×

قرارداد ساخت با مصالح

 • کد نوشته: 14677
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای قرارداد ساخت با مصالح بسته هستند
 • قرارداد ساخت با مصالح به گزارش بازسازی ساختمان : باستناد صورتجلسه کمیسیون استعلام بهاء مورخ …/…./……. درخواست شماره …..ساخت آپارتمان…………. به تاریخ ………………….، این قرارداد فیمابین …………………….. بنمایندگی …………. که منبعد «کارفرما» نامیده می شود، از یک طرف و شرکت ساختمانی …………………….  به شماره ثبت ……………… که در اداره ثبت شرکتهای شهرستان ……………. به ثبت رسیده، به […]

  قرارداد ساخت با مصالح

  قرارداد ساخت با مصالح

  به گزارش بازسازی ساختمان : باستناد صورتجلسه کمیسیون استعلام بهاء مورخ …/…./……. درخواست شماره …..ساخت آپارتمان…………. به تاریخ ………………….، این قرارداد فیمابین …………………….. بنمایندگی …………. که منبعد «کارفرما» نامیده می شود، از یک طرف و شرکت ساختمانی …………………….  به شماره ثبت ……………… که در اداره ثبت شرکتهای شهرستان ……………. به ثبت رسیده، به نشانی ……………………………………………………………… و شناسه ملی ……………………………… و کد پستی …………………………. به نمایندگی ………………………. کد ملی …………………………………. مدیرعامل و آقای ………………………………. کد ملی ……………………………… رئیس هیئت مدیره دارندگان امضاء مجاز و تعهدآور شرکت فوق الذکر که در این پیمان «پیمانکار» نامیده می شود، از طرف دیگر تابع شرایط ذیل در تاریخ …………………………….. منعقد گردید:

  ماده ۱- موضوع پیمان :

  موضوع پیمان عبارت است از اجرای عملیات ………..ویلا پیش ساخته………………… بر اساس مدارک و مشخصات فنی و نقشه های منضم به این قرارداد که کلاً به رویت، مهر و امضای پیمانکار رسیده و پیمانکار آگاهی کامل به مفاد آنها را دارد، می باشد.

  تبصره ۱- هرگاه بین مواد این قرارداد تناقضی وجود داشته باشد، در درجه اول پیمان حاضر و در درجه دوم نقشه های کلی و تفصیلی و اجرایی و در درجه سوم مشخصات فنی و در درجه چهارم شرایط عمومی پیمان ملاک عمل خواهد بود.

  تبصره ۲- اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان به پیمانکار ابلاغ می شود و یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد، نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چهارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است بصورت مشخصات فنی، نقشه، دستورکار و صورتمجلس باشد.

  ماده ۲- مبلغ پیمان :

  مبلغ اولیه پیمان مبلغ  ………………………. ریال برآورد می گردد که بر اساس قیمت پیشنهادی پیمانکار برای اجرای کارهای موضوع پیمان مطابق جدول ذیل بطور مقطوع محاسبه شده و تابع تغییرات مقادیر کارها و کارهای جدید مندرج در مواد ۲۹ و ۳۰ شرایط عمومی پیمان می باشد:

  ردیف

  شرح کار

  واحد سنجش

  مقدار کار

  قیمت واحد کار بریال

  قیمت کل کار بریال

       ۱

  ۲

  ۳

  ماده ۳- مدت پیمان :

  الف : این پیمان از تاریخ مبادله آن نافذ است.

  ب: مدت پیمان برابر با ……….. روز کاری از تاریخ امضاء اولین صورتمجلس تحویل ساختمان موضوع پیمان که طبق ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان تنظیم می شود، خواهد بود. پیمانکار متعهد است در مدت پیمان با توجه به مواد ۳۹ و ۳۱ شرایط عمومی پیمان، پس از اینکه عملیات موضوع پیمان تکمیل گردد و کار آماده بهره برداری شود، از کارفرما تقاضای تحویل نماید.

  ج : پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، ظرف حداکثر ۱۵ روز نسبت به شروع عملیات اجرائی پیمان اقدام نماید.

  ماده ۴– دوره تضمین کارها :

  حسن انجام کلیه عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت برای مدت دوازده ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین می گردد، اگر در دوره تضمین معایب و نواقص در کار مشهود شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات اجرا باشد، پیمانکار موظف است آن معایب و نواقص را رفع کند. برای این منظور، کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آن کتباً به پیمانکار ابلاغ می کند و پیمانکار باید حداکثر ۱۵ روز بعد از ابلاغ مراتب، شروع به رفع معایب و نواقص کند و آنها را طی مدتی که با توافق کارفرما معین می شود، رفع نماید. در غیر اینصورت کارفرما حق دارد معایب و نواقص یاد شده را راساً به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع کند و هزینه آن را به اضافه ۱۵% از محل تضمین پیمانکار با هر نوع مطالبات و سپرده هایی که پیمانکار نزد او دارد، برداشت نماید.

  در صورتیکه کیفیت مصالح تحویلی به پیمانکار فاقد استانداردهای لازم باشد، پیمانکار موظف است دلیل فنی لازم را مکتوب به کارفرما اعلام نماید، ادعایی در دوره تضمین مبنی بر عدم کیفیت مصالح تحویلی پذیرفته نخواهد شد.

  ماده ۵– نظارت در اجرا :

  نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار  طبق مفاد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است از طرف کارفرما یا نماینده وی و یا مشاور معرفی شده از سوی کارفرما خواهد بود و پیمانکار موظف است کارها را بر طبق پیمان و اصول فنی و همچنین بر طبق دستورات و تعلیمات کارفرما و یا دستگاه نظارت در حدود مشخصات اسناد و مدارک پیوست پیمان اجرا نماید.

  ماده ۶– تهیه و تامین مصالح :

  ۱-۶– تهیه و تامین مصالح :

  مسئولیت تهیه و تامین مصالح مورد نیاز برای اجرای مووضع قرارداد به عهده پیمانکار می باشد.

  تهیه ابزار و وسایل اجرای کار و یا هر نوع مصالح خرده ریز و فرعی دیگر که در بازار کار به همراه مصالح اصلی ارائه نمی شود، بر عهده پیمانکار خواهد بود.

  تبصره : با توجه به مراتب فوق ساخت انجام هر عملی بر  روی مصالح جهت قابل استفاده نمودن آن در محل مصرف به عهده پیمانکار خواهد بود.

  ۲-۶– آب و برق مورد نیاز :

  تامین انشعاب آب و برق موقت کارگاه به عهده کارفرما می باشد که در نقطه ای مناسب در  کارگاه تحویل پیمانکار خواهد گردید و هزینه مصارف متعارف آن بعهده کارفرما می باشد.

  ۳-۶– بارگیری و محل باراندازی مصالح :

   بارگیری و حمل خاکهای زائد و خاکروبه ها و یا هر نوع مصالح زائد بی مصرف به خارج کارگاه و تخلیه آن در محل  مناسب و در صورت لزوم پخش و تسطیح آنها توسط پیمانکار انجام خواهد گرفت.

  ماده ۷– تاییدات و تعهدات پیمانکار :

  ۱-۷– پیمانکار موظف به رعایت کلیه مواد فصول شرایط عمومی پیمان می باشد و با توجه به برنامه زمانبندی مورد توافق جهت انجام کار، چنانچه مدت زمان اجرای کار از مدت مشخص شده طولانی تر گردد ، پیمانکار موظف به جبران خسارات وارده به کارفرما خواهد بود و مبنای محاسبه آن به ازای هر روز تاخیر در برنامه زمانبندی  به میزان ۰۰۰ ۲۰۰ ریال     می باشد که از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید.

  ۲-۷– پیمانکار کلیه نیروهای انسانی مورد نیاز و حفاظت و نگهداری از کارگاه را تامین می کند و مکلف به رعایت کلیه مقررات قانونکار و تامین اجتماعی علی الخصوص مقررات ایمنی و بهداشت کار می باشد.

  ۳-۷– کلیه کارکنانی که در اجرای این پیمان اشتغال بکار دارند، کارکنان پیمانکار می باشند و پیمانکار عالم و آگاه از مقررات موصوف نسبت به کارکنان خود در حین اشتغال و زمان رهایی از کار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

  ۴-۷– پیمانکار موظف است ابزار کار و ماشین آلات و بطور کلی تمام وسایل و لوازم ضروری برای اجرای کار و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم را تامین نماید و باید پیش بینی های لازم و به موقع را در خصوص تهیه و نحوه توزیع مصالح و لوازم بعمل آورد تا موجب تاخیر در انجام کار نگردد.

  ۵-۷ – پیمانکار اقرار می نماید مشمول لایحه قانونی منع مداخله کارکنان دولتی در معاملات دولتی نبوده و در صورت کشف خلاف آن اطلاع کامل دارد که کارفرما علاوه بر ضبط ضمانت حسن انجام تعهدات و لغو یکجانبه قرارداد، برابر مقررات اقدام قانونی معمول خواهد داشت.

  ۶-۷ – پیمانکار اقرار می نماید از مفاد قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فسد و آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای دولتی اطلاع کامل دارد و در صورت ارتکاب تخلف علاوه بر لغو قرارداد و ضبط ضمانت نامه، از عقد قرارداد با دستگاههای دولتی به مدت دو تا پنج سال محروم و به مراجع قضایی معرفی خواهد گردید.

  ماده ۸– تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار :

  هنگام امضای پیمان، پیمانکار برای تضمین انجام تعهدات خود باید به میزان ۵% مبلغ اولیه پیمان ضمانت نامه مورد قبول کارفرما ارائه نماید، ضمانت نامه یاد شده پس از خاتمه کار و تحویل موقت موضوع پیمان (طبق ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان) به پیمانکار مسترد خواهد شد و در صورتی که پیمانکار کوچکترین تخلفی از مفاد قرارداد انجام دهد، کارفرما بدون اینکه نیاز به رعایت تشریفات خاصی باشد نسبت به وصول آن اقدام خواهد کرد، علاوه بر تضمین یاد شده، از هر پرداخت به پیمانکار معادل ۱۰% بعنوان سپرده حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگهداری می گردد که ۵% آن پس از تایید صورت وضعیت قطعی طبق ماده ۴۰ فصل چهارم شرایط عمومی پیمان و ۵% مابقی پس از تحویل قطعی با رعایت مواد ۴۲ و ۵۲ شرایط عمومی پیمان، مسترد می گردد.

  ماده ۹– تغییرات :

  در صورتی که بعد از انعقاد پیمان و در اجرای کار، تغییراتی در مشخصات فنی و مصالح و نقشه های اجرایی از طرف کارفرما به پیمانکار ابلاغ گردد که در اثر تغییرات نوع مصالح و یا حجم عملیات کار را نسبت به نقشه های اولیه تغییر دهد مطابق بندهای ذیل عمل می گردد :

  بند ۱- در صورت تغییر در مشخصات فنی و نوع مصالح، بیش از مقادیر مندرج در بند ۲ همین ماده، توافق افزایش قیمت منوط بر توافق پیمانکار با کارفرما خواهد بود.

  بند۲- در صورت تغییر در زیربنا و یا  حجم خدمات موضوع قرارداد ، پیمانکار با قیمت پیمان حاضر موظف به اجرای تغییرات می باشد و مبلغ مربوط به افزایش یا کاهش در اثر تغییرات یاد شده نباید از ۲۵% مبلغ اولیه پیمان تجاوز کند.

  کارفرما می تواند ۲۵% موضوع  قرارداد را با ابلاغ کتبی افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار مکلف به انجام و اجرای کار با قیمت های مندرج در این قرارداد می باشد.

  ماده ۱۰– فسخ  پیمان :

  کارفرما حق دارد در هر مرحله از اجرای کار در صورتیکه ادامه این قرارداد را بمصلحت خویش نداند با ابلاغ ۱۵ روز قبل این قرارداد را بصورت یکجانبه فسخ نماید و کار را بصورت نیمه کاره تحویل گرفته و در اینصورت صورت وضعیت قطعی کار بر اساس کارهای انجام شده تنظیم و مطالبات پیمانکار محاسبه می گردد.

  ماده ۱۱– سایر شرایط و تعهدات طرفین :

  مواردی که در این پیمان نیامده است، مفاد مندرج در مدارک منضم به این پیمان، بخشنامه های منتشره از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و مفاد شرایط عمومی پیمان ملاک عمل خواهد بود.

  – هرگاه کارفرما در حین بازرسی یا پس از دریافت صورتحساب هر  مرحله از عملیات موضوع پیمان، اشتباهات و نواقصی درخدمات انجام شده مشاهده نماید، مراتب را بصورت کتبی به پیمانکار اطلاع داده و وی مکلف است به قید فوریت و حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت رسیدگی لازم در این خصوص را معمول و سپس نسبت به رفع نقص اقدام نماید و نتیجه را جهت بررسی مجدد به کارفرما و دستگاه نظارت گزارش نماید.

  ماده ۱۲– نسخ قرارداد:

  این قرارداد در ۱۲ ماده، پنج برگ و چهار نسخه که به مهر و امضاء نمایندگان قانونی کارفرما و پیمانکار رسیده و حکم واحد دارند در تاریخ ……………. تنظیم و برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاجرا می باشد.

   

                                        کارفرما                                                                                                        پیمانکار

                                                                                                                                   شرکت ساختمانی ……………………..

                  به نمایندگی رئیس موسسه و مدیر امور مالی                                              به نمایندگی ……..lsf………………….

                 و یا افراد صاحب امضاء مجاز از طرف ایشان                                             

   

  مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

  ضوابط پارکینگ هتل

  طراحی خیابان باغ

  آموزش پرسپکتیو از پایه

  قیمت هر متر سازه ال اس اف

  پتینه روی دیوار

  قیمت ساخت ویلای مدرن

  نحوه ساخت رستوران

  طراحی شهرک مسکونی ویلایی

  آموزش گام به گام اسکیس معماری

  طراحی کافی شاپ با چوب

  طراحی نما با آجر نسوز

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.