چک لیست موزاییک فرش

چک لیست

چک لیست


چک لیست موزاییک فرش

به گزارش طراحی نما : چک لیست عملیات ساختمانی

موزاییک فرش (ساده و رنگی)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                  بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 
 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل پاک بودن کف از مواد زاید

(عاری ازهرگونه گچ وخاک و آهک و بقایای نباتی)

* ۱۷-۳-۱-۲
۲ کنترل رقوم کف و هموار و تراز بودن سطح و رعایت شیب در صورت وجود * ۱۷-۳-۱-۲
۳ کنترل کامل بودن کارهای تاسیساتی و الکتریکی * ۱۷-۳-۱-۲
۴ محافظت از لوله های آب و گاز و تاسیسات و برق * ۱۷-۳-۱-۲
۵ تست و کنترل عایق کاری در صورت وجود * ۱۷-۳-۱-۲
۶ تطابق نوع موزاییک با مشخصات مصوب * ۱۷-۳-۱-۲
۷ مرطوب بودن سطح زیرین * ۱۷-۳-۱-۲
۸ قراردادن موزاییک ها درآب(به مدت ۱۵ دقیقه قبل از نصب) * ۱۷-۳-۱-۲
۹ لب پر نبودن موزاییک ها

(طول لب پریدگی نباید بیش از mm 4 باشد)

* ۱۷-۳-۱-۲
۱۰ کنترل اجرای دقیق موزاییک * ۱۷-۳-۱-۲
۱۱ برش مناسب موزاییک * ۱۷-۳-۱-۲
۱۲ اجرای سیمان دوغاب برحسب رنگ موزاییک ازسیمان پرتلند یا رنگی و تمیزکاری * ۱۷-۳-۱-۲
۱۳ کنترل شیب در صورت وجود * ۱۷-۳-۱-۲
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

چک لیست عملیات ساختمانی

موزاییک فرش (ساده و رنگی)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱۴ کنترل درزها * ۱۷-۳-۱-۲
۱۵ اجرای درزانبساط وپرکردن آن باپرکننده مرغوب طبق مشخصات * ۱۷-۳-۱-۲
۱۶ پاک کردن سطح موزاییک دوغاب ریزی شده * ۱۷-۳-۱-۲
۱۷ کنترل محدوده فرش شده با توجه به نقشه ها * ۱۷-۳-۱-۲
۱۸ پرداخت سطح موزاییک طبق مشخصات در صورت نیاز * ۱۷-۳-۱-۲
۱۹ پیش بینی لازم جهت حفاظت محدوده فرش شده
۲۰ تمیزکاری و حمل مواد زائد
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: طراحی پلان ساختمان

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
خلاقیت در نقاشی ساختمان

طراحی ویلا در شیب تند

طراحی مدرسه موسیقی

طراحی کارخانه تن ماهی

طراحی داخلی رومی

مجوز ساخت استخر در خانه

هزینه ساخت و ساز در کیش

ضرورت طراحی داخلی
ساخت سوله گلخانه ای

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!