برگ رسید موقت مصالح وارده به انبار

فرم اداری

فرم اداری


برگ رسید موقت مصالح وارده به انبار

به گزارش ساخت منزل برگ رسید موقت مصالح وارده به انبار / کارگاه شمـاره :

تاریـــخ :    /    /

پیوست :

  نام انبار:                                       کد انبار:     ساخت ویلا سنتی                                فرستنده: ‌
ردیف مشـــخصات کامل مقدار/تعداد واحد وضعیت شماره رسید کالا ملاحظات
نوع وسیله حمل : شماره شهربانی : ساخت ویلا روی تپه نام ونام خانوادگی راننده::
شماره گواهینامه راننده : شماره وتاریخ بارنامه : سایر :
کرایه پرداختی : نام وامضاء تحویل دهنده : نام وامضاء تحویل گیرنده:

 

 

 

  برگ رسید موقت مصالح وارده به انبار / کارگاه شمـاره :

تاریـــخ :    /    /

پیوست :

  نام انبار:                                       کد انبار:                                     فرستنده: ‌
ردیف مشـــخصات کامل مقدار/تعداد واحد وضعیت شماره رسید کالا ملاحظات
نوع وسیله حمل : شماره شهربانی : نام ونام خانوادگی راننده::
شماره گواهینامه راننده : شماره وتاریخ بارنامه : سایر :
کرایه پرداختی : نام وامضاء تحویل دهنده : نام وامضاء تحویل گیرنده:

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
نقاشی ساختمان چالوس

طراحی ویلای جنگلی

طراحی مدرسه روستایی

ساخت کارخانه برنج کوبی

نکات طراحی رستوران

مجوز ساخت در تبریز

قیمت ساخت و ساز

طراحی داخلی خانه ۱۳۰ متری

طرز ساخت سوله دامداری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!