سازه بتنی

سازه بتنی


طراحی ویلای مدرن کوچک چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

چک لیست سیستم اعلام حریق

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*

**

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل :

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت کاربرد ندارد کنترل اولیه کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
1 کنترل کابلکشی انجام شده از نظرتعداد ، نوع کابل ، اجرای کامل مسیرها ، طول کابل انتظار  

 

2 کنترل تجهیزات خریداری شده با سفارش خرید و نقشه ها  

 

3 کنترل تامین برق مطمئن برای مرکز اعلام حریق براساس نقشه ( برق UPS یا اضطراری )  

 

4 کنترل نصب صحیح مرکز ، دتکتورها ، شاسی ها ، آژیرها از نظر محل نصب و ارتفاع نصب هریک از تجهیزات مطابق نقشه ها و دستورالعمل ها  

 

5 کنترل شماره گذاری هر زون یا لوپ روی کابلها درمحل مرکزسیستم اعلام حریق  

 

6 کنترل سربندی صحیح تجهیزات اعلام حریق  

 

7 کنترل نصب و سربندی صحیح مرکز سیستم اعلام حریق  

 

8 کنترل عملکرد سیستم اعلام حریق به وسیله تست هریک از تجهیزات براساس مشخصات فنی و کارائی سیستم  

 

 

 

توضیحات:

 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: ساخت ویلای کوچک

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

رنگ نقاشی ساختمان جدید

رنگ نقاشی ساختمان قیمت

رنگ نقاشی ساختمان خرید

رنگ روغن نقاشی ساختمان

رنگ روغن نقاشی ساختمان قیمت

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!