فرم اداری

فرم اداری


قرارداد برق کشی

به گزارش طراحی نما رومی : قرارداد پیمانکاری برق کشی مجتمع های مسکونی ، تجاری ، اداری

این قرارداد در کمال صحت و سلامت عقل طرفین قرارداد طبق ماده ۱۰ قانون مدنی که مقرر می دارد :
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد » تنظیم و برای طرفین لازم الاجرا خواهدبود «. نافذ است
ماده ۱- طرفین قرارداد
-۱/۱ شرکت ……………………. به مدیریت آقای ……………………. فرزند ………..طراحی موزه…………. شماره شناسنامه……..صادره از ……………………. متولد ……………………. ساکن ……………………. تلفن……..که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود .
-۱/۲ شرکت ……………………. به مدیریت آقای ……………………. فرزند ……………………. شماره شناسنامه…….صادره از ……………………. متولد ……………………. ساکن ……………………. تلفن………که در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود .
ماده ۲- موضوع قرارداد
برق کشی مجتمع های مسکونی ، تجاری ، اداری طبق شرح و مشخصات و طرح و نقشه های ضمیمه قرارداد .
ماده ۳- مدت قرارداد
از تاریخ ……………………. لغایت ……………………. مدت ……………………. سال می باشد.
ماده ۴- مبلغ قرارداد
مبلغ کل ……………………. ریال می باشد .
ماده ۵- نحوه پرداخت
مرحله اول مبلغ ……………………. ریال به عنوان پیش پرداخت بعد از دریافت یک فقره چک به معادل مبلغ
پرداختی از پیمانکار به عنوان تضمین پیش پرداخت جهت شروع کار
مرحله دوم : مبلغ ……………………. ریال بعد از انجام ……………………. درصد کار یا تعهد
مرحله سوم : مبلغ ……………………. ریال بعد از اتمام کار یا تعهد ، بعد از کسر کسورات قانونی
ماده ۶- وظایف و تعهدات پیمانکار
-۶/۱ پیمانکار متعهد می شود طبق شرح و مشخصات مندرج در ضمیمه این قرارداد برق کشی مجتمع های مسکونی ، اداری ، تجاری را در موعد مقرر انجام داده و به کارفرما تحویل دهد .
-۶/۲ پیمانکار متعهد می شود در برق کشی ساختمانها و واحدها و مغازه ها دقت لازم را نموده و کار را بدون هیچ عیب و ایرادی انجام دهد .
-۶/۳ پیمانکار متعهد می شود حقوق و مزایای کارگران متخصص و ساده را پرداخت نماید ، و کارفرما در این رابطه مسئولیتی نخواهدداشت .
-۶/۴ پیمانکار متعهد می شود کلیه کارگران را بیمه تامین اجتماعی و بیمه حوادث نماید و پاسخ گوی هرگونه خسارت ناشی از حوادث در حین انجام کار باشد .
-۶/۵ پیمانکار متعهد می شود طبق نظر ناظر فنی که کارفرما معرفی می نماید ، انجام وظیفه کند ، عدم رعایت نکات و دستورات ناظر فنی که منجر به وارد شدن خسارت به کارفرما شود ، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری از پیمانکار قابل وصول خواهدبود .
-۶/۶ پیمانکار متعهد می شود کلیه ابزار کار و دستگاههای مورد نیاز را جهت سیم کشی تهیه نموده و کارفرما در رابطه با تهیه ابزار کار مسئولیتی نخواهدداشت .
-۶/۷ پیمانکار متعهد می شود کلیه قوانین و مقررات مالیاتی ، بیمه ، ایمنی ، حفاظتی و غیره را رعایت نماید و هزینه های مالیاتی ، بیمه ، لوازم ایمنی و حفاظتی و دیگر کسورات قانونی را پرداخت کند .
-۶/۸ پیمانکار متعهد می شود وسایل ایمنی و حفاظتی لازم را تهیه و در اختیار کارکنان خود قراردهد .
-۶/۹ پیمانکار متعهد می شود مسئولیت عملکرد کارگران خود را به عهده گرفته و در صورت بروز خسارت توسط کارگران پیمانکار به کارفرما ، پیمانکار مسئول پرداخت خسارت وارده خواهدبود .
-۶/۱۰ پیمانکار متعهد می شود چنانچه در اجرای تعهدات خود تاخیر نماید ، به ازای هر روز تاخیر مبلغ ………..ساخت سوله…………. ریال از مطالبات مشارالیه توسط کارفرما کسر شود .
-۶/۱۱ پیمانکار متعهد می شود دو فقره چک به مبلغ کل ……………………. ریال که یک فقره به مبلغ
پیش پرداخت ، و یک فقره دیگر به مبلغ کل قرارداد است جهت حسن انجام کار تحویل کارفرما بدهد که بعد از انجام قرارداد و تائید ناظر فنی کارفرما به پیمانکار مسترد نماید .
-۶/۱۲ پیمانکار متعهد می شود بدون موافقت کارفرما تمام یا قسمتی از موضوع این قرارداد را به اشخاص
حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار ننماید یا انتقال ندهد .
ماده ۷- وظایف و تعهدات کارفرما
-۷/۱ کارفرما متعهد می شود طبق قرارداد در مهلت مقرر مطالبات مالی پیمانکار را پرداخت نماید ، و تعهدات مالی خود را به موقع انجام دهد .
-۷/۲ کارفرما متعهد می شود کلیه سیم ، کلید ، پریز ، جعبه تقسیم و غیره را طبق ضمیمه قرارداد به دستور مهندس ناظر و پیمانکار تهیه و در محل کار آماده نماید ، و هزینه های حمل و نقل و خرید آن به عهده کارفرما خواهدبود .
-۷/۳ کارفرما متعهد می شود بعد از اتمام قرارداد یا فسخ آن بعد از تسویه پیمانکار بعد از تائید مهندس ناظر و نماینده کارفرما کلیه اسناد یا وجه تضمینی پیمانکار را به نامبرده مسترد دارد .
-۷/۴ کارفرما متعهد می شود کارفرما شخصی را به عنوان ناظر فنی و کارشناس بطور کتبی به پیمانکار معرفی نماید تا بر حسن انجام کار نظارت کامل داشته باشد .
-۷/۵ کارفرما آقای ……..اسکلت فلزی…………… فرزند ……………………. را به عنوان ناظر فنی و نماینده قانونی خود معرفی و دستورات و تعهدات آن در حکم دستورات و تعهدات کارفرما بوده و برای پیمانکار طبق مفاد قرارداد لازم الاجرا خواهدبود .
ماده ۸- فسخ قرارداد
در صورت تخلف پیمانکار از شروط و مشخصات قرارداد ، کارفرما می تواند براساس ماده ۴۶ و ۴۷ شرایط عمومی پیمان قرارداد را فسخ نماید . بدین منظور ضمن اعلام کتبی موارد تخلف از مشارالیه می خواهد که ظرف ………طراحی مسجد………….. روز/ ماه نسبت به تسویه حساب اقدامات لازم را انجام دهد . پس از گذشت موعد معین شده قرارداد فسخ شده محسوب می شود .
ماده ۹- حوادث قهری و غیرمترقبه
جنگ اعم از اعلام شده یا نشده ، انقلابات و اعتصابات عمومی ، شیوع بیماری های واگیردار ، زلزله ، سیل و طغیانهای غیرعادی ، خشک سالیهای بی سابقه و همچنین آتش سوزیها ی دامنه داری که ناشی از کار پیمانکار نباشد جزء حوادث قهری محسوب شده و طرفین قرارداد در شرایط حوادث قهری و غیرمترقبه مسئولیتی نخواهند داشت ؛ مگر بعد از رفع آن در صورت تمایل طرفین قرارداد ادامه یافته و در غیر این صورت با توافق فسخ می شود .
ماده ۱۰- مرجع حل اختلاف
در صورتی که اختلافاتی بین کارفرما و پیمانکار بروز کند اعم از این که مربوط به اجرای موضوع قرارداد و یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مواد قرارداد و شرایط عمومی و سایر اسناد و مدارک پیوست قرارداد باشد .
چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمایند از طریق مراجعه به محاکم و مراجع صالحه دادگستری حل و فصل خواهدشد .
در شرایط اختلاف پیمانکار ملزم است که تا حل اختلاف تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارد ، اجرا نماید و در غیر این صورت کارفرما طبق قرارداد و شرایط عمومی آن به تشخیص خود نسبت به پیمانکار عمل خواهدنمود . بدیهی است کارفرما نیز در طول مدت حل اختلاف تعهدات خود را براساس قرارداد و اسناد ومدارک پیوست آن به تشخیص خود نسبت به پیمانکار اجرا خواهدکرد .
ماده ۱۱ – نسخ قرارداد
این قرارداد در ۱۱ ماده و سه نسخه تنظیم ، که هر یک از نسخ آن دارای حکم واحد بوده که پس از امضاء ومبادله بین طرفین لازم الاجرا خواهدبود .
امضاء کارفرما                                                                 مهر و امضاء پیمانکار

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

ضوابط ابعاد پارکینگ شهرداری تهران

آموزش نقاشی ساختمان پتینه کاری

طراحی زمین باغ شهری

آموزش پرسپکتیو تک نقطه ای

سازه ال اس اف در کرمان

پتینه طوسی

قیمت ساخت ویلا در شهریار

طراحی و ساخت کارخانه گچ

هزینه طراحی و ساخت ویلا

رضا امیریمشاهده نوشته ها

Avatar for رضا امیری

همیشه در مورد ساختمان ها و محیط اطراف آن تعریف های تامل برانگیز زیادی می شنیدم. در نهایت این شنیده ها باعث شده است من به دنبال شناخت، نوشتن و مطالعه معماری بروم. من در سال 1395 از دانشگاه فارغ التحصیل شده ام همیشه قصد داشتم شغلی را انتخاب کنم که بتوانم از طریق آن ، بینش و روایت های مرتبط با معماری را به بهترین شکل ممکن درک کنم و آن را به اشتراک بگذارم. برای درک کردن کامل معماری به ابزاری مانند نوشتن نیاز دارم، به نظر من برای دانستن و درک کردن دنیای هنر و معماری باید دیدگاهی داشت که با کمک آن دیدگاه، ایده ها را تقویت کرد و بحث ها و مطالب زیاد و مفیدی را در کل دنیا پخش کرد. ساختن کلمات باعث این شده است که من بتوانم معنی، اهمیت واقعی و بازنمایی معماری را در زندگی روزمره خود به خوبی درک کنم و به همین دلیل است که من بسیار مشتاق هستم تبدیل به یک داستان نویس شوم تا از طریق داستان نویسی بتوانم مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه سازم. رضا امیری

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *