چک لیست نصب و راه اندازی آسانسور

سازه بتنی

سازه بتنی


طراحی مدرسه چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

چک لیست نصب و راه اندازی آسانسور

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل: طـرح:                              بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*دستورالعملهای کارخانه سازنده

**

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها:
نکات طراحی مطب
تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت کاربرد ندارد کنترل اولیه کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل عدم یا عبور هرگونه سیستم تاسیساتی در اتاق و چاهک  

 

۲ حمل و استقرار صحیح موتور گیربکس بر روی دال بتنی از لحاظ ترازبودن  

 

۳ حمل و نصب تابلوی  ( قدرت – کنترل ) آسانسور در محل مناسب  

 

۴ حمل و نصب تابلوی اصلی تغذیه برق آسانسور در محل مناسب در اتاق آسانسور *  

 

۵ اجرای پاخور اطراف بازشوهای دال بتنی *  

 

۶ ساخت و نصب پلکان جهت سکو  

 

۷ نصب تجهیزات الکتریکی اتاق آسانسور (اگزوزفن-ترموستات دیواری – روشنایی و پریز))  

 

۸ کیفیت مونتاژ کابین داخل چاهک  

 

۹ مونتاژ وزنه تعادل داخل چاهک  

 

۱۰ نصب سیم بکسلها
۱۱ نصب سیستم پاراشوت
۱۲ نصب درب و موتور دربهای طبقات

 

 

 

 

۱۳ نصب ضربه گیرهای انتهای چاهک
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

شرکت اویم شاهانه چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

نصب و راه اندازی آسانسور

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل: طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

* دستورالعملهای کارخانه سازنده

**

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه          کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱۴ نصب تجهیزات و  کنترلهای داخل چاهک  

 

۱۵ اجرای سیم کشی های و کابل کشی های اتاق آسانسور و چاهک  

 

۱۶ نصب شاسی و نمراتورها  

 

۱۷ راه اندازی و تست بهره برداری  

 

۱۸ اخذ تاییدیه از شرکت بازرسی مهندسی ایران  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

نرخ اتحادیه نقاشی ساختمان

ترکیب رنگ ساختمانی نسکافه ای

ترکیب رنگها

ترکیب رنگ ابی فیروزه ای روشن

ترکیب رنگ قهوه ای

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!