×

قرارداد کانال کشی کولر

 • کد نوشته: 14738
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای قرارداد کانال کشی کولر بسته هستند
 • قرارداد کانال کشی کولر به گزارش طراحی آپارتمان : این قرارداد در تاریخ ……………… فیمابین شرکت ……………. به نمایندگی …..lsf…………… به نشانی ……………………………….. تلفن ………………….. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه ……………… صادره از ………………… و به نشانی ………………… تلفن ……………… که از […]

  قرارداد کانال کشی کولر

  قرارداد کانال کشی کولر

  به گزارش طراحی آپارتمان : این قرارداد در تاریخ ……………… فیمابین شرکت ……………. به نمایندگی …..lsf…………… به نشانی ……………………………….. تلفن ………………….. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه ……………… صادره از ………………… و به نشانی ………………… تلفن ……………… که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می‌شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید .

  ماده یک ـ موضوع قرارداد

  عبارتست از ساخت و نصب کلیه کانال های هوا , نصب دریچه ها , همراه با راه اندازی و کلیه کارهای مربوطه به ساخت و نصب کانال و داربست طبق نقشه ها و مشخصات فنی به شرح ذیل :

  1. ساخت ونصب کانال هوا از ورق گالوانیزه به ضخامت ۵۰
  2. ساخت و نصب کانال هوا از ورق گالوانیزه به ضخامت ۸۰
  3. ساخت و نصب کانال هوا از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱۰۰ ( ۱ میلی متر) .
  4. ساخت و نصب فلنج از نبشی نمره …………………..
  5. ساخت و نصب ساپورت از نبشی و میلگرد نمره ……………..
  6. ساخت و نصب چهارچوب
  7. نصب دریچه هوا با دمپر
  8. عایق پشم شیشه دور کانال با سیم گالوانیزه
  9. عایق پشم شیشه دور کانال با متقال ماستیک
  10. ساخت و نصب دودکش

  ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد

  ۲-۱- قرارداد حاضر

  ۲-۲- نقشه و مشخصات فنی عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابلاغ می گردد .

  ۲-۳- کلیه دستور کارهایی که در حین اجراء توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد .

  ماده سه ـ مبلغ قرارداد

  مبلغ کل قرارداد ………………… ریال پیش بینی می گردد که تا ۲۵ درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که براساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تأیید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود .

  براساس : نرخ نامه ذیل :

  1. ساخت و نصب کانال هوا از ورق آهنی گالوانیزه به ضخامت ۵۰ …………………………. ریال .
  2. ساخت و نصب کانال هوا از ورق آهنی گالوانیزه به ضخامت ۸۰ ……………………… ریال .
  3. ساخت و نصب کانال هوا از ورق آهنی گالوانیزه به ضخامت ۱۰۰ (۱میلی متر ) ….. ریال.
  4. ساخت و نصب فلنج از نبشی نمره …………………….. هرکیلو گرم …………………………… ریال  .
  5. ساخت و نصب ساپورت از نبشی و میلگرد نمره …………… هرکیلوگرم ……………… ریال .
  6. ساخت و نصب چهارچوب هر عدد ………………………………………………………………………. ریال .
  7. نصب دریچه هوا …………………………………………………………………………………………………. ریال .
  8. عایق کاری حرارتی با پشم شیشه دور کانال با سیم گالوانیزه متر مربع ………….. ریال .
  9. عایق کاری حرارتی با پشم شیشه دور کانال با متقال ماستیک متر مربع …………… ریال .
  10. دستمزد استادکار و شاگرد هر روز …………………………………………………………………… ریال .
  11. دستمزد ساخت و نصب دودکش ……………………………………………………………………….. ریال .

  تبصره یک : به قیمت های این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد .

  ماده چهار ـ نحوه پرداخت

  پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تأیید نماینده کارفرما یا دستگاه نظارت با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر ۱۰ درصد حسن انجام کار و ۵ درصد مالیات اقدام خواهد شد .

  تبصره یک : ۵ درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و ۵ درصد پس از یکسال راه اندازی دستگاه ها با درخواست کتبی پیمانکار و تأیید کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد .

  تبصره دو : ۱۰ درصد کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد .

  ماده پنج ـ مدت قرارداد

  مدت قرارداد جمعاً …………….. روز / ماه شمسی از تاریخ ………………. لغایت ……………. می باشد .

  ماده شش ـ تعهدات پیمانکار

  ۶-۱- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملاً مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رؤیت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستور کارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد .

  ۶-۲- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار رأساً در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تأیید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد .

  ۶-۳- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدا خود مبلغ ……………….. ریال به صورت چک تضمین شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما نماید . چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد می گردد .

  ۶-۴- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید , سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد .

  ۶-۵- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار به هر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دستگاه های قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تأیید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید .

  ۶-۶- پیمانکار متعهد است به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجرا عملیات و در صورت هرگونه تأخیرنسبت به برنامه که ناشی از کارپیمانکار باشد , کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .

  ۶-۷- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی , کارفرما حق هرگونه اقدام را به هرشکل و به صورت تام الاختیار خواهد داشت .

  ۶-۸- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت مسئول است و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است .

  ۶-۹- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) بدون مجوز کار یا افرادی را که به نحوی از حق کار کردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارند .

  ۶-۱۰- پیمانکار ملزم می گردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد , حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه حساب و تعویض و به جای آنها افراد مورد تأیید را به کار گمارد .

  ۶-۱۱- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار , پیمانکار مسئولیت تهیه , تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت .

  ۶-۱۲- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسایل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمناً رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان نیز اجباری است .

  ۶-۱۳- پیمانکار تعهد می نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید .

  ۶-۱۴- تهیه کلیه ابزار آلات و لوازم به عهده پیمانکار می باشد .

  ۶-۱۵- کلیه کنده کاری ها به عهده پیمانکار می باشد ( داخل ساختمان )

  ماده هفت ـ تعهدات کارفرما

  ۷-۱- تأمین آب و برق مورد نیاز کار

  ۷-۲- چنانچه تأخیری بواسطه کارفرما باشد , پیمانکار جریمه ای نخواهد پرداخت و نیز مطالبه مبلغی به عنوان خسارت را نخواهد داشت و تشخیص این موضوع به عهده کارفرما می باشد .

  ماده هشت ـ موارد فسخ قرارداد

  ۸-۱- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار .

  ۸-۲- عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده .

  ۸-۳- تأخیر در شروع بکار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد .

  ۸-۴- تأخیر در اجرای کار بطوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا مسئولیت پیمانکار بنماید .

  ۸-۵- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما .

  ۸-۶- عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمان بندی انجام شود .

  ۸-۷- نقص هریک از مواد قرارداد و عدم کیفیت مطلوب کارها طبق نظر دستگاه نظارت .

  تبصره : در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد .

  ماده نه

  این قرارداد در نه ماده و چهار تبصره و در سه نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می باشد.

  کارفرما                                                                            پیمانکار

  پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

  نقاشی ساختمان در هشتگرد

  قیمت نقاشی ساختمان نما

  قیمت نقاشی نما

  قیمت نقاشی منزل

  قیمت رنگ آمیزی نما

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.