چک لیست خاکبرداری

چک لیست

چک لیست


فهرست مطالب

چک لیست  خاکبرداری

 

چک لیست خاکبرداری

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

 

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها: شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ تهیه کروکی ازمحل عملیات خاکبرداری مطابق با نقشه های اجرایی * ۳-۲-۱
۲ حصول اطمینان ازصحت پیاده سازی نقشه درمحل خاکبرداری  

 

۳ تعیین نوع ماشین آلات موردنیازجهت عملیات خاکبرداری مطابق با نوع زمین ، حجم و فضای کار * ۳-۲-۱
۴ پیش بینی مکان تخلیه خاک برداشت شده * ۳-۲-۳
۵ تعیین محل تاسیسات زیربنایی شهری اعم از الکتریکی و مکانیکی درمحل خاکبرداری * ۳-۲-۲
۶ تعیین محل قنوات , چاهها و ………… درمحل خاکبرداری ** ۱۲-۹-۱-۲
۷ کنترل اجرای سازه نگهبان طبق نقشه * ۳-۲-۸
۸ کنترل خطوط هوایی انتقال برق،تلفن وتاسیسات موجود در ارتفاعجهت جلوگیری ازآسیب دیدگی هنگام عملیات خاکبرداری * ۳-۲-۲
۹ تعیین دقیق ترازها،ابعاد خاکبرداری توسط علامتگذاریهای مناسب * ۳-۲-۴و۵
۱۰ نصب وادارومهاربندهای مناسب درترانشه های ریزشی و لایه های خیس و مرطوب ** ۱۲-۹-۲-۱ تا۴
۱۱ پوشاندن محلهای خاکبرداری شده که در معرض عوامل جوی می باشند. * ۳-۲-۴
۱۲ کنترل تسطیح ورگلاژ کفرقوم و ابعاد موردنیاز * ۳-۲-۴و۵
۱۳ تامین روشنایی ، حصارکشی و تامین ایمنی ** ۱۲-۹-۲-۵ تا۸
۱۴ نصب علایم هشداردهنده درمحلهای مناسب وحضور نگهبان شب و روز درزمان عملیات ** ۱۲-۹-۱-۴

۱۲-۹-۲-۱۱

۱۵ کنترل ایمنی فضاهای رفت و آمد انسان و ماشین آلات ** ۱۲-۹-۲-۵و۱۰

۱۲-۹-۱-۴

توضیحات:
 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: طراحی خارجی آپارتمان

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهوبلاگواتس آپتماس