×

از ۰ تا ۱۰۰ آموزش تیلت را بخوانید و ببینید.

 • کد نوشته: 13588
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای از ۰ تا ۱۰۰ آموزش تیلت را بخوانید و ببینید. بسته هستند
 • سیستم تیلت آپ به گزارش تبلیغات دکوراسیون : سیستم تیلت آپ هادی صفری گرجی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه مقدمه: دفتر معماری سیستم اجرای تیلت آپ که بیشتر به عنوان روش اجرا قابل طرح است تا سیستم ساختمانی، معموالً به روشی گفته میشود که در آن اعضای دیوار باربر بتنی، سازه ساختمان را تشکیل میدهند. […]

  از ۰ تا ۱۰۰ آموزش تیلت را بخوانید و ببینید.

  سیستم تیلت آپ

  به گزارش تبلیغات دکوراسیون : سیستم تیلت آپ هادی صفری گرجی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه مقدمه: دفتر معماری سیستم اجرای تیلت آپ که بیشتر به عنوان روش اجرا قابل طرح است تا سیستم ساختمانی، معموالً به روشی گفته میشود که در آن اعضای دیوار باربر بتنی، سازه ساختمان را تشکیل میدهند. در این روش دیوارها در محل اجرای پروژه، به صورت افقی بتنریزی میشوند و پس از عملآوری بتن، قطعه را با کمک جرثقیل در محل خود نصب می نمایند.

  سیستم تیلت آپ

  سیستم تیلت آپ

  از روش اجرای تیلت آپ اغلب برای اجرای ساختمانهایی با کاربری انباری، تجاری )مراکز خرید( و اداری که در آنها سرعت اجرا و مسائل اقتصادی اهمیت دارند، استفاده میشود. این روش، عمدتاً برای ساخت ساختمانهای کوتاه مرتبه، ال اس اف حداکثر تا چهار طبقه به کار میرود. سیستم تیلت آپ اگرچه اکثر ساختمانهای ساخته شده با این روش یک یا دو طبقه هستند اما تعداد معدودی ساختمان بیش از چهار طبقه نیز اجرا شدهاند.

  سیستم تیلت آپ

  سیستم تیلت آپ

  روش تیلت آپ در اوایل قرن بیستم ابداع شد و اوج شکوفایی آن، حوالی نیمه قرن بیستم، پس از جنگ جهانی دوم بوده که نیاز شدیدی به اجرای سریع ساختمان وجود داشته است. ایده اصلی ساخت دیوار به صورت افقی بر روی زمین و بلند کردن آن به حالت قائم، سیستم تیلت آپ به عنوان عضوی از ساختمان، ایده تازهای نیست.
  اسناد موجود حاکی از آن است که این روش در رم باستان و خاورمیانه مورد استفاده قرار میگرفته است. طراحی تالار  ساکنان ایاالت متحده آمریکا در ابتدای قرن نوزدهم میالدی با ساخت دیوارهای چوبی بر روی زمین و برپا کردن آنها به حالت قائم، خانهها و انبارهای خود را میساختهاند. در اوایل قرن بیستم میالدی، این روش برای دیوارهای بتن مسلح پیش ساخته مورد استفاده قرار میگرفت.

  سیستم تیلت آپ

  سیستم تیلت آپ

  کلنل رابرت آیک(Aiken Robert Colonel ، (به عنوان اولین سازنده این سیستم، تعداد زیادی از سازهها را به این روش در بین سالهای ۱۹۰۵ تا ۱۹۱۰ در ایالت های ایلینوی و اوهایو با استفاده از یک قالب به عرض ۲۳ متر و ارتفاع ۲/۸ متر اجرا نمود. سیستم تیلت آپ با این حال، استفاده از روش فوق تا پایان جنگ جهانی دوم مقبولیت چندانی در بین مجریان ساختمان پیدا نکرد. از ۱۹۵۰ میالدی با ظهور جرثقیلهای متحرک و بتن آماده، استفاده از این روش شتابی روز افزون به خود گرفت. هم اکنون سالیانه حدود ۷۰۰۰ ساختمان در بیش از صد کشور جهان به این روش ساخته میشوند. استفاده از روش تیلت آپ در آمریکا، استرالیا و نیوزیلند متداول بوده است. این شیوه اجرا، در سالهای اخیر در انگلستان و ایرلند نیز رایج گردیده است.

  سیستم تیلت آپ

  سیستم تیلت آپ

  ۳-۱ -سیستمهای سازهای قابل اجرا به روش تیلت آپ، به شرح زیر هستند:
  ۱-۱ -سیستم جعبهای
  اکثریت قریب به اتفاق ساختمانهای ساخته شده به روش تیلت آپ دارای سیستم جعبهای هستند. سیستم تیلت آپ سیستم سازهای جعبهای متشکل از دیافراگمهای سقف و دیوارهای بتن مسلح است که در آن دیوارهای بتن مسلح به صورت تیلت آپ اجرا میشوند. در این سیستم سازهای، دیافراگمهای سقف بارهای جانبی وارده بر سازه را به دیوارهای بتن مسلح منتقل میکنند. این دیوارها به صورت دیوار برشی، نیروهای فوق را به شالوده بتن مسلح منتقل می نمایند.
  ۱-۲ -سیستم قاب صلب
  این سیستم سازهای، متشکل از تعدادی قاب خمشی بتن مسلح صلب است که در دو جهت عمود برهم قرار میگیرند. وظیفه باربری ثقلی و جانبی سازه، بر عهده این قابها است. دیوارها در این سیستم، غیرسازهای هستند و صرفاً به صورت دیوارهای نما و در بسیاری از موارد با اتصاالت خشک اجرا میشوند. همچنین امکان ایجاد تغییرات و توسعه احتمالی در طول دوره بهرهبرداری، با سهولت بیشتری )نسبت به سیستمهای جعبهای( در این نوع سیستم وجود دارد.
  ۱-۳ -سیستم ترکیبی
  سیستم ترکیبی از تلفیق دو سیستمی که پیشتر تشریح شد، یعنی سیستم سازهای جعبهای و قاب صلب، در پالن به دست میآید. در این حالت اغلب در یک راستای اصلی پالن از دیوارهای برشی و در راستای عمود بر آن از قابهای خمشی بتن مسلح استفاده میشود.

  سیستم تیلت آپ

  سیستم تیلت آپ

  نقاط قوت سیستم تیلت آپ

  • – بازشو را میتوان به سهولت در دیوار بتنی قالببندی کرد اما محدودیت سطح برای مقدار بازشدگی در دیوارهای باربر وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
  • – نیروی انسانی اجرایی در این سیستم با آموزش اندکی قادر به انجام بخش اعظم اقدامات میباشند.
  • – برای اجرای این سیستم، ابزارهای کمکی خاصی نیاز نیست و به راحتی در دسترس هستند.
  • – هوابندی دیوارهای خارجی در این سیستم به نحو مطلوبی تأمین میشود. برای آببندی مناسب، الزم است جزییات اجرایی مورد نیاز در نظر گرفته شود. در صورتی که از عایق معدنی یا از عایق پلیمری با نفوذپذیری بخار آب باال استفاده شود، باید مالحظات الزم برای جلوگیری از میعان، مد نظر قرار گیرد.
  • – اتالف و ضایعات مصالح و فرآوردهها در روند ساخت، در مقایسه با حالتهای متعارف، به طور محسوسی کمتر است.
  • – هزینههای اجرای دیوارها در این سیستم نسبت به روش مشابه سنتی درجا و پیش ساخته آن، کمتر است زیرا نیاز به قالب و عملیات قالببندی کاهش یافته و نیز حمل و نقل پانلها، خیلی کمتر از حالتهای پیشین است. در ضمن امکان اجرای نما همزمان با دیوار اصلی وجود دارد.
  • – از دیگر نقاط قوت این روش، کاهش نیاز به اجرای داربست برای اجرای نما است زیرا کارهای مربوط به نما، هنگام بتنریزی و در سطح زمین انجام میشوند.

  نقاط ضعف سیستم تیلت آپ

  تیلت آپ

  تیلت آپ

  1. – در زمینه طراحی، الزام وجود دیوارهای سازهای باعث میشود سیستم تیلت آپ آزادی عمل در طراحی ساختار اصلی معماری اندکی کمتر از سیستمهایی نظیر تیر ستون بتنی یا اسکلت فلزی )بادبنددار یا قاب خمشی( باشد. در نتیجه، میزان اختیار در تعیین ابعاد فضاها، در مقایسه با دیگر سیستمهای نام برده کمتر است.
  2. – با توجه به سنگین بودن قطعات بتنی مورد استفاده، وجود جرثقیل و دیگر امکانات سنگینِ نصب الزامی است.
  3. – امکان تغییر ابعاد قطعات، پس از تولید وجود نخواهد داشت. در نتیجه، در صورت وجود اشتباه در ساخت قطعه )ابعاد، میلگردگذاری و …( الزم است قطعه مجدداً ساخته شود.
  4. – امکان دسترسی به مدارهای تأسیسات مکانیکی و الکتریکی در دوره بهرهبرداری وجود ندارد. در صورت بروز مشکل، در اکثر موارد الزم خواهد بود مدار جایگزینی به صورت روکار اجرا شود.
  5. – اجرای دیوار با این روش، به کارگاه بزرگ برای ساخت نیازمند است. توالی فعالیتها، زمانی که کارگاه کوچک باشد با مشکالتی روبهرو میشود. این امر زمانی تشدید میشود که الزم است پانلها، یکی پس از دیگری ساخته و برپا شوند.
  تیلت آپ

  تیلت آپ

  نتیجه گیری
  این سیستم مانند دیگر سیستمهای بتنی، در صورت اجرای مناسب الیههای بتنی، عملکرد مناسبی در برابر هوازدگی، محیطهای خورنده، تابش شدید آفتاب و تکانههای حرارتی خواهد داشت. در حالت اجرای خوابیده، تأمین این انتظارات راحت تر صورت خواهد پذیرفت. این سیستم میتواند با نمای بتنی نمایان یا انواع قطعات چسبیده به آن، با طرحهای مختلف در نظر گرفته شود.
  این امر باعث می گردد هزینههای مربوط به نما به حداقل برسد. در عین حال، به دلیل پیش ساخته بودن نما، از کیفیت و تنوع باالتری در مقایسه با دیگر نماهای اجرای درجا، برخوردار است. سیستم تیلت آپ بیشتر برای ساختمانهای کوتاه مرتبه در نظر گرفته شده است و حداکثر تعداد طبقات ساختمان، با توجه به محدودیتهای اجرایی به چهار طبقه محدود می گردد. بدیهی است افزایش تعداد طبقات، مسائل اجرایی را با پیچیدگیهایی همراه میسازد و در این حالت دیگر توجیه قابل قبولی برای استفاده از
  این سیستم وجود نخواهد داشت.

  سیستم سازه ای تیلت آپ up tilt

  با توجه به پیشرفت تکنولوژی کشورهایی هستند که هنوز هم از از روش های سنتی ساخت و ساز استفاده میکنند. طراحی داخلی ‌«شیوه ها مبتنی بر عملیات بنایی و کارگری و ساخت اجزای ساختمانی در محل کارگاه میباشد که معایب بسیاری از جمله طولانی شدن پروژه ها،هزینه های بالا،پرت زیاد مصالح و کیفیت پایین محصولات دارند.این معایب در پروژه های بزرگ بیشتر جلوه میکنند. لذا با گسترش طرح های تولید انبوه مسکن در کشور، نیاز به تغییر در این زمینه و بهره گیری از شیوه های صنعتی ساخت و ساز احساس میشود.
  روش های نوین صنعت ساختمان سازی عبارتند از:
  tilt up روش

  • ۱. wood stud
  • metal stud .2
  • Base Isolatoror dumper .3

  این روش برای انبوه سازی و اجرای ساختمان های بزرگ مناسب میباشد. سیستم تیلت آپ یا up Tiltیا wall tilt یا slab tilt یکی از روش های نوین و متداول ساختمان سازی در سراسر شمال امریکا، استرالیا، نیوزلند و چندین ملت کارائیب میباشد . هرچند این روش مقرون به صرفه میباشد و وقت و زمان کمتری را صرف میکند، عملکرد ضعیف آن در برابر زلزله استفاده از الزامات مقاوم سازی لرزه ای را در ساختمان های قدیمی را ضروری کرده است. در روشup tilt، اجزای بتنی (دیوار، ستون و …) به صورت افقی روی دال بتنی قرار میگیرند.

  tilt Up مزایا

  1. سرعت ساخت و اجرای بالا
  2.  حذف قالب های عمودی ، داربست بندی
  3.  صرفه اقتصادی
  4.  دوام و انعطاف پذیری در طراح
  5.  نقل و انتقال سریع، ایمن و راحت پنل های بتنی up tilt بر دال بتنی
  6.  بتن آماده در دسترس
  7.  آرماتوربندی راحت
  8.  امکان توسعه آسان این نواع ساختمان ها
  9.  استفاده از نیروی کار محلی و غیر متخصص
  10.  ایجاد طرح های متنوع معماری با استفاده از پانل هایup tilt
  11.  این پانل ها جاذب صوت میباشند و محیطی آرام را فراهم میکنند.
  12.  دیوارهای بتنی UP Tilt عایق حرارتی بوده و هزینه های گرم و خنک کردن ساختمان را به حداقل می رساند.
  13.  دیوارهای بتنی UP Tilt عایق حرارتی بوده و هزینه های گرم و خنک کردن ساختمان را به حداقل می رساند.
  14.  هزینه نگهداری این ساختمان ها کم میباشد. . ساختمان Up-Tilt می تواند رنگ نشده و بدون هیچگونه اثر نامطلوبی باقی بماند و چنانچه رنگ شود

  فقط هر پنج تا ده سال یک بار نیاز به رنگ آمیزی مجدد خواهد داشت . سطوح خارجی بتن ، با خاصیت آسیب پذیری کم ، به آسانی شستشو یا مرمت می شوند.
  سیستم اجرای تیلت آپ که بیشتر به عنوان روش اجرا قابل طرح است تا سیستم ساختمانی، معمولاً به روشی گفته میشود که در آن اعضای دیواری باربر بتنی، سازه ساختمان را تشکیل میدهند. در این روش دیوارها در محل اجرای پروژه، به صورت افقی بتنریزی میشوند و پس از عملآوری بتن، قطعه را با کمک جرثقیل در محل خود نصب میکنند. از روش اجرای تیلت آپ اغلب برای اجرای ساختمانهایی با کاربری انباری، تجاری سیستم تیلت آپ (مراکز خرید) و اداری که در آنها سرعت اجرا و مسائل اقتصادی اهمیت دارد، استفاده میشود. این روش، عمدتاً برای ساخت ساختمانهای کوتاه مرتبه حداکثر تا چهار طبقه به کار میرود. اگرچه اکثر ساختمانهای ساخته شده با این روش یک یا دو طبقه هستند و تعداد معدودی ساختمان بیش از چهار طبقه نیز به این روش ساخته شدهاند. شایان ذکر است در صورت افزایش تعداد طبقات، اجرای چند قسمتی دیوارها به عنوان یک روش اجرا مطرح است. این روش اجرا، برای قطعات غیر بتنی مانند سیستم (Framing Steel Lightweight LSF (نیز کاربرد دارد.

  تاریخچه سیستم تیلت آپ

  روش تیلت آپ در اوایل قرن بیستم ابداع شد و اوج شکوفایی آن، حوالی نیمه قرن بیستم، پس از جنگ جهانی دوم بود، که نیاز شدیدی به اجرای سریع ساختمان وجود داشت.
  ایده اصلی ساخت دیوار به صورت افقی بر روی زمین و بلند کردن آن به حالت قائم به عنوان عضوی از ساختمان ایده تازهای نیست. اسناد موجود حاکی از آن است که این روش در رم باستان و خاورمیانه مورد استفاده قرار میگرفته است. ساکنان ایالات متحده آمریکا در ابتدای قرن نوزدهم میلادی با ساخت دیوارهای چوبی بر روی زمین و برپا کردن آنها به حالت قائم، خانهها و انبارهای خود را میساختهاند. در اوایل قرن بیستم میلادی، این روش برای دیوارهای بتن مسلح پیش ساخته مورد استفاده قرار میگرفت. کلنل رابرت آیکن(Aiken Robert Colonel ، (به عنوان اولین سازنده این سیستم، تعداد زیادی از سازهها را به این روش در بین سالهای ۱۹۰۵ تا ۱۹۱۰ در ایالت ایلینوی و اوهایو با استفاده از یک قالب به عرض ۲۳ متر و ارتفاع ۲/۸ متر ساخت. کلیسای یادبود زیون (صهیون) در ایلینوی نیز که در سال ۱۹۱۰ به این شیوه ساخته شده است، تاکنون پابرجاست.
  تکنولوژی تیلت آپ
  صنعت تیلت آپ روش بسیار کارآمدِ اقتصادی و سریع در صنعت ساخت است که از دیوارهای پیش ساخته بتونی است که قبلا توسط ماشین های مربوطه روی زمین و در محل ساختمان ساخته و فورم گرفته، و سپس با وسایل وجرثقیل های مناسب از روی زمین بلند شده و به هم متصل میگردند. این روش برای احداث همه گونه ساخت و ساز از مجتمع های اداری و فرهنگی و تجاری گرفته تا مراکز ورزشی و انبارها و غیره، میتواند بکار رود. از جمله ساختمان هائی که جدیدًا با روش تیلت آپ بنا میشود
  مجتمع های آپارتمانی چند طبقه و ساختمان های ویلائی سفارشی است. میتوان کفت که دیگر هیچ محدودیتی برای اینکه ساختمانی با روش تیلت آپ طراحی شود وجود ندارد .
  با این حال، استفاده از روش فوق تا پایان جنگ جهانی دوم مقبولیت چندانی در بین مجریان ساختمان پیدا نکرد. از ۱۹۵۰ میلادی با ظهور جرثقیلهای متحرک و بتن آماده، استفاده از این روش شتابی روز افزون به خود گرفت. هم اکنون سالیانه حدود ۷۰۰۰ ساختمان در بیش از ۱۰۰ کشور جهان به این روش ساخته میشوند. سیستم تیلت آپ استفاده از روش تیلت آپ در ایالات متحده، استرالیا و نیوزیلند متداول بوده است. این شیوه اجرا، در سالهای اخیر در انگلستان و ایرلند نیز رایج شده است.

  سیستم تیلت آپ

  سیستم تیلت آپ

  انواع سیستمهای سازهای تیلت آپ

  به طور کلی، سیستمهای سازهای قابل اجرا به روش تیلت آپ، به شرح زیر هستند:
  ۱- سیستم جعبهای:
  اکثریت قریب به اتفاق ساختمانهای ساخته شده به روش تیلت آپ دارای سیستم جعبهای هستند. سیستم سازهای جعبهای متشکل از دیافراگمهای سقف و دیوارهای بتن مسلح است که در آن دیوارهای بتن مسلح به صورت تیلت آپ اجرا میشوند. در این سیستم سازهای، دیافراگمهای سقف بارهای جانبی وارده بر سازه را به دیوارهای بتن مسلح منتقل میکنند. این دیوارها به صورت دیوار برشی، نیروهای فوق را به شالوده بتن مسلح منتقل میکنند.
  ۲- سیستم قاب صلب:
  این سیستم سازهای، متشکل از تعدادی قاب خمشی بتن مسلح صلب است که در دو جهت عمود بر هم قرار میگیرند. وظیفه باربری ثقلی و جانبی سازه، بر عهده این قابها است. دیوارها در این سیستم غیرسازهای هستند و صرفاً به صورت دیوارهای نما و در بسیاری از موارد با اتصالات خشک اجرا میشوند. در این نوع سیستم، امکان ایجاد تغییرات و توسعه احتمالی در طول دوره بهرهبرداری، با سهولت بیشتری (نسبت به سیستمهای جعبهای) وجود دارد.
  ۳- سیستم ترکیبی:
  سیستم ترکیبی از تلفیق دو سیستمی که پیشتر تشریح شد، یعنی سیستم سازهای جعبهای و قاب صلب، در پلان به دست میآید، در این حالت اغلب در یک راستای اصلی پلان از دیوارهای برشی و در راستای عمود بر آن از قابهای خمشی بتن مسلح استفاده میشود.
  بررسی نقاط قوت و ضعف سیستم تیلت آپ
  نقاط قوت سیستم:
  امکان طراحی مدولار با این سیستم فراهم است. خصوصاً زمانی که قطعات مشابه باشند یا اینکه امکان استفاده از قطعات آماده برای قالببندی فراهم باشد، سرعت اجرا افزایش و هزینهها نیز به طور محسوسی کاهش مییابد. بازشو را میتوان به سهولت در دیوار بتنی قالببندی کرد، اما، محدودیت سطح برای مقدار بازشدگی در دیوارهای باربر وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
  این سیستم میتواند با نمای بتنی نمایان یا انواع قطعات چسبیده به آن، با طرحهای مختلف، در نظر گرفته شود. این امر باعث میشود هزینههای مربوط به نما به حداقل برسد. در عین حال، پیش ساخته بودن نما باعث میشود از کیفیت و تنوع بالاتری، در مقایسه با دیگر نماهای اجرای درجا، برخوردار باشد.
  این سیستم، از نظر تجهیزات، قطعات مورد استفاده در تجهیزات، و مواد اولیه، وابستگی چندانی به فناوری خارجی ندارد. نیروی انسانی اجرایی در این سیستم با آموزش اندکی قادر به انجام بخش اعظم اقدامات میباشد. برای اجرای این سیستم، ابزارهای کمکی خاصی نیاز نیست. ابزار مورد نیاز به تعداد محدود و به راحتی در دسترس هستند. از بهبودهایی که در این سیستم برای اجرا حاصل شده است، سهولت اجرا (با ویبره مناسب) و امکان حصول اطمینان از یکنواختی بتن ریزی است.
  هوابندی دیوارهای خارجی در این سیستم به نحو مطلوبی تامین میشود. برای آببندی مناسب، لازم است جزییات اجرایی لازم در نظر گرفته شود. در صورتی که از عایق معدنی یا از عایق پلیمری با نفوذپذیری بخار آب بالا استفاده شود، لازم است ملاحظات لازم برای جلوگیری از میعان در نظر گرفته شود.
  مواد و مصالح به کار رفته از نظر انتظارات و استانداردهای زیستمحیطی، مشکل خاصی ندارند. سیستم تیلت آپ این سیستم، مانند دیگر سیستمهای بتنی، در صورت اجرای مناسب لایههای بتنی، عملکرد مناسبی در برابر هوازدگی، محیطهای خورنده، تابش شدید آفتاب و تکانههای حرارتی خواهد داشت. در حالت اجرای خوابیده، تامین این انتظارات با سادگی بیشتری تامین میشود.
  از دیگر نقاط قوت این روش، کاهش نیاز به داربستبندی برای اجرای نما است .زیرا کارهای مربوط به نما، هنگام بتنریزی و در سطح زمین انجام میشود.
  اتلاف و ضایعات مصالح و فرآوردهها در روند ساخت، در مقایسه با حالتهای متعارف، به طور محسوسی کمتر است. هزینه های اجرای دیوارها در این سیستم نسبت به مشابه سنتی درجا و پیش ساخته آن، کمتر است، زیرا نیاز به قالب و عملیات قالببندی کاهش یافته و نیز حمل و نقل پانلها، خیلی کمتر از حالتهای پیشین است. در ضمن، امکان اجرای نما هم زمان با دیوار اصلی وجود دارد.
  نقاط ضعف سیستم:
  این روش اجرا بیشتر برای ساختمانهای کوتاه مرتبه در نظر گرفته شده است و حداکثر تعداد طبقات ساختمان، با توجه به محدودیتهای اجرایی به ۴ طبقه محدود میشود. بدیهی است افزایش تعداد طبقات مسائل اجرایی را با پیچیدگیهایی همراه میسازد و در این حالت دیگر توجیه قوی برای استفاده از این سیستم وجود ندارد.
  در زمینه طراحی، الزام وجود دیوارهای سازهای باعث میشود، آزادی عمل در طراحی ساختار اصلی معماری اندکی کمتر از سیستمهایی نظیر تیر ستون بتنی یا اسکلت فلزی (بادبنددار یا قاب خمشی) باشد. در نتیجه، میزان اختیار در تعیین ابعاد فضاها، در مقایسه با دیگر سیستمهای نام برده کمتر است.
  این سیستم از نظر نما محدودیتهای فراوانی دارد و تنها در مورد نماهای کاملاً مسطح و دو بعدی قابل توجیه است. به عبارت دیگر، در صورت کاربرد این روش اجرا، در معماری امکان ایجاد تورفتگیها و بیرونزدگیها در نما کاملاً منتفی میشود.
  این سیستم در مقایسه با سیستمهای متداول (حتی در مقایسه با دیوارها و سقفهای سیستمهایی نظیر تونلی) و خصوصاً نسبت به سیستمهای نوین نظیر LSF سنگین است و مصرف مصالح اصلی (بتن و میلگرد) قابل ملاحظه است. لازم به توضیح است
  در اکثر موارد، افزایش مصرف مصالح اصلی به دلیل بارهای وارد شده در زمان جابجایی و نصب دیوار است.
  با توجه به سنگین بودن قطعات بتنی مورد استفاده، وجود جرثقیل و دیگر امکانات سنگین نصب الزامی است.
  امکان تغییر ابعاد قطعات، پس از تولید منتفی است. در نتیجه، در صورت وجود اشتباه در ساخت قطعه ( ابعاد، میلگردگذاری و… ) لازم است قطعه مجدداً ساخته شود.
  امکان دسترسی به مدارهای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی در دوره بهرهبرداری وجود ندارد، و در صورت بروز مشکل، در اکثر موارد لازم خواهد بود مدار جایگزینی به صورت روکار اجرا شود.
  قابلیت تامین انتظارات در خصوص ایمنی در برابر حریق بدون نیاز به در نظر گرفتن تمهیدات ویژه وجود دارد.
  عدم تامین انتظارات (در صورت عدم استفاده از لایههای ارتجاعی میراگر صوت) در خصوص صدابندی کوبهای سقفهای بین طبقات.
  برای اجرای دیوار با این روش، نیاز به کارگاه بزرگ برای اجرا وجود دارد. توالی فعالیتها، زمانی که کارگاه کوچک باشد با مشکلاتی روبه رو میشود. این امر زمانی تشدید میشود که لازم است پانلها، یکی پس از دیگری ساخته و برپا شوند.
  مواردی که جهت اطلاع هستند و در مواردی میتوانند مثبت و در مواردی دیگر منفی تلقی شوند:
  از نکات مهم، پیش از اجرای این سیستم، بررسی جانماییهای پانلها و توالی بتنریزی و نصب آنها است که هرچه کارگاه اجرا کوچکتر باشد، این مطلب، اهمیت بیشتری پیدا میکند. محدودیتهای فصلی در خصوص اجرای این سیستم، در اکثر موارد مشابه سیستمهای متداول است .

  در صورتی که دمای متوسط هوا در زمان بتنریزی پایین باشد، در این سیستم نیز باید تمهیدات لازم برای محافظت بتن در برابر یخزدگی در نظر گرفته شود. در عوض محافظت قطعات بتنریزی شده (در برابر یخبندان) اندکی سادهتر از مورد اجرای دیوار بتنی (به صورت عمودی) است. سیستم تیلت آپ در مورد عملآوری و کنترل رطوبت و تبخیر نیز میتوان گفت با تمهیدات سادهای قابل کنترل است.
  با توجه به این نکته که نمای دیوار به صورت پیش ساخته اجرا میشود، عایق حرارتی میتواند در طرف خارج (به صورت پیش ساخته) یا داخل ساختمان (پس از برپاسازی دیوارها و اجرای سازه ساختمان) در نظر گرفته شود و مشکل اجرایی خاصی وجود نخواهد داشت. سیستم تیلت آپ تامین انتظارات در خصوص صدابندی دیوارهای خارجی، در صورتی که ضخامت لازم برای لایه بتنی تامین شود و یا از عایقهای حرارتی معدنی برای بهبود عملکرد صوتی دیوار استفاده شود، امکانپذیر است و از این بعد وضعیت مشابه روشهای اجرای متداول
  است.
  نگهداری قطعات قالبگیری شده، صرفاً در روزهای اول پس از بتنریزی، به دلیل لازمه تامین شرایط مناسب برای عملآوری بتن، از حساسیت خاصی برخوردار است.
  برای انبارداری قطعات آماده شده، نیازی به فضای سرپوشیده نیست، و معمولاً این کار به سهولت در کارگاه اجرا انجام میگیرد.

  مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
  نقاشی ساختمان سمنان

  طراحی ویلا شیشه ای

  ساخت کارخانه مواد شوینده

  طراحی رستوران سنتی ایرانی

  طراحی کلاسیک مغازه

  پروانه ساخت کارخانه

  طراحی داخلی قهوه خانه سنتی

  ساخت و ساز سوله

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.