قرارداد نگهبانی کارگاه ساختمانی

فرم اداری

فرم اداری


قرارداد نگهبانی کارگاه ساختمانی

به گزارش ساخت ویلا : این قرارداد در تاریخ ………………. فیمابین آقای …………………….. به نشانی……………………………………… تلفن ………….. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای …………………………… فرزند………….. به شماره شناسنامه ……………… صادره از …………….. و به نشانی………………………………………………………………………. تلفن ………………………………….که از طرف دیگر نگهبان نامیده میشود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجراء میباشد.

 

ماده ۱- موضوع قرارداد:

انجام اقدامات حفاظت فیزیکی (نگهبانی و انتظامات) شبانه روزی کلیه مبادی ورود و خروج پروژه ساختمانی کارفرما و نگهداری و حفاظت از اموال موجود در کارگاه و ثبت وقایع، انعکاس گزارشات مربوطه به صورت شفاهی و کتبی به کارفرما.

ماده ۲- مدت قرارداد :

مدت قرارداد از تاریخ …………………..لغایت ……. نقاشی ویلا …………به مدت ۱۸ ماه کامل می باشد.

 

ماده ۳-مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:

مبلغ قرارداد به ازای هر ماه  از قرار داد ………………………………………………………………………… می باشد و بدیهی است در صورت فسخ قرارداد از سوی کارفرما برای ماه های باقیمانده از قرارداد مبلغی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره ۱-  کلیه کسورات پیش بینی شده قانونی در موعد مقرر از مبالغ پرداختی  کسر  و اقدام خواهد شد.

 

ماده ۴- تعهدات کارفرما:

۱-۴- کارفرما متعهد می شود اطلاعات لازم و شرح وظایف مربوطه را در اختیار نگهبان قرار دهد.

۲-۴- کارفرما……………….باب اتاق و لوازم اولیه  را نگهبان تحویل می نماید. کلیه لوازم و وسایل موجود به صورت امانت در اختیار نگهبان است ونگهبان  موظف است از آنها به صورت صحیح استفاده و نگهداری نماید.

تبصره ۱- هزینه استهلاک لوازم در اختیار نگهبان ، به عهده کارفرما است.

۳-۴- کارفرما متعهد است برای فسخ قرارداد ، حداقل یک ماه قبل از فسخ موضوع را کتباً به نگهبان ابلاغ نماید.

 

ماده ۵- تعهدات نگهبان

۱-۵-  نگهبان موظف است کلیه لوازم حفاظتی و نگهبانی متعارف لازم از قبیل کفش، لباس فرم، وسایل دفاع شخصی (باطوم، گاز اشک آور، دستبند، سوت نگهبان، بیسیم ارتباطی، پیجر و ….) را راسا تهیه و استفاده کند.

۲-۵- نگهبان موظف است خدمات موضوع قرارداد را مطابق برنامه زمانبندی مورد تأیید کارفرما انجام دهد.

۳-۵- نگهبان حق واگذاری موضوع قرارداد را کلاً یا جزاً به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر ندارد و در صورت وقوع تخلف، کارفرما اختیار دارد رأساً و به صورت یک جانبه قرارداد را فسخ  سایر خسارات وارده را از  نگهبان دریافت نماید.

۴-۵- نگهبان موظف است مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار را موضوع فصل چهارم قانون کار را رعایت نماید و در صورت تخلف از این تعهد چنانچه به هر نحو ( مستقیم یا غیر مستقیم ) خسارت متوجه کارفرما گردد آن را جبران نماید.

۵-۵- نگهبان موظف است خود و نیروهای خود را طبق مقررات موجود تحت پوشش بیمه های لازم (حوادث، مسؤلیت و ….) قرار داده و اسناد آن را به کارفرما ارائه نماید. بدیهی است در صورت بروز هر گونه حادثه ناشی از کار که منجر به فوت، نقص عضو، و… شود ، جبران خسارتهای وارده به عهده نگهبان خواهد بود.

۶-۵- ضمانت حسن رفتار و اخلاق نیروی مربوطه به عهده نگهبان است و در صورت عدم تأیید صلاحیت کاری و اخلاقی و… هر یک از نیروها از طرف کارفرما ، نگهبان موظف است در اسرع وقت نسبت به جایگزینی آنها اقدام نماید.

۷-۵- نگهبان موظف است کلیه اسرار و اطلاعات شخصی و حرفه ای کارفرما را حفظ نموده و مسؤلیت نگهداری و حفاظت از اموال، تأسیسات، ابنیه و کالاهای موجود را تقبل نماید و در صورت بروز هر گونه خسارت عمدی یا ناشی از سهل انگاری و سرقت نگهبان موظف به جبران خسارت خواهد بود.

۸-۵- نگهبان موظف است در طول مدت پیمان نسبت به حفاظت و نگهداری مطلوب از فضای حفاظتی با توجه به شرایط موجود دقت لازم را بعمل آورد و مسؤلیت کامل حفاظت و نگهداری اموال، تأسیسات  و ابنیه و مستحدثات و کالاها به عهده نگهبان می باشد.

۹-۵- نگهبان موظف است کلیه ورود و خروج کالاها، خودروها و افراد ساعات اداری و غیر  اداری کنترل نموده و در دفتر ثبت وقایع گزارش نمایند و از خروج هر گونه کالای بدون مجوز کتبی جلوگیری نمایند.در صورت عدم رعایت موارد قید شده کلیه خسارات وارده احتمالی از مطالبات نگهبان کسر خواهد شد.

۱۰-۵- مسؤلیت کامل حفاظت و نگهداری اموال و تأسیسات، ابنیه و کالا به عهده نگهبان بوده و در صورت وارد آوردن هر گونه خسارت عمدی یا ناشی از سهل انگاری و سرقت نگهبان ملزم به جبران خسارت وارده خواهد بود.

۱۱-۵- نگهبان موظف است کلیه مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار موضوع فصل چهارم قانون کار را  در مورد کارکنان خویش رعایت نموده و در صورت تخلف  از این تعهد چنانچه به هر نحوی مستقیم یا غیر مستقیم خسارتی متوجه کارفرما گردد نگهبان موظف به جبران کامل خواهد بود و کارفرما در این مورد هیچ گونه تعهدی ندارد.

۱۲-۵- کارکنان نگهبان هیچ گونه رابطه استخدامی با شرکت کارفرما ندارند.

۱۳-۵- تامین وسایل ایمنی و حفاظت فردی و رعایت موارد ایمنی بر اساس قوانین کار و مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان در مورد کار نگهبانی و سایر امور محوله تماما به عهده نگهبان است و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال ایمنی نگهبان ندارد. بدیهی است در صورت بروز هر گونه حادثه ناشی از کار که منجر به فوت، نقص عضو، و… شود ، جبران خسارتهای وارده به عهده نگهبان خواهد بود و کارفرما هیچ مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

 

ماده ۶- شرایط عمومی نگهبان :

۱-۶- کارفرما در قبال مطالبات نیروی انسانی در زمینه قانون کار ، قانون تأمین اجتماعی و سایر مقررات و قوانین موجود مسؤلیتی در برابر مرجع نظارت و حقوقی نظیر محاکم قضایی، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و سایر مراجع ذیصلاح نخواهد داشت.

۲-۶- در صورتیکه نگهبان در اجرای تعهد خود از نظر کمی یا کیفی قصور و سهل انگاری داشته باشد و نیز به دلیل عدم حضور و یا ترک محل خدمت نیروی انسانی مورد لزوم خللی وارد گردد، نگهبان متعهد به جبران کل خسارت های وارده به کارفرما می باشد.

 

ماده ۷- شرایط فسخ قرارداد :

۱-۷-کار فرما اختیار دارد در مدت قرارداد اقدام به فسخ نماید در این صورت مراتب را ۱۵ روز قبل از اعمال، حق فسخ کتباً به نگهبان اعلام می نماید.

۲-۷- چنانچه نگهبان به تعهدات خود بر طبق مفاد قرارداد عمل ننماید و یا عمل نموده مطلوب نظر کارفرما نباشد، کارفرما می تواند به طور یکجانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید و کلیه خسارات وارده را از محل تضمین و یا سایر مطالبات نگهبان با تشخیص و نظر خود برداشت نماید. ضمناً تشخیص کارفرما در این خصوص قطعی بوده و نگهبان حق هر گونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص مزبور را از خود سلب می نماید.

 

ماده ۸-

این قرارداد در…….. بازسازی ویلا ……. ماده، ………….. تبصره در دو نسخه تنظیم و پس از امضاء طرفین قرارداد مبادله گردیده که هر نسخه در حکم واحد است. و طرفین ملزم به رعایت اجرای مفاد آن میباشند و ضمانت اجرای آن را بر عهده می گیرند.

 کارفرما                                                                                                  نگهبان

نام و نام خانوادگی:                                                                                 نام و نام خانوادگی:

محل امضاء                                                                                            محل امضاء

مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

پیمانکار باغ ویلا

طراحی باغ منزل

نقاشی ساختمان فوری
طراحی ساختمان ویلایی ۷۰ متری
طراحی ویلا ۸۰ متری

طراحی نما تجاری اداری

قیمت ساخت ویلا در گیلان

طراحی کافه قهوه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!