مبایعه نامه مصالح ساختمانی

فرم اداری

فرم اداری


مبایعه نامه مصالح ساختمانی

به گزارش بازسازی ساختمان : اداره / شرکت / سازمان……………………

این قرارداد براساس توافق طرفین و طبق ماده ۱۰ قانون مدنی که مقرر می دارد : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است تنظیم و برای طرفین لازم الاجرا می باشد .
ماده ۱- طرفین قرارداد
-۱/۱ مدیریت مجتمع های اداری …………………….. آقای ……………………. فرزند ………طراحی کارخانه…………… شماره شناسنامه ……………………. صادره از ……………………. متولد ……………………. ساکن…………………… تلفن ……………………. که در این قرارداد اختصاراً فروشنده نامیده می شود
-۱/۲ شرکت……………………. آقای ……………………. فرزند ………………. شماره شناسنامه………. صادره از ………ساخت کارخانه…………… متولد ……………………. ساکن ……………………………… تلفن …………………….که در این قرارداد اختصاراً خریدار نامیده می شود .
ماده ۲- موضوع قرارداد
موضوع قرارداد خرید و فروش مصالح ساختمانی اعم از ……………………….. و تحویل ن به شرح یک برگ ضمیمه
ماده ۳- مبلغ قرارداد
مبلغ قرارداد ……………………. ریال بوده که بعد از تحویل مصالح و ارائه فاکتور فروش پرداخت خواهدشد .
ماده ۴- مدت قرارداد
از تاریخ …………………….. الی …………………….. به مدت ……………………. ماه / سال می باشد .
ماده ۵- تعهدات فروشنده
-۵/۱ فروشنده متعهد می شود کلیه کلیه مصالح ساختمانی مورد نیاز خریدار را در محل ساخت و ساز ساختمانی را بدون وارد شدن خس ارات و آسیب به مصالح خریدار تحویل دهد . در صورتی که در اثر سهل انگار و قصور به مصالح خریدار خسارت وارد شود ، هزینه ناشی از خسارات وارده را به خریدار پرداخت نماید .
-۵/۲ فروشنده متعهد می شود : هرگاه در اثر عم ل او به تاسیسات موجود در کارگاه نظیر لوله های آبرسانی و ارتباطات تلفنی یا برق صدماتی وارد شود فروشنده ملزم به ترمیم و جبران هزینه های ناشی از آن خواهدبود .
-۵/۳ فروشنده حق واگذاری یا انتقال موضوع قرارداد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری را ندارد .
-۵/۴ فروشنده متعهد می شود که مصالح ساختمانی را طبق نمونه ارائه شده از طرف خریدار تحویل نماید، و در صورتی که مصالح ها با نمونه ها مطابقت نداشته باشد ، خریدار می تواند آن را به فروشنده مسترد نماید .
-۵/۵ رعایت مسائل ایمنی و حفاظتی تخلیه یا حمل مصالح و خسارات جانی و مالی کارگران فروشنده به عهده فروشنده بوده وخریدارهیچ گونه مسئولیتی در قبال کارگران تحت پوشش فروشنده نخواهدداشت .
-۵/۶ فروشنده متعهد می شود مقررات مالیاتی و عوارض و حق بیمه تامین اجتماعی و حوادث کارگران را رعایت نماید ، کارفرما در این رابطه مسئولیتی نخواهدداشت .
ماده ۶- تعهدات کارفرما
کارفرما متعهد می شود مبلغ مقرر در قرارداد را در موعد مقرر بعد از انجام قرارداد توسط فروشنده پرداخت نماید .
ماده ۷- موارد فسخ
تاخیر در انجام عملیات بیش از تاریخ انقضاء قرارداد و عدم اجرای دستورات ناظر فنی و مسئول کارگاه از جمله موارد فسخی است که کارفرما می تواند در بعد از احراز و اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری اعمال نماید .
ماده ۸- مرجع حل اختلاف
در صورت بروز هرگونه اختلاف بدواً با مذاکرات اصلاحی حل و فصل و در صورت عدم حل و فصل با مذاکرات اصلاحی مرجع حل اختلاف داور مرضی الطرفین خواهدبود .
ماده ۹- نسخ قرارداد
این قرارداد در ۹ ماده و سه نسخه تنظیم شده و هر کدام از نسخ دارای حکم واحد بوده و پس از امضاء و مبادله نسبت به طرفین لازم الاجرا خواهدبود .
امضاء فروشنده                                                               امضاء خریدار

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

ضوابط پارکینگ های مکانیزه

طراحی باغ در مناطق گرم و خشک

آموزش پرسپکتیو از دید پرنده

متر مربع قیمت سازه ال اس اف

پتینه کاری روی سفال

قیمت ساخت ویلا در فومن

نحوه ساخت رستوران گردان

ضوابط طراحی شهرک مسکونی ویلایی

آموزش گام به گام اسکیس

طراحی کافی شاپ ایرانی

طراحی نما مدرن ویلا

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!