قرارداد ناظر سازه

فهرست مطالب

قرارداد ناظر سازه

قرارداد ناظر سازه این قرارداد بین آقای مهندس ….. به آدرس ……. و شماره تلفن: …………طراحی سینما…….. به عنوان ناظر سازه از یکطرف و آقای …………………………….. فرزند ………………….. به کد ملی …………………. تلفن: ۰…………  به آدرس: ……………………………………………………………………………………………… ، به عنوان صاحب کار پلاک ثبتی ……..  به آدرس ………… از طرف دیگر ، تحت شرایط ذیل منعقد می گردد.

ماده ۱- موضوع قرارداد:

ارائه خدمات نظارت غیر مقیم بر عملیات فنی و اجرایی پروژه ساختمانی پلاک ثبتی مندرج در این قرارداد منطبق با قانون

نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه های اجرایی آن و مقررات ملی ساختمان.

ماده ۲- مدت قرارداد:

۲-۱- قرارداد از تاریخ صدور پروانه ساختمانی ساخت آغاز میشود و مدت قرارداد برابر مدت اعتبار پروانۀ ساختمانی میباشد. چنانچه پس از خاتمه مدت مذکور، عملیات اجرایی ساختمان پایان نیافته باشد، تجدید مدت قرارداد از طریق سازمان استان و طبق ضوابط سازمان استان بلامانع است .

تبصره ۱:  صاحبکار از تاریخ صدور برگه تعهد ناظران در سازمان به مدت سه ماه فرصت جهت اخذ پروانه ساختمانی از مرجع

صدور پروانه را داشته و در صورت عدم تهیه پروانه ساختمان این قرارداد منفسخ می گردد.

تبصره ۲: چنانچه عملیات اجرایی ساختمان مذکور قبل از انقضای مدت قرارداد خاتمه یابد و گواهی پایان عملیات ساختمانی

صادر گردد، تعهدات طرفین برای مدت باقیمانده قرارداد، خود به خود، خاتمه یافته تلقی می گردد.

ماده ۳- شرایط و تعهدات:

۳-۱- تعهدات و شرح وظایف مهندس ناظر و کارفرما در قبال مرجع صدور پروانه)شهرداری( و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز که در دفاتر رسمی گواهی امضاء می گردد جزء لاینفک قرارداد می باشد.

۳-۲- چنانچه اتمام عملیات ساختمانی در دوره اعتبار این قرارداد یا متمم های آن واقع شود، ناظر، سازنده و صاحبکار طی

صورتجلسه ای که در آن وضعیت کار خاتمه یافته ذکر میشود، مراتب کار را صورتجلسه مینمایند و ناظر نسخهای از آن را

همراه با گواهی پایان عملیات ساختمانی تسلیم مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان مینماید.

۳-۳- درصورت فسخ یا تعلیق یا خاتمه قرارداد در خلال اجرای عملیات ساختمانی، صاحبکار و سازنده و ناظر، وضعیت کار

اجرا شده تا آن مرحله را صورتجلسه مینمایند. در صورت عدم همکاری هریک از سه شخص ناظر یا صاحبکار یا سازنده ، هریک از آنها میتوانند وضعیت کار انجام شده تا آن مرحله را به اتفاق نمایندۀ سازمان استان یا یکنفر کارشناس ماده ۲۲ یا

کارشناس رسمی دادگستری صورتجلسه نمایند.

۳-۴- چنانچه ناظر برای انجام پاره ای از کنترلها یا طرحهای اصلاحی و تکمیلی نیاز به استفاده از خدمات مشاوره ای یا نظارتی مهندسان رشته های دیگر داشته باشد، موضوع را کتباً به صاحبکار اعلام و در آن میزان خدمات مورد نیاز و حدود حق الزحمه متعلقه را ذکر مینماید. خدمات مورد نیاز به هزینه صاحبکار انجام میشود. هزینه کل این خدمات نباید از ۱% هزینه پروژه تجاوز نماید مگر آنکه به ترتیبی در مورد آن توافق شود یا توسط سازمان استان لزوم انجام آن تأیید شود.

۳-۵- ناظر هیچگونه تعهدی در قبال اشخاص ثالث خارج از این قرارداد ندارد و اشخاصی که طرف این قرارداد نیستند،

نمیتوانند به موجب این قرارداد، ادعایی نسبت به طرفین قرارداد حاضر داشته باشند.

۳-۶- چنانچه صاحبکار به تذکرات ناظر توجه ننماید و یا آزمایشات لازم و یا تعهدات قراردادی خود را به درستی انجام ندهد یا تخلفی از قانون نماید، ناظر مکلف است ضمن گزارش مراتب به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان البرز درخواست جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی را نماید. همچنین این حق را دارد که گواهی اتمام عملیات ساختمانی را صادر ننماید و مالک هم با امضاء این قرارداد ، هرگونه ادعائی را در این خصوص از خود سلب و ساقط مینماید.

۳-۷- کلیه اوراق با پست سفارشی به آدرسهای اعلامی طرفین در این قرارداد ارسال و رسید پستی به منزلۀ ابلاغ خواهد بود.

۳-۸- اتخاذ ترتیبی که در تمام مدت اجرای عملیات ساختمانی، اسناد پروژه از جمله نقشه های اجرایی مصوب، تصویر پروانه

ساختمانی، گزارشهای ناظر و گزارش آزمایشهای ژئوتکنیک، جوش و بتن در زونکن کارگاهی نگهداری شود.

۳-۹- مشخص نمودن موقعیت شبکه و خطوط تأسیسات عبوری از زیرزمین یا مجاور ملک با استعلام از دستگاههای مسئول و اعلام به ناظر و سازنده و شروع عملیات ساختمانی توسط سازنده ساختمان با اطلاع و هماهنگی سازمانهای مربوط.

تبصره ۳: صاحب کار و مالک موظف است هرگونه عملیات ساختمانی شامل تخریب ، خاکبرداری ، و بتن ریزی را دو روز کاری قبل، از طریق ارسال پیامک به شماره ……………….. ، به اطلاع ناظر سازه برساند و روند ساخت با مجوز ناظر سازه میسر می باشد؛ در غیر اینصورت هرگونه اعمال نظر ناظر سازه و درخواست بازبینی و اصلاح ، می بایست توسط صاحب کار و مالک انجام گردد.

تبصره ۴: کلیه آزمایشات ساختمانی و نیز آزمایش بتن می بایست با هماهنگی و نظارت ناظر سازه انجام گردد و انجام این آزمایشات بدون تایید صحت آن ها توسط ناظر سازه فاقد اعتبار می باشد و با درخواست ناظر سازه می بایست تکرار و صحت سنجی گردند.

تبصره ۵: صاحب کار و مالک موظف به واگذاری کلیه عملیات اجرای ساختمان شامل تخریب و خاکبرداری و آرماتوربندی و بتن ریزی و سفت کاری و نازک کاری و سایر عملیات به شخص ذیصلاح و با هماهنگی و تایید ناظر سازه می باشد. همچنین مالک و صاحب کار ملزم به رعایت کلیه آیین نامه های مقررات ملی ساختمان و دستور العمل گودبرداری وزارت راه و شهر سازی میباشد و در صورت عدم رعایت هر یک از مفاد آن ها ناظر سازه میتواند از ادامه کار تا زمان اجرای آیین نامه ، جلوگیری به عمل آورد و در غیر این صورت ناظر سازه هیچ گونه مسئولیتی در قبال حوادث مالی و جانی نخواهد داشت.

تبصره ۶: ناظر سازه یک نسخه از مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان را به صاحب کار و مالک تحویل و آموزش کامل داد و صاحب کار و مالک موظف به اجرای تمام مفاد و مواد این آیین نامه به صورت کامل و دقیق و رعایت کلیه اصول ایمنی در محوطه ساخت و نیز کلیه افراد شاغل در پروژه به عهده مالک و صاحب کار می باشد و در صورت بروز هرگونه حادثه ناشی از عدم رعایت آن ، صاحب کار و مالک ملزم به پاسخگویی در مراجع حقوقی و کیفری و جبران کلیه خسارت جانی و مالی وارده به ساختمان و اشخاص ثالث می باشد و ناظر سازه هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده ۴- خاتمه قرارداد:

۴-۱- در صورت انقضای مدت قرارداد و یا صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی قبل از انقضای مدت های مذکور، قرارداد خاتمه یافته تلقی میگردد.

۴-۲- ناظر هیچگونه مسئولیتی در قبال حوادثی که در دورۀ تعلیق یا توقف کار و یا بعد از فسخ یا خاتمه قرارداد ویا عدم توجه مالک به تذکرات ناظر درحین عملیات، درکارگاه اتفاق میافتد و منجر به هرگونه خسارت به اشخاص یا کارگاه میشود را ندارد.

ماده ۵- اسناد قرارداد:

اسناد پیوست قرارداد که جزء لاینفک آن نیز محسوب میشوند عبارتند از:

الف:  پروانه ساختمان

ب:  نقشه های مصوب ساختمان

ج:  دفترچه اطلاعات ساختمان

د: کلیه اسناد دیگری که در ارتباط با این قرارداد و در اجرای مفاد آن تنظیم شود از قبیل احراز سمت و سایر.  

این قرارداد در سه صفحه و ۵ ماده و ۶ تبصره ، تنظیم و به تایید طرفین رسید.

 

        نام ، مهر و امضاء ناظر                                                                   نام ، امضاء و اثر انگشت صاحب کار

 

 

پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

نقاشی ساختمان در گلسار

رنگ و نقاشی ساختمان

هزینه رنگ و نقاشی ساختمان

رنگ آمیزی و نقاشی ساختمان

رنگ نقاشی ساختمان

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهواتس آپتماس