محاسبه سرانگشتی تعداد آجر در یک متر مربع دیوار

استاندارد آجر

استاندارد آجر


محاسبه سرانگشتی تعداد آجر در یک متر مربع دیوار

تعداد آجر دیوار ۱۰ سانتی

در عمل و پس از اجرا به دلیل ابعاد آجر ضخامت این دیوارها ۱۱ سانت خواهد شد ولی در کل به این دیوار ها ۱۰ سانتی گفته می شود تعداد آجر ۵ سانت مورد نیاز در یک متر مربع مساوی ۷۴

تعداد آجر دیوار ۲۰ سانتی

در عمل و پس از اجرا به دلیل ابعاد آجر ضخامت این دیوارها ۲۲ سانت خواهد شد ولی در کل به این دیوار ها ۲۰ سانت گفته می شود تعداد آجر ۵ سانت

مورد نیاز در یک متر مربع مساوی ۱۵۰

تعداد آجر دیوار ۵ سانتی

تعداد آجر ۵ سانت مورد نیاز در یک متر مربع مساوی ۴۱

ابعاد استاندارد آجر
ابعاد استاندارد آجر

هزینه ویلا لواسان
هزینه ساخت ویلا لاکچری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!