خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_usermeta' doesn't exist]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wp_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID IN (1)

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

فرم اداری

فرم اداری


شرايط خصوصی پيمان

به گزارش ساخت ویلا ارزان : اين شرايط خصوصي، در توضيح و تكميل مواردي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از موارد در آنها، به شرايط خصوصي پيمان موكول شده است و هيچ گاه نمي تواند مواد شرايط عمومي پيمان را نقض كند. از اين رو، هر گونه نتيجه گيري و تفسير مواد مختلف اين شرايط خصوصي، به تنهايي و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان، بي اعتبار است. شماره و حروف به كار رفته در مواد اين شرايط خصوصي، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان است.

اگر شرايط عمومي مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارك پيمان نباشد، شرايط عمومي ابلاغ شده از سوي سازمان برنامه و بودجه به شماره …… مورخ ………. بر اين پيمان حاكم است.

ماده17-الف- پيمانكار متعهد است كه براي اجراي موضوع پيمان، تعداد …..طراحی کلاسیک…… نفر/ماه كارشناس خارجي با تخصصهاي تعيين شده در زير به كار گمارد.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده18- ب- آخرين مهلت پيمانكار، براي ارائه برنامه زماني تفصيلي اجراي كار …….. روز از تاريخ مبادله پيمان است.

جزئيات روش تهيه برنامه زماني تفصيلي و به هنگام كردن آن به شرح زير است.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده18-ه- گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي جزئيات زير باشد.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده20- الف- كارفرما امكانات و تسهيلات تجهيز كارگاه، از قبيل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را كه در زير تعيين شده است، در اختيار پيمانكار قرار مي دهد.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده20- ب و 20- ز- كارفرما، به شرح زير مصالح، تجهيزات و ماشين آلات را تامين مي كند.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده 20- ه- پيمانكار بايد مشخصات تعيين شده در زير را در تامين ماشين آلات رعايت كند.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده20- ح- پيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه، به شمار افراد زير، دفتر كارگاهي، مسكن كارگاهي و غذا به تفكيك و به شرح و مشخصات زير، تامين كند.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده21-ج- قسمتهايي از موضوع پيمان كه پيمانكار بايد بيمه كند و همچنين موارد يا حوادثي كه بايد مشمول بيمه گردد، به شرح زير است.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده21- و- چگونگي پرداخت هزينه احداث و نگهداري راههاي انحرافي به پيمانكار، به شرح زير است.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده22- الف- شمار نسخه هاي نقشه ها و مشخصات فني كه بدون دريافت هزينه در اختيار پيمانكار قرار مي گيرد، به شرح زير است:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده22- ح- شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعملهاي راه اندازي، تعمير، نگهداري و راهبري و نقشه هاي چون ساخت كه پيمانكار تهيه مي كند، به شرح زير است:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده24- ب- پيمانكار موظف است كه در انتخاب پيمانكاران جزء، موارد زير را رعايت كند:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده28- الف- پيمانكار زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه را به شرح زير، تامين مي كند:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده29- ه- تعديل نرخ پيمان به شرح زير است:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده32- ج- هزينه انجام آزمايشهاي زير به عهده پيمانكار است:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده35- دريافت وجوه سپرده تضمن حسن انجام كار پيمان، طبق مصوبه شماره …………….. مورخ ……….طراحی تالار …………. هيات وزيران، است.

ماده36- ميزان، روش پرداخت و نحوه واريز پيش پرداخت پيمان، طبق مصوبه شماره ………………… مورخ …………………. هيات وزيران است.

ماده38- الف- ميزان و ترتيب پرداختهاي ارزي به پيمانكار، براي متخصصان خارجي به شرح زير است:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده38- ب- كارفرما ارز مورد نياز براي تامين مصالح و تجهيزات زير را از خارج كشور تامين مي كند:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده38- ه- كارفرما ارز مورد نياز براي خريد ماشين آلات و ابزار خاصي كه در زير نام برده شده است را طبق شرايط زير، تامين مي كند:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده39- ب- پيمانكار موظف است كه پيش از تكميل كل كار، قسمتهاي زير را در زمانهايي كه براي هر يك از آنها به شرح زير تعيين شده است، تكميل كند و به كارفرما تحويل دهد.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده47- د- ماشين آلات اختصاصي اين پيمان كه در صورت فسخ پيمان بايد براي اتمام كار به صورت اجاره در اختيار كارفرما قرار گيرد، به شرح زير است:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده49- ب- هزينه بالاسري پيمانكار در دوره تعليق، به ميزان و ترتيب تعيين شده در زير، پرداخت مي شود.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده50- الف- در صورت اتمام پيش از موعد كار، كارفرما هزينه تسريع كار را به نحو تعيين شده در زير، به پيمانكار پرداخت مي كند.

ماده50- ب-6- خسارت تاخير غير مجاز پيمان(ناشي از كار پيمانكار)، به ميزان و ترتيب زير از پيمانكار وصول مي شود.

……………………………………………………نما رومی…………………………………………………………..

 

نماينده كارفرما                                                                                                        نماينده پيمانكار

نام و نام خانوادگي                                                                                   نام و نام خانوادگي

امضا                                                                                                                        امضا

مقالات پیشنهادی جهت مطالعه بیشتر : 

طراحی محوطه سازی و فضای سبز

ضوابط شهرداری تهران برای پارکینگ

هزینه ساخت ساختمان با اسکلت فلزی
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

قیمت نقاشی ساختمان امروز

طراحی ساخت ویلا دوبلکس

بازسازی لابی ساختمان

طرح ال اس اف

طراحی دیوار حیاط آپارتمان

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_terms' doesn't exist]
SELECT DISTINCT t.term_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (14768) ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_terms' doesn't exist]
SELECT DISTINCT t.term_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (14768) ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.term_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND t.slug IN ('fix-query-by-tags') LIMIT 1

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!