قرارداد پیش فروش

فرم اداری

فرم اداری


فهرست مطالب

قرارداد پیش فروش

به گزارش طراحی آپارتمانماده ۱ –  طرفین قرارداد

۱-۱ فروشنده                              فرزند        طراحی تالار             به شماره شناسنامه             صادره از               کد ملی                متولد                  ساکن                                                                                                                              تلفن

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت                       فرزند                 به شماره شناسنامه                              متولد                  به موجب

۱-۲ خریدار                       فرزند                  به شماره شناسنامه                  صادره از              کد ملی                            متولد                   ساکن                                                                                                                              تلفن

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت                       فرزند                 به شماره شناسنامه                              متولد                  به موجب

ماده ۲ –  موضوع قرارداد

عبارتست از ساخت و فروش مورد معامله با مشخصات ، اوصاف و شرایط مورد توافق طرفین و انتقال آن طبق مقررات به خریدار در برابر دریافت عوض معلوم .

ماده ۳ –  مشخصات مورد قرارداد

دانگ احداثی در پلاک                        به مساحت             متر مربع . اختصاصی               ضلع                   طبقه                دارای نقشه و پلان                                     که مشخصات مورد

۱-۳

معامله تماما به اطلاع خریدار رسیده است .

۲-۳ مشخصات مورد معامله از حیث مصالح مورد استفاده . لوازم و منصوبات و سایر موارد به شرح پیوست این قرارداد است . که به امضای طرفین رسیده و جزء لاینکفی از این قرارداد خواهد بود .

تبصره : تغییر مشخصات ساختمانی با تراضی طرفین بلامانع خواهد بود .

ماده ۴ –  قیمت مورد معامله

قیمت مورد معامله از قرار هر متر مربع                                   ریال که جمعاَ                                  ریال تعیین گردید که بصورت نقدی یا مبلغ                              ریال نقداَ و باقیمانده قیمت                                  ریال . طی قسط . هر یک به مبلغ                           ریال به تاریخ    /    /   ۱۳   طی چک / چکهای شماره                                                                                                               پرداخت خواهد شد .

ماده ۵ –  تسلیم مورد معامله

فروشنده مکلف است مورد معامله را حداکثر تا تاریخ      /      /    ۱۳ با توجه به شرایط مقرر در قرارداد . احداث ، تکمیل و به خریدار تسلیم نماید .

ماده ۶ –  شرایط و آثار قرارداد

۱-۶  فروشنده مکلف است قبل از عقد قرارداد پیش فروش نسبت به اخذ مجوز ساخت از شهرداری و مراجع ذی صلاح دیگر اقدام نماید . مجوز مذکور پیوست قرارداد بوده و جزء لاینکفی از قرارداد خواهد بود .

۲-۶  فروشنده مکلف است کلیه ضوابط و مقررات و نظامات دولتی و آیین نامه های مربوطه از قبیل اخذ پروانه ساختمان ، تراکم ، پایان کار و غیره را رعایت کند .

۳-۶  فروشنده مکلف است کلیه آیین نامه های مهندسی مربوط به ساخت و مقاوم سازی در برابر زلزله را رعایت نماید .

۴-۶ فروشنده مکلف است بعد از تکمیل مورد معامله و تحقق شرایط ماده ۴ جهت تنظیم سند رسمی انتقال بنام خریدار در تاریخ     /     /  ۱۳  در دفتر اسناد رسمی شماره                 واقع در                                                    حاضر گردد .

تبصره :  در صورت عدم حضور هر یک طرفین و عدم ثبت معامله به هر علت سردفتر ، گواهی عدم حضور را با ذکر مورد صادر خواهد کرد .

۵-۶ اگر مورد معامله بعد از احداث از نظر متراژ زیادت و نقصانی در حد عرف داشته باشد ارزش مساحت اختلافی بر اساس قیمت هر متر مربع بین طرفین محاسبه خواهد شد . در صورتیکه این زیادت و نقصانی غیر متعارف باشد ، خریدار علاوه بر اختیار فسخ قرارداد می تواند ارزش مورد معامله را از فروشنده دریافت نماید .

۶-۶ این قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقالمورد معامله به هر عنوان و دلیل به غیر خریدار منع می کند . در صورت تخلف وانتقال به غیر به عنوان فروش مال غیر تلقی و فروشنده مکلف است نسبت به جبران کلیه خسارت وارده به خریدار اقدام نماید .

۷-۶ فروشنده مکلف است تا قبل از تاریخ مقرر برای تنظیم سند کلیه مجوزها و مدارک لازم برای تنظیم سند رسمی از قبیل مفاصا حساب مالیاتی ، شهرداری و غیره را اخذ نماید .

۸-۶ قیمت مورد معامله قطعی بوده و به هیچ عنوان از قبیل بالارفتن قیمت مصالح و یا سایر هزینه ها قابل افزایش نمی باشد .

۹-۶ فروشنده مکلف است در صورت تخلف و تاخیر در اجرای تعهدات مبنی بر تنظیم سند رسمی و تحویل مورد معامله به ازای هر روز تاخیر معادل مبلغ                                          ریال به عنوان خسارت و تاخیر در اجرای تعهد در وجه طرف مقابل بپردازد . این خسارت مانع از الزام متعهد به انجام تعهد اصلی نیست .

۱۰-۶ در صورتیکه خریدار ثمن مورد معامله مذکور در ماده ۴ را پرداخت ننماید یا ترتیبی جهت بقیه اقساط ندهد . به ازای مبلغ باقیمانده                                    در صد به عنوان خسارت دیر کرد مکلف به پرداخت به فروشنده خواهد بود .

۱۱-۶  در صورتیکه پس از تحویل مورد معامله در یک دوره سه ماهه که به عنوان تحویل موقت می باشد . معایبی در مورد معامله حادث شود که ناشی از افراط و تفریط خریدار نبوده باشد . فروشنده مکلف است نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نماید.

۱۲-۶ فروشنده مکلف به بیمه نمودن کارگران و کارکنان در قبال حوادث کارگاهی بوده و در صورت ایراد خسارت مکلف به جبران آ‹ خواهد بود . بدیهی است در مورد خسارت ناشی از این بند ، خریدار هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت .

۱۳-۶ فروشنده مکلف است مشخصات مورد معامله و نقشه تفصیلی ساخت را روشن و بدون ابهام به خریدار تفهیم و آن را اجرا نماید . در صورت اختلاف در خصوص مشخصات و شرایط و اوصاف قرارداد مشاور املاک به عنوان داور مرضی الطرفین اعلام نظر خواهد نمود .

۱۴-۶ هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی و شهرداری به عهده فروشنده و هزینه حق ثبت و حق التحریر به عهده                                 می باشد .

ماده ۷

کلیه اختیارات به تراضی طرفین در این قرارداد اسقاط گردید .

ماده ۸

در صورتیکه مورد معامله دارای وام بانکی باشد و خریدار بخواهد از تسهیلات بانکی استفاده نماید . مخارج تنظیم سند رهنی بانک وام دهنده به عهده                                   خواهد بود .

ماده ۹

حق الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان                      بطور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضای این قرارداد مبلغ                                    ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند . فسخ یا اقاله قرارداد تاثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت .

ماده ۱۰

این قرارداد در تاریخ     /      /   ۱۳  در دفتر مشاور املاک                            به نشانی                                                    در سه نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید . مشاور املاک موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص دفتر املاک ، نسخه اول و دوم را به خریدار و فروشنده تسلیم نماید و نسخه سوم ر در دفتر مخصوص بایگانی کند و هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان می باشد .

ماده ۱۱

موارد حقوقی این قرارداد و ضمائم آن مطابق با مقررات جاری است و تایید می شود .

توضیحات : ( نوع مصالح ذکر شود )

پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

نقاشی ساختمان کردستان

نقاشی سه بعدی ساختمان ساده

نقاشی ساختمان به زبان ساده

نقاشی ساختمان به روش ساده

خدمات نقاشی ساختمان در تهران

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!