×

قرارداد مساقات

 • کد نوشته: 14765
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای قرارداد مساقات بسته هستند
 • قرارداد مساقات به گزارش ساخت ویلا ارزان : طرف اول قرارداد(مالک): خانم/آقای………………………………… فرزند آقای……………………چک لیست پایان کار ساختمان…………………. دارای شناسنامه شماره…………………………… صادره از………………………………متولد……………………………..ساکن:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. طرف دوم قرارداد (عامل) : خانم/آقای………………………………… فرزند آقای………………………………………. دارای شناسنامه شماره…………………………… صادره از………………………………متولد……………………………..ساکن:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. مورد مساقات: درختان میوه مثمره ثابته در شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت…………….متر مربع دارای پلاک……………. فرعی از……………. اصلی […]

  قرارداد مساقات

  قرارداد مساقات

  به گزارش ساخت ویلا ارزان : طرف اول قرارداد(مالک): خانم/آقای………………………………… فرزند آقای………………………………………. دارای شناسنامه شماره…………………………… صادره از………………………………متولد……………………………..ساکن:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  طرف دوم قرارداد (عامل) : خانم/آقای………………………………… فرزند آقای………………………………………. دارای شناسنامه شماره…………………………… صادره از………………………………متولد……………………………..ساکن:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  مورد مساقات:

  درختان میوه مثمره ثابته در شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت…………….متر مربع دارای پلاک……………. فرعی از……………. اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک……………. فرعی از اصلی مرقوم واقع در……………. بخش……………. ثبتی……………. محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره………. مورخ __/__/__۱۳ صفحه…………. جلد…… به شماره چاپی……………. صادره بنام و ملکی مالک که تمامی درختان مثمره ثابته مزبور پابرجا و آماده محصول و از انواع سیب، گلابی، آلبالو و گیلاس می باشد که عامل مورد مساقات را رویت و یا وقوف کامل از وجود انواع درختان میوه آن، کم و کیف، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد مساقات نمود و بر حسب اقرار مورد مساقات برای انجام مساقات قابل است.

  مدت قرارداد:……………. سال کامل شمسی از تاریخ……………. می باشد.

  قدرالسهم از مساقات: حصه مالک از ثمره در مورد مساقات نصف و نصف دیگر حصه عامل خواهد بود.

  شروط:

  • حفظ و نگهداری درختان و آبیاری آن از چاه موجود در زمین مزبور و سم پاشی و کوددهی و بی زدن پای درختان و نهرکنی و برداشت ثمره بعهده عامل است که باید به موقع آنرا انجام دهد.
  • هزینه های ناشی از تعمیر موتور پمپ موجود برای آبیاری از چاه آب حفر شده در زمین مرقوم و هم چنین تعمیرات مربوط به استخر خزانه آب و تعمیرات مربوط به مخزن هوایی آب موجود با مالک است.
  • عامل متعهد است علاوه بر تسلیم به موقع حصه مالک در هر برداشت ثمره به نسبت هر هکتار……………. ثمره سالیانه را به مالک تحویل و تسلیم نماید.
  • عامل مکلف و متعهد است پس از برداشت هر محصول حصه مذکوره مالک به اضافه حصه مندرج در شرط سوم را حداکثر ظرف مدت پنج روز در محل اقامت مزبور مالک تحویل و تسلیم نماید.
  • هزینه های حکم تا محل اقامت مالک در خصوص تحویل حصه های مذکور مالک نیز با عامل می باشد.
  • چنانچه بنابر هر دلیل عامل در اثناء یا در ابتدای مساقات عمل مساقات را ترک کند و یا آنکه مالک در تادیه هزینه ها مندرج در شرط دوم کوتاهی و امتناع ورزد عقد این مساقات قابل فسخ خواهد بود.
  • در صورتی که در اثناء مساقات و قبل از ظهور ثمره این مساقات فسخ گردد مالک حق دارد عمل را به کسی دیگر محول نماید که بجای عامل آنرا بجا آورد و هزینه های مربوط را مالک از عامل دریافت خواهد نمود و عامل مستحق المثل خواهد بود.
  • هر گاه بنا به عدم مواظبت بطور متعارف از سوی عامل در مساقات ثمره کم شود یا ضرر دیگر متوجه مالک گردد عامل ضامن تسلیم تفاوت خواهد بود.
  • هر آینه بنا به جهات مختلفه مساقات بعد از ظهور ثمره فسخ شود بر طبق ماده ۵۳۹ قانون مدنی با توجه به ماده ۵۴۵ همان قانون به این عبارت:«ماده ۵۳۹ قانون مدنی»: هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک باخذ اجرت المثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاک خود که بصحه مقرر طرف دیگر تعلق می گیرد مستحق خواهد بود.

  «ماده ۵۴۵ قانون مدنی» مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمی تواند بدون اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شریک نماید. که برای طرفین مشخص است عمل خواهد شد.

  • عامل حق دارد از محل حصه خود برای مساقات حداکثر با یک نفر شریک شود بدون آنکه شریک حق تصرف یا قبض مورد مساقات را داشته باشد و به عبارت دیگر عامل حق انتقال مساقات یا تسلیم زمین و درختان مورد مساقات را به هیچ صورت ولو بصور: مشارکت، نمایندگی، صلح حقوق و وکالت و غیره ندارد.
  • در پایان مدت یا لدی الفسخ عامل متعهد و ملتزم به تحویل مورد مساقات و بالتبع آن زمین مربوطه به مالک می باشد در صورت بروز اختلاف فی مابین، طرفین حق دارند مورد اختلاف را بداوری خانم/آقای……………. فرزند آقای……………. ساکن:……………………………………………….. ارجاع نمایند و رای داور مذکور در مورد اختلاف ارجاعی و میزان آن قاطع و غیر قابل اعتراض است و برای طرفین لازم الاجرا می باشد و کسی که رای نفع او صادر گردیده حق رجوع به مراجع صالح قضایی را دارد.

  سایر شروط:

  (در این قسمت اگر شروط دیگر باشید، تنظیم گردد.)

  این سند در ۲ نسخه که هر ۲ نسخه در حکم واحد است تنظیم و مبادله گردید.

  محل امضای طرف اول قرارداد(مالک) محل امضای طرف دوم قرارداد(عامل)

  پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

  نقاشی ساختمان هرمزگان

  سایت پلان شهرک ویلایی

  قوانین ساخت شهرک ویلایی

  اساسنامه شهرک ویلایی pdf

  پروپوزال شهرک ویلایی

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.