قرارداد ساخت قالب

فرم اداری

فرم اداری


قرارداد ساخت قالب

این قرارداد بین شرکت …………… به نشانی …………………بازسازی ساختمان………………… با شماره تلفنهای ……………و …………… به نمایندگی آقایان ……………و ……………به ترتیب به سمتهای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره که از این پس در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده میشود از یک طرف و شرکت ……………به نشانی ……………………………………………………و تلفن ……………به نمایندگی آقای …………… که از این پس در این قرارداد قالبساز نامیده میشود از طرف دیگر بشرح مفاد مندرجات ذیل منعقد میگردد.

ماده ۱ : موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از ساخت قالب بطری پلاستیکی به گنجایش ۷۵۰ سانتیمتر مکعب برابر نمونه شاهد ارائه شده به قالبساز.

ماده ۲ : مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ امضاء قرارداد ……………………….. روز تعیین میگردد.

ماده ۳ : مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد ۰۰۰/۰۰۰/۸ ریال (هشت میلیون ریال) میباشد که بشرح زیر در وجه قالبساز پرداخت خواهد شد.

الف-۴۰% از کل مبلغ قرارداد که مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۳ ریال میباشد پس از امضاء قرارداد به قالبساز پرداخت و معادل همان مبلغ چک تضمین از قالبساز اخذ خواهد شد.

ب-۵۰% از مرحله دوم پس از اتمام ساخت قالب و تحویل آن به کارفرما و تأیید نمونه های اولیه تولید شده توسط مدیر کنترل کیفیت شرکت رامو در وجه قالبساز پرداخت خواهد شد.

پ-۱۰% مرحله آخر پس از تزریق حداقل ۲۰۰۰ عدد بطری و بشرط صحت کارکرد قالب پرداخت و چک موضوع بند الف ماده ۳ به قالبساز مسترد خواهد شد.

تبصره : در مراحل مندرج در ماده ۳ کلیه هزینه های حمل و نقل قالب جهت تست یا رفع معایب قالب بعهده قالبساز خواهد بود.

ماده ۴ : تعهدات کارفرما

الف- کارفرما متعهد میگردد مبالغ مشروح در ماده ۳ قرارداد را بموقع پرداخت نماید.

ب- کارفرما یک نمونه شاهد تأیید شده به قالبساز ارائه خواهد نمود.

ماده ۵ : تعهدات قالبساز

قالبساز موظف است در طول مدت مندرج در ماده ۲ قرارداد قالب موضوع قرارداد را بطور کامل ساخته و به شرکت رامو تحویل نماید و در صورت تأخیر, کارفرما مجاز خواهد بود که ضرر و زیان حاصله از دیرکرد در ساخت قالب را بازاء هر روز تأخیر, ۰۰۰/۵۰ ریال (پنجاه هزار ریال) از محل چک مشروح در بند الف ماده ۳ تأمین نماید.

ماده ۶ : محل اقامت طرفین

محل اقامت طرفین در متن قرارداد ذکر گردیده است و طرفین ملزم میباشند در صورت تغییر آدرس یا شماره تلفن مراتب را فوراً به طرف مقابل اطلاع دهند.

این قرارداد در شش ماده و پنج بند ویک تبصره در دونسخه تنظیم و پس از امضاء طرفین حکم واحد را دارا بوده و لازم الاجرا میباشد.

پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

نقاشی ساختمان بوشهر

تعریف شهرک ویلایی

سایت پلان شهرک ویلایی

شهرک ویلایی تهران

طراحی شهرک مسکونی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!