکثر ۱۰ درصد

  ۶- پوشش تامین مطالبات سازمان تامین اجتماعی و خدمات درمانی و … موضوع ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی

  – حداکثر تعهد بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال

  – حداکثر تعهد بیمه گر طی مدت بیمه ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰ ریال

  ۷- پوشش مسئولیت کارفرما در مقابل فوت و صدمات جسمانی وارد به اشخاص ثالث

  – مسئولیت بیمه گذار در مقابل غرامت فوت و صدمات جسمانی و هزینه های پزشکی وارد به اشخاص ثالث و وسایل نقلیه ناشی از اجرای پروژه تحت پوشش قرار گیرد.

  – خسارت وارد به اشخاص ثالث در اماکن وابسته به کارگاه بیمه گذار تحت پوشش قرار گیرد.

  – پوشش اشخاص ثالث معادل سقف جدول تعهدات بیمه نامه باشد.

  ۸- پوشش پرداخت خسارت بدون رای دادگاه : پرداخت کل دیه متعلقه بدون رای دادگاه

  ۹- پوشش بیمه ای ممسئولیت مهندسین مجری،ناظر،طراح و پیمانکاران اصلی و فرعی

  – مسئولیت تمام افراد فوق الذکر برای غرامت فوت و صدمات جسمانی و هزیه های پزشکی وارد به کارکنان بر اساس شرایط بیمه نامه تحت پوشش قرار گیرد.

  ۱۰- پوشش بیمه ای مسئولیت بیمه گذار برای پرداخت غرامت مازاد بر دیه اول(دیه دوم و دیه سوم)

  – مسئولیت بیمه گذار در خصوص صدمات جانی وارد به کارکنان، که بیش از سقف یک دیه کامل باشد به شرح ذیل تحت پوشش قرار گیرد.

  – حداکثر تعهد بیمه گر برای جبران حوادث منجر به غرامت مازاد بر دیه اول برای هر نفر در هر حادثه : ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال (دیه دوم و سوم)

  – تعداد افراد مشمول دیه دوم و سوم : حداقل ۲ نفر

  ۱۱- پوشش بیمه ای مسئولیت بیمه گذار در قبال کارکنان، ناشی از حوادث غیر مرتبط با فعالیت اصلی بیمه شده

  – مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل فوت و صدمات جسمی کارکنان ناشی از حوادثی که ارتباط با نوع فعالیت بیمه شده ندارد، در محیط کار مندرج در بیمه نامه تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرد.

  ۱۲- تنها شرایط خصوصی مورد قبول

  – اطلاع رسانی به بیمه گذاران در خصوص تمدید بیمه یک ماه قبل از اتمام مدت بیمه نامه

  – اطلاع رسانی به بیمه گذاران در صورت تغییر نرخ دیه یا دیگر قوانین مرتبط.

  – خسارت مربوط به کارکنان با تابعیت غیر ایرانی تنها در صورتی قابل پرداخت می باشد که دارای اقامت با حق کار مشخص بوده و پروانه دریافت نموده باشند.

  – خسارت ناشی از انفجار مهمات جنگی و سایر مواد ناریه از پوشش بیمه نامه مستثنی می باشد.

  ۱۳- نکات مورد توجه

  – هرگونه شرایط خصوصی اضافی، قبل از عقد قرارداد بیمه، باید به اطلاع و تایید مجری ذیصلاح برسد.

  – هر گونه فرانشیز علاوه بر موارد مذکور در بندهای ارائه شده، باید به اطلاع و تایید مجری ذیصلاح برسد.

  – هر گونه تعهدات اضافی بیمه گذار ، باید به اطلاع و تایید مجری ذیصلاح برسد.

  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  ب- بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی( خسارت وارد بر اشخاص ثالث و ساختمانهای مجاور)

  ۱- نام بیمه گذاران: نام مالک ساختمان و شرکت … (مجری ذیصلاح) و ناظر هماهنگ کننده

  ۲- مدت بیمه نامه : حداقل ۴ ماه

  ۳- فوت و نقص عضو :

  – غرامت فوت و صدمات جسمانی برای هر نفر در هر حادثه در ماه های عادی حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۹۴۵ ریال

  – غرامت فوت و صدمات جسمانی برای هر نفر در هر حادثه در ماه های حرام حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۲۶۰/۱ ریال

  – حداکثر تعهد بیمه گر برای فوت و صدمات جسمانی طی مدت بیمه ۰۰۰/۰۰۰/۲۶۰/۱ ریال

  ۴- هزینه های پزشکی :

  – تعهد بیمه گر برای جبران هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال

  – حداکثر تعهد بیمه گر برای جبران هزینه پزشکی طی مدت بیمه ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال

  – فرانشیز هزینه های پزشکی حداکثر ۱۰ درصد

  ۵- خسارت مالی

  – حداکثر تعهد بیمه گر برای جبران خسارت مالی در هر حادثه ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال

  – حداکثر تعهد بیمه گر برای جبران خسارت مالی در طول مدت بیمه ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال

  ۶- تنها شرایط خصوصی مورد قبول

  – در صورت عدم ارائه جواز ساخت از جانب بیمه گذار در هنگام وقوع خسارت، بیمه گر هیچگونه تعهدی در قبال پرداخت خسارت نخواهد داشت.

  – هرگونه خسارت احتمالی ناشی از برداشتن دیوار مشترک قابل پرداخت نمی باشد.

  – اجرای سازه نگهبان در محدوده ساختمان های مجاور.

  مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

  پیمانکار ساخت ویلا در گیلان

  طراحی باغ مستطیلی

  نقاشی ساختمان فردیس

  قیمت ساخت ویلا مشهد

  طراحی ویلا ۷۰ متری

  طراحی نما ترکیبی

  طراحی کافه تریا

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.