چک لیست اجرای نمای آلومینیومی کامپوزیت

سازه بتنی

سازه بتنی


چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست اجرای نمای آلومینیومی کامپوزیت

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:    طراحی ویلا کلاسیک                                                         بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ تهیه نقشه های شاپ دراینگ
۲ تطابق ورق آلومینیوم و قطعات اتصال مورد استفاده با        نمونه های انتخاب شده
۳ کنترل و تطابق بازشوها در نما با معماری
۴ کنترل زیرسازی با نقشه های اجرایی
۵ نوع و تعداد ساپورتها
۶ کنترل راستا و هم بادی آهن کشی افقی بدنه نما
۷ کنترل جوشکاری و شاقول بودن آهن کشی عمودی
۸ کنترل بولتها و ناودانیها
۹ تکمیل سیمانکاریهای باقیمانده قبل از نصب ورق
۱۰ کنترل نوع و رنگ ورقهای وارده با نمونه انتخابی
۱۱ کنترل خم ورقها بلحاظ عدم شکستگی در لبه ها (گرد خم بودن )
۱۲ کنترل اعوجاج ورق و کیفیت درزها پس از اجرا
۱۳ کنترل هماهنگی نصب پائین ترین قطعه با نماسازی بنائی
۱۴ کنترل درزبندیهای نهائی و آب بندی آنها
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: طراحی آپارتمان

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

چک لیست عملیات ساختمانی

اجرای نمای آلومینیومی کامپوزیت

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱۵ کنده برچسب ها و تمیزکاری ورقها
۱۶ کنترل جمع آوری داربست و تمیزکاری پایکار
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: ویلای کلاسیک

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر : 

قیمت نقاشی ساختمان در نیشابور
طراحی یک آپارتمان

مراحل ساخت ساختمان ۴ طبقه بتنی
ساخت ویلا عکس

نحوه اخذ جواز ساخت

مشارکت در ساخت منطقه ۷ تهران

تبصره ۴ کمیسیون ماده ۱۰۰

وال پست با تسمه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!