×

قرارداد عملیات ساختمانی به همراه نمونه

 • کد نوشته: 14879
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای قرارداد عملیات ساختمانی به همراه نمونه بسته هستند
 • قرارداد عملیات ساختمانی به تاریخ           ساختمان مدرن          در شهر                       بین                                که در این پیمان کارفرما نامیده می شود به نمایندگی                                         از یک طرف ، و                                   به نشانی                                                                                                     که از این به بعد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر ، پیمان زیر منعقد می گردد . ماده یک – موضوع پیمان موضوع پیمان عبارتست از […]

  قرارداد عملیات ساختمانی به همراه نمونه

  قرارداد عملیات ساختمانی

  به تاریخ           ساختمان مدرن          در شهر                       بین                                که در این پیمان کارفرما نامیده می شود به نمایندگی                                         از یک طرف ، و                                   به نشانی                                                                                                     که از این به بعد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر ، پیمان زیر منعقد می گردد .

  ماده یک – موضوع پیمان

  موضوع پیمان عبارتست از : اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی ( ابنیه ، تاسیسات برقی ، تاسیسات مکانیکی ) ، محوطه سازی ، حصارکشی ، راه اندازی و تحویل                   به جز کارهای مندرج در پیوست شماره یک ، واقع در                            بر اساس مدارک ، مشخصات فنی و نقشه های منضم به این پیمان که کلا به رویت ، مهر و امضای پیمانکار رسیده است و جزء لاینفک آن تلقی می شود و پیمانکار با اطلاع از کمیت و کیفیت آنها ، مبادرت به قبول و تعهد نموده است .

  ماده دو- اسناد و مدارک پیمان

  این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است :

  الف – پیمان حاضر

  ب- نقشه های کلی ، تفصیلی و اجرایی شامل :

  ۱- نقشه های پلان موقعیت و طرح استقرار در                          برگ .

  ۲- نقشه های معماری در                                                    برگ.

  ۳- نقشه های جزییات اجرایی در                                            برگ .

  ۴- نقشه های سازه در                                                         برگ .

  ۵- نقشه های تاسیسات مکانیکی در                                        برگ .

  ۶- نقشه های تاسیسات برقی در                                            برگ .

  ۷- نقشه های محوطه سازی ، حصارکشی و … در               برگ .

  ج- مشخصات فنی عمومی منتشره از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ( که ضمیمه پیمان تلقی می شود .)

  د- شرایط عمومی پیمان منتشر شده از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ( که ضمیمه پیمان تلقی می شود . )

  ه- دستور کارها ، صورت مجلس ها ، موافقت نامه ها و هر نوع سند دیگری که مورد کارها و قیمتهای جدید یا امور دیگر ، در مدت پیمان تنظیم گردد و به امضای طرفین برسد .

  و- فهرست بهای واحد پایه کارهای ساختمانی ( رسته ساختمانی ) ، منضم به پیمان سال ( که ضمیمه پیمان تلقی می شود. )

  تبصره – هرگاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارک بالا تناقضی وجود داشت ، اولویت مدارک بر بکدیگر ، طبق ترتیب ردیفهای بالا است . در مواردیکه تناقض مربوط به قیمت کارهایی باشد که بر اساس فهرست بهای منضم به پیمان انجام می شوند ، فهرست بها در اولویت اول قرار دارد .

  ماده سه – مبلغ و ضریب پیمان

  الف –مبلغ پیمان برابر                   (              ) ریال است که بر اساس قیمت پیشنهادی پیمانکار ، با توجه به شرایط این پیمان محاسبه شده است . این مبلغ تابع تغییر مقادیر کارها و کارهای جدید مندرج در ماده ۱۲           می باشد .

  ب- ضریب پیمان                 (                  ) است که در ارتباط با ماده ۱۲ از آن استفاده می شود .

  ماده چهار – مدت پیمان

  مدت پیمان برابر با                 (                  ) ماه شمسی از تاریخ اولیه صورتمجلس تحویل کارگاه – که طبق ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان تنظیم می شود – خواهد بود .

  پیمانکار متعهد است در مدت پیمان با توجه به مواد ۳۰ و ۳۹ شرایط عمومی پیمان ، مراحل طراحی ویلا پس از آنکه عملیات موضوع پیمان را تکمیل و آماده بهره برداری نمود از کارفرما تقاضای تحویل موقت کند .

  ماده پنج – دوره تضمین

  حسن انجام کلیه عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت برای مدت دوازده ( ۱۲ ) ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین می گردد . اگر در دوره تضمین معایب و نقایصی در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات به شرح مذکور در مدارک پیمان باشد ، شرایط مندرج در ماده ۴۲ شرایط عمومی پیمان حاکم خواهد بود .

  ماده شش – نظارت

  نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است ، به عهده کارفرما و یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما ، خواهد بود . پیمانکار موظف است کارها را طبق پیمان ، اصول فنی و دستورات کار فرما ، یا نماینده او و یا دستگاه نظارت ، طبق مشخصات ، اسناد و مدارک پیوست این پیمان ، اجرا نماید .

  ماده هفت – تعدیل آحادبها

  به قیمتهای این پیمان هیچگونه تعدیل آحاد بها و مابه التفاوت بجز آنچه که در یوست شماره ۵ پیش بینی شده ، تعلق نمی گیرد .

  ماده هشت – نیروی انسانی ، مصالح و تدارکات

  تامین نیروی انسانی ، تهیه و تدارک کلیه مصالح ، ابزار کار ، ماشین آلات و به طور کلی تمام لوازم ضروری برای اجرای عملیات موضوع پیمان و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مربوط ، به عهده پیمانکار است . پیمانکار متعهد است مصالح را از منابعی تهیه کند که از حیث مرغوبیت طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد و مدارک این پیمان باشد و مورد تایید کارفرما و یا دستگاه نظارت قرار گیرد .

  کارفرما در صورت درخواست پیمانکار ، حواله های لازم را در مورد مصالح و تدارکات مورد نیاز موضوع پیمان صادر خواهد نمود ولی هیچگونه تکلیف و تعهدی را در قبال وصول و یا عدم وصول آن ندارد .

  تبصره – تامین آب و برق موقت و هزینه مصرف آن ، به عهده پیمانکار است .

  ماده نه – پیش پرداخت

  کارفرما موافقت دارد که بنا به تقاضای پیمانکار ، پیش پرداخت این پیمان را بر اساس مفاد آخرین دستورالعمل ابلاغی در مورد طرحهای عمرانی ، پرداخت نماید .

  ماده ده – تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار

  هنگام امضای پیمان ، پیمانکار برای تضمین انجام تعهدات خود باید به میزان ۵ ( پنج ) درصد مبلغ اولیه پیمان ، ضمانتنامه مورد قبول کارفرما – طبق نمونه مورد عمل در طرحهای عمرانی – را ارایه نماید ، ضمانتنامه یاد شده پس از خاتمه کار و تحویل موقت موضوع پیمان طبق ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان ، به پیمانکار  مسترد خواهد شد .

  چنانچه تا ۳۰ روز پس از ارایه ضمانتنامه انجام تعهدات از طرف پیمانکار منتخب ، کارفرما پیمان را برای اجرای کار ابلاغ ننماید پیمانکار می تواند استرداد ضمانت نامه انجام تعهدات خود را درخواست نموده و کارفرما باید بلافاصله نسبت به آزاد نمودن ضمانتنامه اقدام کند . در این صورت انعقاد پیمان منتفی است .

  ماده یازده – نرخ پیمان ، نحوه اندازه گیری ، پرداختهای موقت و قطعی ، کسور قانونی و جبران خسارت در دیر کرد پرداختها 

  الف – نرخ پیمان : نرخ این پیمان بر حسب واحد کارهای مستقل به شرح جدول ذیل می باشد .

  هزینه کل هزینه واحد مقدار کار واحد کار زیر پروژه ردیف
  متر مربع ساختمان شماره ۱ ۱
  متر مربع ساختمان شماره۲ ۲
  متر مربع ساختمان شماره ۳ ۳
  مترطول دیوارکشی نوع ۱ ۴
  مترطول دیاور کشی نوع ۲ ۵
  متر مربع محوطه سازی ۶
  متر طول حصارکشی ۷
  ۸
  جمع کل(مبلغ اولیه پیمان)

  این مبالغ شامل کلیه کارهای اجرایی ، طبق نقشه و مشخصات است .

  در صورتیکه اجرای هر یک از اقلام کار در موضوع پیمان به عهده پیمانکار نباشد ، عناوین آنها در پیوست شماره یک پیمان مندرج است .

  ب- نحوه اندازه گیری سطح زیر بنای ساختمانها :

  ب- ۱- سطوح زیر بنای هر ساختمان بر اساس تصویر افقی سقف ها ( پشت تا پشت ) نمای کلاسیک رومی اندازه گیری می شود ، بازشوها ( به استثنای بازشوها تا ۲ متر مربع ) جز زیر بنا بحساب نیامده ولی پیش آمدگی سقف ها جزو زیر بنا محسوب می شود .

  ب- ۲- هزینه تمام عناصر دیوارهای محوطه و حصارها با هر ارتفاع بصورت متر طول اندازه گیری می شود .

  ب- ۳- سطوح محوطه بصورت سطح واقعی آن اندازه گیری و بصورت متر مربع محاسبه می شود .

  ج – پرداختهای موقت : پرداختهای موقت ، بر اساس درصدی از مبلغ هر یک از پروژه ها به شرح جدول فوق و منحصرا در چهارچوب و ترتیبی که در پیوست شماره دو تفکیک گردیده ، انجام خواهد شد .

  بهای مصالح پایکار ، بر اساس فهرست مصالح پایکار منضم به پیمان ، با اعمال شاخص های بکار رفته در برآورد طبق دستورالعمل مربوط و ضرایب بالاسری و منطقه ای مندرج در فهرست بها و ضریب پیشنهادی پیمانکار مندرج در پیمان منظور می شود .

  د- پرداخت قطعی : مبلغ پرداخت قطعی به پیمانکار ، از حاصلضرب ارقام اندازه گیری شده طبق بند « ب » و نرخ پیمان ( موضوع بند الف ) ، بعلاوه موارد احتمالی مندرج در ماده ۱۲ بدست می آید .

  تبصره – در صورتی که در سطوح نقشه های منضم به پیمان تغییری داده نشود مقادیر مندرج در جدول بند « الف » ملاک عمل پرداخت قطعی خواهد بود .

  ه- کسور قانونی : کسور قانونی به عهده پیمانکار است که توسط کارفرما از هر پرداخت کسر و به حساب مراجع ذیربط واریز می شود . در مورد حق بیمه تامین اجتماعی ، بر طبق ضوابط مورد عمل در طرحهای عمرانی ( که بر اساس قیمت پایه واگذار می شوند ) عمل خواهد شد .

  و- جبران خسارت دیر کرد در پرداختها : هرگاه کارفرما در پرداخت پیش پرداختها و یا پرداختهای موقت تاخیر نماید ، به منظور جبران خسارت ناشی از تاخیر در تادیه اصل بدهی ، کارفرما معادل ۱۴ ( چهارده ) درصد ( سالانه ) در مبلغی که پرداخت آن به تاخیر افتاده ، متناسب با مدت تاخیر ، به پیمانکا ر پرداخت می نماید . مدت تاخیر در  هر پرداخت ، از تاریخ آخرین مهلت مندرج در ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان تا تاریخ صدور چک مربوط خواهد بود.

  چنانچه مجموع مطالبات پیمانکار که به تاخیر افتاده از ۲۰ ( بیست ) درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز نماید و کارفرما ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ رسیدن این مطالبات نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید با تقاضای پیمانکار ، کارفرما طبق ماده ۴۸ یه پیمان خاتمه می دهد ، حداکثر سود پرداختی به پیمانکار ۲ ( دو ) درصد مبلغ اولیه پیمان است و مازاد بر آن قابل پرداخت نیست در این حالت پیمانکار می تواند درخواست خاتمه پیمان را اعلام و کارفرما به پیمان خاتمه دهد .

  ماده دوازده – تغییرات

  در صورتی که بعد از انعقاد پیمان و در حین اجرای کار ، تغییراتی در مشخصات فنی ( از جمله تغییر نوع مصالح ) و یا نقشه های اجرایی از طرف کارفرما به پیمانکار ابلاغ گردد و این نغییرات ، نوع مصالح و یا حجم عملیات کار را نسبت به نقشه های اولیه تغییر دهد ، پیمانکار مکلف به انجام کار با نرخهای پیمان بدین شرح خواهد بود .

  در صورتی که تغییری در متراژ کارهای مندرج در بند « الف » ماده ۱۱ ایجاد شود ، بهای این تغییرات بر مبنای نرخ تعیین شده محاسبه می شود .

  چنانچه با اعمال شاخص های بکار رفته در برآورد طبق دستورالعمل مربوط و اعمال ضرایب بالاسری و منطقه ای مندرج در فهرست بها و ضریب پیشنهادی پیمانکار به حساب پیمانکار منظور می شود .

  قیمت کارهای جدید ابلاغی که بهای واحد آنها در فهرست بهای پیوست موجود نیست با استفاده از نرخ واقعی زمان و محل اجراء و صرفا با اعمال ضریب بالاسری مندرج در فهرست بها تعیین می شود . سقف مبلغ این کارها حداکثر ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان است . مبلغ مربوط به افزایش و کاهش در اثر تغییرات تابع ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان می باشد .

  ماده سیزده – فسخ و یا خاتمه پیمان

  در صورتیکه پیمان مشمول ماده ۴۶ و یا ۴۸ شرایط عمومی پیمان گردد و کار به صورت نیمه کاره تحویل گرفته شود ، صورت وضعیت قطعی کار بر اساس کارهای انجام شده ، درصدهای موقت و بهای مصالح پای کار موضوع بند « ج » ماده ۱۱ محاسبه و قطعی می گردد .

  ماده چهارده – تجهیزو برچیدن کارگاه

  هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه کلا به عهده پیمانکار است . پیمانکار باید کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحول موقت ، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد .

  در پایان کار ، پیمانکار باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب ، اقدام نماید . مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به پیمانکار است .

  ماده پانزده – سایر شرایط

  در خصوص مواردی که در این پیمان نیامده است ، مفاد مندرج در مدارک منضم به این پیمان و بخشنامه های ابلاغی مربوط از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ، از جمله خسارت پرداخت تاخیر در تحویل زمین ، خسارت پرداخت تعلیق و جریمه تاخیر پیمانکار ملاک عمل خواهد بود .

  کارفرما                                                                                                پیمانکار

  یوست شماره یک

  اقلامی از کار موضوع پیمان که توسط پیمانکار انجام نمی گسرد . ( در ارتباط با ماده یک پیمان )

  پیوست شماره دو

  تعیین درصدهای انجام هر کار برای فعالیت های مختلف کار به منظور پرداختهای موقت برای هر زیر پروژه به تفکیک ( در ارتباط با بند ج ماده ۱۱ پیمان )

  درصدهای انجام کار هر ساختمان ، محوطه و حصارکشی باید بطور دقیق ، بر اساس برآورد مربوط به هر کار بگونه ای تعیین شود که درصد ریالی هیچ فعالیتی بیشتر از ۸ درصد برآورد آن کار نشود .

  پیوست شماره سه

  مشخصات مربوط به مصالح مصرفی در ساختمان ، محوطه سازی و …. ( در ارتباط با ماده ۱۲ پیمان )

  پیوست شماره چهار  

  نحوه اندازه گیری سطوح و دیگر واحدهای مورد نیاز کارها به تفکیک هرزیر پروژه ( در ارتباط با ماده ۱۱ پیمان )

  پیوست شماره پنج

  تعدیل پیمان در ارتباط ، ماده ۷ پیمان :

  به این پیمان فقط مابه التفاوت نرخ فولاد و سیمان به شرح زیر تعلق می گیرد و هیچ وجه دیگری بعنوان تعدیل و یا مابه التفاوت بحساب پیمانکار منظور نمی شود .

  =M مبلغ ناخالص تفاوت بهای فولاد و یا سیمان

  =Pبهای واحد نرخ فولاد و یا سیمان طبق فاکتور ارایه شده مورد قبول کارفرما از طرف پیمانکار و یا نرخهای ابلاغی از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در دوره متناظر ورود مصالح به کارگاه هر کدام که کمتر است .

  بهای واحد نرخ فولاد و یا سیمان بر طبق نرخهای ابلاغی از طرف سازمان در ماهی که پیشنهاد پیمانکار درآن ارایه شده است .

  ۱۰/۱ = ضریب متوسط تعدیل سالانه

  =n مدت سپری شده از تاریخ تسلیم پیشنهاد پیمانکار به سال، کسر سال به تناسب محاسبه می شود .

  =Tمقدار فولاد یا سیمان مصرفی

  ۱۴/۱ = ضریب جبران کسور قانونی و یا سایر هزینه های پیمانکار است .

  مبلغ حاصل از رابطه فوق (M) بحساب بستانکاری و یا بدهکاری پیمانکار منظور می شود .

  چنانچه تهیه فولاد و سیمان توسط پیمانکار در زمان تاخیر غیر مجاز انجام شود ، طراحی پلان مسکونی برای محاسبه مابه التفاوت نرخ فولاد و سیمان زمان مجاز طبق برنامه زمانبندی ملاک عمل قرار می گیرد مگر اینکه نرخ زمان خرید فولاد و سیمان به شرح فوق ( در مدت تاخیر غیر مجاز ) کمتر از نرخ زمان برنامه زمانبندی باشد که در این حالت نرخ زمان برنامه زمان بندی ملاک عمل قرار می گیرد .

  برگرفته  از کتاب :

  قراردادهای عمرانی-علیرضا پور اسد

  مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر : 

  هزینه نقاشی ساختمان به عهده کیست

  ساخت ویلا مدرن

  مراحل ساخت ساختمان شناژی

  مجوز ساخت ویلا در شمال

  مشارکت در ساخت فرشته

  قوانین و ضوابط شهرداری تهران

  وال پست در فهرست بها

  آموزش ترکیب رنگ فوندانت

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.