قرارداد مشاوره سرمایه گذاری

فرم اداری

فرم اداری


قرارداد مشاوره سرمایه گذاری

بند اول- طرفین قرارداد :

·        آقای …………………….. به نشانی …………طراحی مهدکودک………………………………. وتلفن ………………..

به عنوان مشاور سرمایه گذاری.

·        آقای …………………….. به نشانی ……………………………………………. وتلفن ………………..

به عنوان سرمایه گذار.

بند دوم- موضوع قرارداد :

·        انجام مشاوره سرمایه گذاری.

·        معرفی پروژه های ساختمانی مناسب سرمایه گذاری.

·        امکان سنجی هر گونه طراحی معمولی که موکل علاقمند به سرمایه گذاری در آن خصوص باشد.

·        بررسی اداری پروژه های مورد نظر.

·        استفاده از کارشناسان خبره.

تبصره : انجام خدمات زیر نیاز به عقد قرارداد جدید دارد که در صورت توافق طرفین ادامه همکاری امکان پذیر است :

الف- اخذ مجوزهای قانونی نقل و انتقال سرمایه.

ب- اخذ مجوزهای مرتبط با ابزارهای مالی جهت سرمایه گذاری.

ج- اخذ ضمانت های مکفی در خصوص سرمایه گذاری ( بیمه- بانک گارانتی و… )

د- اخذ مجوزهای قانونی جهت پروژه های بزرگ ساختمانی.

س- انجام کلیه خدمات مهندسی مرتبط با پروژه اعم از طراحی و ساخت.

بند سوم- مبلغ قرارداد

برابراست با…..%( …. در صد )از سرمایه( …………………………. تومان )معادل…………….. تومان

که طی اقساط زیر از طرف موکل به مشاور پرداخت میگردد :

قسط اول- ۱۰% از مبلغ قرارداد برابر………………………… تومان هنگام عقد قرارداد.

قسط دوم- ۷۰% از مبلغ قرارداد برابر …………طراحی رستوران…………. تومان هنگام تنظیم مبایعه نامه.

قسط سوم- ۲۰% اازمبلغ قرارداد برابر ……………………….. تومان هنگام انتقال قطعی ملک موردنظر.

تبصره۱ : در صورت انصراف موکل از ادامه قرارداد ( در هر مرحله ای که باشد) کلیه پرداختهای قبلی به نفع مشاور ضبط میگردد.

تبصره۲ : سرمایه گذار با امضای این قرارداد اقرار به سلامت و قانونی بودن سرمایه خود مینماید و مسئولیت عملکرد خود را  از این جهت به عهده میگیرد.

بند چهارم- مدت قرارداد :

مدت انجام قرارداد برابراست با ……… ماه معادل …………………. روز از تاریخ عقد قرارداد وپرداخت

قسط اول به مشاور.

تبصره : در صورت وجود عوامل فورس ماژور مانند سیل و زلزله و… مدت این تاخیر به مدت قراراداد اضافه میشود.

(( این قرارداد در دو نسخه تنظیم و مفاد چاپی و نوشتاری آن مورد قبول طرفین قرار گرفته است. ))

مشاور…………….طراحی مدرسه……………… تاریخ …………………… امضاء

سرمایه گذار………………………… تاریخ ………………….. امضاء

نقاشی ساختمان - بازسازی ساختمان

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

سلام، با انگشتانم میلیون‌ها کیلومتر اسکرول کردم تا به هدفم نزدیک بشم و این داستان ادامه داره... یک معمار

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

واتس آپتماس با ما