شرایط خصوصی پیمان

فرم اداری

فرم اداری


شرایط خصوصی پیمان

به گزارش ساخت ویلا ارزان : این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل مواردی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها، به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این رو، هر گونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به شماره …… مورخ ………. بر این پیمان حاکم است.

ماده۱۷-الف- پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان، تعداد …..طراحی کلاسیک…… نفر/ماه کارشناس خارجی با تخصصهای تعیین شده در زیر به کار گمارد.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۱۸- ب- آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار …….. روز از تاریخ مبادله پیمان است.

جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و به هنگام کردن آن به شرح زیر است.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۱۸-ه- گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۲۰- الف- کارفرما امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه، از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را که در زیر تعیین شده است، در اختیار پیمانکار قرار می دهد.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۲۰- ب و ۲۰- ز- کارفرما، به شرح زیر مصالح، تجهیزات و ماشین آلات را تامین می کند.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده ۲۰- ه- پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تامین ماشین آلات رعایت کند.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۲۰- ح- پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیر، دفتر کارگاهی، مسکن کارگاهی و غذا به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر، تامین کند.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۲۱-ج- قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد، به شرح زیر است.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۲۱- و- چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداری راههای انحرافی به پیمانکار، به شرح زیر است.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۲۲- الف- شمار نسخه های نقشه ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد، به شرح زیر است:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۲۲- ح- شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعملهای راه اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری و نقشه های چون ساخت که پیمانکار تهیه می کند، به شرح زیر است:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۲۴- ب- پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء، موارد زیر را رعایت کند:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۲۸- الف- پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر، تامین می کند:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۲۹- ه- تعدیل نرخ پیمان به شرح زیر است:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۳۲- ج- هزینه انجام آزمایشهای زیر به عهده پیمانکار است:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۳۵- دریافت وجوه سپرده تضمن حسن انجام کار پیمان، طبق مصوبه شماره …………….. مورخ ……….طراحی تالار …………. هیات وزیران، است.

ماده۳۶- میزان، روش پرداخت و نحوه واریز پیش پرداخت پیمان، طبق مصوبه شماره ………………… مورخ …………………. هیات وزیران است.

ماده۳۸- الف- میزان و ترتیب پرداختهای ارزی به پیمانکار، برای متخصصان خارجی به شرح زیر است:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۳۸- ب- کارفرما ارز مورد نیاز برای تامین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج کشور تامین می کند:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۳۸- ه- کارفرما ارز مورد نیاز برای خرید ماشین آلات و ابزار خاصی که در زیر نام برده شده است را طبق شرایط زیر، تامین می کند:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۳۹- ب- پیمانکار موظف است که پیش از تکمیل کل کار، قسمتهای زیر را در زمانهایی که برای هر یک از آنها به شرح زیر تعیین شده است، تکمیل کند و به کارفرما تحویل دهد.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۴۷- د- ماشین آلات اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای اتمام کار به صورت اجاره در اختیار کارفرما قرار گیرد، به شرح زیر است:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۴۹- ب- هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق، به میزان و ترتیب تعیین شده در زیر، پرداخت می شود.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده۵۰- الف- در صورت اتمام پیش از موعد کار، کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر، به پیمانکار پرداخت می کند.

ماده۵۰- ب-۶- خسارت تاخیر غیر مجاز پیمان(ناشی از کار پیمانکار)، به میزان و ترتیب زیر از پیمانکار وصول می شود.

……………………………………………………نما رومی…………………………………………………………..

 

نماینده کارفرما                                                                                                        نماینده پیمانکار

نام و نام خانوادگی                                                                                   نام و نام خانوادگی

امضا                                                                                                                        امضا

مقالات پیشنهادی جهت مطالعه بیشتر : 

طراحی محوطه سازی و فضای سبز

ضوابط شهرداری تهران برای پارکینگ

هزینه ساخت ساختمان با اسکلت فلزی
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

قیمت نقاشی ساختمان امروز

طراحی ساخت ویلا دوبلکس

بازسازی لابی ساختمان

طرح ال اس اف

طراحی دیوار حیاط آپارتمان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!