×

قرارداد واگذاری تعمیرات نگهداری

 • کد نوشته: 5013
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای قرارداد واگذاری تعمیرات نگهداری بسته هستند
 • قرارداد واگذاری تعمیرات نگهداری راهبردی ۱ – نام دستگاه (کارفرما):……………………………………………به گزارش تبلیغات ساختمان :…………….. ۲ – نام نماینده دستگاه: …هزینه ساخت کارخانه چرم کد اقتصادی:                                       شناسه ملی: ۳ – سمت نماینده دستگاه: ……………………… ۴ – نام شرکت پیمانکار: شماره ثبت شرکت: ………………….. تاریخ ثبت شرکت: ………………….. کد اقتصادی:                                       شناسه ملی: ۵ – شماره و تاریخ تعیین صلاحیت شرکت: شماره: ………………….. تاریخ: ………………….. توسط: سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران […]

  قرارداد واگذاری تعمیرات نگهداری

  قرارداد واگذاری تعمیرات نگهداری

  راهبردی

  ۱  نام دستگاه (کارفرما):……………………………………………به گزارش تبلیغات ساختمان :……………..

  ۲  نام نماینده دستگاه: …هزینه ساخت کارخانه چرم

  کد اقتصادی:                                       شناسه ملی:

  ۳  سمت نماینده دستگاه: ………………………

  ۴  نام شرکت پیمانکار:

  شماره ثبت شرکت: ………………….. تاریخ ثبت شرکت: …………………..

  کد اقتصادی:                                       شناسه ملی:

  ۵  شماره و تاریخ تعیین صلاحیت شرکت:

  شماره: ………………….. تاریخ: ………………….. توسط: سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران

  ۶  نام نماینده پیمانکار:

   

  ۷  سمت نماینده پیمانکار: مدیر عامل شرکت

  ۸ شماره و تاریخ صورتجلسه تشریفات مناقصه:

  شماره :  ……………………………………………………………  تاریخ :  ……………………………………….

  ۹  موضوع قرارداد عبارتست از:

  ۱  ۹ – نوع کار: نگهداری  راهبری  سرویس و تعمیر سیستم‌های برودتی و حرارتی  تأسیسات مکانیکی  تأسیسات برق  گاز  تلفن  اعلام اطفاء حریق  سیستم گازهای طبی سیستم تصفیه فاضلاب و تجهیزات جانبی آنها که طی صورتجلسه‌ای به تفکیک ،بر اساس مفاد قرارداد  به پیمانکار تحویل داده شد .

  ۲  ۹  واحد کار: پست کاری ساعت مورد نیاز حسب موارد مندرج در جدول ضمیمه، پیوست «الف» قرارداد.

  ۳  ۹  حجم کار: حداقل پست کاری و براساس جدول ضمیمه پیوست «الف» و خدمات مورد انتظار در شرایط اختصاصی (پیوست ب) قرارداد.

  ۴  ۹  کیفیت کار: براساس شرایط اختصاصی (پیوست ب) قرارداد

  ۵  ۹  نشانی محل انجام خدمات موضوع قرارداد: ضمیمه (پیوست ب) قرارداد.

  ۱۰  مدت انجام قرارداد:

  مدت زمان انجام قرارداد از تاریخ امضاء به مدت: یک سال تاریخ شروع: ………………….. تاریخ خاتمه: …………………..

  ۱۱  مبلغ قرارداد:

   ۱-۱۱-مبلغ ماهیانه قرارداد(ارزش حجم کار):

  الف )ماهیانه بابت حقوق و مزایای پرسنلی  :………………………. ریال وبه حروف ……………………… ریال

  ب) ماهیانه بابت حق الزحمه پیمانکار : ………………………. ریال وبه حروف ……………………… ریال

  ۲ -۱۱-مبلغ کل قرارداد(ارزش حجم کل کار)/سالیانه: ………………………………………. ریال و به حروف: ………………….. ریال

  *(ارزش حجم کل کار شامل کلیه پرداخت‌ها و هزینه‌های پرسنلی، کسورات متعلقه، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های انجام تعهدات مندرج در قرارداد و سود پیمانکار می‌باشد .)

  ۱۲  نحوه پرداخت پس از کسر کلیه کسورات قانونی:

  پرداخت براساس تایید کارفرما در دوازده مرحله، به شرح زیر صورت می‌گیرد:

  ۱  ۱۲  پرداخت‌های ماهانه پرسنلی: کلیه حقوق و مزایای پرسنل پیمانکار مندرج در جدول (الف)، در پایان هر ماه براساس بند ۵-۱۷ قرارداد پس از ارائه مدارک و مستندات و لیست تنظیمی، توسط کارفرما به حساب مشترک واریز و با امضای مشترک پیمانکار و کارفرما مستقیما در وجه پرسنل پیمانکار پرداخت می‌گردد .

  تبصره:عیدی، سنوات ،ذخیره مرخصی پرسنل همه ماهه در حساب مشترک ذخیره گردیده که در پایان هر دوره در وجه پرسنل پرداخت می‌گردد.

  ۲  ۱۲  پرداخت حق‌الزحمه پیمانکار: در پایان هر ماه پس از پرداخت حقوق و مزایای پرسنل از طریق حساب مشترک، پیمانکار درخواست حق‌الزحمه ماهانه خود را ارسال نموده که  پس از تنظیم  فرم گزارش نظارت (فرم پیوست شماره ۱) توسط ناظر و اعمال جرایم مربوطه و محاسبه رقم آن بر اساس آیین‌نامه مالی معاملاتی ،دستورالعمل های مربوطه و مفاد قرارداد طی چک جداگانه‌ای در وجه پیمانکار  پرداخت ‌می‌گردد.

  تبصره: رقم پرداختی به پیمانکار بابت حق الزحمه حداکثر تا سقف رقم ریالی مندرج در بند ب ماده ۱۱ قرارداد خواهد بود .

   

  ۱۳  روش اصلاح قرارداد:

  ۱-۱۳- کارفرما می‌تواند در صورت ضرورت، نسبت به تغییر میزان کار با اعلام به پیمانکار، حجم قرارداد را  با اخذ مجوز از معاونت توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی منابع، تا ۲۵ درصد کاهش یا افزایش دهد.

  ۲-۱۳- کارفرما می‌تواند در صورت دارابودن مستخدم رسمی، در خدمات موضوع قرارداد، با توافق پیمانکار، اجازه استفاده از این نیروها را با کاهش مبلغ قرارداد (حداقل به میزان حقوق و مزایای افراد مذکور) به پیمانکار اعطا نماید.

  ۳-۱۳- کارفرما می‌تواند در صورت ضرورت، در جهت حسن اجرای این قرارداد و رعایت مقررات عمومی، شرایط اختصاصی را که لازم می‌داند به این قرارداد الحاق نماید.

  ۱۴  تعهدات کارفرما:

  ۱ – ۱۴-         کارفرما یک نفر را به عنوان نماینده تام‌الاختیار خود جهت همکاری و ایجاد هماهنگی‌های لازم، کتباً به پیمانکار معرفی می‌نماید که نظر وی در ارزیابی کمی و کیفی عملکرد پیمانکار مورد قبول کارفرما می‌باشد.

  ۲ – ۱۴-کارفرما متعهد می‌شود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات موضوع قرارداد را در اختیار پیمانکار قراردهد.

  ۳ – ۱۴-کارفرما متعهد است نسبت به واریز مالیات متعلقه به حساب‌های مربوطه در راس موعد مقرر اقدام لازم معمول دارد.

  ۴ – ۱۴-ضمن تاکید بر حق فسخ یک طرفه قرارداد از سوی کارفرما بدینوسیله کارفرما متعهد است برای فسخ قرارداد، حداقل یک ماه قبل از فسخ، موضوع را کتباً به پیمانکار اطلاع دهد.

  ۵ – ۱۴-کارفرما متعهد است هزینه‌های انجام خدمات را طبق قرارداد پس از تایید ناظر قرارداد از محل اعتبارات تخصیص یافته پرداخت نماید.

  ۶ – ۱۴-براساس تبصره ۳ بند ۴ مصوبه ۸۴۵۱۵ هیات محترم وزیران، کارفرما موظف است بررسی‌های لازم را توسط واحدهای ذیربط و سایر عوامل انجام و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، نسبت به استیفای حقوق کارکنان تحت پوشش پیمانکار «براساس بند ۳-۱۵ قرارداد» اقدام و گزارش آن را به وزارت کار و امور اجتماعی منعکس نموده و سپس با رعایت مقررات مربوطه پس از دادن دو اخطار کتبی با فاصله یک ماه نسبت به لغو قرارداد اقدام نماید. بدیهی است پس از لغو قرارداد هرگونه انعقاد قراداد با پیمانکار مزبور ممنوع می‌باشد.

  ۷ – ۱۴-کارفرما مکلف است ضمانت حسن انجام کار و تعهدات و اجرای کلیه تکالیف قانونی و هر نوع پاسخگوئی به مراجع ذیربط را از پیمانکار اخذ نماید.

  ۸ – ۱۴-   کارفرما متعهد می‌گردد کلیه افزایش‌های قانونی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی یا سایر مراجع ذیصلاح در خصوص حقوق و مزایای پرسنلی را از جمله افزایشات قانونی مرتبط با قوانین طرح‌طبقه‌بندی مشاغل وزارت که در طول مدت قرارداد  ابلاغ می‌گردد در مبلغ قرارداد اعمال نماید .

  ۱۵  تعهدات پیمانکار:

  ۱ – ۱۵-    پیمانکار ۱ نفر مهندس تأسیسات ماهر که آشنایی کامل با دستگاه‌های موضوع قرارداد را داشته باشد، به عنوان هماهنگ‌کننده کارگاه و نماینده تام‌الاختیار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی‌های لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به کارفرما معرفی می‌نماید. ضمناً پرداخت حقوق و مزایای این نماینده، بعهده پیمانکار بوده و شرکت می‌بایست در حق‌الزحمه خود محاسبه نماید.

  ۲ – ۱۵-      پیمانکار متعهد می‌گردد نیروی انسانی واجد شرایط، امکانات و تجهیزات را به میزان کافی جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به کار گیرد و خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان‌بندی که به تایید کارفرما می‌رساند، انجام دهد.

  ۳ – ۱۵-    به استناد تبصره ۵ بند ۴ مصوبه ۸۴۵۱۵ هیات محترم وزیران در صورتی که دستگاه اجرائی متوجه تخلف شرکت پیمانکار شود پرداختی به کارکنان را از محل مبلغ قرارداد از طریق مسوول امور مالی حسب مورد انجام خواهد داد و متناسباً از حق‌الزحمه پیمانکار و سپس از  محل سپرده حسن انجام تعهدات کسر خواهد شد.

  ۴ – ۱۵-      پیمانکار متعهد می‌گردد که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان‌بندی که به تایید کارفرما می‌رساند انجام دهد.

  ۵ – ۱۵-      پیمانکار اقرار می‌نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۳۷ نمی‌باشد.

  ۶ – ۱۵-    پیمانکار متعهد می‌گردد مقررات قانون کار و قانون تامین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق کارگران رعایت نماید و هرگونه پاسخگویی به شکایات و اجرای آراء مربوط به هیات‌های حل اختلافات کارگری و سایر تعهدات قانون کار را به عهده بگیرد. ضمناً‌ پرداخت دستمزد و کارمزد، حق‌السعی، خسارات اخراج،‌ سنوات، بیمه، عائله‌مندی، ایاب و ذهاب، بُن کارگری، پاداش و اضافه کار افراد موضوع این بند با پیمانکار قرارداد خواهد بود.

  ۷ – ۱۵-    هرگونه تغییر در وضعیت پیمانکار می‌بایستی ظرف مدت ۵ روز کتباً به کارفرما اعلام گردد. بدیهی است عواقب و مسوولیت‌های ناشی از عدم رعایت این بند بعهده پیمانکار می‌باشد.

  ۸ – ۱۵-      درصورت فسخ، لغو یا اتمام قرارداد، تسویه حساب قانونی کارکنان طبق بند ۶-۱۵ به عهده پیمانکار می‌باشد.

  ۹ – ۱۵-    پیمانکار متعهد می‌گردد لوازم ایمنی مثل گوشی، عینک، کلاه، دستکش و …. را متناسب با کار در اختیار پرسنل خود قراردهد و چنانچه حادثه‌ای برای هر یک از کارکنان به دلیل عدم وجود وسائل ایمنی رخ دهد مسوولیت آن متوجه پیمانکار بوده و کارفرما از هر گونه مسوولیتی مبرا خواهد بود، همچنین پیمانکار موظف است هر شش ماه یک بار یک سری کفش و لباس کارکه به تایید کارفرما می‌رساند در اختیار پرسنل خود قرار دهد(لباس کار زمستانی و تابستانی جداگانه تهیه گردد). ضمنا کلیه هزینه های فوق بر عهده پیمانکار می‌باشد.

  ۱۰ – ۱۵-  کلیه کارکنان بایستی ایرانی و بیشتر از ۱۸ سال و کمتر از ۶۰ سال سن داشته باشند.

  ۱۱ – ۱۵-پیمانکار متعهد می‌شود که برای اجرای این قرارداد افراد فنی و غیرفنی مورد نیاز با مشخصاتی که از طرف کارفرما اعلام خواهدشد(از نظر کمی و کیفی) بکار گیرد.

  ۱۲ – ۱۵-پیمانکار متعهد می‌گردد شناسنامه و مشخصات دستگاه‌ها و تجهیزات و فرم‌های بازدید و تعمیرات لازم که در آن نوع اشکال، دلیل پیدایش، نحوه برطرف شدن آن و هم چنین سرویس منظم و مستمر دستگاه قید شده است تا دو ماه پس از انعقاد قرارداد تهیه نماید.

  ۱۳ – ۱۵-پیمانکار ملزم به ثبت لوازم مصرفی تحویل گرفته شده از کارفرما و ارائه گزارش در خصوص محل و نحوه بکارگیری لوازم اشاره شده به کارفرما می‌باشد.

  ۱۴ – ۱۵-پیمانکار متعهد می‌شود هیچگونه وقفه‌ای در امور نگهداری، راهبری، تعمیرات کلی تأسیسات مکانیکی و برقی موجود در قسمت‌های مختلف واحد در طول شبانه‌روز ایجاد نشود.

  ۱۵ – ۱۵-کارفرما هیچ گونه تعهدی در رابطه با تغذیه(اعم از صبحانه، نهار، شام، قند و چای و…) و صابون، محل استراحت، سرویس ایاب و ذهاب و امور رفاهی پرسنل پیمانکار ندارد.

  ۱۶ – ۱۵-منظور تضمین حسن انجام تعهدات، پیمانکار متعهد است به میزان ۱۰% مبلغ سالیانه کل قرارداد که در آئین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی مقرر گردیده است. ضمانت‌نامه بانکی بسپارد. بدیهی است به استناد تبصره ۳ بند ۴ مصوبه ۸۴۵۱۵ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیات محترم وزیران چنانچه پیمانکار به تعهدات قانونی خود به هر دلیلی عمل نکند و هر یک از مفاد قرارداد را بطور صحیح و کامل اجرا ننماید، تضمین حسن انجام تعهدات به نفع کارفرما ضبط شده و قرارداد فسخ می‌گردد.

  یک فقره ضمانت نامه بانکی جهت تضمین حسن انجام تعهدات به شماره ………………….. مورخ ……………. به عهده بانک …………. شعبه ………… کُد ………….. به مبلغ …………………………………………………………………………ریال تسلیم کارفرما می‌گردد که در صورت رعایت کامل مفاد قرارداد و تسویه حساب کامل با کارکنان تحت پوشش و تایید کارفرما قابل استرداد است.

  ۱۷ – ۱۵-پیمانکار موظف است برای هر یک از کارکنان خود که مورد تایید کتبی کارفرما و ناظر قرارداد می‌باشند حساب الکترونیکی به منظور واریز حقوق و مزایا با تایید کارفرما افتتاح کند. بدیهی است حقوق و مزایای کارکنان پیمانکار از طریق این حساب واریز خواهدگردید.

  ۱۸ – ۱۵-پیمانکار موظف است حداکثر یک هفته پس از انعقاد قرارداد  نسبت به انجام طرح طبقه بندی مشاغل بر اساس عناوین شغلی و پستهای کاری تعیین شده در جدول پیوست( الف) از طریق  یکی از دفاتر مشاور طبقه بندی مشاغل مورد تایید کارفرما اقدام  و در صورتیکه خود طبقه بندی را انجام می دهد پس از اخذ تاییدیه از اداره کار و امور اجتماعی  یک نسخه از آن را به کارفرما ارائه نماید .

  ۱۹ – ۱۵-  پیمانکار موظف است که معیارها و شاخص‌های قانونی و فنی را رعایت و با نظر ناظر به طور روزانه چک لیست‌ها و گزارشات کار مدون روزانه را امضاء نماید.

  ۲۰ – ۱۵-پیمانکار موظف است که براساس ماده ده قانون کار نسبت به انعقاد قرارداد با هر یک از کارکنان خود حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از انعقاد قرارداد اقدام و یک نسخه از آن را به کارفرما ارائه نماید.

   

   

  ۲۱ – ۱۵-  نماینده پیمانکار باید ضمن حضور مستمر در جلسات مورد نظر کارفرما، به موارد تصویب شده در صورتجلسات عمل نماید. 

  ۲۲ – ۱۵-پیمانکار متعهد می‌گردد در لیست ارائه شده به شعبه تأمین اجتماعی بجز کارگران شاغل در واحد، اسم فرد یا افرادی دیگر را اضافه ننماید.

  ۲۳ – ۱۵-پیمانکار نیروهای موضوع قرارداد را به منظور جبران خسارت جانی احتمالی تحت پوشش بیمه مسوولیت مدنی قرارداده و کلیه هزینه‌های مربوط به اخذ بیمه نامه های مذکور بر عهده پیمانکار بوده و می‌بایست در حق‌الزحمه پیشنهادی توسط پیمانکار لحاظ گردد .تاکید می‌نماید کارفرما در خصوص جبران خسارت اشاره شده از قبیل جانی و …. هیچگونه تعهدی ندارد .

  ۲۴ – ۱۵-پیمانکار متعهد می‌گردد برای نیروی انسانی شرکت درموارد ضروری که به سلامت افراد مربوط است کارت سلامت و بهداشت ارائه نماید.

  ۲۵ – ۱۵-  شرکت متعهد می‌گردد آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای لازم را به کارکنان خود بدهد.

  ۲۶ – ۱۵-  پیمانکار متعهد به رعایت نظام‌های جاری دستگاه، حفظ اسرار و نکات ایمنی می‌باشد.

  ۲۷ – ۱۵-کلیه کارگران که دراجرای این قرارداد بکارگرفته می‌شوند، کارگر پیمانکار محسوب می‌شوند و هیچگونه رابطه استخدامی کارگری با کارفرما نداشته و نخواهند داشت.

  ۲۸ – ۱۵-پیمانکار مکلف است در بکارگیری مستخدمین ، داشتن سلامت جسمی و روانـی کامل کارگران را لحاظ نموده و افرادی را به کار گمارد که سوء سابقه نداشته و دارای کارت معافیت دائم و یا کارت پایان خدمت نظام وظیفه باشند .

  ۲۹ – ۱۵-حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادهای فی‌مابین کارفرما و پیمانکار در خصوص حساب مشترک، برای موسسه ایجاد می‌شود جز در موارد احکام قطعی محاکم قضائی که لازم‌الاجراء خواهد بود کلاً یا بعضاً قابل بخشش نبوده و کارفرما مجاز است موارد مورد اشاره را از محل تضمین حسن انجام تعهدات پیمانکار برداشت نماید و پیمانکار متعهد می‌گردد دراین خصوص اعتراضی ننماید.

  ۳۰ – ۱۵- ساعت انجام کار را کارفرما تعیین می‌کند و پیمانکار متعهد است ترتیبی اتخاذ نماید که نیروی انسانی وی در ساعات غیراداری نیز به صورت کشیک جهت انجام برخی از امور واحدها در محل کار حضور داشته باشند.

  ۳۱ – ۱۵-در مبلغ ارزش حجم کار قرارداد ، کلیه هزینه‌ها و سود عادلانه منظور شده است و پیمانکار به هیچ وجه حق درخواست اضافه پرداختی را ندارد.

  ۳۲ – ۱۵-جبران و پرداخت خسارات وارده احتمالی به تأسیسات ساختمان‌های کارفرما و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و کلیه امکاناتی که بطور امانی در اختیار پیمانکار قرار گرفته است  که بر اثر قصور و سهل‌انگاری کارگران پیمانکار صورت می‌پذیرد، بر عهده پیمانکار می‌باشد. میزان و مبلغ خسارت که پرداخت آن جزء تعهدات پیمانکار بوده توسط کارشناسی که کارفرما تعیین می‌نماید، مشخص می‌گردد.

  ۳۳ – ۱۵-مطلع نمودن کارفرما از هر گونه تغییر کارگران و تضمین حسن رفتار و اخلاق ایشان در برابر کارفرما و ارباب رجوعان از تعهدات پیمانکار بوده و در صورتی که یک یا چند نفر از کارگران، مورد قبول کارفرما قرار نگیرند پیمانکار موظف است ظرف مدت چهل و هشت ساعت پس از ابلاغ کتبی کارفرما نسبت به تعویض آنان اقدام و جانشین مناسب را معرفی نماید.

  ۳۴ – ۱۵-حضور و غیاب کارکنان پیمانکار توسط کارفرما صورت می‌گیرد و ماهیانه جهت محاسبه و پرداخت حق‌الزحمه به پیمانکار اعلام می‌گردد و پیمانکار موظف به پرداخت و ضمیمه نمودن گواهی انجام کار به صورت حساب‌های ماهیانه خواهد بود.لازم به ذکر می‌باشد هزینه کارت تایمکس کارکنان به عهده پیمانکار می‌باشد.

  ۳۵ – ۱۵-چنانچه کارفرما بنابه ضرورت مبادرت به جابجائی دفاتر خود از ساختمانی به ساختمان دیگر و یا طبقه‌ای به طبقه دیگر نماید پیمانکار متعهد است بدون هیچگونه شرطی نسبت به اعزام نیرو جهت انجام امور تأسیساتی از قبیل جابجائی خطوط تلفن و یا سایر اقدامات مورد نیاز در محل جدید اقدام و ارائه سرویس نماید .

  ۳۶ – ۱۵-پیمانکار متعهد است نسبت به تعداد کارکنان شاغل، فرد یا افراد مورد تایید کارفرما را به عنوان جایگزین افرادی که در مرخصی استحقاقی یا استعلاجی می‌باشند، تعیین نماید. بدیهی است پرداخت حق‌الزحمه کارکنان جایگزین براساس کارت تایمکس ثبت شده و برابر قانون کار از محل باز خرید مرخصی کارکنان شاغل با ارائه مستندات از حساب مشترک قابل پرداخت است.

  ۳۷ – ۱۵-  پیمانکار متعهد می‌گردد حسب نیاز دستگاه (کارفرما) تا تعیین پیمانکار جدید و تحویل کار حداقل دو ماه برابر مفاد موجود در این قرارداد بعد از اتمام قرارداد با همان قیمت و شرایط موجود به ارائه خدمت ادامه دهد.

  ۳۸ – ۱۵-پیمانکار تایید می‌نماید که هنگام امضای قرارداد از کیفیت و کمیت قرارداد کاملاً آگاه بوده و عذر عدم اطلاع رافع مسوولیت وی نخواهد بود.

   

  ۱۶  نظارت:

  ۱ – ۱۶-    کارفرما می‌بایستی حسب کمیت و کیفیت موضوع قرارداد فرد یا افراد (حقیقی و حقوقی) واجد شرایط را که صلاحیت آنان به تایید بالاترین مقام واحد رسیده است، به عنوان ناظر به پیمانکار معرفی نماید.

  ۲ – ۱۶-      کلیه پرداخت‌ها به پیمانکار با تایید ناظر یا ناظرین صورت می‌گیرد.

  ۳ – ۱۶-      نظارت براجرای تعهدات قانونی پیمانکار و کارکنان تابعه آنها با ناظر است.

  ۴ – ۱۶-      ناظر به کلیه کارکنان و واحدها معرفی می‌شود تا برحسن اجرای قرارداد توسط پیمانکار نظارت نماید.

  ۵ – ۱۶-      ناظر باید مکانیزم اجرایی نظارت را با توجه به شیوه‌های علمی و مدیریتی مبتنی بر نظرسنجی پیش‌بینی و اعمال نماید.

  ۱۷  شرایط عمومی قرارداد:

  ۱ – ۱۷-    کارفرما در قبال مطالبات نیروی انسانی شرکت در زمینه، قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط در برابر وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و سایر مراجع قانونی ذیربط و ذیصلاح مسوولیت ندارد.

  ۲ – ۱۷-    با توجه به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی پرداخت آخرین حق‌الزحمه پیمانکار و استرداد حسن تضمین انجام تعهدات، موکول به ارائه مفاصا حساب بیمه از سوی پیمانکار می‌باشد .

  ۳ – ۱۷-      در صورتی که براساس گزارش کتبی ناظر، پیمانکار در اجرای تعهدات خود از نظر کمی یا کیفی کوتاهی و قصور داشته باشد:

  از محل حق‌الزحمه پیمانکار:

  –           در مرحله اول ۱۰ درصد جریمه کسر می‌شود.

  –           در مرحله دوم ۲۰ درصد جریمه کسر می‌شود.

  –           در مرحله سوم ۳۰ درصد جریمه کسر می‌شود.

  ۴ – ۱۷-در صورت ایراد خسارت و عدم اجرای تعهدات از سوی پیمانکار، کارفرما می‌تواند به میزان درصدی از محل طلب‌ها، ضمانت نامه‌ها و سپرده‌های پیمانکار، اخذ خسارت نماید .

  ۵ – ۱۷-  به استناد بند ۴ مصوبه ۸۴۵۱۵ هیئت محترم وزیران وجوه مربوط به حقوق، مزایا و اضافه کار، حق‌الزحمه، عیدی و پاداش، ذخیره مرخصی، بُن، حق‌السعی، حق مسکن، سنوات و سایر پرداخت‌های قانونی کارکنان از قبیل حق بیمه سهم کارفرما و مالیات حقوق کارکنان (مطابق با لیست تنظیمی پیمانکار که به تایید ناظر قرارداد و کارفرما رسیده باشد) در پایان هرماه، به حساب بانکی که در یکی

  ۶ – ۱۷-از بانک‌ها با امضای مشترک نماینده کارفرما، ‌نماینده امورمالی کارفرما و نماینده پیمانکار طرف قراداد افتتاح می‌گردد، واریز خواهد شد، حساب یاد شده دولتی نیست و پرداخت از حساب مذکور صرفاً برای واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان ذیربط و واریز کسورات قانونی لیست‌های مربوطه (شامل مالیات، حق بیمه سهم کارفرما و غیره) خواهد بود. این حساب پس از لغو یا خاتمه قرارداد و تسویه حساب‌های نهایی با امضای افراد مذکور بسته خواهد شد.

  ۷ – ۱۷-به استناد تبصره ۱ بند ۴ مصوبه ۸۴۵۱۵ هیات محترم وزیران، پیمانکار متعهد به دریافت رسید حق بیمه و مالیات‌های پرداختی و سایر کسورات قانونی مربوط به هر یک از صورت وضعیت‌ها از حساب مشترک مورد اشاره، از واحدهای مربوطه و سازمان تامین اجتماعی و ارائه آن به دستگاه‌های اجرایی (کارفرما) در پایان ماه بعد می‌باشد. بدیهی است پرداخت ماه بعد به پیمانکار منوط به ارائه رسید مذکور می‌باشد.

  ۸ – ۱۷-    پرداخت آخرین حق‌الزحمه به پیمانکار باید به نحوی برنامه‌ریزی گردد که کلیه حقوق قانونی کارگران از قبیل عیدی، سنوات، عائله‌مندی، مرخصی و غیره پرداخت شده و پس از اخذ اقرارنامه از کارگران مبنی بر دریافت کلیه حقوق و مطالبات مرتبط خود، تسویه حساب نهایی انجام گیرد.

  ۹ – ۱۷-کارفرما حق خواهد داشت به تشخیص خود و در مواقع لزوم، دفاتر مالی و سایر اسناد و مدارک پیمانکار را در رابطه با موضوع این قرارداد، از طریق حسابرسان خود بررسی نموده و پیمانکار متعهد است نهایت همکاری را در این مورد با حسابرسان کارفرما مبذول دارد. هدف حسابرسی موضوع این ماده حصول اطمینان کارفرما از حسن اجرای مفاد و شرایط و نرخ‌های قرارداد حاضر بوسیله پیمانکار است.

   

  ۱۸-حل اختلاف :

   در صورت بروز هر گونه ابهام واختلاف در ارتباط با موضوع قرارداد وانجام وظایف محوله به هر نحوی ، چنانچه طرفین نتوانند آنرا از طریق مسالمت آمیز حل وفصل

   نمایند ، دراین صورت موضوع اختلاف به کمیسیون ماده ۹۴ آئین نامه  مالی و معاملاتی  به عنوان حکم مشترک ومرضی الطرفین ارجاع ورأی صادره از

  کمیسیون حل اختلاف که صلحاٌ  صادر می شود قطعی ونسبت به طرفین لازم الاجرا خواهدبود ورأی مذکور از طریق کمیسیون به نشانی طرفین که در این قرارداد درج گردیده است به پیوست نامه اداری ابلاغ خواهد شد

   

  ۱۹-موارد فسخ قرارداد:

  در موارد ذیل کارفرما ضمن فسخ یک طرفه قرارداد و ضبط سپرده پیمانکار بدون هیچگونه تشریفات قانونی در صورت لزوم برای جبران خسارت وارده از طریق مراجع ذیصلاح اقدام کرده و پیمانکار حق هیچ‌گونه اعتراضی را نخواهد داشت:

  ۱- ۱۹ –  در صورتی که پیمانکار به نحوی از انجام وظایف خود برنیاید یا بازدهی کمی یا کیفی موارد مورد توافق در قرارداد به نحوه‌ی مطلوب نباشد دستگاه (کارفرما) با تشخیص کمیسیون ماده ۹۴ آئین‌نامه مالی معاملاتی مجاز است پس از ابلاغ دو اخطار کتبی به فاصله‌ی دو هفته و عدم تغییر رویه نسبت به فسخ قرارداد اقدام و ضمانت‌نامه بانکی پیمانکار را ضبط نماید.

  ۲-۱۹- در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که موضوع قرارداد به صورت غیر متداول واگذار شده و پیمانکار جهت برنده شدن در مناقصه و ادامه قرارداد مسیری غیر از مسیر قانونی و متداول را طی نموده است .

  ۳-۱۹- در صورتی که پیمانکار موضوع قرارداد را به صورت کلی و جزیی به غیر واگذار نماید حتی به صورت وکالت.

  ۴-۱۹- اعتراض گسترده کارکنان تحت پوشش پیمانکار در مورد حقوق قانونی خود و اثبات به حق بودن اعتراض آنان برای کارفرما منجر به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت‌نامه بانکی پیمانکار می‌گردد.

  ۵-۱۹- در صورت اثبات جعلی بودن مدارک ارسال شده جهت شرکت در مناقصه و یا عقد قرارداد توسط پیمانکار، قرارداد به صورت یک طرفه از سوی کارفرما فسخ و ضمانت انجام تعهدات ضبط گردیده که در این صورت پیمانکار مذکور حق شرکت در هیچ یک از قراردادهای کارفرما را نخواهد داشت.

   

  ۲۰ نشانی طرفین جهت انجام مکاتبات:

  ۱-۲۰  نشانی کارفرما:

  نشانی:                                                تلفن:      طراحی نما رومی                  نمابر:

  نشانی پست الکترونیک: 

  ۲  ۲۰  نشانی پیمانکار:

  نشانی:                                           تلفکس: ساخت سینما خانگی        همراه:

  نشانی پست الکترونیک:

  نشانـی‌های فوق به منزله اقامتگاه قانونی طرفین می‌باشد لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسـلات از طریق ‌نشانی‌های فوق‌الذکر
  خواهدبود. درصورت تغییر نشانی، طرفین موظفند ظرف مدت ۴۸ ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند. در غیر این صورت
  کلیه نامه‌ها ابلاغ شده تلقی و عذر عدم اطلاع پذیرفته نمی‌باشد و مسوولیت‌های مالی و قانونی ناشی از عدم اعلام آدرس جدید به کارفرما
  به عهده پیمانکار است.

  ۲۱  امضاء طرفین قرارداد:

  این قرارداد در۷ برگ ، ۲۱ ماده و ۷۷ بند و ۱ تبصره ، در ۴ نسخه جهت: پیمانکار، دستگاه (کارفرما)، وزارت کار و  اموراجتماعی، امور مالی  و سایر موارد مورد نیاز تهیه و تنظیم شده که پس از امضای طرفین قرارداد لازم‌الاجرا خواهد بود .

  ضمناً به استناد بند ۳-۱۳ قرارداد، پیوست «الف» (شرایط اختصاصی) و جداول ضمیمه الحاق قرارداد می‌باشد که جزء لاینفک قرارداد بوده و برای طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد.

  مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر : 

  قیمت نقاشی ساختمان ۱۴۰۱
  ساخت ویلا فلزی

  مراحل ساخت ساختمان ۰ تا ۱۰۰

  مجوز ساخت طبقات

  مشارکت در ساخت شهرک راه اهن

  ضوابط و مقررات شهرداری شیراز

  وال پست یا میلگرد بستر

  آموزش ترکیب رنگ ورد فیمس

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.