خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_usermeta' doesn't exist]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wp_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID IN (1)

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

فرم اداری

فرم اداری


قرارداد مشاوره سرمایه گذاری

به گزارش طراحی ویلا : بند اول- طرفین قرارداد :

·        آقای …………………….. به نشانی …………طراحی مهدکودک………………………………. وتلفن ………………..

به عنوان مشاور سرمایه گذاری.

·        آقای …………………….. به نشانی ……………………………………………. وتلفن ………………..

به عنوان سرمایه گذار.

بند دوم- موضوع قرارداد :

·        انجام مشاوره سرمایه گذاری.

·        معرفی پروژه های ساختمانی مناسب سرمایه گذاری.

·        امکان سنجی هر گونه طراحی معمولی که موکل علاقمند به سرمایه گذاری در آن خصوص باشد.

·        بررسی اداری پروژه های مورد نظر.

·        استفاده از کارشناسان خبره.

تبصره : انجام خدمات زیر نیاز به عقد قرارداد جدید دارد که در صورت توافق طرفین ادامه همکاری امکان پذیر است :

الف- اخذ مجوزهای قانونی نقل و انتقال سرمایه.

ب- اخذ مجوزهای مرتبط با ابزارهای مالی جهت سرمایه گذاری.

ج- اخذ ضمانت های مکفی در خصوص سرمایه گذاری ( بیمه- بانک گارانتی و… )

د- اخذ مجوزهای قانونی جهت پروژه های بزرگ ساختمانی.

س- انجام کلیه خدمات مهندسی مرتبط با پروژه اعم از طراحی و ساخت.

بند سوم- مبلغ قرارداد

برابراست با…..%( …. در صد )از سرمایه( …………………………. تومان )معادل…………….. تومان

که طی اقساط زیر از طرف موکل به مشاور پرداخت میگردد :

قسط اول- 10% از مبلغ قرارداد برابر………………………… تومان هنگام عقد قرارداد.

قسط دوم- 70% از مبلغ قرارداد برابر …………طراحی رستوران…………. تومان هنگام تنظیم مبایعه نامه.

قسط سوم- 20% اازمبلغ قرارداد برابر ……………………….. تومان هنگام انتقال قطعی ملک موردنظر.

تبصره1 : در صورت انصراف موکل از ادامه قرارداد ( در هر مرحله ای که باشد) کلیه پرداختهای قبلی به نفع مشاور ضبط میگردد.

تبصره2 : سرمایه گذار با امضای این قرارداد اقرار به سلامت و قانونی بودن سرمایه خود مینماید و مسئولیت عملکرد خود را  از این جهت به عهده میگیرد.

بند چهارم- مدت قرارداد :

مدت انجام قرارداد برابراست با ……… ماه معادل …………………. روز از تاریخ عقد قرارداد وپرداخت

قسط اول به مشاور.

تبصره : در صورت وجود عوامل فورس ماژور مانند سیل و زلزله و… مدت این تاخیر به مدت قراراداد اضافه میشود.

(( این قرارداد در دو نسخه تنظیم و مفاد چاپی و نوشتاری آن مورد قبول طرفین قرار گرفته است. ))

مشاور…………….طراحی مدرسه……………… تاریخ …………………… امضاء

سرمایه گذار………………………… تاریخ ………………….. امضاء

مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

کانسپت طراحی ویلا

پتینه گل و مرغ

طراحی ویلا 500 متری

هزینه ساخت ویلا در چمستان

اجرای اجر نما نسوز

استاندارد های طراحی کافی شاپ

 

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_terms' doesn't exist]
SELECT DISTINCT t.term_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (14666) ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_terms' doesn't exist]
SELECT DISTINCT t.term_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (14666) ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.term_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND t.slug IN ('fix-query-by-tags') LIMIT 1

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!