×

قرارداد خدمات اخذ پروانه ساختمانی

 • کد نوشته: 14665
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای قرارداد خدمات اخذ پروانه ساختمانی بسته هستند
 • قرارداد خدمات اخذ پروانه ساختمانی                                                                                              به گزارش طراحی ویلا […]

  قرارداد خدمات اخذ پروانه ساختمانی

  قرارداد خدمات اخذ پروانه ساختمانی

                                                                                              

  به گزارش طراحی ویلا : این قرارداد باستناد بند (۴) تبصره ماده (۵۵) آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه با اجازه حاصله از ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و توجهاض به حکم مقرر در بند (۹۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مبنی بر محدود بودن خدمات موضوع ماده مزبور به خدمات اداری در سال ۱۳۹۱ ، فیمابین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجندبا شناسه ملی ۰۲۰۳۰۰۷۰۰۰  بنمایندگی ………………طراحی ویلا………………. معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به نشانی بیرجند، خیابان غفاری، سازمان مرکزی دانشگاه ، تلفن ۹- ۴۴۴۳۰۴۱ که در این قرارداد منبعد باختصار «دانشگاه » نامیده می شود از یک طرف و موسسه /شرکت/ دفتر خدمات فنی و مهندسی ……………… با شماره ثبت/پروانه فعالیت ……………. شناسه ملی ………………… با مدیریت …………………… آقای ………………………. با کد ملی …………………… که برابر آگهی مندرج در روزنامه رسمی شماره ……………………. حق امضاء اسناد تعهدآوری مالی را داشته به آدرس …………………………………………………. کدپستی ………………………. و تلفن ………………………………. که منبعد در این قرارداد باختصار «مشاور» نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد.:

  ماده ۱- موضوع قرارداد :

  موضوع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات مشاوره ای و کارشناسی در زمینه اخذ پروانه ساختمانی پروژه …………………. بر روی پلاک ثبتی شماره ………………… فرعی از ………………اصلی ………….. بخش ……………. شهرستان …………… به مساحت        …………………. مترمربع با حدود و جهات اربعه و سایر مشخصات مندرج در اسناد مالکیت به شماره …………………….  صادره از ثبت اسناد و املاک شهرستان ……………. شامل خدمات مشروحه زیر :

  ۱-۱- مراجعه به شهرداری جهت تشکیل و تکمیل پرونده ارائه درخواست صدور پروانه ساختمانی، دریافت فیش عوارض زیربنا، تراکم، با حداقل تراکم …………… درصد.

  ۱-۲- ارائه درخواست های مربوط به هماهنگی و پیگیری بر انجام کلیه بازدیدهای لازم از سوی سازمان ها و ادارات ذیربط نظیر شهرداری و غیره.

  ۱-۳- اخذ مدارک مورد نیاز شهرداری از دانشگاه و ارائه کلیه مدارک مورد نیاز به شهرداری جهت صدور جواز ساخت از قبیل نقشه های معماری، سازه، دیسکت و دفترچه محاسبات، برگ تعهد مهندس ناظر، برگه های مهندسین طراح معماری، سازه، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و مهندس مجری و غیره طی چندین مرحله و پس از تایید مدارک مرحله قبلی و انجام پیگیری های لازم تا زمان صدور پروانه ساخت .

  ۱-۴- پیگیری جهت تشکیل پرونده واریز وجه عوارض و ارائه نقشه های معماری به سازمان آتش نشانی و اخذ تاییدیه آن سازمان و مهر و امضاء نقشه ها که این کار پس از تایید اولیه شهرداری نسبت به نقشه های معماری انجام خواهد شد و متعاقباً بعد از تایید ، مهر و امضاء سازمان آتش نشانی مجدداً به شهرداری عودت می گردد.

  ۱-۵- پیگیری و هماهنگی جهت اخذ فیش عوارض نوسازی، خرید تراکم مازاد، تغییر کاربری و غیره و پیگیری نسبت به پرداخت وجه مربوطه از ناحیه دانشگاه .

  ۱-۶- سایر پیگیری ها و هماهنگی های لازم در زمینه انجام مراحل اداری مربوطه به صدور جواز ساخت و دریافت آن.

  تبصره: دانشگاه جهت انجام موضوع این قرارداد، معرفی نامه ای جهت یکی از کارکنان بیمه شده طرف قرارداد که بصورت مکتوب جهت اجرای این قرارداد به دانشگاه معرفی خواهد شد، عنوان ادارات ذیربط صادر خواهد نمود.

  ماده ۲  مدت قرارداد :

  مدت قرارداد جهت انجام کلیه مراحل مندرج در شرح خدمات موضوع قرارداد حداکثر به مدت …..ساخت ویلا ………. ماه شمسی و شروع آن از تاریخ انعقاد (ثبت قرارداد در اتوماسیون اداری دانشگاه ) می باشد.

  تبصره ۱: در صورت تاخیر بیش از یک ماه در انجام موضوع قرارداد، مشاور مشمول جرائم مندرج در این قرارداد می گردد.

  تبصره ۲: در صورت تاخیر موجه (مواردیکه با تشخیص ناظر قرارداد خارج از ارائه مشاور باشد)، مدت این قرارداد قابل تمدید می باشد و با ابلاغ کتبی دانشگاه انجام خواهد شد.

  ماده ۳  مبلغ حق الزحمه و نحوه پرداخت :

  ۳-۱- حق الزحمه مشاور برای انجام خدمات موضوع قرارداد به شرح زیر محاسبه و کلاً مبلغ ………………………. ریال برآورد می گردد که پس از کسر کسورات قانونی متعلقه مطابق بند (۳-۲) از طرف دانشگاه به مشاور پرداخت می گردد:

  ۳-۱-۱- بابت اخذ پروانه ساختمانی تا سقف تراکم ………………… درصد به ازاء هر متر مربع تراکم مفید مبلغ ………………………. ریال.     

  ۳-۱-۲- بابت اخذ پروانه ساختمانی بیش از سقف تراکم……………….. درصد به ازا هر متر مربع تراکم مفید مبلغ ………………….. ریال.

  ۳-۱-۳- بابت تغییر کاربری هر مترمربع مفید از ……………. به مفید …………….. مبلغ ……………………… ریال و هر مترمربع مفید ………………. به مفید ………………… مبلغ……………………. ریال.

  ۳-۲- حق الزحمه مشاور موضوع بند (۳-۱) به شرح زیر از طرف دانشگاه پرداخت می گردد:

  ۳-۲-۱- مبلغ ………………………. ریال پس از دریافت دستور نقشه با در نظر گرفتن سقف قابل پرداخت (ده درصد مبلغ کل قرارداد) .

  ۳-۲-۲- مبلغ ………………………. ریال پس از دریافت تاییدیه کمسیون ماده (۵) و ارائه آن به شهرداری منطقه با در نظر گرفتن سقف قابل پرداخت (ده درصد مبلغ کل قرارداد) .

  ۳-۲-۳- مبلغ ……………………… ریال پس از دریافت فیش عوارض، تراکم، تغییر کاربری و سایر عوارض متعلقه با در نظر گرفتن سقف قابل پرداخت (ده درصد مبلغ کل قرارداد) .

  ۳-۲-۴- الباقی حق الزحمه پس از دریافت پروانه ساختمان.

  ۳-۲-۵- حق الزحمه نهایی مشاور پس از ارائه اصل پروانه ساختمان بر مبنای متراژ مفید مندرج درآن محاسبه و پس از کسر اقساط پرداخت شده الباقی از سوی دانشگاه به مشاور پرداخت می گردد.

  ماده ۴  تعهدات دانشگاه :

  ۴-۱- پرداخت حق الزحمه مشاور مطابق با قرارداد حاضر.

  ۴-۲- پرداخت کلیه هزینه های عوارض زیربنا، تراکم، تغییر کاربری و سایر فیش های صادره از سوی سازمان ها و ادارات ذیربط نظیر شهرداری، فرمانداری، آتش نشانی، دارایی و غیره.

  ۴-۳- تهیه نقشه های توپوگرافی ، نتیجه آزمایش مکانیک خاک ، ارائه کلیه نقشه های سازه معماری الکتریکی، مکانیکی با برگ تایید مهندسین مشاور و ارائه کلیه مدارک اعم از کپی اسناد مالکیت و غیره.

  ماده ۵  تعهدات مشاور :

  ۵-۱- مشاور می بایستی خدمات موضوع این قرارداد را به نحو احسن و منطبق با شرح خدمات مربوط انجام دهد.

  ۵-۲- در حفظ و نگهداری اطلاعات، اسناد و مدارک دانشگاه نهایت دقت را اعمال نماید و چنانچه از بابت سهل انگاری در این مورد ضرر و زیانی متوجه دانشگاه گردد، مشاور مکلف به جبران کلیه خسارت وارده به تشخیص دانشگاه می باشد، جبران خسارات وارده از محل مطالبات مشاور یا تضمین موضوع ماده ۶ این قرارداد راساً توسط دانشگاه صورت خواهد گرفت.

  ۵-۳- در صورت توقف ارائه خدمات به هر علت و یا عدم توانایی مشاور در انجام کامل خدمات موضوع قرارداد به هر دلیل یا انصراف و ناتوانایی وی از انجام موضوع قرارداد در هر مرحله که باشد، مشاور می بایست کلیه مبالغ دریافتی از جمله حق الزحمه های دریافتی را به دانشگاه مسترد نماید و در صورت عدم استرداد دانشگاه می تواند مبلغ مذکور را از محل تضمین موضوع ماده ۶ این قرارداد تامین نماید.

  ماده ۶  ضمانت حسن انجام تعهدات:

  به منظور ضمانت حسن انجام تعهدات ، مشاور می بایست قبل از انعقاد قرارداد یک فقره ضمانت نامه بانکی معادل ده درصد مبلغ کل قرارداد به دانشگاه  تسلیم نماید و در صورت اطمینان دانشگاه از شروع عملیات اجرائی بشرط عدم تقاضای دریافت مبالغ مندرج در ماده ۳ این قرارداد، از بابت تضمین انجام تعهدات از هر پرداخت ده درصد کسر خواهد گردید، تضمین مذکور پس از اتمام قرارداد و انجام کامل موضوع قرارداد، به وی مسترد می گردد.

  ماده ۷  روش رفع اختلافات احتمالی:

  تشخیص عدم انجام هر یک از تعهدات موضوع این قرارداد (به صورت جزئی یا کلی) و تعیین میزان خسارت وارده بر عهده ناظر قرارداد بوده و اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر یا اجرای مواد این قرارداد بر عهده کمیتهماده ۹۴ آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاه بوده و رای کمیته مزبور برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.

  تبصره: هرگاه یکی از طرفین از انجام تعهدات خود در این قرارداد قصوری مرتکب شود، طرف مقابل می تواند طی اخطاریه ای مراتب را کتباً به طرف دیگر اعلام نماید و در صورت عدم دریافت پاسخ لازم و یا اقدام قابل قبول ظرف مدت ۲ هفته از تاریخ ارسال اخطار، مختار است مراتب را به کمیته فوق الذکر از طریق ریاست محترم دانشگاه اعلام نماید.

  ماده ۸  فسخ قرارداد :

  دانشگاه می تواند با اعلام قبلی یک ماهه و بدون نیاز به هیچگونه اقدام اداری و قضایی و صرفاً با ارسال نامه مکتوب به مشاور ، قرارداد حاضر را فسخ نماید، در این صورت درصد پیشرفت کار تا آن مرحله توسط دفتر فنی دانشگاه  تعیین و حق الزحمه مشاور تا سقف درصد تعیین شده توسط دفتر فنی دانشگاه پرداخت خواهد گردید، مشاور در این مورد حق هرگونه ایراد، اعتراض و ادعای بعدی را از خود سلب و ساقط می نماید و چنانچه مشاور در خصوص درصد تعیین شده اعتراضی داشته باشد، موضوع طبق ماده ۷ این قرارداد رفع اختلاف خواهد گردید.

  ماده ۹- کسورات و عوارض قانونی :

  ۹-۱- کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه، مالیات و مالیات بر ارزش افزوده که به این قرارداد تعلق گیرد ، پرداخت آن بر عهده مشاور می باشد که دانشگاه بیمه و مالیات را از حق الزحمه ماهانه طرف قرارداد کسر و به حساب ادارات مربوطه واریز و رسید آنرا به مشاور تحویل خواهد نمود.

  ۹-۲- مشاور اقرار می نماید که برای اجرای تعهداتی که به موجب این قرارداد بر عهده دارد از کارمندان رسمی و حقوق بگیر خود و بیمه شده نزد سازمان تامین اجتماعی استفاده خواهد نمود و لیکن چنانچه از افراد دیگری استفاده نماید موظف به پرداخت حق بیمه کارگران خود بوده و دانشگاه در اینخصوص مسوولیتی نخواهد داشت.

  ۹-۳- پرداخت هرگونه مالیات و عوارض که بموجب قوانین و مقررات موجود و قوانین و مقرراتی که بعداًً وضع می شوند و به این قرارداد تعلق گیرد ، بعهده مشاور است و دانشگاه حق دارد در موقع پرداخت مطالبات این قبیل کسورات قانونی را برداشت نماید و در آن صورت، دانشگاه موظف به ارائه تصویر قبوض و مدارک پرداختی به مشاور می باشد.

  ماده ۱۰  اصلاح قرارداد:

  ۷-۱ – دانشگاه می تواند در صورت نیاز به اخذ پروانه ساختمانی جهت سایر پروژه های در دست اقدام یا خدماتی که در تخصص طرف قرارداد می باشد را به این قرارداد اضافه و مبلغ قرارداد را متناسباً با حجم کار احاله شده با توافق مشاور تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان افزایش دهد و یا با کاهش حجم خدمات موضوع قرارداد ، مبلغ قرارداد را تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه قرارداد کاهش دهد.

  ۷-۲-  مبلغ قرارداد در طول مدت قرارداد ثابت بوده و مشمول هیچگونه تعدیلی نمی باشد.

  ۷-۳- هر گونه توافق کتبی در ارتباط با قرارداد در صورتیکه مخالف قرارداد نباشد، به منزله تصریح در قرارداد تلقی شده و طرفین متعهد به اجرای آن می باشند.

  ماده ۱۱- تاییدات مشاور :

  ۱-۱۱-مشاور اقرار می نمایدکه مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی باشد و اعلام می دارد که از مفاد قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد و آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه اطلاع کامل دارد و می داند در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در آن، علاوه بر لغو قرارداد و ضبط تضمین انجام تعهدات، از عقد قرارداد با دستگاههای دولتی از مدت دو تا پنج سال محروم خواهد گردید و برابر مقررات به مراجع قضائی نیز معرفی خواهد شد

  ۲-۱۱- مشاور تایید می نماید که از شرایط انجام کار و مبلغ قرارداد اطلاع کامل داشته و در حین اجرای قرارداد نمی تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد و قیمت پیشنهادی خود را برای انجام کلیه تعهداتی که به موجب این قرارداد بر عهده گرفته است کافی دانسته و در هیچ مورد بعداً حق درخواست تعدیل نخواهد داشت.

  ماده ۱۲- حوادث قهری و غیر مترقبه:

  چنانچه به دلائلی خارج از حیطه اختیار و اراده طرفین بعلت وقوع اتفاقاتی از قبیل جنگ،زلزله،سیل و طغیانهای غیرعادی وهمچنین آتش سوزی های دامنه دار که ناشی از کار مشاور نباشد که در عرف حقوقی به آن فورس ماژور می گویند وانجام تمام یا قسمتی از تعهدات و وظایف موضوع این قرارداد امکان پذیر نباشد ، مادام که موانع ذکر شده برطرف نشده باشد ، عدم انجام تعهدات مزبور تخلف ازآن محسوب نمی گردد،لیکن در این مدت مشاور مستحق دریافت حق الزحمه نخواهد بود و شروع و پایان مدت مزبور می بایست کتباً از ناحیه دانشگاه یا مشاور به طرف مقابل اعلام گردد.

  ماده۱۳- جرائم تاخیر در ایفاء تعهدات :

  چنانچه مشاور در اجرای موضوع قرارداد بیش از مدت مندرج در تبصره ماده ۲ این قرارداد تاخیر نماید، بازای هر روز تاخیر از تاریخ ابلاغ کتبی، معادل ………………. مبلغ کل قرارداد را بعنوان جریمه تاخیر از حق الزحمه مشاور کسر خواهد نمود و در صورتیکه بعلت تاخیر زیاد، جمع مبلغ جریمه بیش از ده درصد مبلغ کل قرارداد گردد، دانشگاه می بایست یا قرارداد را لغو و تضمین موضوع ماده ۶ این قرارداد را به نفع خود ضبط و یا برای تاخیرهای بیش از آن با اعلام کتبی قرارداد را تا حصول نتیجه تعلیق نماید، بدیهی است در مدت تعلیق حق الزحمه ای به طرف قرارداد پرداخت نخواهد گردید و هر گونه اعتراضی از مشاور مسموع نخواهد بود.

  ماده ۱۴- ناظر قرارداد :

  دفتر فنی دانشگاه به عنوان ناظر قرارداد تعیین می گردد و پرداخت هرگونه حق الزحمه پس از تایید ناظر قرارداد صورت خواهد گرفت.

  ماده۱۵– سایرشروطو تعهدات طرفین قرارداد:

  ۱-۱۵- کلیه پرسنل یکه مشاور در مقام اجرای این قرارداد به کار میگمارد، کارکنان مشاور محسوب می شوند و هیچگونه رابطه کاری و استخدامی با کارفرما این قرارداد ندارند و هرگونه پاسخگویی در این مورد با مشاور خواهد بود.

  ۲-۱۵- دانشگاه می تواند در صورت انحلال یا ورشکسته شدن شرکت، ضمن ضبط مطالبات پیمانکار، قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ و به کار پیمانکار خاتمه دهد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی ندارد و در صورت ورود خسارت ، دانشگاه می تواند خسارت وارده را به تشخیص خویش از مشاور دریافت نماید.

  ماده ۱۶- نشانی طرفین :

  نشانی طرفین قرارداد همان است که در مقدمه قرارداد ذکر گردیده است و هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را ظرف حداکثر ۷ روز کتباً به طرف دیگر اعلام نماید، در صورت عدم اطلاع کلیه نامه ها و اوراق واظهار نامه ها به نشانی قبلی مندرج در قرارداد ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

  ماده ۱۷ – نسخ قرارداد :

  این قرارداد در ۱۷ ماده و ۲۵  جزء و ۳ تبصره و در ۴ نسخه تنظیم گردیده است که هر کدام از نسخ حکم واحد را داشته و توسط نمایندگان قانونی طرفین امضاء و برای طرفین قرارداد و قائم مقام قانونی آنها لازم الاجراء می باشد.

                               کارفرما                                                                                         مشاور

             دانشگاه علوم پزشکی بیرجند                                                 موسسه ……………………………….                              با امضاء رئیس موسسه و مدیر امور مالی                             به نمایندگی ……………..نقاشی ساختمان………………..

                          یا افراد مجاز از طرف ایشان      

  مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

  کانسپت خانه ویلایی

  پتینه گچ کاری

  طراحی ویلا ۵۰ متری

  هزینه ساخت ویلا در دماوند

  اجرای نما با سیمان سفید

  ایده های طراحی کافی شاپ

   

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.