فرم اداری

فرم اداری


قرارداد نگهبانی کارگاه ساختمانی

به گزارش نقشه ساخت ویلا : این قرارداد در تاریخ ………………. فیمابین آقای …………………….. به نشانی……………………………………… تلفن ………….. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای …………………………… فرزند………….. به شماره شناسنامه ……………… صادره از …………….. و به نشانی………………………………………………………………………. تلفن ………………………………….که از طرف دیگر نگهبان نامیده میشود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجراء میباشد.

 

ماده ۱- موضوع قرارداد:

انجام اقدامات حفاظت فیزیکی (نگهبانی و انتظامات) شبانه روزی کلیه مبادی ورود و خروج پروژه ساختمانی کارفرما و نگهداری و حفاظت از اموال موجود در کارگاه و ثبت وقایع، انعکاس گزارشات مربوطه به صورت شفاهی و کتبی به کارفرما.

ماده ۲- مدت قرارداد :

مدت قرارداد از تاریخ …………………..لغایت ………………به مدت ۱۸ ماه کامل می باشد.

 

ماده ۳-مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:

مبلغ قرارداد به ازای هر ماه  از قرار داد ………………………………………………………………………… می باشد و بدیهی است در صورت فسخ قرارداد از سوی کارفرما برای ماه های باقیمانده از قرارداد مبلغی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره ۱-  کلیه کسورات پیش بینی شده قانونی در موعد مقرر از مبالغ پرداختی  کسر  و اقدام خواهد شد.

 

ماده ۴- تعهدات کارفرما:

۱-۴- کارفرما متعهد می شود اطلاعات لازم و شرح وظایف مربوطه را در اختیار نگهبان قرار دهد.

۲-۴- کارفرما……………….باب اتاق و لوازم اولیه  را نگهبان تحویل می نماید. کلیه لوازم و وسایل موجود به صورت امانت در اختیار نگهبان است ونگهبان  موظف است از آنها به صورت صحیح استفاده و نگهداری نماید.

تبصره ۱- هزینه استهلاک لوازم در اختیار نگهبان ، به عهده کارفرما است.

۳-۴- کارفرما متعهد است برای فسخ قرارداد ، حداقل یک ماه قبل از فسخ موضوع را کتباً به نگهبان ابلاغ نماید.

 

ماده ۵- تعهدات نگهبان

۱-۵-  نگهبان موظف است کلیه لوازم حفاظتی و نگهبانی متعارف لازم از قبیل کفش، لباس فرم، وسایل دفاع شخصی (باطوم، گاز اشک آور، دستبند، سوت نگهبان، بیسیم ارتباطی، پیجر و ….) را راسا تهیه و استفاده کند.

۲-۵- نگهبان موظف است خدمات موضوع قرارداد را مطابق برنامه زمانبندی مورد تأیید کارفرما انجام دهد.

۳-۵- نگهبان حق واگذاری موضوع قرارداد را کلاً یا جزاً به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر ندارد و در صورت وقوع تخلف، کارفرما اختیار دارد رأساً و به صورت یک جانبه قرارداد را فسخ  سایر خسارات وارده را از  نگهبان دریافت نماید.

۴-۵- نگهبان موظف است مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار را موضوع فصل چهارم قانون کار را رعایت نماید و در صورت تخلف از این تعهد چنانچه به هر نحو ( مستقیم یا غیر مستقیم ) خسارت متوجه کارفرما گردد آن را جبران نماید.

۵-۵- نگهبان موظف است خود و نیروهای خود را طبق مقررات موجود تحت پوشش بیمه های لازم (حوادث، مسؤلیت و ….) قرار داده و اسناد آن را به کارفرما ارائه نماید. بدیهی است در صورت بروز هر گونه حادثه ناشی از کار که منجر به فوت، نقص عضو، و… شود ، جبران خسارتهای وارده به عهده نگهبان خواهد بود.

۶-۵- ضمانت حسن رفتار و اخلاق نیروی مربوطه به عهده نگهبان است و در صورت عدم تأیید صلاحیت کاری و اخلاقی و… هر یک از نیروها از طرف کارفرما ، نگهبان موظف است در اسرع وقت نسبت به جایگزینی آنها اقدام نماید.

۷-۵- نگهبان موظف است کلیه اسرار و اطلاعات شخصی و حرفه ای کارفرما را حفظ نموده و مسؤلیت نگهداری و حفاظت از اموال، تأسیسات، ابنیه و کالاهای موجود را تقبل نماید و در صورت بروز هر گونه خسارت عمدی یا ناشی از سهل انگاری و سرقت نگهبان موظف به جبران خسارت خواهد بود.

۸-۵- نگهبان موظف است در طول مدت پیمان نسبت به حفاظت و نگهداری مطلوب از فضای حفاظتی با توجه به شرایط موجود دقت لازم را بعمل آورد و مسؤلیت کامل حفاظت و نگهداری اموال، تأسیسات  و ابنیه و مستحدثات و کالاها به عهده نگهبان می باشد.

۹-۵- نگهبان موظف است کلیه ورود و خروج کالاها، خودروها و افراد ساعات اداری و غیر  اداری کنترل نموده و در دفتر ثبت وقایع گزارش نمایند و از خروج هر گونه کالای بدون مجوز کتبی جلوگیری نمایند.در صورت عدم رعایت موارد قید شده کلیه خسارات وارده احتمالی از مطالبات نگهبان کسر خواهد شد.

۱۰-۵- مسؤلیت کامل حفاظت و نگهداری اموال و تأسیسات، ابنیه و کالا به عهده نگهبان بوده و در صورت وارد آوردن هر گونه خسارت عمدی یا ناشی از سهل انگاری و سرقت نگهبان ملزم به جبران خسارت وارده خواهد بود.

۱۱-۵- نگهبان موظف است کلیه مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار موضوع فصل چهارم قانون کار را  در مورد کارکنان خویش رعایت نموده و در صورت تخلف  از این تعهد چنانچه به هر نحوی مستقیم یا غیر مستقیم خسارتی متوجه کارفرما گردد نگهبان موظف به جبران کامل خواهد بود و کارفرما در این مورد هیچ گونه تعهدی ندارد.

۱۲-۵- کارکنان نگهبان هیچ گونه رابطه استخدامی با شرکت کارفرما ندارند.

۱۳-۵- تامین وسایل ایمنی و حفاظت فردی و رعایت موارد ایمنی بر اساس قوانین کار و مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان در مورد کار نگهبانی و سایر امور محوله تماما به عهده نگهبان است و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال ایمنی نگهبان ندارد. بدیهی است در صورت بروز هر گونه حادثه ناشی از کار که منجر به فوت، نقص عضو، و… شود ، جبران خسارتهای وارده به عهده نگهبان خواهد بود و کارفرما هیچ مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

 

ماده ۶- شرایط عمومی نگهبان :

۱-۶- کارفرما در قبال مطالبات نیروی انسانی در زمینه قانون کار ، قانون تأمین اجتماعی و سایر مقررات و قوانین موجود مسؤلیتی در برابر مرجع نظارت و حقوقی نظیر محاکم قضایی، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و سایر مراجع ذیصلاح نخواهد داشت.

۲-۶- در صورتیکه نگهبان در اجرای تعهد خود از نظر کمی یا کیفی قصور و سهل انگاری داشته باشد و نیز به دلیل عدم حضور و یا ترک محل خدمت نیروی انسانی مورد لزوم خللی وارد گردد، نگهبان متعهد به جبران کل خسارت های وارده به کارفرما می باشد.

 

ماده ۷- شرایط فسخ قرارداد :

۱-۷-کار فرما اختیار دارد در مدت قرارداد اقدام به فسخ نماید در این صورت مراتب را ۱۵ روز قبل از اعمال، حق فسخ کتباً به نگهبان اعلام می نماید.

۲-۷- چنانچه نگهبان به تعهدات خود بر طبق مفاد قرارداد عمل ننماید و یا عمل نموده مطلوب نظر کارفرما نباشد، کارفرما می تواند به طور یکجانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید و کلیه خسارات وارده را از محل تضمین و یا سایر مطالبات نگهبان با تشخیص و نظر خود برداشت نماید. ضمناً تشخیص کارفرما در این خصوص قطعی بوده و نگهبان حق هر گونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص مزبور را از خود سلب می نماید.

 

ماده ۸-

این قرارداد در…….. بازسازی ویلا ……. ماده، ………….. تبصره در دو نسخه تنظیم و پس از امضاء طرفین قرارداد مبادله گردیده که هر نسخه در حکم واحد است. و طرفین ملزم به رعایت اجرای مفاد آن میباشند و ضمانت اجرای آن را بر عهده می گیرند.

 کارفرما                                                                                                  نگهبان

نام و نام خانوادگی:                                                                                 نام و نام خانوادگی:

محل امضاء                                                                                            محل امضاء

رضا امیریمشاهده نوشته ها

Avatar for رضا امیری

همیشه در مورد ساختمان ها و محیط اطراف آن تعریف های تامل برانگیز زیادی می شنیدم. در نهایت این شنیده ها باعث شده است من به دنبال شناخت، نوشتن و مطالعه معماری بروم. من در سال 1395 از دانشگاه فارغ التحصیل شده ام همیشه قصد داشتم شغلی را انتخاب کنم که بتوانم از طریق آن ، بینش و روایت های مرتبط با معماری را به بهترین شکل ممکن درک کنم و آن را به اشتراک بگذارم. برای درک کردن کامل معماری به ابزاری مانند نوشتن نیاز دارم، به نظر من برای دانستن و درک کردن دنیای هنر و معماری باید دیدگاهی داشت که با کمک آن دیدگاه، ایده ها را تقویت کرد و بحث ها و مطالب زیاد و مفیدی را در کل دنیا پخش کرد. ساختن کلمات باعث این شده است که من بتوانم معنی، اهمیت واقعی و بازنمایی معماری را در زندگی روزمره خود به خوبی درک کنم و به همین دلیل است که من بسیار مشتاق هستم تبدیل به یک داستان نویس شوم تا از طریق داستان نویسی بتوانم مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه سازم. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.