چک لیست اجرای سقف کاذب گچی

سازه بتنی

سازه بتنی


به گزارش  شرکت طراحی ویلا : چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست اجرای سقف کاذب گچی

با ورق های گچی روکش دار

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:      عکس محوطه سازی باغ                                                       بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ حصول اطمینان از تکمیل کارهای قبلی و دریافت فرم پرمیت
۲ کنترل هوابندی کامل داکتها نسبت به فضای زیرسقف کاذب
۳ کنترل کیفیت مصالح با مشخصات
۴ کنترل نوع و موقعیت پروفیلها ، عمودی ، افقی و تراز زیر سقف
۵ کنترل نوع پانل گچی با مشخصات فنی و نمونه قرارداد
۶ کنترل نصب بموقع لوله های فن ، چراغهای سقفی و دیگر دریچه ها در صورت وجود و تثبیت آنها
۷ کنترل فواصل پیچها و استقرار کامل در خزانه پانل ها
۸ کنترل درز و رواداری فواصل پانل های نصب شده
۹ کنترل اجرای کرنربیت (Corner bit ) و نوار و بتونه
۱۰ کنترل رنده زنی ، سمباده زنی و موج گیری و تسطیح سقف
۱۱ پاکسازی و حمل مازاد
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: آموزش طراحی نمای ساختمان

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

آموزش ترکیب رنگها

رنگ آجری برای دیوار

ترکیب رنگ آجری چیست

جدول ترکیب رنگها در لباس

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!